Tabang

 

Account/Tabang sa Profile

Unsaon nako sa pag-edit ang mga preference sa akong account sa pag-view sa sulod sa website?

Unsa ang akong “Display Name”?

Unsaon nako pag-ilis ang akong display name?

Unsaon nako sa paghimo og LDS account? 

 

Mahitungod sa Addiction Recovery Program

Unsa ang Addiction Recovery Program?

Unsa ang giya sa Addiction Recovery Program?

Unsaon nako nga makakuha og usa ka giya sa programa?

 

Mahitungod sa mga Group Meeting

Unsa ang recovery meeting?

Duna bay ARP group meeting sa akong dapit?

Walay ARP group sa akong dapit. Unsaon nako sa pag-request og usa?

Unsa man kining group meeting?

Kapila man dunay group meeting?

Unsa nga mga materyal ang gamiton sa mga group meeting?

 

Account/Tabang sa Profile

Unsaon nako sa pag-edit ang mga preference sa akong account sa pag-view sa sulod sa website?

Unsa ang akong “Display Name”?

Unsaon nako pag-ilis ang akong display name?

 

Wala ba nimo makita ang pangutana nga imong gipangita?

Kinsa ang pwede nakong kontakon para sa dugang nga mga pangutana?

 


 

Account/Profile

Unsaon nako sa pag-edit ang mga preference sa akong account sa pag-view sa sulod sa website?

Diha sa ibabaw, sa daplin sa tuo nga bahin sa imong browser, i-klik ang “Tools” (naa dapit sa wala sa “Mangita og Miting” nga button). Sunod, i-klik ang “I-edit ang Akong Profile.” Gikan dinhi, butangi og check ug ayaw butangi og check ang mga box sa mga preference nga imong gipili nga i-attach sa imong account. Sa katapusan, i-klik ang “I-save ang Akong Profile.” 

 

Unsa ang akong “Display Name”?

Mao kini nga ngalan nga imong gusto nga mailhan diha sa website para sa interactive nga mga feature. Ang imong display name dili mopakita og bisan unsang matang sa personal nga impormasyon.

 

Unsaon nako pag-ilis ang akong display name?

I-klik ang “Tools” nga naa sa daplin sa ibabaw nga tuong bahin. Sunod, i-klik ang “I-edit ang Akong Profile.” I-type ang gusto nimong display name diha sa sulatanan sa text diha sa ubos “Display Name.” Dayon i-klik ang “I-save ang Akong Profile.” 

 

Unsaon nako sa paghimo og LDS account?

Mahimo kang makapa-register og LDS account diha sa https://ldsaccount.lds.org/sign-in/go/login.jsf. I-klik ang button nga “Mo-register sa LDS Account”, ug sunda ang mga instruksyon nga gihatag aron makahimo og imong account. 

 

Mahitungod sa Addiction Recovery Program

Unsa ang Addiction Recovery Program?

Ang Addiction Recovery Program usa ka 12-step nga programa nga gilangkuban sa mga baruganan sa ebanghelyo ug moabag alang sa pagkaayo ug maulian. Ang mga partisipante sa kasagaran mag-abut sa mga support group sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian ug modasig sa usag usa samtang maningkamot sila alang sa personal nilang pagkaayo pinaagi sa mga baruganan nga gitudlo diha sa giya sa programa. 

 

Unsa ang giya sa Addiction Recovery Program?

Ang Giya sa Addiction Recovery Program aron Maayo ug Maulian gihimo para sa mga indibidwal nga nanglimbasug gikan sa pagkaadik. Usa kini ka workbook nga nag-outlin sa 12 ka lakang sa pagkaayo. Kini nga mga lakang mga baruganan sa ebanghelyo nga makatabang sa mga indibidwal sa pagbuntog sa pagkaadik pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang giya, nga sinulat sa mga miyembro nga nakasinati na sa pagkaayo sa ilang kaugalingon mismo, naglangkob og mga pagpasabut sa mga baruganan, mga praktikal nga sugyot sa paggamit niini nga mga baruganan, ug “pagsabut” sa mga pangutana nga may kalabutan sa matag lakang.

 

Unsaon nako sa pagkaangkon og usa niana nga giya?

Ang indibidwal nga pakigbisug sa giya sa pagkaadik anaa na sa kopya nga MP3, PDF, o naka-imprinta nga kopya sa kapin sa 20 ka pinulongan ug makatabang sa mga indibidwal nga mapaningkamutan ang pagkaayo ingon man sa pagpanambag sa mga lider ngadto sa mga miyembro aron mamaayo.

 

Mahitungod sa mga Group Meeting

Unsa ang recovery meeting?

Ang pagkaayo nga mga group meeting libre ug kompindensyal. Makatabang sila sa mga indibidwal ug mga pamilya kinsa nagtinguha sa pagbuntog sa adik nga kinaiya ug pagkaplag og mas maayong kinabuhi pinaagi sa tabang sa ebanghelyo. Niini nga mga miting, ang mga partisipante makakat-on sa pag-angkon sa gahum sa Dios sa pagtabang nila nga makab-ot ang kagawasan gikan sa ilang pagkaadik ug pagtabang nga ilang matagamtam ang mga panalangin sa pag-apil sa Simbahan ug sa mga pakigsaad sa templo.

Dunay mga recovery meeting alang sa mga indibidwal nga nakigbisug, ingon man usab sa mga support meeting alang sa pamilya o mga higala niadtong mga nakigbisug. Ang mga miting mag-focus sa tanan nga matang sa pagkaadik o sa pornograpiya ug sa sekswal nga pagkaadik. Ang mga miting nga 60 ngadto sa 90 minutos ang gidugayon, nagpadayon, ug ipahigayon sa tibuok tuig. Wala kinahanglana nga i-refer pa. Ang mga miting gihimo alang niadtong 18 ug mas magulang pa. Ang isul-ob kaswal ra ug tarung.

 

Duna bay ARP group meeting sa akong dapit?

Mangita ug mag-search og mga miting gamit ang Meeting Locator.

 

Walay ARP group sa akong dapit. Unsaon nako sa pag-request og usa?

Kon gusto kang mag-request og miting sa imong dapit, palihug kontaka ang imong area, palihug kontaka ang imong stake President o lokal nga LDS Family Services office. Mahimo pud kang mag-request og usa ka miting dinhi

 

Unsa man kining group meeting?

Dunay mga recovery meeting alang sa mga indibidwal nga nakigbisug sa pagkaadik,ingon man usab sa mga support meeting alang sa pamilya o mga higala niadtong mga nakigbisug. Ang mga miting mag-focus sa tanan nga matang sa pagkaadik o sa pornograpiya ug sa sekswal nga pagkaadik. 

 

Kapila man dunay group meeting?

Ang mga miting ipahigayon matag semana sa tibuok tuig ug 60 ngadto sa 90 minutos ang gidugayon. Wala kinahanglana nga i-refer pa. Ang mga miting alang niadtong 18 ug mas magulang pa. Ang isul-ob kaswal ra ug tarung.

 

Unsa nga mga materyal ang gamiton sa mga group meeting?

Ang Addiction Recovery Program Groups mogamit sa Giya sa Addiction Recovery Program.

 

Wala ba nimo makita ang pangutana nga imong gipangita?

Palihug kontaka ang lokal nga LDS Family Services office.