12. Kaninyo Ihatag Ko ang Akong Kalinaw

“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw” (Juan 14:27).

Pagpangita og Kalinaw

Kon mag-atubang og mga sangputanan sa dili maayong mga pagpili nga gihimo sa atong mga minahal, posibling moreklamo kita o mobati og kapait. Usahay makapangutana kita og sama sa “Nganong kinahanglan nga mahitabo kini kanako?” “Nganong mag-antus pa man ako niini karon?” o “Unsa may akong nahimo nga angayan ako niini?” Bisan og usahay sa sinugdanan modominar kini sa atong mga hunahuna ug mohurot sa atong kalagsik, posibling mapili nato ang pagsanong sa atong mga kahimtang sa lahi nga paagi. Makapangutana kita sa atong kaugalingon, “Unsa may gusto sa Ginoo nga akong makat-unan gikan niini?” “Unsa may gusto Niya nga akong buhaton?” “Kinsa ang pwede nakong serbisyuhan?” ug “Unsaon man nako sa paghinumdom ang akong mga panalangin?” Gihigugma kita sa Langitnong Amahan ug gusto nga magawasnon kita gikan sa mga sangputanan sa dili maayong mga pagpili sa atong mga minahal. Importante ang paghinumdom nga wala Siya mohatag kanato niini nga mga pagsulay—kondili, resulta kini sa dili maayong mga pagpili sa atong mga minahal. Apan ang Langitnong Amahan makagamit sa atong mga pagsulay aron matabangan kita nga motubo, molambo, ug mahimong mas sama Kaniya (tan-awa sa D&P 122).

Kon mopakita kita og pagtuo, mabati nato ang makalunsay nga impluwensya ug kalinaw sa Iyang Espiritu ug iyang pulihan ang “purongpurong nga bulak nga puli sa abo” (Isaias 61:3).

Kon motawag kita sa Ginoo, mopanalangin Siya ug mohupay kanato sa makahuluganong mga paagi. Samtang dili sa kanunay kita makadawat sa unsa gayud ang atong gipangayo, panalanginan gihapon kita sa Ginoo. Ang katawhan ni Alma wala dayon buhii gikan sa pagkaulipon, apan “ang Ginoo mipalig-on kanila nga sila makadaug sa ilang mga alantuson” (Mosiah 24:15). Ug pinaagi sa tabang sa Ginoo, makaplagan nato ang kalinaw.

 • Unsay imong buhaton aron makakaplag og kalinaw?

 • Sa unsang paagi nakaplagan nimo ang kalinaw gikan sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas?

Paghatag og Pasaylo

Kabahin sa proseso sa pagtanyag og kapasayloan mao ang paghikalimot sa mga palas-anon nga nagpugong aron masinati nato ang kalinaw sa Manluluwas. Miingon si Presidente Gordon B. Hinckley, “Ang diwa sa pagpasaylo ug ang kinaiya sa gugma ug kalooy ngadto niadtong kinsa nakasala kanato mao ang labing mahinungdanon nga bahin sa ebanghelyo ni Jesukristo” (“Of You It Is Required to Forgive,” Ensign, Hunyo 1991, 2). Makaplagan nato ang pagkaayo samtang mopasaylo kita sa uban. Miingon si Presidente James E. Faust: “Magkinahanglan og pagpaubos ang paghimo niini, apan kon moluhod ug mangayo sa Langitnong Amahan alang sa pagbati og pagpasaylo, Siya motabang kanato. Ang Ginoo nagsugo kanato ‘sa pagpasaylo sa tanang mga tawo’ [D&P 64:10] alang sa atong kaayohan tungod kay ang ‘kasilag [mobabag] sa espirituhanong pagtubo’ [Orson F. Whitney, Gospel Themes1914), 144]. Kon ato lamang tangtangon sa atong kaugalingon ang kasilag ug kalagot ang Ginoo makahupay sa atong mga kasingkasing” (“Ang Makaalim nga Gahum sa Pagpasaylo,” Liahona, Mayo 2007, 69).

