10. Itaas ang mga Kamay na Nakababa

“Dahil dito, maging matapat; tumayo sa katungkulang aking itinalaga sa iyo; tulungan ang mahihina, itaas ang mga kamay na nakababa, at palakasin ang tuhod na mahihina” (D at T 81:5).

Suportahan sa Kabutihan

Sinusuportahan natin ang ating mga mahal sa buhay sa kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lakas sa mga pagsisikap nilang lumapit kay Cristo at makabawi mula sa mali nilang mga pagpili. Kapag nakagagawa ng mga maling pagpili ang mga mahal natin sa buhay na malaki ang katumbas na kabayaran, natural lang na naisin nating protektahan sila sa mga kabayarang iyon. Maaaring mismong tayo ang magsikap na ayusin ang pinsalang dulot nito at isauli ang nawala para sa kanila. Sa ilang pagkakataon ang ating pagtulong ay lubhang kapaki-pakinabang at nakapagliligtas pa nga ng buhay; gayunman, dapat tayong maging mag-ingat na hindi sila suportahan sa kanilang mga maling pagpili o magbigay ng puwang sa kanila na magkasala. Kung mahuhulog tayo sa patibong na palagi silang inililigtas, tayo ay makahahadlang sa kanilang paggaling at naaantala ang kanilang pagbaling sa Panginoon para humingi ng tulong.

Mahalagang tandaan na “ang Panginoon ay hindi makatitingin sa kasalanan nang may pinakamaliit na antas ng pagsasaalang-alang” (D at T 1:31). Ang maranasan nila ang mga negatibong kabayaran ng kanilang mga kilos ay makatutulong sa mga mahal natin sa buhay na magpasiyang magbago (tingnan sa Lucas 15:17). Pinayuhan ni propetang Alma ang kanyang anak na, “Hindi ko tutukuyin ang iyong mabibigat na kasalanan upang saktan ang iyong kaluluwa, kung ito ay hindi para sa iyong ikabubuti” (Alma 39:7). Lahat tayo ay mananagot para sa sarili nating mga salita, gawa, at kaisipan (tingnan sa Mosias 4:30); hindi natin maaalis sa ating mga mahal sa buhay ang pananagutan sa kanilang mga gawa. Sa pamamagitan lamang ng pagsisisi at pagsunod sa mga kautusan gagaling ang ating mga mahal sa buhay, tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga pagkakamali, at tatayo nang matwid sa harapan ng Panginoon.

 • Bakit mahalaga para sa iyong mahal sa buhay na managot sa kanyang mga gawa?​

 • Paano mo malalaman kung talagang pagsuporta sa pagbangon ng iyong mahal sa buhay ang ginagawa mo, sa halip na pagkunsinti sa kanyang masamang asal? ​

Pagbibigay ng Ating Suporta at Panghihikayat

Nahaharap sa maraming pagsubok ang mga mahal natin sa buhay sa kanilang pagsisikap na bumuti. Maaaring maramdaman nila na sirang-sira na sila, depektibo, at hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos at sa ating pagmamahal. Maaaring mawalan sila ng pag-asa na kailanman hindi na sila magiging malinis muli. Para magbago, kailangan nila ng pag-asa para sa hinaharap at katiyakan na mahalaga sila at katumbas ng hinihinging pagsisikap. Ang ating tungkulin ay hindi gumaling para sa kanila, kundi hikayatin at mahalin sila habang nagsisikap sila tungo sa paggaling. Ang pagpapakita ng ating pananampalataya sa Tagapagligtas at pagsuporta sa ating mga mahal sa buhay sa kanilang tapat na pagsisikap na magbago ay makakatulong sa kanilang pagprogreso tungo sa paggaling.

