1: Ang Dios Mohupay Kanato sa Atong mga Kasakit

“Tan-aw ngadto sa Dios uban ang kalig-on sa hunahuna, ug pag-ampo ngadto kaniya uban sa hilabihan ka hugot nga pagtuo, ug siya mohupay kaninyo sa inyong mga kasakit” (Jacob 3:1).

Pagdawat og Tabang sa Dios sa Bisan Unsang Lisud nga Sitwasyon

Ang makadaot nga mga kinaiya (sama sa pagtan-aw og pornograpiya) ug paggamit og makadaot nga mga butang mopasakit dili lang sa atong mga minahal apan kanato usab. Sa ubos mao ang pipila ka mga pagbati nga nasinati sa daghang sakop sa pamilya o mga higala kinsa dunay mga minahal nga nalit-ag:

—Kahadlok nga ang atong mga minahal dili na gayud maulian.

—Kahadlok sa posibilidad nga ang atong mga minahal mamatay sa pisikal ingon man sa espiritwal.

—Kahadlok sa kadaot nga posibling mahimo sa atong mga minahal ngadto sa uban nga naglibut kanila, ilabi na sa mga bata.

—Pisikal nga pagkaluya tungod sa kakulang sa pagkatulog, kakapoy, ug kabalaka.

—Kalibug kon nganong ang atong mga minahal dili makatarunganong manglihok-lihok ug ang tanan nga atong isulti daw walay nahimong kalainan.

—Kawala sa pagsalig ug kamasaligon sa atong mga minahal isip resulta sa ilang pagpamakak, pagpanglimbong, ug pagdala sa kaugalingon.

—Kaulaw ug kawala sa paglaum samtang gihimo nato ang dili tukmang pag-asumer sa responsibilidad tungod sa pagpili sa atong mga minahal.

—Kapungot nga giluiban kita ug gipasakitan sa atong mga minahal.

—Kasubo ug pag-inusara samtang gipaningkamutan nato nga masekreto ang mga pagpili sa atong mga minahal aron maprotektahan ang uban.

—Kahadlok basin ang mga pakigsaad sa bunyag ug sa templo mabugto sa hangtud ug maputol ang mga bugkos sa pamilya.

—Kahapdos ug kasakit inubanan sa pisikal o dili aktwal nga pagluib.

—Kapait tungod sa mga hagit nga pinansyal samtang nanubra ang mga paggasto, mga programa sa pagpaaayo, mga galastuhang legal, mga multa, o pagkaguba og kabtangan.

—Kahadlok nga ang padayong paghimo og dili maayong mga pagpili sa atong mga minahal matan-aw unya nga kita kulang sa pagtuo walay katakus nga makadawat og tabang sa Dios para kanila.

—Kahadlok sa mga sangputanan tungod sa kalagmitang pagtingkagol sa bilanggoan sa atong mga minahal o sa ubang legal nga mga problema.

Balido ang matag usa niini nga mga kabalaka, ug uban sa pagtuo ug suporta gikan sa uban maatubang ra kini pinaagi sa pag-atiman ug sa panahon. Makatabang kanato ang Dios sa bisan unsa nga lisud nga sitwasyon, kon tugutan nato Siya.

 • Sa unsang paagi ang dili maayo nga mga pagpili sa atong mga minahal nakaapekto kanimo?

 • Asa sa mga pagbati nga nalista sa ibabaw ang imong nasinati? Unsa ang uban pang mga pagbati ang imong nasinati isip resulta sa dili maayo nga mga pagpili sa imong mga minahal?

Pagsabut Nga ang Dios Nahibalo sa Atong Sitwasyon

Siguro dunay mga panahon diin maghunahuna kita kon nahibalo ba kaha ang Dios unsay atong gisinati samtang nanglimbasug ang atong mga minahal. Samtang ipaduol nato ang atong kasingkasing ug hunahuna ngadto sa Dios, atong mabatyagan ang Iyang presensya ug giya. Si Elder Kevin W. Pearson sa Seventy miingon, “Siya nahigugma sa matag usa nato sa hingpit ug puno sa kalooy ug panabut. Siya nasayud sa tanan mahitungod kanato. Siya nasayud kon unsay atong gikinahanglan, bisan kon kita makakita lamang unsay atong gusto. Gibatunan Niya ang walay kinutuban nga gahum ug kapasidad sa pagpatunhay ug paggiya kanato. Andam siya kanunay nga mopasaylo ug motabang nato sa tanang mga butang” (“Pagpalambo sa Inyong Personal nga mga Pag-ampo,” Liahona, Hunyo 2013, 38-39). Si Presidente Thomas S. Monson mitudlo, “Usab, mga kaigsoonan, ang atong Langitnong Amahan nahibalo sa atong panginahanglan ug motabang kanato kon kita motawag Kaniya alang sa tabang. Mituo ko nga wala kitay mga kabalaka nga gamay ra kaayo o dili importante. Ang Ginoo naghunahuna sa matag detalye sa atong kinabuhi” (“ Hunahunaon ang mga Panalangin,” Liahona Nob. 2012, 88).

