Pagalingin ang Espiritu, Isipan, at Katawan

Pinipinsala ng adiksiyon ang Espiritu, isipan, at katawan ng isang tao. Ang tunay na pagrekober ay nakatuon sa pagpapagaling ng lahat ng iba‘t ibang aspeto ng ating sarili na bumubuo sa atin. Sa pamamagitan lamang ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo at ng Kanyang ebanghelyo tayo lubusang gagaling at lalaya mula sa mga gapos ng adiksiyon. Panoorin ang lahat ng tatlong video tungkol sa pagpapagaling ng espiritu, isipan, at katawan.

Ang Pagrekober ay Posible

Itinuturing ng ilang tao ang adiksiyon bilang masamang bisyo lamang na kayang pigilan kung gugustuhin, ngunit maraming tao ang lubhang nalulong na sa bisyo kung kaya’t hindi na nila alam kung paano iwasan ito. Gayunman, sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Kanyang Pagbabayad-sala, kayo ay makakarekober at matatamasa ang lahat ng pagpapala ng ebanghelyo.

Sumali sa pag-aaral at pagsasagawa ng mga alituntunin ng ebanghelyo ni Jesucristo. Tinitiyak namin sa iyo na kung susundin mo ang landas na ito nang taos sa puso, magkakaroon ka ng lakas na gumaling mula sa adiksiyon. Palalakasin kayo ng Tagapagligtas at inyong “[malalaman] ang katotohanan, at ang katotohana‘y magpapalaya sa inyo” (Juan 8:32).

 

 

Kumpidensyal

Ang paghingi ng tulong ay maaaring napakahirap. Sa pag-akses mo sa site na ito at pagdalo sa mga miting, ang iyong partisipasyon ay ganap na kumpidensyal at hindi ibabahagi kaninuman. Kapag ikaw ay handa na, maaari mong piliing mag-isa na isama ang iba sa iyong landas tungo sa paggaling.

“Pinapatotohanan ko sa inyo na ang inyong katawan, isipan, at espiritu ay magbabago, malilinis, at mapapagaling, at kayo ay lalaya.”
-Elder M. Russell Ballard, October 2010 general conference

Ang 12 Hakbang

Ang 12 hakbang ng Addiction Recovery Program ay batay sa mga alituntunin ng ebanghelyo upang matulungan ang mga tao na madaig ang adiksiyon sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala. Ang mga hakbang na ito ay naglalaman ng mga paliwanag tungkol sa mga alituntunin, praktikal na mga mungkahi para sa pagsunod sa mga alituntuning ito, at “pag-unawa” sa mga tanong na may kaugnayan sa bawat hakbang.