10: Ipataas ang mga Kamot sa Nawad-an og Paglaum

“Busa, pagmatinud-anon; barug diha sa buhatan nga Ako mitudlo nganha kanimo; tabang sa maluyahon, ipataas ang mga kamot sa nawad-an og paglaum, ug lig-una ang mga tuhod nga mahuyang” (D&P 81:5).

Pagsuporta sa Pagkamatarung

Mosuporta kita sa atong mga minahal diha sa pagkamatarung nga malig-on ang ilang paningkamot sa pagduol kang Kristo ug maulian gikan sa dili maayo nilang mga pagpili. Kon makahimo og dili maayong mga pagpili ang atong mga minahal moresulta kana sa grabing mga sangputanan, natural lang ang pagpanalipud kanila gikan niana nga mga sangputanan. Maningkamot kita sa pag-ayo sa nangaguba sa atong kaugalingon ug mohimo og pagpahiuli niini para sa ilaha. Sa ubang mga sitwasyon ang atong tabang makaaayo kaayo ug gani makaluwas sa kinabuhi; hinoon, kinahanglan kitang ma-amping nga dili nato masuportahan ang dili maayo nilang mga pagpili o magtugot nga sila makasala. Kon mahulog kita sa lit-ag sa padayon nga pagluwas kanila, posibling mababagan nato ang ilang pagkaayo ug malangan ang ilang pagpaduol sa Ginoo alang sa tabang.

Importanting mahinumduman nga “ang Ginoo dili makatan-aw diha sa sala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot” (D&P 1:31). Ang pagsinati og negatibong mga sangputanan sa ilang mga binuhatan makatabang nga matino ang pag-usab sa atong mga minahal (tan-awa sa Lucas 15:17). Mitambag si propeta Alma sa iyang anak “Ako dili mopadayon sa paghisgot sa imong mga sala, aron sa paghasol sa imong kalag, kon kini dili alang sa imong kaayohan” (Alma 39:7). Tanan kita may tulubagon sa kaugalingon natong mga pulong, binuhatan, ug mga hunahuna (tan-awa sa Mosiah 4:30); dili nato mahimong wagtangon ang tulubagon sa atong mga minahal sa ilang mga binuhatan. Pinaagi lamang sa paghinulsol ug pagkamasulundon sa mga sugo mamaayo ang atong mga minahal, makadawat og kapasayloan sa ilang mga sayop, ug mabakarug nga matarung atubangan sa Ginoo.

  • Nganong importante nga ang imong minahal manubag sa iyang mga binuhatan?

  • Unsaon nimo sa pagtino kon nagsuporta ba gayud ikaw sa imong minahal sa pagkaayo, kay sa pagtugot sa sayop niyang kinaiya?

Paghatag sa Atong Suporta ug Pag-awhag

Magsagubang og daghang mga pagsulay ang atong mga minahal atol sa ilang mga paningkamot nga mamaayo. Tingali mobati silang nagusbat, depektuso ug dili takus sa gugma sa Dios ug sa atong gugma. Posibling mawad-an sila og paglaum nga dili na gayud sila malimpyo pag-usab. Aron mausab sila, ilang gikinahanglan ang paglaum sa umaabut ug pagpaniguro nga takus sila sa gikinahanglan nga paningkamot. Ang atong tahas dili ang pagpaayo nila apan sa pag-awhag ug paghigugma kanila samtang maningkamot sila nga mamaayo. Ang pagpahayag sa atong pagtuo sa Manluluwas ug pagsuporta sa atong mga minahal sa matinuoron nilang mga paningkamot makatabang nga mouswag sila ngadto sa pagkaayo.

Ang Manluluwas maoy hingpit nga ehemplo sa suporta ug pagdasig. Siya “Puno sa kapuangod [kalooy]” sa nanaglibut kaniya (tan-awa sa 3 Nephi 17:6; Mateo 9:3614:14). Si Sister Barbara Thompson, kanhi magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Relief Society mipasabut: “Ang kalooy nagpasabut sa pagbati og paghigugma ug kalooy ngadto sa laing tawo. Kini nagpasabut nga pagbaton og simpatiya ug tinguha sa paghupay sa pag-antus sa uban. Kini nagpasabut sa pagpakita og kamabination ug kalumo ngadto sa uban” (“Ug sa Uban Pagbaton og Kalooy, Maghimo og Kalainan,” Liahona, Nob. 2010, 119). Kon magmanggiloy-on kita, maningkamot kita sa pagsabut sa kaulaw o kasagmuyo nga posibling gibati sa atong mga minahal ug mokonsiderar sa tanang paningkamot nga ilang gihimo. Kita “[m]agtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, … [m]agbangutan uban niadto nga nagbangutan; … ug [m]aghupay niadtong nagkinahanglan sa kahupayan” (Mosiah 18:8–9). Ang pagkalooy wala magpasabut sa pagsuporta sa dili maayo nilang mga pagpili o ipangatarungan ang ilang kinaiya. Apan, itunol nato ang mapinanggaon natong kamot ug ihatag ang pagdasig.

  • Nganong importante man nga magpakita og kalooy samtang nagsuporta sa imong minahal?