 • Unsa ang mga ebidensya ang anaa kanimo nga ang Dios nakaila kanimo? Sa unsang paagi kini nga kahibalo milig-on sa imong pagtuo ug mihatag kanimo og kaisug?

 • Unsay imong buhaton kon ugaling mobati ka nga gibaliwala ka sa Dios o wala magpakabana sa imong sitwasyon?

Nahibalo nga Dili Gayud Kita Biyaan sa Dios

Posibling masayop kita sa pagbati nga kinahanglan nga hingpit kita aron mosarang sa tabang sa Ginoo. Bisan sa atong mga paningkamot, siguro dunay mga panahon nga mobati kitang nag-inusara ug wala maminaw ang Dios sa atong mga pangamuyo. Hinoon, anaa Siya nga mopanalangin kanato bisan og daw wala nay paglaum ang mga butang. Ang Ginoo misaad nga dili gayud Siya mobiya kanato. “Apan, tan-awa, ang Zion miingon: Ang Ginoo misalikway kanako, ug ang Ginoo nakalimot kanako—apan siya mopakita nga siya wala makalimot. Mahimo ba sa usa ka inahan sa pagkalimot sa iyang masuso nga bata, nga siya walay kalooy diha sa iyang anak nga lalaki sa iyang sabakan? Oo, sila mahimo nga makalimot, apan Ako dili makalimot kaninyo, O balay ni Israel. Tan-awa, Ako mikulit kaninyo diha sa mga palad sa akong mga kamot; ang inyong mga paril anaa kanunay sa akong atubangan” (1 Nephi 21:14–16). Mahimo kitang mag-ampo alang sa tabang sa Dios aron mahimong usa ka pwersa nga makalig-on sa atong mga pamilya. Mapalambo nato ang tabang sa Espiritu kon mag-ampo kita, magtuon sa mga kasulatan, magtuon sa mga kasulatan, magpuasa, motambong sa templo, ug mapailubong maghulat sa Ginoo (tan-awa sa Isaias 40:31). Kon buhaton nato kini, ang Iyang grasya ihatag kanato. Madawat nato ang kasiguroan nga dili gayud Siya mobiya kanato, ug malig-on ang atong pagtuo Kaniya.

 • Kanus-a ka mibati sa presensya sa Dios sa imong kinabuhi?

Nahibalo nga Mosuporta ang Dios Kanato Atol sa Atong mga Kasakit

Ang Ginoo kanunayng mohatag kanato og hupay, giya, ug kalig-on, gani bisan sa panahon nga dili nato kini himatikdan. Kining mahait ug malumo nga ebidensya sa gugma sa Dios ug suporta moabut sa managlahing paagi; sama pananglit, posibling moabut kini pinaagi sa matinabangon nga mga kamot sa uban (baruganan 6, “Ang Imong mga Higala Magabarug Uban Kanimo”) o atol sa mga leksyon, mga pakigpulong, o mga himno nga mamulong direkta kanato. Sa ubang mga panahon, ang usa ka ideya o impresyon makatabang kanato aron maangkon ang mas dakong panabut ug direksyon ug mobati sa nagtubo nga gugma. Makatabang usab ang paghinumdom sa dili maihap nga nangaging panahon diin gipanalanginan ug gigiyahan kita sa Ginoo. Si Elder Jeffrey R. Holland mitudlo, “Si Kristo ug ang Iyang mga anghel ug ang Iyang mga propeta naghago kanunay sa pagbayaw sa atong mga espiritu, paghupay sa atong mga kakulba, pagpakalma sa atong mga kasingkasing, [ug] mipadala kanato og nabag-o nga kalig-on ug bug-os nga paglaum” (“The Peaceable Things of the Kingdom,” Ensign, Nob. 1996, 83). Samtang magpadayon kita uban sa pagtuo nga mahimo ra ang mga butang, atong maila ang Ginoo isip atong tinubdan sa suporta. Atong maila nga ang atong mahigugmaong Langitnong Amahan ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, nagsuporta gayud kanato panahon sa atong panginahanglan.

