11. Tiisin Mo ang Lahat ng Bagay na Ito nang may Pagtitiyaga

“Sapagkat nalalaman kong ikaw ay iginapos; Oo … tiniis mo ang lahat ng bagay na ito nang may pagtitiyaga dahil sa kasama mo ang Panginoon; at ngayon nalalaman mong iniligtas ka ng Panginoon” (Alma 38:4).

Pagkilala na ang Pagpapagaling ay Isang Proseso

Itinuro ni Elder David A. Bednar na ang espirituwal na pagbabago “ay karaniwang hindi nagaganap nang agaran o minsanan; ito ay patuloy na proseso—hindi lang minsanang nangyayari. Taludtod sa taludtod at tuntunin sa tuntunin, unti-unti at halos hindi halata, magiging tugma ang ating mga hangarin, iniisip, mga salita, at ating mga gawa sa kalooban ng Diyos. Ang yugtong ito ng proseso ng pagbabago ay nangangailangan ng panahon, pagsisikap, at pagtitiyaga” (“Kinakailangan Ngang Kayo’y Ipanganak na Muli,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 21). Gayundin, lahat ng pagbabago ay kailangan ng lakas at pagtuloy na pagsisikap. Kailangang dumaan ang mga mahal natin sa buhay sa proseso ng emosyonal, espirituwal, at pisikal na pagbabago, at ang prosesong ito ay nangangailangan ng panahon at tiyaga. 

Ito ang itinuturo ng Mangaral ng Aking Ebanghelyo (2004) tungkol sa proseso ng paggaling:

“Maaaring kasama sa pagsisisi ang emosyonal at pisikal na proseso. Dapat itigil ng mga tao ang mga maling nakaugalian. Ang di-magandang ugali ay dapat palitan ng maganda at tamang asal.

“Kaya nga maaaring tumagal ang pagsisisi at pagpapagaling. Kung minsan [ang tao], kahit maganda ang intensyon, ay nagpapadala sa tukso habang sinisikap nilang disiplinahin ang sarili. …

“Sa pamamagitan ng binyag at kumpirmasyon ay natatanggap ng mga tao ang kaloob na Espiritu Santo. Ito ang magpapalakas sa kakayahan nilang pagtagumpayan ang mga hamong ito. Pero hindi sapat ang binyag at kumpirmasyon para maiwaksi ang mga pagnanasang ito ng damdamin at katawan na kaugnay ng pag-uugaling ito. Kahit nagtatagumpay ang mga tao sa simula, kailangan pa rin ng karagdagang pagpapagaling sa damdamin para ganap na magsisi at gumaling” (214).

  • Paano maiimpluwensyahan ng mga katotohanan tungkol sa pagsisisi at pagpapagaling ang mga pagsisikap mong suportahan ang iyong mga mahal sa buhay sa kanilang paggaling?

Angkop na Pagtugon sa Pagbalik sa Dating Adiksyon 

Nangyayari ang pagbalik sa dating adiksyon kapag muling dumausdos ang isang tao sa mga maling pagpili matapos bahagyang gumaling. Ang pagbalik sa dating adiksyon ay karaniwan at maaaring isang solong pangyayari o kaya’y ganap na pagbalik sa dating gawi. Dahil talamak ang pagbalik sa dating adiksyon, maaaring idahilan ng ilan na ito ay bahagi ng pagpapagaling basta ang mahalaga ay ginagawa nila ang lahat ng pagsisikap. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagbalik sa dating adiksyon ay hindi bahagi ng proseso ng pagpapagaling. Dapat tayong maging maingat na hindi kunsintihin ang pagdadahilan o pangangatwiran ng ating mga mahal sa buhay sa mga maling pagpili nila. Ang pabalik-balik na adiksyon ay nagpapahiwatig na hindi ganap na gumaling ang mahal natin sa buhay. Mangangahulugan ito na kailangan ng mas matinding pagsisikap at tumanggap ng mas masinsinang pagpapagamot. Maaaring kailanganin nating magtakda ng mga karagdagang hangganan o limitasyon sa kanila. Kung sinusubukang maliitin ng mga mahal natin sa buhay ang bigat ng pagbabalik sa dating adiksyon, ang malinaw at tapat na pananaw natin ay makatutulong sa kanila na maunawaang nililinlang nila ang kanilang sarili at kailangan pa ng dagdag na tulong. 