Ang Tagapagligtas ang sakdal na halimbawa ng pagbibigay ng suporta at lakas-ng-loob. Siya ay “puno ng habag” sa mga taong nakapaligid sa kanya (tingnan sa 3 Nephi 17:6; Mateo 9:3614:14). Ipinaliwanag ni Sister Barbara Thompson, dating tagapayo sa Relief Society general presidency: “Ang ibig sabihin ng mahabag ay makadama ng pagmamahal at awa sa ibang tao. Ang ibig sabihin nito ay magkaroon ng simpatiya at hangaring ibsan ang pagdurusa ng iba. Ang ibig sabihin nito ay magpakita ng kabaitan at malasakit sa iba” (“At ang Ibang Nag-aalinlangan ay Inyong Kahabagan,” Ensign o Liahona, Nob. 2010, 119). Kapag tayo ay mahabagin, sinisikap nating maunawaan ang kahihiyan o kabiguang maaaring nadarama ng mga mahal natin sa buhay at isipin ang lahat ng pagsisikap na ginagawa nila. Tayo ay “magpasan ng pasanin ng isa‘t isa, … makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati; … at aliwin yaong mga nangangailangan ng aliw” (Mosias 18:8–9). Ang mahabag ay hindi nangangahulugan na suportahan natin ang mga maling pagpili nila o bigyang-katwiran ang kanilang pag-uugali. Gayunman, inaalok natin ang ating pagdamay nang may pagmamahal at pinalalakas ang kanilang loob.

 • Bakit mahalagang magpakita ng habag habang sumusuporta sa iyong mahal sa buhay?

 • Paano mo ipakikita ang iyong pagkahabag?

Patuloy na Maglingkod 

Ang mga mahal natin sa buhay ang siyang responsable sa sarili nilang paggaling, at maaaring hindi pa sila handa sa ating suporta. Sa ilang pagkakataon, maaaring tanggihan pa nila o ikagalit ang mga pagsisikap nating makatulong. Maaari tayong panghinaan ng loob at walang magawa habang pinanonood sila sa patuloy na paggawa ng mga maling pagpili. Gayunman, magagawa pa rin natin silang mahalin at ipagdasal. Tinutukoy ang mga taong espirituwal na nakikipagbuno, pinayuhan tayo ng Panginoon na “huwag silang itataboy” sa halip ay “patuloy na maglilingkod; sapagkat hindi ninyo alam kung sila ay magbabalik at magsisisi, at lalapit sa akin nang may buong layunin ng puso, at pagagalingin ko sila; at kayo ang magiging daan ng pagdadala ng kaligtasan sa kanila” (3 Nephi 18:32). Matiyagang paghihintay ang pinakamabuting paraan para sa ilang sitwasyon.

Samantala, maaari natin ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay at suportahan sila sa wastong paraan. Ginagamit ng Panginoon ang ating mga panalangin at pananampalataya para pagpalain ang mga mahal natin sa buhay. Sinabi ni Elder Robert D. Hales na ang “pananampalataya, mga dalangin, at pagsisikap [ng mga kapamilya] ay ilalaan sa kabutihan ng kanilang [mahal sa buhay]” (“Lakip ang Lahat ng Damdamin ng Nagmamahal na Magulang,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 88). Maaaring hindi piliin lagi ng mga mahal natin sa buhay na baguhin ang kanilang mga nakapipinsalang pag-uugali, ngunit alam natin na pinakikinggan ng isang mapagmahal na Ama sa Langit ang ating mga panalangin para sa kanila.

 • Paano ka tutugon sa isang mahal sa buhay na tila hindi handa o ayaw tanggapin ang iyong suporta?

Paglilingkod sa Iba

Kapag tila nalulula tayo sa dami ng mga pagsubok o ang sitwasyon natin ay tila wala nang pag-asa, matatagpuan natin ang espirituwal na pagpapanibago sa paglilingkod sa iba. Ang paglilingkod ay nagbibigay ng pagkakataon na makakita tayo nang higit pa sa ating personal na mga paghihirap o pagsubok. Mangyari pa, hindi natin mapaglilingkuran ang lahat ng tao, at dapat tayong maging maingat na huwag tumakbo nang mas mabilis kaysa sa ating lakas (tingnan sa Mosias 4:27). Gayunman, kahit ang mga pinakasimpleng gawa ay makapagbibigay ng pagpapala at lakas-ng-loob sa iba—at mapasisigla ang sarili nating mga espiritu. Ang pagtulong sa kapwa ay isa ring paraan para maipakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating Ama sa Langit at sa Tagapagligtas. Alam natin na “kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos” (Mosias 2:17). Itinuro ni Elder M. Russell Ballard na ang Espiritu ay magsisilbing gabay natin sa gayong mga pagsisikap: “Sa lahat ng ating paglilingkod, kailangan nating maging sensitibo sa mga paramdam ng Espiritu Santo. Ipaaalam sa atin ng marahan at banayad na tinig kung sino ang nangangailangan ng ating tulong at paano natin sila matutulungan” (“Pagkakaroon ng Kagalakan sa Mapagmahal na Paglilingkod,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 48).

