12. Ang Aking Kapayapaan ay Ibinibigay Ko sa Inyo

“Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man” (Juan 14:27).

Pagkakaroon ng Kapayapaan

Kapag naharap sa mga katumbas na kabayaran ng mga maling pagpili ng ating mga mahal sa buhay, maaaring magreklamo o magalit tayo. Kung minsan naitatanong natin “Bakit kailangang mangyari ito sa akin?” “Bakit kailangan ko pang danasin ito ngayon?” o “Ano ang nagawa ko para danasin ito?” Bagama‘t ang mga tanong na ito ay unang nangingibabaw sa ating mga isipan at umuubos ng ating lakas, maaari nating piliing kaiba ang itugon sa ating mga sitwasyon. Maaari nating itanong sa sarili, “Ano ang nais ng Panginoon na matutuhan ko mula rito?” “Ano ang gugustuhin Niyang gawin ko? Sino ang mapaglilingkuran ko?” at “Paano ko maaalala ang aking mga pagpapala?” Mahal tayo ng Ama sa Langit at nais Niyang maging malaya tayo mula sa mga katumbas na kabayaran ng mga maling pagpili ng ating mga mahal sa buhay. Mahalagang tandaan na hindi Siya ang nagbigay sa atin ang mga pagsubok na ito—sa halip, ito ay bunga ng mga maling pagpili ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit magagamit ng Ama sa Langit ang ating mga pagsubok upang tulungan tayong umunlad, magprogreso, at maging higit na katulad Niya (tingnan sa D at T 122).

Kapag nagpakita tayo ng pananampalataya, madarama natin ang nakadadalisay na impluwensya at kapayapaan ng Kanyang Espiritu at ang “putong ng bulaklak [ang Kanyang ihahalili sa] mga abo” (Isaias 61:3).

Kapag nagsumamo tayo sa Panginoon, pagpapalain at aaliwin Niya tayo sa mga makabuluhang paraan. Bagama‘t hindi natin natatanggap sa tuwina ang mismong hinihiling natin, patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. Ang mga tao ni Alma ay hindi kaagad pinalaya mula sa pagkaalipin, sa halip “pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang kanilang mga pasanin” (Mosias 24:15). Sa tulong ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan.

 • Ano ang gagawin mo upang magkaroon ng kapayapaan?

 • Paano ka nakahanap ng kapayapaan mula sa Ama sa Langit at sa Tagapagligtas?

Igawad ang Pagpapatawad

Bahagi ng proseso ng pagbibigay ng patawad ay paglimot sa mga pasaning humahadlang sa atin upang malasap ang kapayapaan ng Tagapagligtas. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, “Ang diwa ng pagpapatawad at ugaling mapagmahal at maawain sa mga taong maaaring nagkasala sa atin ang pinakadiwa ng ebanghelyo ni Jesucristo” (“Of You It Is Required to Forgive,Ensign, Hunyo 1991, 2). Magagawa nating gumaling kapag pinatawad natin ang iba. Itinuro ni Pangulong James E. Faust: “Kailangan ng pagpapakumbaba para magawa ito, ngunit kung luluhod tayo at hihingi sa Ama sa Langit ng kakayahang magpatawad, tutulungan Niya tayo. Inutusan tayo ng Panginoon, na ‘magpatawad sa lahat ng tao’ [D at T 64:10] para sa ating ikabubuti dahil ‘ang pagkamuhi ay hadlang sa espirituwal na pag-unlad’ [Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), 144]. Sa pagwaksi ng pagkamuhi at kapaitan lamang maaaliw ng Panginoon ang ating puso” (“Ang Nakapagpapahilom na Kapangyarihan ng Pagpapatawad,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 69).

Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na ipinagwawalang-bahala natin ang mga maling pagpili ng ating mga mahal sa buhay o tinutulutan silang pagmalupitan tayo. Sa halip, ang pagpapatawad ay nagpapahintulot sa atin na umunlad sa espirituwal, emosyonal, at pisikal. Tulad ng ating mga mahal sa buhay na nasa pagkaalipin, ang hindi natin pagpapatawad ay magdadala sa atin sa pagkabihag. Kapag nagpatawad tayo, ibabaon natin sa limot ang mga damdamin na, ayon sa mga salita ni Pangulong Thomas S. Monson, ay may kakayahang “lumala, lumalim at tuluyang makapinsala” (“Mga Nakatagong Kalso,”Ensign, Mayo 2002, 20). Sa ganitong paraan, inaalis natin ang mga hadlang sa higit na masaganang paggabay ng Espiritu at makapagpapatuloy tayo sa landas ng pagkadisipulo. Gaya ng paalala sa atin ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf, “Karaniwan ang pangyayaring ito sa mga naroon sa langit: Sila ay napatawad. At sila ay nagpatawad” (“Ang Mahabagin ay Kahahabagan,” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 77). 