Kapag bumabalik sa dating adiksyon ang ating mga mahal sa buhay, tayo ay makararanas ng kawalan ng pag-asa, pagdududa, mababang pagtingin sa sarili, at galit. Ang mga damdaming ito ay maaaring matindi at nakalulula kung minsan. Kahit pa lumang isyu na ito para sa atin, maaaring ang sakit na dulot nito ay sariwa pa rin at masidhi. At kung minsan, kung nagbalik sa dating adiksyon ang mahal natin sa buhay matapos ang napakahabang panahon ng pagpapagaling, ang kawalang-pag-asa at sakit ay mas nararamdaman. Bahagi ng ating pagpapagaling ay matutuhang harapin at daigin ang masasakit na damdaming umuusbong dahil sa mga maling pagpili ng mga mahal sa buhay. Magagamit natin ang magagandang kasanayang natutuhan natin para kayanin ito at ang mga hangganang naitakda natin hanggang sa ngayon, at doon tayo magtatayo ng pundasyon. Maaari rin nating lapitan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa atin. Maaari nating isuko ang ating puso at umasa sa Panginoon na alisin ang ating mga pasanin at ipagkaloob sa atin ang Kanyang kapayapaan. Ang pagbabalik sa dating adiksyon ng ating mga mahal sa buhay ay hindi dahilan upang panghinaan ng loob, at ito ay dahil sa ating kaugnayan sa Tagapagligtas na si Jesucristo.

Mahalaga na tumugon nang angkop sa pagbabalik sa dating adiksiyon ng ating mga mahal sa buhay, hindi lamang upang tulungan tayo na gumaling kundi tulungan din sila sa kanilang pagpapagaling. Ang pagbuhay o pagbalewala sa kanilang pag-uugali ay maaaring magpalala sa kanilang inaasal at magpapasidhi sa ating mga pagdurusa. Kailangan nilang maunawaan na mahal natin sila ngunit hindi natin maaaring palagpasin ang patuloy na paggawa nila ng mga maling pagpili at pagdadahilan sa kanilang mga desisyon. Makatutugon tayo nang may pagmamahal at katapatan sa kanilang pagbalik sa dating adiksyon at pangangatuwiran upang tulungan silang maunawaan kung paano tayo naaapektuhan, pati na rin ang sarili nila, ng kanilang mga ikinikilos. Masusuportahan natin ang iba sa pamamagitan ng “hindi pakunwaring pag-ibig” (D at T 121:41) habang malinaw rin nating ipinararating ang ating damdamin ng pagtutol sa kanilang pag-uugali “kapag pinakikilos ng Espiritu Santo; at pagkatapos ay magpakita ng ibayong pagmamahal” (D at T 121:43).

  • Paano ka tinulungan ng Diyos para kayanin mo ang pagbalik sa dating adiksyon ng mahal sa buhay?

  • Paano ka angkop na makakatugon sa pagbabalik sa dating adiksyon?

Pagtulong sa Ating mga Mahal sa Buhay sa Kanilang Pagbalik sa Dating Adiksyon

Samantalang sinusubukang pangatwiranan ng ilan ang kanilang pagbalik sa dating adiksiyon, ang iba nama’y masyadong pinanghihinaan ng loob at sumusuko kapag bumalik sa dating adiksyon, maling naniniwala na nasira na nila ang lahat ng kanilang pagprogreso tungo sa paggaling. Gayunpaman, hindi mababale-wala ng pagbalik sa dating adiksyon ang lahat ng kanilang pagsisikap sa pagpapagaling. Maaari pa ring magkaroon ng progreso sa ibang paraan, tulad ng kanilang katapatan tungkol sa mga hamon sa kanilang buhay o gaano kadalas o katindi ang kanilang pagbalik sa dating adiksyon. Kailangan silang matuto sa kanilang mga kamalian, itama ang mga ito, at patuloy na magbago. Ang ating panghihikayat at suporta ay mahalaga sa prosesong ito. Kailangan ng mga mahal natin sa buhay ang ating pagkilala sa nagagawa nilang pag-unlad at tulungan silang magpatuloy sa pagpapagaling. Bagama‘t hindi natin malalaman kung sila ay lubusang nagsisi o hindi, mapatototohanan natin na nais ng Panginoon na patawarin sila at na may pag-asa pa, at mahihikayat natin silang makipagtulungan sa kanilang mga lider sa simbahan, suportahan ang mga tao, at iba pa na mas makatutulong sa kanila. Posible ang matagumpay na pagpapagaling sa mga taong mapagpakumbaba at sumasampalataya kay Jesucristo habang patuloy nilang hinaharap ang kanilang mga hamon at gumagawa ng pangmatagalang pagbabago sa kanilang buhay.

  • Paano mo masusuportahan ang iyong mahal sa buhay sa panahon ng pagbalik sa dating adiksyon?

Pag-aaral ng Ebanghelyo

Sa pag-aaral mo sa resources na nakalista sa ibaba, mapanalanging pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang mga alituntuning itinuturo nito. 

Ezekiel 3:21; Mga Taga Efeso 6:18Doktrina at mga Tipan 88:81 (Ang ating mga babala ay magbibigay ng lakas sa ating mga mahal sa buhay.)

Doktrina at mga Tipan 121:8 (Kung haharapin natin ng tama ang mga hamon sa atin, tayo ay dadakilain ng Diyos sa kaitaasan.)

