1. Aaluin Tayo ng Diyos sa Ating mga Paghihirap

“Umasa sa Diyos nang may katatagan ng pag-iisip, at manalangin sa kanya nang may labis na pananampalataya, at kanya kayong aaluin sa inyong mga paghihirap” (Jacob 3:1).

Pagtanggap ng Tulong ng Diyos sa Anumang Mahirap na Sitwasyon

Ang mapanganib na pag-uugali (tulad ng panonood ng pornograpiya) at paggamit ng nakapipinsalang mga bagay ay nakasasakit hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay kundi sa atin din. Narito ang ilan sa mga damdaming nararanasan ng maraming asawa at kapamilya o kaibigan na may mahal sa buhay na nahulog sa bitag:

—Takot na ang mahal natin sa buhay ay hindi gumaling kailanman.

—Takot sa posibilidad na ang mga mahal natin sa buhay ay pisikal at espirituwal na mamatay.

—Takot sa pinsalang magagawa ng ating mga mahal sa buhay sa mga nakapaligid sa kanila, lalo na sa mga bata.

—Pagod ng katawan sanhi ng kawalan ng tulog, stress, at pag-aalala.

—Pagkalito kung bakit kumikilos nang wala sa katwiran ang mga mahal natin sa buhay at bakit anuman ang sabihin o gawin natin ay tila ba walang nangyayaring pagbabago.

—Pagkawala ng tiwala at kumpiyansa sa ating mga mahal sa buhay dahil sa kanilang pagsisinungaling, panlilinlang, at manipulasyon.

—Pagkapahiya at kawalan ng pag-asa kapag inako natin ang responsibilidad sa mga pagpili ng ating mga mahal sa buhay.

—Galit na dinaya tayo at sinaktan ng mga mahal natin sa buhay.

—Kalungkutan at paglayo sa iba kapag sinisikap nating ilihim ang mga pagpili ng ating mga mahal sa buhay upang pangalagaan sila.

—Takot na ang mga tipan sa binyag at templo ay masira nang tuluyan at maputol ang walang-hanggang ugnayan ng pamilya.

—Sakit at sama-ng-loob na kaugnay ng pisikal o virtual na pagtataksil sa asawa.

—Masaklap na mga hamon sa pananalapi kapag naharap tayo sa sobrang paggastos, mga programa sa pagpapagamot, legal na gastusin, multa, o pagkasira ng mga ari-arian.

—Takot na ang patuloy na paggawa ng mga maling pasiya ng ating mga mahal sa buhay ay sumasalamin kahit paano sa kakulangan ng ating pananampalataya o sa kawalan ng kakayahan na lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong para sa kanila.

—Takot na ang mga katumbas na kabayaran nito ay humantong sa pagkabilanggo ng ating mga mahal buhay o iba pang mga legal na isyu.

Bawat isa sa mga alalahaning ito ay may katwiran, at taglay ang pananampalataya at suporta mula sa iba, malalampasan ang mga ito nang may pag-iingat at sapat na panahon. Matutulungan tayo ng Diyos sa kahit ano pang mahirap na sitwasyon, kung tutulutan natin Siya.

 • Paano nakaapekto sa iyo ang mga maling pagpili ng mga mahal mo sa buhay?

 • Alin sa mga damdamin na nakalista sa itaas ang naranasan mo? Ano pa ang mga nadama mo na resulta ng mga maling pagpili ng iyong mga mahal sa buhay?

Pag-unawa na Alam ng Diyos ang Ating Sitwasyon

Maaaring may mga pagkakataon na nag-iisip tayo kung alam ng Diyos ang pinagdaraanan natin habang nahihirapan ang mga mahal natin sa buhay. Kapag ibinaling natin ang ating puso‘t isipan sa Diyos, madarama natin ang Kanyang presensya at gabay. Sinabi ni Elder Kevin W. Pearson ng Pitumpu, “Lubos Niyang minamahal ang bawat isa sa atin at puspos ng awa at pag-unawa. Alam Niya ang lahat tungkol sa atin. Alam Niya ang mga pangangailangan natin, kahit na ang nakikita lamang natin ay ang gusto natin. Walang-hanggan ang Kanyang kapangyarihan at kakayahang tulungan at gabayan tayo. Siya ay palaging handang magpatawad at tulungan tayo sa lahat ng bagay” (“Gawing Mas Taimtim ang Inyong Personal na Panalangin,” EnsignLiahona, Hunyo 2013, 36–37). Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson, “Muli, mga kapatid, alam ng ating Ama sa Langit ang mga kailangan natin at tutulungan tayo kapag humingi tayo sa Kanya ng tulong. Naniniwala ako na wala tayong alalahanin na napakaliit o walang halaga. Pinagmamalasakitan ng Panginoon ang mga detalye ng ating buhay” (“Isipin ang mga Pagpapala,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 88).