 • Sa unsang paagi misuporta kanimo ang Langitnong Amahan sa imong mga pagsulay?

 • Unsay imong isulti aron makatabang og tawo kinsa mibati nga ang Langitnong Amahan wala magsuporta kaniya?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini.

2 Nephi 2:2 (Ang Ginoo makapahinungod sa atong mga kasakit alang sa atong kaayohan.)

2 Nephi 4:1735; Alma 36:3 (Ang Dios mosuporta kanato atol sa atong mga pagsulay.)

M. Russell Ballard, “O Kanang Maliputon Nga Laraw sa Usa ka Dautan,” Liahona Nob. 2010, 108–10

Henry B. Eyring, “Hain ang Imong Gambalay [Pavilion]?” Liahona, Nob. 2012, 72–75

Jeffrey R. Holland, ”Walay Bisan Usa nga Nakig-uban Kaniya,”Liahona, Mayo 2009, 86–88

Thomas S. Monson, “Wala Kita Mag-inusara,” Liahona, Nob. 2013, 121–24

Dieter F. Uchtdorf, “Ang Gugma sa Dios,” Liahona, Nob. 2009, 21–24

 

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

 • Tun-i ang pakigpulong ni Elder M. Russell Ballard “O Kanang Maliputon Nga Laraw sa Usa ka Dautan“ (Liahona, Nob. 2010, 108–10). Unsay imong nakat-unan? Sa unsang paagi ang mapugsanong kinaiya sa imong mga minahal nakaapekto kanimo? Unsa ang gibati nimong pag-aghat nga buhaton? Pakigsulti og tawo nga imong kasaligan mahitungod sa imong sitwasyon. Pagpatambag, ug planoha ang paglihok kon unsay imong nakat-unan.

 • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Presidente Thomas S. Monson “Wala Kita Mag-inusara“ (Liahona, Nob. 2013, 121–24). Unsay imong nakat-unan? Unsa ang anaa kanimong mga ebidensya nga ang Dios nahibalo sa imong mga hagit ug nagsuporta kanimo? Paghimo og lista sa mga ebidensya nga imong nadawat nga ang Dios nakaila kanimo. Sa unsang paagi kini nga mga ebidensya nakalig-on sa imong pagtuo? Sa unsang paagi nimo mas maila ang Iyang tabang?

 • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Presidente Henry B. Eyring “Hain ang Imong Gambalay [Pavilion]?” (Liahona, Nob. 2012, 72–75) o pakigpulong ni Elder Jeffrey R. Holland “Walay Bisan Usa nga Nakig-uban Kaniya“ (Liahona, Mayo 2009, 86–88). Unsa ang kasiguroan ang anaa kanimo nga nakaila ang Dios kanimo sa personal ug kon unsay imong gisinati? Unsay imong buhaton aron maduol sa Dios ug maningkamot sa pagkahibalo nga Siya nakaila ug nagpakabana kanimo?

 • Tun-i ug pamalandungi ang mga kasulatan niini nga outline. Unsay imong nakat-unan? Unsa pa ang ubang kasulatan nga imong idugang sa outline? Sa unsang paagi ang Dios misuporta kanimo sa nangaging panahon? Sa unsang paagi Siya misuporta kanimo karon? Unsay imong buhaton aron mobati sa Iyang gugma ug suporta?

 • Hunahunaa ang mga baruganan, mga saad, ug kalinaw nga anaa niini nga mga himno: “A Mighty Fortress Is Our God“ (Hymns, nu. 68); “Abide with Me!“ (Hymns, nu. 166); “As Now We Take the Sacrament“ (Hymns, nu. 169); “Come, Ye Disconsolate“ (Hymns, nu. 115); “Nagkinahanglan Ko Nimo Matag Takna“ (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 12); “Jesus, Savior, Pilot Me“ (Hymns, nu. 104); “Oh, May My Soul Commune with Thee“ (Hymns, nu. 123); “Our Savior’s Love“ (Hymns, nu. 113); “Precious Savior, Dear Redeemer“ (Hymns, nu. 103); “The Lord Is My Shepherd“ (Hymns, nu. 108). 

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112