David A. Bednar, “Mangagpuyat sa Buong Katiyagaan,” Ensign o Liahona, Mayo 2010, 40–43

Craig A. Cardon, “Nais ng Tagapagligtas na Magpatawad,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 15–17

James E. Faust, “Ang Kapangyarihang Magbago,” Ensign o Liahona, Nob. 2007, 122–24

Dieter F. Uchtdorf, “Patuloy na Magtiyaga,” Ensign o Liahona, Mayo 2010, 56–59

“Pagsisisi at Paggaling mula sa Adiksyon o Pagkalulong,” “Pagtulong sa mga Investigator at Bagong Binyag na Maunawaan ang Pagsisisi at Gumaling mula sa Adiksyon o Pagkalulong,” at “Plano para Madaig ang Pagkalulong” na mga bahagi, Mangaral ng Aking Ebanghelyo (2004), 214–16

 

Personal na Pag-aaral at Pagsasabuhay

Ang mga sumusunod na aktibidad ay para sa ikahuhusay ng iyong pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Magtabi ng isang journal ng iyong mga iniisip, damdamin, pananaw at plano para maisabuhay ang natutuhan mo. Habang nagbabago ang mga pangangailangan at sitwasyon sa buhay mo, bibigyan ka ng mga bagong ideya ng pag-ulit sa mga aktibidad na ito.

  • Pag-aralan at pagnilayan ang mensahe ni Pangulong James E. Faust na “Ang Kapangyarihang Magbago” at ang bahaging “Pagsisisi at Paggaling mula sa Adiksyon o Pagkalulong,” “Pagtulong sa mga Investigator at Bagong Binyag na Maunawaan ang Pagsisisi at Gumaling mula sa Adiksyon o Pagkalulong,” at “Plano para Madaig ang Pagkalulong” (mga pahina 214–15) sa Mangaral ng Aking Ebanghelyo. Ano ang natututuhan mo tungkol sa proseso ng pagpapagaling? Ano ang inaasahan mo sa pagpapagaling ng mga mahal mo sa buhay? Ano ang magagawa mo para tulungan siyang magtagumpay habang at pagkatapos ng pagbabalik sa dating adiksyon?

  • Pag-aralan at pagnilayan ang mensahe ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf na “Patuloy na Magtiyaga,” o panoorin ang video na “Continue in Patience.” Bakit mahalaga para sa iyo at sa iyong mahal sa buhay na maging matiyaga sa proseso ng pagpapagaling? Paano ka matutulungan ng Panginoon na maging matiyaga? Ano ang itinuturo sa iyo ang mga salita ni Pangulong Uchtdorf tungkol sa kung paano angkop na tutugon sa pagbalik sa dating adiksyon?

  • Pag-aralan at pagnilayan ang mensahe ni Elder David A. Bednar na “Mangagpuyat sa Buong Katiyagaan.” Ano ang itinuturo ni Elder Bednar na makatutulong sa iyo at sa iyong mahal sa buhay na maging mapagbantay sa mga palatandaan ng posibleng pagbabalik sa dating adiksyon? Anong tulong ang hiningi ng iyong mahal sa buhay? Ano ang gagawin mo upang maging mas maayos ang pagtutulungan ninyo?

  • Gawin ang sumusunod na aktibidad mula sa Mangaral ng Aking Ebanghelyo (pahina 216), at pag-isipan kung ano kaya ang nararanasan ng iyong mahal sa buhay habang siya ay nagsisikap na gumaling: “Isipin ang ilang nakagawian mo—isang bagay na madalas mong ginagawa, nang hindi nag-iisip. Halimbawa’y ang pagpapalagutok ng mga buko ng daliri, paggalaw-galaw sa salamin mo, pagkain nang sobra, o pagpupuyat. Ngayon subukan mong palipasin ang isang araw na hindi ginagawa ito ni isang beses. Kapag nakaya mo, subukan mo uli ito sa loob ng isang linggo.” Isipin kung gaano mas mahirap para sa iyong mahal sa buhay na talunin ang kanyang masimbuyong pag-uugali kaysa talikuran mo ang isang masama, kundi man, hindi nakakalulong na nakagawian mo. Paano ka matutulungan ng karanasang ito na suportahan ang iyong mahal sa buhay sa pagpapagaling? Isulat sa iyong journal ang iyong karanasan.

  • Pag-isipan ang mga alituntuning matatagpuan sa mga himnong ito: “Magpunyagi, mga Banal” (Mga Himno, blg. 43); “Magpakumbaba Ka” (Mga Himno, blg. 75); “Kung Mananalig Kailanman” (Mga Himno, blg. 72). 

Gabay sa Pagsuporta: Tulong para sa mga Asawa at Pamilya ng mga Taong Nagpapagaling

Mga Asawa at mga Pamilya

Pumili ng Bahagi
Pambungad
1234
5678
9101112