 • Anong mga katibayan ang mayroon ka na kilala ka ng Diyos? Paano makapagpapalakas sa iyong pananampalataya at magbibigay sa iyo ng lakas-ng-loob ang kaalamang ito?

 • Ano ang gagawin mo kapag naramdaman mo na hindi ka pinapansin ng Diyos o kaya’y walang pakialam sa sitwasyon mo ngayon?

Batid na Hindi Tayo Pababayaan ng Diyos

Maling madama natin na kailangang maging perpekto tayo para maging karapat-dapat sa tulong ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagsisikap, may mga pagkakataong sa pakiwari natin ay nag-iisa tayo at na hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating mga pagsamo. Gayunman, nariyan Siya at pinagpapala tayo kahit tila wala nang pag-asa. Nangako ang Panginoon na hindi Niya tayo kailanman pababayaan. “Subalit, masdan, sinabi ng Sion: Pinabayaan ako ng Panginoon, at kinalimutan ako ng aking Panginoon—subalit ipakikita niya na hindi gayon. Sapagkat malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak na pinasususo, na hindi siya maaawa sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, maaaring makalimot siya, gayon pa man hindi kita malilimutan, O sambahayan ni Israel. Masdan, aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay; ang iyong mga muog ay laging nasa harapan ko” (1 Nephi 21:14–16). Makapananalangin tayo para hingin ang tulong ng Diyos na maging lakas ng ating mga pamilya. Mapapalakas natin ang gabay ng Espiritu sa ating buhay kapag tayo’y nananalangin, nag-aaral ng mga banal na kasulatan, nag-aayuno, pumupunta sa templo, at matiyagang naghihintay sa Panginoon (tingnan sa Isaias 40:31). Kapag ginawa natin ito, bibiyayaan Niya tayo. Magkakaroon tayo ng katiyakan na hindi Niya tayo pababayaan, at lalakas ang ating pananampalataya sa Kanya.

 • Kailan mo nadama ang presensya ng Diyos sa iyong buhay?

Nalalamang Sinusuportahan Tayo ng Diyos sa Ating mga Paghihirap

Ang Panginoon ay nagbibigay ng kapanatagan, patnubay, at lakas sa tuwina, bagama’t hindi natin ito napagtatanto. Makikita ang banayad at magiliw na mga katibayan ng pagmamahal ng Diyos at pagsuporta sa iba‘t ibang paraan; halimbawa, dumarating ang mga ito sa pamamagitan ng mga tumutulong na kamay ng ibang tao (alituntunin 6, “Ang Iyong mga Kaibigan ay Nakatayo sa Iyong Tabi”) o sa mga aralin, mensahe, o himno na direktang nangungusap sa atin. Sa ibang pagkakataon, isang ideya o pahiwatig ang makatutulong para magkaroon tayo ng higit na pag-unawa at direksiyon at makadama ng ibayong pagmamahal. Makatutulong din na alalahanin ang di-mabilang na pagkakataon na pinagpala at ginabayan tayo ng Panginoon noon. Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland, “Si Cristo at ang Kanyang mga anghel at ang Kanyang mga propeta ay magpapagal magpakailanman para pagaanin ang ating espiritu, palakasin ang ating loob, payapain ang ating puso, [at] bigyan tayo ng may panibagong lakas at matatag na pag-asa” (“The Peaceable Things of the Kingdom,” Ensign, Nob. 1996, 83). Kapag nagpatuloy tayo nang may pananampalataya sa paghakbang, kinikilala natin ang Panginoon na pinagmumulan ng ating suporta. Nalalaman natin na ang mapagmahal nating Ama sa Langit at ang Kanyang Anak na si Jesucristo, ay sumusuporta sa atin sa oras ng ating pangangailangan.

 • Paano ka sinuportahan ng Ama sa Langit sa iyong mga pagsubok?

 • Ano ang sasabihin mo sa isang tao na ang pakiramdam ay hindi siya sinusuportahan ng Ama sa Langit?

Pag-aaral ng Ebanghelyo

Sa pag-aaral mo sa resources na nakalista sa ibaba, mapanalanging pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang mga alituntuning itinuturo nito.

