Pagkaayo sa Espiritu, Hunahuna, ug Lawas

Ang pagkaadik mopasakit sa Espiritu, hunahuna, ug lawas sa indibidwal. Ang tinuod nga pagkaayo mag-focus sa pag-ayo sa tanang aspeto sa atong kaugalingon sa paghimo kanato kon si kinsa kita. Pinaagi lamang sa Pag-ula ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo kita hingpit nga maayo ug magawasnon gikan sa mga higot sa pagkaadik. Tan-awa ang tanang tulo ka video kabahin sa pagkaayo sa espiritu, hunahuna ug lawas.

Posible ang Pagkaayo

Ang ubang mga tawo mokonsiderar sa pagkaadik nga ngil-ad lamang nga mga binuhatan nga pwede rang buntugon pinaagi sa kusganong tinguha, apan daghang mga tawo ang nalulong na gayud sa usa ka gawi o butang nga dili na sila kahibalo unsaon sa paghunong niini. Hinoon, pinaagi kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula, ikaw mamaayo ug makatagamtam sa tanang panalangin sa ebanghelyo.

Apil sa pagtuon ug paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kon sundon nimo kini nga paagi uban sa sinsero nga kasingkasing, imong makita ang gahum nga imong gikinahanglan aron maayo gikan sa pagkaadik. Ang Manluluwas molig-on kanimo ug ikaw “mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan” (Juan 8:32).

 

 

Kompidensyal

Ang pagpangita og tabang lisud gayud. Kon mo-access ka niini nga site ug motambong og mga miting, ang imong partisipasyon hingpit nga kompidensyal ug dili ipaambit kang bisan kinsa. Kon andam ka na, pwede ra kang mopili sa paglakip sa uban sa imong dalan sa pagkaayo.

“Akong ipamatuod kaninyo nga ang inyong lawas, hunahuna ug espiritu mausab, malimpyo ug mamaayo ug kamo mahimo nga gawasnon.”
-Elder M. Russell Ballard, October 2010 general conference

Ang 12 ka Lakang

Ang 12 ka lakang sa Addiction Recovery Program gibase sa mga baruganan sa ebanghelyo sa pagtabang sa mga indibidwal nga mabuntog ang pagkaadik pinaagi sa Pag-ula. Ang mga lakang naglangkob og mga pagpasabut sa mga baruganan, mga praktikal nga sugyot sa paggamit niana nga mga baruganan, ug “pagsabut” sa mga pangutana nga may kalabutan sa matag lakang.