11. Atubanga Kining Tanan nga Butang uban sa Pailub

“Kay ako nasayud nga ikaw diha sa mga gapos … ikaw miantus tanan niini nga mga butang uban sa pagkamapailubon tungod kay ang Ginoo nag-uban kanimo; ug karon ikaw nasayud nga ang Ginoo miluwas kanimo” (Alma 38:4).

Ang Pag-ila nga ang Pagkaayo Usa ka Proseso

Gitudlo ni Elder David A. Bednar nga ang kausaban “dili gayud mahitabo dayon o diha-diha; usa kini ka nagpadayon nga proseso—dili usa ka hitabo. Pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an ug lagda human sa usa ka lagda, sa hinay-hinay ug hapit dili gani mamatikdan, ang atong mga motibo, mga hunahuna, mga pulong, ug mga binuhatan magasubay sa kabubut-on sa Dios. Kining bahina sa proseso sa kausaban nagkinahanglan og panahon, pagpadayon, ug pailub” (“Kinahanglang Matawo Kamo Pag-usab,” Liahona, Mayo 2007, 21). Sa samang paagi, ang tanang kausaban nagkinahanglan og kalagsik ug padayon nga paningkamot. Ang atong mga minahal kinahanglang moagi sa proseso sa emosyunal, espiritwal, ug pisikal nga kausaban, ug kini nga proseso nagkinahanglan og pailub. 

Ang Isangyaw ang Akong Ebanghelyo (2004) nagtudlo niini mahitungod sa proseso sa pagkaayo:

“Ang paghinulsol mahimong maglakip og usa ka emosyonal ug pisikal nga proseso. Ang mga tawo kinahanglang mohunong sa pagpadayon, naandan na gyud nga buhat nga dili angay. Ang dili angayan nga aksyon kinahanglang ilisan og maayo ug husto nga mga kinaiya.

“Sa ingon, ang paghinulsol ug ang pagkaayo mahimong magkinahanglan og panahon. Usahay ang mga [tawo], bisan pa man sa labing maayo nga mga intensyon, madala sa tintasyon samtang nag-uswag sila padulong sa mas mahinungdanong pagdisiplina sa kaugalingon. …

“Pinaagi sa bunyag ug pagkumpirma ang mga tawo makadawat sa gasa sa Espiritu Santo, nga makapalig-on sa ilang abilidad sa pagbuntog niini nga mga hagit. Pero ang bunyag ug ang pagkumpirma posibling dili hingpit nga makapawala sa emosyonal ug pisikal nga mga gana nga nag-uban niini nga mga kinaiya. Bisan tuod kon ang usa ka tawo mahimong magmalampuson sa una, ang padayon nga emosyonal nga pagkaayo mahimong kinahanglanon aron makahinulsol ug maayo sa hingpit” (228).

  • Sa unsang paagi kini nga mga kamatuoran mahitungod sa paghinulsol ug pakaayo makaimpluwensya sa imong mga paningkamot sa pagsuporta sa pagkaayo sa imong minahal?

Pagtubag sa Tukmang Paagi sa Nahimong Paglapas og Usab 

Ang paglapas og usab mahitabo kon ang tawo mobalik sa dili maayong mga pagpili human sa parsyal nga pagkaayo. Ang paglapas og usab komon kaayo ug posibling magsugod sa usa ra ka insidente ngadto sa hingpit nga pagbalik sa naandang mga paagi. Tungod kay ang paglapas og usab komon kaayo, ang uban mangatarungan nga kabahin kini sa pagkaayo basta gibuhat lang nila kutob sa ilang mahimo. Bisan pa, importante ang paghinumdom nga ang paglapas og usab dili usa ka bahin sa proseso sa pagkaayo. Angayan kitang magmatngon nga dili ibaliwala ang mga pangatarungan sa atong mga minahal sa dili maayo nilang mga pagpili. Ang padayong paglapas og usab nagpasabut nga ang atong mga minahal wala pa sa hingpit maayo. Posibling nagpasabut kini nga ang atong mga minahal nagkinahanglan og mas dakong paningkamot ug modawat og mas intensibong pagtambal. Posibling nagkinahanglan kita nga magtakda og dugang nga mga utlanan o limit kanila. Kon mosulay ang atong mga minahal sa pagpaminos sa kaseryuso sa paglapas og usab, ang atong tin-aw ug tinuoray nga panglantaw makatabang nga ilang makita nga gilimbungan nila ang ilang kaugalingon ug nagkinahanglan og dugang nga tabang. 