2 Nephi 2:2 (Ilalaan ng Panginoon ang mga paghihirap para sa ating kapakinabangan.)

2 Nephi 4:1735; Alma 36:3 (Sinusuportahan tayo ng Diyos sa ating mga pagsubok.)

M. Russell Ballard, “O Yaong Tusong Plano Niyang Masama,” Ensign o Liahona, Nob. 2010, 108–10

Henry B. Eyring, “Nasaan ang Pabilyon?” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 72–75

Jeffrey R. Holland, “Walang Sinuman ang Kasama Niya,” Ensign o Liahona, Mayo 2009, 86–88

Thomas S. Monson, “Hindi Tayo Kailanman Nag-iisa,” Ensign o Liahona, Nob. 2013, 121–24

Dieter F. Uchtdorf, “Ang Pag-ibig sa Diyos,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 21–24

 

Personal na Pag-aaral at Pagsasabuhay

Ang mga sumusunod na aktibidad ay para sa ikahuhusay ng iyong pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Magtabi ng isang journal ng iyong mga iniisip, damdamin, pananaw, at plano para maisabuhay ang natutuhan mo. Habang nagbabago ang mga pangangailangan at sitwasyon sa buhay mo, bibigyan ka ng mga bagong ideya ng pag-ulit sa mga aktibidad na ito.

 • Pag-aralan ang mensahe ni Elder M. Russell Ballard “O Yaong Tusong Plano Niyang Masama” (Ensign o Liahona, Nob. 2010, 108–10). Ano ang natutuhan mo? Paano nakaapekto sa iyo ang masimbuyong pag-uugali ng mga mahal mo sa buhay? Ano ang nadarama mo na dapat gawin? Makipag-usap sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong sitwasyon. Humingi ng payo mula sa taong iyon, at gumawa ng plano na kumilos ayon sa natutuhan mo.

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mensahe ni Pangulong Thomas S. Monson na “Hindi Tayo Kailanman Nag-iisa” (Ensign o Liahona, Nob. 2013, 121–24). Ano ang natutuhan mo? Ano ang mga katibayang mayroon ka na alam ng Diyos ang iyong mga pagsubok at sinusuportahan ka Niya? Gumawa ng listahan ng mga katibayan na natanggap mo na kilala ka ng Diyos. Paano pinalalakas ng mga katibayang ito ang iyong pananampalataya? Paano mo mas makikilala ang tulong Niya?

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mga mensahe nina Pangulong Henry B. Eyring na “Nasaan ang Pabilyon?” (Ensign o Liahona, Nob. 2012, 72–75) o ang mensahe ni Elder Jeffrey R. Holland na “Walang Sinuman ang Kasama Niya” (Ensign o Liahona, Mayo 2009, 86–88). Ano ang katiyakan mo na personal na kilala ka ng Diyos at alam Niya kung ano ang pinagdaraanan mo? Ano ang gagawin mo upang mas mapalapit sa Diyos at sikaping malaman na kilala ka Niya at may malasakit sa iyo?

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mga banal na kasulatan sa outline na ito. Ano ang natutuhan mo? Ano ang iba pang mga banal na kasulatan na maidaragdag mo sa outline na ito? Paano ka sinuportahan ng Diyos noon? Paano ka Niya sinusuportahan ngayon? Ano ang magagawa mo para mas madama ang Kanyang pagmamahal at tulong?

 • Pag-isipan ang mga alituntunin, pangako, at kapayapaang matatagpuan sa mga himnong ito: “Diyos Natin ay Muog na Matibay” (Mga Himno, blg. 36); “Manatili sa Piling Ko!” (Mga Himno, blg. 97); “Habang Aming Tinatanggap” (Mga Himno, blg. 99); “Halina, Mga Nalulumbay” (Mga Himno, blg. 70); “Kailangan Ko Kayo” (Mga Himno, blg. 54); “O Jesus, Maging Gabay Ko” (Mga Himno, blg. 58); “Oh, May My Soul Commune with Thee” (Hymns, blg. 123); “Ang Pag-ibig ng Ating Tagapagligtas” (Mga Himno, blg. 64); “Tagapagligtas na Tunay” (Mga Himno, blg. 57); “Ang Panginoon ay Pastol Kong Tunay” (Mga Himno, blg. 62). 

Gabay sa Pagsuporta: Tulong para sa mga Asawa at Pamilya ng mga Taong Nagpapagaling

Mga Asawa at mga Pamilya

Pumili ng Bahagi
Pambungad
1234
5678
9101112