Ang pagpasaylo wala magpasabut nga ibaliwala nato ang dili maayong mga pagpili sa atong mga minahal o tugutan sila nga mopanamastamas kanato. Apan ang pagpasaylo magtugot nga makapadayon kita sa espiritwal, sa emosyunal, ug sa pisikal nga paagi. Sama ra nga ang atong mga minahal anaa sa pagkaulipon, ang atong kaandam sa pagpasaylo maghimo kanatong ulipon. Kon mopasaylo kita, biyaan nato ang mga pagbati nga, sa mga pulong ni Presidente Thomas S. Monson, nga adunay gahum sa “pagdaot, pagpasaput, ug sa katapusan moguba” (“Hidden Wedges,” Ensign, Mayo 2002, 20). Niining paagiha, giwagtang nato ang mga babag aron makabaton sa Espiritu sa buhong nga paagi ug makapadayon kita sa dalan sa pagkadisipulo. Sama sa gipahinumdom kanato ni Presidente Dieter F Uchdorf, “Ang langit puno sa mga tawo kinsa aduna niini: Gipasaylo sila. Ug sila mipasaylo” (“Ang Maloloy-on Magadawat og Kalooy,” Liahona, Mayo 2012, 77). 

 • Sa unsang paagi ang pagpasaylo nakapanalangin kanimo?

Pagpangita og Tabang sa Dios sa Pagpasaylo

Kon ang pagpasaylo daw lapas na sa atong kapabilidad, makasalig kita sa Manluluwas sa pagtabang nga mausab ang atong kasingkasing ug mahatagan kita sa gasa sa gugmang putli. Ang pagpasaylo sa uban kon nasayop kita o nasakitan lisud kaayo—ilabi na kon kini nga mga sala gibalik-balik sa paghimo. Apan kabahin kini sa gitawag og pagkadisipulo ni Kristo. Si Presidente Uchtdorf mitudlo: 

“Miingon si Jesus nga sayon higugmaon ang nahigugma kanato; bisan ang dautan makahimo niana. Apan mitudlo si Jesus og mas taas nga balaod. … ‘Higugmaa ang inyong mga kaaway, pagpanalangin kanila nga nagtunglo kaninyo, pagbuhat og maayo ngadto kanila nga nagdumot kaninyo, ug pag-ampo alang kanila kinsa nag-amung-among kaninyo, ug nagalutos kaninyo.’…

“Ang tiunay nga gugma ni Kristo makawagtang sa kasilag ug kapungot gikan sa atong mga mata, nagtugot kanato nga makakita sa uban sama sa pagtan-aw sa atong Langitnong Amahan kanato” (“Ang Maloloy-on Magadawat og Kalooy,” 76). 

Posibling nagkinahanglan kita nga magpailub sa atong kaugalingon samtang maningkamot kita sa pagpasaylo sa atong mga minahal. Si Presidente Faust miingon:

“Kasagaran nato nagkinahanglan og panahon nga maalim ang kasakit ug pagkawala. Makakita kita sa tanang matang sa rason sa pag-unya-unya sa pagpasaylo. Usa niini nga mga rason mao ang paghulat sa nakahimo og sayop nga maghinulsol sa dili pa kita mopasaylo kanila. Apan ang ingon nga paglangan mohikaw kanato sa kalinaw ug kalipay nga unta ato na. Ang sayop nga pagpunay og hunahuna sa mga kasakit nga dugay nang nahitabo dili makadala og kalipay. …

“Kon kita makapasaylo diha sa atong mga kasingkasing alang niadtong nakamugna og kasakit ug kasakit, kita mosaka ngadto sa mas taas nga ang-ang sa pagtamud sa kaugalingon ug pagkatawo (“Ang Makaalim nga Gahum sa Pagpasaylo,” 68). Kon mosalig kita sa Ginoo ug mangita sa Iyang tabang, makatabang siya nga kita makapasaylo, sama sa Iyang gihimo.

 • Kanus-a ka gitabangan sa Dios nga makapasaylo?

 • Sa unsang paagi ang Dios makatabang nimo sa pagpasaylo karon?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini. 

Mateo 18:21–35 (Kinahanglang mopasaylo kita sa uban sama sa walay pagdumili sa Ginoo nga mopasaylo kanato.)

Lucas 7:36–50 (Mabatyagan nato ang gugma sa Manluluwas kon kita mapasaylo.)

Alma 5:12–14 (Ang Ginoo makadala og dako kaayo nga kausaban sa atong kasingkasing.)

Doktrina ug mga Pakigsaad 45:3-5 (Tungod sa maulaong sakripisyo ni Kristo, kita mapasaylo.)