 • Paano nakatulong sa iyo ang pagtulong sa iba upang makayanan mo ang sariling mga pagsubok at paghihirap?

 • Ano ang mga oportunidad na mayroon ka para mapaglingkuran ang iba?

 • Paano ka ginagabayan ng Espiritu sa iyong mga pagsisikap na makapaglingkod?

Pag-aaral ng Ebanghelyo

Sa pag-aaral mo sa resources na nakalista sa ibaba, mapanalanging pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang mga alituntuning itinuturo nito.

Mosias 18:8–10 (Gumawa tayo ng tipan na magbuhat ng pasanin ng isa‘t isa.)

Mosias 18:29; 3 Nephi 26:19 (Ang mga Nephita ay naglingkod sa temporal at espirituwal na pangangailangan at kakulangan ng bawat isa.)

3 Nephi 18:23, 30–32 (Kapag tayo ay patuloy na maglilingkod, makatutulong tayo na dalhin ang kaligtasan sa iba.)

David L. Beck “Ang Inyong Sagradong Tungkuling Maglingkod,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 55–57

“Mga Responsibilidad sa Pamilya,”Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (2011), 212–17

“Pagtugon sa mga Hamon sa Pagsasama ng Mag-asawa,” Mga Ugnayang Pangmag-Asawa at Pangmag-Anak Manwal ng Tagapagturo(2000), 18–22

“Finding or Giving Support in Recovery,” OvercomingPornography.org

 

Personal na Pag-aaral at Pagsasabuhay

Ang mga sumusunod na aktibidad ay para sa ikahuhusay ng iyong pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Magtabi ng isang journal ng iyong mga iniisip, damdamin, pananaw at plano para maisabuhay ang natutuhan mo. Habang nagbabago ang mga pangangailangan at sitwasyon sa buhay mo, bibigyan ka ng mga bagong ideya ng pag-ulit sa mga aktibidad na ito.

 • Panoorin ang isa o mahigit pa sa mga sumusunod na video: “Ministering to Others,” “Watching Over the One,” o “The Errand of Angels.” Ano ang natutuhan mo? Paano mo masusuportahan ng espirituwal na pag-unlad ng isang tao? Ano ang nadarama mo na dapat gawin?

 • Pag-aralan at pagnilayan “Mga Responsibilidad sa Pamilya” at “Pagtugon sa mga Hamon sa Pagsasama ng Mag-asawa.” Ano ang mga alituntuning itinuturo ng mga ito na sa palagay mo ay mahalaga para gabayan ka sa iyong pagsuporta sa espirituwal na pag-unlad ng mga mahal mo sa buhay? Paano mo siya higit na mapaglilingkuran?

 • Pag-aralan ang “Finding or Giving Support in Recovery“ sa OvercomingPornography.org. Ano ang natutuhan mo? Ano ang nadama mo? Paano mo ipamumuhay ang natutuhan mo para higit na masuportahan ang iyong mahal sa buhay?

 • Pag-isipan ang mga alituntuning matatagpuan sa mga himnong ito: “Pumayapa, Aking Kaluluwa” (Mga Himno, blg. 71); “Bawat Buhay na Dumantay” (Mga Himno, blg. 185); “Ako Ba‘y May Kabutihang Nagawa?” (Mga Himno, blg. 135).

Gabay sa Pagsuporta: Tulong para sa mga Asawa at Pamilya ng mga Taong Nagpapagaling

Mga Asawa at mga Pamilya

Pumili ng Bahagi
Pambungad
1234
5678
9101112