 • Paano ka napagpala ng pagpapatawad?

Paghingi ng Tulong sa Diyos na Makapagpatawad

Kapag ang pagpapatawad ay tila higit pa sa ating kakayahan, makakaasa tayo sa Tagapagligtas na tutulong na magbago ang ating puso at ibigay sa atin ang kaloob na pag-ibig sa kapwa. Ang pagpapatawad sa isang tao na nakagawa sa atin ng mali o nakasakit sa atin ay maaaring napakahirap gawin—lalo na kapag paulit-ulit ito. Ngunit ito ay bahagi ng pagiging disipulo ni Cristo. Itinuro ni Pangulong Uchtdorf: 

“Sinabi ni Jesus na madaling mahalin ang mga nagmamahal sa atin; maging ang masasama ay magagawa iyan. Ngunit nagturo ng mas mataas na batas si Jesucristo. … ‘Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, [pagpalain ninyo sila na sumusumpa sa inyo,] gawan ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo,] at idalangin ninyo ang sa inyo’y nagsisiusig.’ …

“Mapapawi ng dalisay na pag-ibig ni Cristo ang hinanakit at pagkamuhi, na nagtutulot sa atin na ituring ang iba tulad ng pagturing sa atin ng ating Ama sa Langit” (“Ang Mahabagin ay Kahahabagan,” 76). 

Kailangang pagpasensyahan natin ang ating sarili habang nagsisikap tayong magpatawad sa ating mga mahal sa buhay. Sinabi ni Pangulong Faust:

“Nangangailangan ng panahon ang karamihan sa atin upang malimutan ang sakit at kawalan. Marami tayong dahilan para ipagpaliban ang pagpapatawad. Isa na rito ang paghihintay na magsisi ang mga nagkasala bago natin sila patawarin. Subalit dahil sa pagpapaliban na iyon, nawawalan tayo ng kapayapaan at kaligayahang maaari sanang makamtan natin. Kung babalik-balikan natin ang napakatagal nang mga hinanakit hindi tayo liligaya. …

“Kung mapapatawad natin sa ating puso ang mga nakasakit at nakapinsala sa atin, aangat tayo sa mas mataas na antas ng paggalang sa sarili at kagalingan (“Ang Nakapagpapahilom na Kapangyarihan ng Pagpapatawad,” 68). Kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon at hihingin ang Kanyang tulong, matutulungan Niya tayong magpatawad, maging tulad Niya.

 • Kailan ka natulungan ng Diyos na magpatawad?

 • Paano ka matutulungan ng Diyos na magpatawad ngayon?

Pag-aaral ng Ebanghelyo

Sa pag-aaral mo sa resources na nakalista sa ibaba, mapanalanging pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang mga alituntuning itinuturo nito. 

Mateo 18:21–35 (Dapat nating patawarin ang iba tulad ng malayang pagpapatawad sa atin ng Panginoon.)

Lucas 7:36–50 (Madarama natin ang pagmamahal ng Tagapagligtas kapag tayo ay pinatawad.)

Alma 5:12–14 (Ang Panginoon ay makapagdadala ng malaking pagbabago sa ating puso.)

Doktrina at mga Tipan 45:3–5 (Dahil sa nagbabayad-salang sakripisyo ni Jesucristo, maaari tayong mapatawad.)

Doktrina at mga Tipan 64:10 (Kailangan nating magpatawad sa lahat ng tao.)