  • Unsaon nimo sa pagpahayag ang imong kalooy?

Padayon nga Pagpangalagad 

Ang atong mga minahal maoy responsable sa ilang pagkaayo, ug posibling dili pa sila andam sa atong suporta. Sa pipila ka sitwasyon, posible ganing balibaran o supakon nila ang atong mga paningkamot nga motabang. Tingali mobati kita nga mawad-an sa kadasig ug mawad-an sa impluwensya sa dili maayo nilang mga pagpili. Apan makapadayon gihapon kita sa paghigugma ug pag-ampo alang kanila. Sa paghisgot bahin niadtong nakigbisug sa espiritwal gna paagi, mitambag ang Ginoo nga dili kita “mosalikway [kanila]” apan “magpadayon sa pag-alagad; kay kamo wala masayud kanus-a sila mobalik ug mohinulsol, ug moduol ngari kanako uban sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing, ug Ako moayo kanila; ug kamo mao ang hinungdan sa pagdala og kaluwasan ngadto kanila” (3 Nephi 18:32). Ang mapailubong paghulat posibling maoy pinakamaayong pag-atubang sa pipila ka mga kahimtang.

Sa pagkakaron, pwede kitang mag-ampo alang sa atong mga minahal ug suportahan sila sa tukmang mga paagi. Ang Ginoo mogamit sa atong mga pag-ampo ug pagtuo sa pagpanalangin sa atong mga minahal. Miingon si Elder Robert D. Hales nga ang “pagtuo, pag-ampo, ug mga paningkamot sa usa ka sakop sa pamilya, ipahinungod gyud para sa kaayohan sa ilang [minahal]” (“Inubanan sa Tanan nga Pagbati sa Usa ka Malumo nga Ginikanan,” Liahona, Mayo 2004, 88). Posibling dili sa kanunay mopili nga usabon sa atong mga minahal ang makadaot nilang kinaiya, apan nahibalo kita nga ang atong mga pag-ampo para sa ilaha gipaminaw sa mapinanggaon nga Langitnong Amahan.

  • Unsaon nimo sa pagsanong sa usa ka minahal kinsa makita nga daw dili andam sa pagdawat sa imong suporta?

Pagserbisyo sa Uban

Kon ang atong mga hagit daw bug-at o ang atong sitwasyon daw wala nay paglaum, makakita kita og espirituhanong pagbag-o pinaagi sa pagserbisyo sa uban. Ang pagserbisyo makahatag og oportunidad aron makalantaw kita lapas sa atong personal nga mga kalisdanan o mga hagit. Siyempre, dili nato maserbisyuhan ang tanan, ug kinahanglang mag-amping nga dili kita modagan nga labaw kay sa atong kusog (tan-awa sa Mosiah 4:27). Hinoon, bisan ang pinakayano nga buhat makapanalangin ug makadasig sa uban—ug makabayaw sa kaugalingon natong espiritu. Ang pagtabang sa uban usa usab ka paagi nga atong ikapakita ang atong gugma ug pagpasalamat sa atong Langitnong Amahan ug sa Manluluwas. Nahibalo kita nga “kon [ikaw] anaa sa pag-alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios” (Mosiah 2:17). Si Elder M. Russell Ballard mitudlo nga ang Espiritu mahimo nga atong giya sa ingon niana nga mga paningkamot: “Sa tanan natong pagserbisyo, kinahanglan mahimo kitang sensitibo sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Ang ligdong, hinay nga tingog mopahibalo kanato kinsa ang nagkinahanglan sa atong tabang ug unsa ang atong mahimo aron matabangan sila” (“Pagkaplag og Kalipay pinaagi sa Mahigugmaong Pagserbisyo,” Liahona, Mayo 2011, 48).

  • Sa unsang paagi ang pagserbisyo sa uban makatabang sa imong pagpas-an sa kaugalingon nimong mga hagit ug panglimbasug?

  • Unsa ang anaa kanimo nga mga oportunidad sa pagserbisyo?

  • Sa unsang paagi migiya kanimo ang Espiritu sa imong mga paningkamot sa pagserbisyo?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini.

Mosiah 18:8–10 (Mihimo kita og pakigsaad nga mopas-an sa matag usa nga palas-anon.)

Mosiah 18:29; 3 Nephi 26:19 (Ang mga Nephite nangalagad sa temporal ug espiritwal nga panginahanglan ug tinguha sa usag usa.)

3 Nephi 18:23, 30–32 (Samtang padayon kitang mangalagad, makatabang kita sa pagdala og kaluwasan sa uban.)

David L. Beck “Ang Sagrado Ninyong Katungdanan sa Pagpangalagad,” Liahona, Mayo 2013, 55–57

“Mga Responsibilidad sa Pamilya,” Mga Baruganan sa Ebanghelyo (2011), 260–70

“Responding to Challenges in Marriage,” Marriage and Family Relations: Instructor’s Manual (2000), 18–22

Pagpangita o Paghatag og Suporta alang sa Pagkaayo,” OvercomingPornography.org

Mga video: “Ministering to Others,” “Watching Over the One,” “The Errand of Angels

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112