Tulong

 

Tulong sa Account/Profile

Paano ko ie-edit ang mga preference ng aking account para makita ang nilalaman ng website?

Ano ang aking “Pangalang Nakadispley”?

Paano ko babaguhin ang aking pangalan na nakadispley?

Paano ako makagagawa ng LDS account? 

 

Tungkol sa Addiction Recovery Program

Ano ang Addiction Recovery Program?

Ano ang gabay sa Addiction Recovery Program?

Paano ako makakakuha ng gabay sa programa?

 

Tungkol sa mga Miting ng Grupo

Ano ang recovery meeting?

Mayroon bang miting ng ARP group sa aking lugar?

Walang ARP group sa aking lugar. Paano ako makahihiling ng miting?

Ano ang nangyayari sa isang miting ng grupo?

Gaano kadalas magmiting ang mga grupo?

Anong mga materyal ang ginamit sa mga miting ng grupo?

 

Tulong sa Account/Profile

Paano ko ie-edit ang mga preference ng aking account para makita ang nilalaman ng website?

Ano ang aking “Pangalang Nakadispley”?

Paano ko babaguhin ang aking pangalan na nakadispley?

 

Hindi mo ba nakita ang hinahanap mong tanong?

Sino ang maaaring kontakin tungkol sa iba pang mga tanong?

 


 

Account/Profile

Paano ko ie-edit ang mga preference ng aking account para makita ang nilalaman ng website?

Sa itaas, kanang sulok ng iyong browser, i-klik ang “Tools” (nasa kaliwa ng pindutan ng “Hanapin ang Miting”). Susunod, i-klik ang “I-edit ang Profile Ko.” Mula rito, ilagay at alisin ang marka sa mga check box ng mga nais mo na nakakabit sa iyong account. Pagkatapos, i-klik ang “I-Save ang Profile Ko.” 

 

Ano ang aking “Pangalang Nakadispley”?

Ito ay ang pangalan na nais mong makilala ka sa website para sa mga interactive feature. Ang iyong pangalang nakadispley ay hindi nagpapakita ng anumang uri ng personal na impormasyon.

 

Paano ko babaguhin ang display name ko?

Mag-klik sa “Tools” sa itaas na kanang sulok. Susunod, i-klik ang “I-edit ang Profile Ko.” Ipasok ang iyong pangalan na nais mong ipakita sa text field sa ibaba ng “Pangalang Nakadispley.” Pagkatapos ay i-klik ang “I-save ang Profile Ko.” 

 

Paano ako makagagawa ng LDS account?

Maaari kang magrehistro para sa LDS account sa https://ldsaccount.lds.org/sign-in/go/login.jsf.  I-klik ang button na “Magrehistro Para sa Isang LDS Account,” at sundin ang mga tagubilin na ibinibigay upang lumikha ng iyong account. 

 

Tungkol sa Addiction Recovery Program

Ano ang Addiction Recovery Program?

Ang Addiction Recovery Program ay isang programa na may labindalawang hakbang na isinasama ang mga alituntunin ng ebanghelyo at tumutulong sa pagrekober at paggaling. Ang mga kalahok ay madalas nagkikita sa mga support group upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at pasiglahin ang isa‘t isa habang sumasailalim sila sa kanilang personal na pagrekober kasama ang mga alituntuning itinuro sa gabay sa programa. 

 

Ano ang gabay sa Addiction Recovery Program?

Ang Gabay sa Addiction Recovery Program sa Pagrekober at Paggaling ay para sa mga indibiduwal na may problema sa adiksiyon. Ito ay isang workbook na nagbabalangkas sa 12 hakbang ng pagrekober. Ang mga hakbang na ito ay mga alituntunin ng ebanghelyo na tumutulong sa mga tao na madaig ang adiksiyon sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Ang gabay, na isinulat ng mga miyembrong nakaranas mismo sa pagtahak sa landas ng pagrekober, ay naglalaman ng isang paliwanag ng mga alituntunin, ng praktikal na mga mungkahi para sa pagsunod sa mga alituntuning ito, at “pag-unawa” sa mga tanong na may kaugnayan sa bawat hakbang.

 

Paano ako makakakuha ng gabay?

Ang gabay para sa indibiduwal na nahihirapan sa adiksiyon ay makukuha bilang MP3, PDF, o naka-print na mga kopya sa mahigit 20 wika at makakatulong sa mga tao na sumasailalim ng pagrekober pati na rin sa mga lider na nagbibigay-payo sa mga miyembro na nasa pagrekober.

 

Tungkol sa mga Miting ng Grupo

Ano ang recovery meeting?

Ang mga miting ng recovery group ay walang bayad at kompidensyal. Tumutulong sila sa mga indibiduwal at pamilya na nagnanais na madaig ang gawing may adiksiyon at makahanap ng mas magandang buhay sa pamamagitan ng pagsasamahan sa ebanghelyo. Sa mga miting na ito, natututuhan ng mga kalahok na manalig sa kapangyarihan ng Diyos na tulungan silang magkamit ng kalayaan mula sa kanilang adiksiyon at tulungan silang tamasahin ang mga pagpapala ng pakikilahok sa Simbahan at mga tipan sa templo.

May mga recovery meeting para sa mga taong nahihirapan, pati na rin mga support meeting para sa mga pamilya o mga kaibigan ng mga taong may problema. Ang mga miting ay nakapokus maging sa pangkalahatang adiksiyon o sa pornograpiya at seksuwal na adiksiyon. Ang mga miting ay mula 60 hanggang 90 minuto, tuluy-tuloy, at idinaraos sa buong taon. Hindi kailangan ng referral. Ang mga miting ay para sa mga edad 18 pataas. Ang pananamit ay kaswal at disente.

 

Mayroon bang miting ng ARP group sa aking lugar?

Hanapin ang mga miting gamit ang Tagahanap ng Miting.

 

Walang ARP group sa aking lugar. Paano ako makahihiling ng miting?

Kung nais mong humiling ng isang miting sa inyong lugar, mangyaring kontakin ang inyong Stake President o ang lokal na tanggapan ng LDS Family Services. Maaari ka ring humiling ng miting dito

 

Ano ang nangyayari sa isang miting ng grupo?

May mga recovery meeting para sa mga taong may problema sa adiksiyon, may mga support meeting din para sa kanilang pamilya o mga kaibigan. Ang mga miting ay nakapokus maging sa pangkalahatang adiksiyon o sa pornograpiya at seksuwal na adiksiyon. 

 

Gaano kadalas magmiting ang mga grupo?

Ang mga miting ay idinaraos bawat linggo sa buong taon at mula 60 hanggang 90 minuto. Hindi kailangan ng referral. Ang mga miting ay para sa mga edad 18 pataas. Ang pananamit ay kaswal at disente.

 

Anong mga materyal ang ginamit sa mga miting ng grupo?

Ang mga grupo ng Addiction Recovery Program ay gumagamit ng Gabay sa Addiction Recovery Program.

 

Hindi mo ba nakita ang hinahanap mong tanong?

Mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na tanggapan ng LDS Family Services.