Kon makalapas og usab ang atong mga minahal, posibling masinati nato ang pagkawala sa paglaum, pagduha-duha, kaubos nga bili sa kaugalingon, ug kapungot. Kini nga mga pagbati posibling bug-at ug usahay lisud. Bisan og karaan na kini nga isyu kanato, ang kasakit presko gihapon ug grabe. Ug usahay, kon makalapas og usab ang atong mga minahal human sa igo-igong panahon sa pagkaayo, ang pagkawala sa paglaum ug kasakit posibling mas maklaro. Ang usa ka bahin sa atong pagkaayo mao ang pagkat-on kon unsaon sa pag-atubang ug paglahutay sa sakit nga mga pagbati nga motumaw tungod sa dili maayong mga pagpili sa atong mga minahal. Pwede natong gamiton ang maayong pangsugakod nga kahanas nga atong nakat-unan ug ang mga utlanan nga ato nang gitakda sa atong panaw ug magtukod gikan niana nga pundasyon. Pwede usab kitang motabang sa uban kinsa nahigugma kanato ug nagsuporta kanato. Atong matugyan ang atong mga kasingkasing ug mosalig sa Ginoo nga kuhaon ang atong mga palas-anon ug hatagan kita sa Iyang kalinaw. Ang paglapas og usab sa atong mga minahal dili angayang mopasagmuyo kanato, tungod sa atong relasyon sa Manluluwas nga si Jesukristo.

Importante nga masanong sa tukmang paagi ang nahimong paglapas og usab sa atong mga minahal, dili lamang aron matabangan kita sa pagkaayo apan aron matabangan usab sila sa ilang pagkaayo. Ang pagtugot o pagbaliwala sa ilang kinaiya posibling maoy hinungdan nga magpadayon ang ilang kinaiya ug makadugang sa atong pag-antus. Kinahanglan silang makasabut nga gihigugma nato sila apan dili mahimong ibaliwala nato ang padayon nilang dili maayo nga pagpili ug ang ilang pagpangatarungan sa ilang mga desisyon. Pwede natong masanong sa mapinanggaon ug matinuorong paagi ang nahimo nilang paglapas og usab ug ang mga pangatarungan aron matabangan silang makasabut kon sa unsang paagi ang ilang mga gibuhat nakaapekto kanato ug sa ilang kaugalingon. Masuportahan nato ang uban pinaagi sa “tiunay nga paghigugma” (D&P 121:41) samtang maghimo og klarong komunikasyon sa atong mga pagbati sa pagsupak sa ilang kinaiya “kon gidasig sa Espiritu Santo; ug dayon mopakita pagkahuman og dugang nga paghigugma” (D&P 121:43).

  • Sa unsang paagi mitabang kanimo ang Dios aron masugakod ang nahimong mga paglapas og usab sa imong mga minahal?

  • Unsaon nimo sa pag-atubang sa tukmang paagi ang nahimong paglapas og usab?

Pagtabang sa Atong mga Minahal sa Nahimo Nilang mga Paglapas og Usab

Samtang ang uban mosulay sa pagpangatarungan sa ilang paglapas og usab, ang uban mawad-an gayud sa paglaum ug moundang na kon makalapas sila og usab, sa sayop nga pagtuo nga ilang naguba ang tanan nilang paglambo padulong sa pagkaayo. Apan ang paglapas og usab wala mopakawang sa ilang paningkamot padulong sa pagkaayo. Mahitabo gihapon ang paglambo sa ubang paagi, sama sa ilang kamatinuoron mahitungod sa ilang mga hagit o sa pagkakanunay o sa gibug-aton sa nahimo nilang paglapas og usab. Kinahanglan silang makakat-on gikan sa ilang mga sayop, motul-id niini, ug magpadayon. Ang atong mga pagdasig ug suporta kinahanglanon kaayo niini nga proseso. Nagkinahanglan ang atong mga minahal nga kita moila sa kalamboan nga ilang gihimo ug sa pagtabang nila nga magpadayon sa pagkaayo. Samtang dili nato maila kon hingpit ba silang naghinulsol o wala, makapamatuod kita nga ang Ginoo gustong mopasaylo nila ug nga anaa gihapon ang paglaum, ug pwede nato silang dasigon nga makigtambayayong sila sa ilang mga eklesyastikal nga lider, sa mga tawo nga makasuporta, ug sa uban kinsa makatabang kaayo kanila. Ang malampusong pagkaayo posible alang niadtong mga mapaubsanon ug mogamit og pagtuo kang Jesukristo samtang magpadayon sila latas sa ilang mga hagit ug maghimo og malungtarong mga kausaban sa ilang kinabuhi.