Doktrina ug mga Pakigsaad 64:10 (Gikinahanglan nga mopasaylo kita sa tanan.)

James E. Faust, “Ang Makaalim nga Gahum sa Pagpasaylo,” Liahona, Mayo 2007, 67–69

Yoshihiko Kikuchi, “Pagpang-ayo Tun-an Ko,” Liahona, Mar. 2011, 19–23

Richard G. Scott, “Healing the Tragic Scars of Abuse,” Ensign, Mayo 1992, 31–33

Dieter F. Uchtdorf, “Ang Maloloy-on Magadawat og Kalooy,” Liahona, Mayo 2012, 70, 75–77

Mga video: “Forgiveness: My Burden Was Made Light,” “Come What May, and Love It

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

 • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Presidente Dieter F. Uchtdorf “Ang Maloloy-on Magadawat og Kalooy,” ug pangitaa ang mga baruganan kabahin sa pagpasaylo. Unsay imong nakat-unan? Sa unsang paagi nga makatabang ang Ginoo nga makapasaylo sa imong minahal? Unsa ang gibati nimong pag-aghat nga buhaton?

 • Tan-awa ang video “Forgiveness: My Burden Was Made Light.” Unsay imong nakat-unan mahitungod sa pagpasaylo? Sa unsang paagi nga ang pagpasaylo mahimong usa ka panalangin kanimo? Sa unsang paagi nga ang pagpasaylo mahimong usa ka panalangin sa imong minahal?

 • Tubaga ang mosunod nga mga pangutana “Nganong usahay lisud man ang pagpasaylo? Unsaon man nato sa pagbuntog kini nga mga kalisdanan?” Pangita og dugang pang mga pagtulun-an aron sa pagtubag niini nga mga pangutana sa pakigpulong ni Elder Yoshihiko Kikuchi “Pagpang-ayo Tun-an Ko.” Pamalandungi giunsa sa pagtabang sa Ginoo ang uban nga makapasaylo ug sa unsang paagi Siya makatabang nimo. Isulat sa imong journal ang imong mga hunahuna. 

 • Tan-awa ang “Come What May, and Love It.” Unsay imong nakat-unan nga magamit sa kasamtangan nimong sitwasyon? Unsaon man nimo sa paglahutay og tarung? Unsa ang katuyoan sa kalisdanan? Unsaon nimo sa pagpangita og kalinaw taliwala sa kasakit?

 • Tun-i ang pakigpulong ni Elder Richard G. Scott “Healing the Tragic Scars of Abuse,” ug pamalandungi ang mosunod nga tudling: “Atol sa taas-taas nga pagpaayo gikan sa daghang pag-opera, ang pasyente nagpaabut og kompletong pagkaayo pinaagi sa pagpailub, misalig sa pag-atiman sa uban. Wala niya masabti sa kanunay ang kaimportante sa pagtambal nga gihatag, apan ang iyang pagkamasulundon nagpadali sa iyang pagkaayo. Mao usab diha kanimo. … Dili nimo mapapas ang nanghitabo, apan [ikaw] makapasaylo (tan-awa sa D&P 64:10). Ang pagpasaylo moayo sa hilabihan, grabing mga samad, kay magtugot kini sa gugma sa Dios nga molangkat sa makahilo nga kasilag nga naa sa inyong kasingkasing ug hunahuna. Molimpyo kini sa [imong] konsensya sa gitinguha nga pagpanimalos. Makamugna kini og dapit alang sa makalimpyo, makaayo, makaalim nga gugma sa Ginoo” (“Healing the Tragic Scars of Abuse,” Ensign, Mayo 1992, 33). Unsa ang imong nakat-unan gikan sa mga pulong ni Elder Scott mahitungod sa pagpasaylo? Unsay kalabutan niini sa imong abilidad sa paghatag og pasaylo sa imong minahal?

 • Ikonsiderar ang mga baruganan nga anaa niini nga mga himno ug mga kanta: “Where Can I Turn for Peace?“ (Hymns, nu. 129); “Father in Heaven“ (Hymns, nu. 133); “As the Shadows Fall“ (Hymns, nu. 168); “Master, the Tempest Is Raging“ (Hymns, nu. 105); “Ikaw Naghunahuna Ba sa Pag-ampo?“ (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 48); “Tabangi Ko Mahal nga Amahan“ (Songbook sa mga Bata, nu. 52).

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112