James E. Faust, “Ang Nakapagpapahilom na Kapangyarihan ng Pagpapatawad,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 67–69

Yoshihiko Kikuchi, “Ang Kapangyarihan ng Tagapagpagaling,” Ensign, Mar. 2011, 44–49; Liahona, Mar. 2011, 18–23

Richard G. Scott, “Healing the Tragic Scars of Abuse,” Ensign, Mayo 1992, 31–33

Dieter F. Uchtdorf, “Ang Mahabagin ay Kahahabagan,” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 70, 75–77

 

Personal na Pag-aaral at Pagsasabuhay

Ang mga sumusunod na aktibidad ay para sa ikahuhusay ng iyong pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Magtabi ng isang journal ng iyong mga iniisip, damdamin, pananaw at plano para maisabuhay ang natutuhan mo. Habang nagbabago ang mga pangangailangan at sitwasyon sa buhay mo, bibigyan ka ng mga bagong ideya ng pag-ulit sa mga aktibidad na ito.

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mensahe ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf “Ang Mahabagin ay Kahahabagan,” at alamin ang mga alituntunin tungkol sa pagpapatawad. Ano ang natutuhan mo? Paano ka tutulungan ng Panginoon na mapatawad rin ang iyong mahal sa buhay? Ano ang nadarama mo na dapat gawin?

 • Panoorin ang video na “Forgiveness: My Burden Was Made Light.” Ano ang natutuhan mo tungkol sa pagpapatawad? Paano magiging pagpapala para sa iyo ang pagpapatawad? Paano magiging pagpapala ang pagpapatawad sa iyong mahal sa buhay?

 • Sagutin ang mga sumusunod na tanong: “Bakit mahirap kung minsan ang magpatawad? Paano natin maaalis ang ugaling ito?” Maghanap ng mga karagdagang kaalaman upang sagutin ang mga tanong na ito mula sa mensahe ni Elder Yoshihiko Kikuchi sa “Ang Kapangyarihan ng Tagapagpagaling.” Pag-isipang mabuti kung paano tinulungan ng Panginoon ang iba na magpatawad at paano ka Niya matutulungan. Itala sa iyong journal ang mga nasasaisip mo. 

 • Panoorin “Come What May, and Love It.” Ano ang natututuhan mo na angkop sa iyong kasalukuyang sitwasyon? Paano ka magtitiis na mabuti hanggang wakas? Ano ang layunin ng pagsubok? Paano kayo magkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng paghihirap?

 • Pag-aralan ang mensahe ni Elder Richard G. Scott “Healing the Tragic Scars of Abuse,” at pagnilayan ang sumusunod na talata: “Habang nagpapagaling nang matagal na panahon mula sa maselang operasyon, isang pasyente ang matiyagang hinihintay ang lubos na paggaling sa pagtitiyaga, nagtitiwala sa pangangalaga ng iba. Hindi niya laging nauunawaan ang kahalagahan ng panggagamot na iminungkahi, ngunit bumibilis ang kanyang paggaling kapag sumusunod siya. Gayundin ito sa inyo.… Hindi ninyo mabubura ang nangyari na, ngunit maaari kayong magpatawad (tingnan sa D at T 64:10). Ang pagpapatawad ay nagpapahilom ng napakasakit at malalalim na sugat, dahil tinutulutan nitong pawiin ng pagmamahal ng Diyos sa inyong puso’t isipan ang nakalalasong galit. Inaalis nito sa inyong kamalayan ang hangaring maghiganti. Nagbibigay-puwang ito sa pagpapadalisay, nagpapagaling, at nagpapanumbalik ng pagmamahal sa Panginoon” (“Healing the Tragic Scars of Abuse,” Ensign, Mayo 1992, 32–33). Ano ang natutuhan mo tungkol sa pagpapatawad mula sa mga salita ni Elder Scott? Paano ito nauugnay sa kakayahan mong mapatawad ang iyong mahal sa buhay?

 • Isipin ang mga alituntuning matatagpuan sa mga himno at awit na ito: “Saan Naroon ang Aking Kapayapaan?” (Mga Himno, blg. 74); “O Diyos sa Langit” (Mga Himno, blg. 59); “As the Shadows Fall” (Mga Himno, blg. 168); “Guro, Bagyo‘y Nagngangalit” (Mga Himno, blg. 60); “Naisip Bang Manalangin?” (Mga Himno, blg. 82); “Ama, Ako’y Tulungan” (Aklat ng mga Awit Pambata, blg. 52).

Gabay sa Pagsuporta: Tulong para sa mga Asawa at Pamilya ng mga Taong Nagpapagaling

Mga Asawa at mga Pamilya

Pumili ng Bahagi
Pambungad
1234
5678
9101112