  • Unsaon man nimo sa pagsuporta ang imong minahal atol sa paglapas og usab?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini. 

Ezequiel 3:21Mga Taga-Efeso 6:18Doktrina ug mga Pakigsaad 88:81 (Ang atong mga pasidaan makalig-on sa atong mga minahal.)

Doktrina ug mga Pakigsaad 121:8 (kon kita molahutay pag-ayo sa atong mga hagit, ang Dios mobayaw kanimo sa kahitas-an.)

David A. Bednar, “Magtukaw uban sa Bug-os nga Pagkamapadayunon,” Liahona, Mayo 2010, 40–43

Craig A. Cardon, “Ang Manluluwas Gusto nga Mopasaylo,” Liahona, Mayo 2013, 15–17

James E. Faust, “Ang Gahum sa Pag-usab,” Liahona, Nob. 2007, 122–24

Dieter F. Uchtdorf, “Ipadayon ang Pagpailub,” Liahona, Mayo 2010, 56–59

“Paghinulsol ug Pagkaayo gikan sa Pagkaadik,” “Pagtabang sa mga Investigator ug Bag-o nga mga kinabig aron Makasabut sa Paghinulsol ug Pagkaayo sa Pagkaadik,” ug mga seksyon sa “Usa ka Plano alang sa Pagbuntog sa Makapaadik nga Kinaiya”, Isangyaw ang Akong Ebanghelyo (2004), 229–33

Video: Continue in Patience

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

  • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Presidente James E. Faust “Ang Gahum sa Pag-usab“ ug ang mga seksyon sa “Paghinulsol ug Pagkaayo gikan sa Pagkaadik,” “Pagtabang sa mga Investigator ug Bag-o nga mga Kinabig aron Makasabut sa Paghinulsol ug Pagkaayo sa Pagkaadik,” ug “Usa ka Plano alang sa Pagbuntog sa Makapaadik nga Kinaiya” (mga pahina 229–33) sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo. Unsay imong nakat-unan mahitungod sa proseso sa pagkaayo? Unsay imong mga gilauman alang sa pagkaayo sa imong minahal? Unsay imong mahimo sa pagtabang niya aron molampus atol ug human sa nahimong paglapas og usab?

  • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Presidente Dieter F. Uchtdorf “Ipadayon ang Pagpailub,” o tan-awa ang video nga “Continue in Patience.” Nganong importante para nimo ug sa imong minahal ang pagpailub atol sa proseso sa pagkaayo? Sa unsang paagi makatabang kanimo ang Ginoo sa pagpailub? Unsay gitudlo sa mga gipamulong ni Presidente Uchtdort mahitungod kon unsaon sa tukmang pagsanong ang nahimo nga paglapas og usab?

  • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Elder David A. Bednar “Magtukaw uban sa Bug-os nga Pagkamapadayunon.” Unsay gitudlo ni Elder Bednar nga makatabang nimo ug sa imong minahal aron magtukaw [magbantay] sa mga timailhan sa kalagmitang paglapas og usab? Unsa nga tabang ang gipangayo sa imong minahal? Unsay imong himoon aron magtinabangay ug magkatambayayong sa usag usa?

  • Buhata ang mosunod nga kalihokan gikan sa Isangyaw ang Akong Ebangheyo (pahina 231), ug ikonsiderar kon unsay gisinati sa imong minahal samtang naningkamot siya sa pagkaayo: “Hunahunaa ang pipila ka mga butang nga imong naandang buhaton—butang nga kanunay nimong buhaton, nga walay paghunahuna, sama sa palut-on ang imong mga tudlo, pagpahiangay sa imong mga antiyuhos, pagkaon og daghan, o pagkatulog nga gabii na kaayo. Karon sulayi kini sa usa ka adlaw nga dili magbuhat bisan kausa. Kon molampus ka, sulayi sa usa ka semana nga dili magbuhat niini.” Hunahunaa kon unsa kaha kalisud para sa imong minahal ang pagbuntog sa iyang dili makontrolar nga kinaiya kay nimo nga mohunong sa dili maayo apan dili makaadik nga kinaiya. Sa unsang paagi kini nga kasinatian makatabang nimo sa pagsuporta sa imong minahal aron mamaayo? Isulat sa imong journal ang mahitungod sa imong kasinatian.

  • Hunahunaa ang mga baruganan nga ania niini nga mga himno: “Press Forward, Saints” (Hymns, nu. 81); “Be Thou Humble” (Hymns, nu. 130); “When Faith Endures” (Hymns, nu. 128). 

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112