2: Iwakli Ninyo ang mga Kadena nga Naggapos Kaninyo

“Pagmata … isul-ob ang taming sa pagkamatarung. Iwakli ang mga kadena nga naggapos kaninyo, gawas kamo gikan sa kangiub, ug bangon gikan sa abug” (2 Nephi 1:23).

Ang Pagkahibalo nga Dili Kita Mabasol sa mga Pagkaadik sa Atong mga Minahal

Komon kanato nga kon atong sulayan sa paghatag og kahulugan ang atong lisud nga sitwasyon maghunahuna dayon kita nganong ang atong mga minahal misubay man sa sayop nga dalan. Posibling mobati kita nga tingali sa wala hibaloing rason kita ang responsable. Isip mga ginikanan, posibling mabalaka kita kon unsa diay kaha ang atong nabuhat nga lahi. Isip mga kapikas, maghunahuna kita kon napakyas ba kaha kita sa paghatag sa panginahanglan sa atong bana o asawa ug mangutana sa atong mga kaugalingon og sama niini “Kulang pa ba ang akong kaayo?” ug “Unsa pa man diay ang akong buhaton?” Kon dili maayo ang dagan sa mga butang, matintal kita sa pagbasol sa atong kaugalingon. Kini nga matang sa paghunahuna posibling modala kanato sa dili tukmang pagbati nga responsable kita sa mga pagpili sa ubang mga tawo, nga moresulta sa dili angay nga pagbati nga sad-an ug kasagmuyo. 

Usa ka importante kaayong elemento sa plano sa Langitnong Amahan mao ang baruganan sa kabubut-on—ang abilidad ug kahigayunan sa paghimo og kaugalingon natong mga pagpili. Samtang tun-an ug sabton nato kini nga baruganan, ang Espiritu mopamatuod kanato nga dili kita ang hinungdan sa dili maayong mga pagpili sa atong mga minahal. Si Elder Richard G. Scott mitambag, “Kon kamo sa inyong kaugalingon walay nahimong grabe nga sala, ayaw antusa sa walay hinungdan ang mga sangputanan sa sala sa laing tawo. Isip asawa, bana, ginikanan o hinigugma, kamo makabati og kalooy alang sa tawo nga anaa sa apdo sa kapaitan tungod sa sala. Apan kinahanglang dili ninyo hunahunaon nga kamo adunay tulubagon nianang mga buhata” (“Aron Luwas sa Mabug-at nga mga Palas-anon,” Liahona, Nob. 2002, 88). Ang atong mga minahal maoy responsable sa mga pagpili nga ilang gihimo. Samtang ang eksaktong rason sa ilang mga pagpili tingali komplikado, dili kita ang responsable sa ilang pagpili. Ang maayong pahinumdom mao, “Bisan kinsa nga mohimo og dautan, magbuhat niini sa iyang kaugalingon; kay tan-awa, kamo gawasnon” (Helaman 14:30). Malagmit ang atong mga minahal mohimo og ngil-ad nga mga pagpili. Para sa ilaha ang parte sa proseso aron maayo ug maulian mao ang paghimo og mga sayop apan dawaton ang kinatibuk-ang responsibilidad sa ilang mga desisyon. Ang atong kalampusan ug kalipay sa kinabuhi dili angay sukdon kon giunsa pagpili sa mga tawo ang paggamit sa ilang kabubut-on. Kita ang responsable sa atong kaugalingong mga pagpili ug mga aksyon.

  • Mibati ba kamo nga sa ubang paagi responsable sa dili maayong mga pagpili sa imong mga minahal? Kon mao, sa unsang paagi kini nakaapekto kanimo?

  • Unsa ang nakatabang nimo sa pagkahibalo nga dili diay ikaw ang responsable sa mga pagpili sa imong mga minahal?

Pagsabut nga Mga Anak Kita sa Dios

Ang mga pagpili sa atong mga minahal posibling makaapekto kon giunsa nato sa pagtan-aw ang atong kaugalingon ug giunsa nato sa pagtan-aw ang atong kinabuhi. Pweding masugdan nato sa paghatag og kahulugan ang atong kaugalingon pinaagi sa atong kasinatian uban sa atong mga minahal, samtang usahay daw nagpalibut ra kining tanan. Importante ang paghinumdom kon si kinsa kita ug kon nganong ania kita sa yuta. Dili lang Tigmando ug Tiglalang ang atong Dios apan Siya usab ang atong Langitnong Amahan. Ang tanang mga lalaki ug mga babaye mga anak gayud sa Dios. Makasalig kita sa yanong kamatuoran nga Siya atong Amahan ug kita Iyang mga anak. Ang pagsabut niini nga relasyon magdala og kalinaw ug pagsalig sa pagpadayon—dili tungod sa kaugalingon natong mga abilidad apan tungod sa Iyang pagkamaayo ug sa walay ikatandi nga gahum ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. Bisan unsa pay manghitabo sa atong kinabuhi, maka-focus kita sa mahangturong kalig-on sa Iyang gugma kanato. Dinhi magsugod ang proseso sa atong pagkaayo. Taliwala sa atong mga pagsulay, samtang ipaduol nato ang atong mga kasingkasing ngadto sa Amahan sa Langit, ang Iyang gugma ug makaayo nga gahum sa Iyang Anak, pinaagi sa Pag-ula, makatabang sa atong pag-angkon og kaisug ug paglaum.

  • Sa unsang paagi ang kahibalo nga ikaw anak sa Dios makatabang kanimo?

  • Unsaon nimo sa paglig-on ang imong relasyon ngadto sa Dios pinaagi sa mga butang sama sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pagpamalandong, pagpuasa, ug pagtuman sa Iyang mga sugo?

Pag-ila nga Kita Gawasnon sa Paglihok sa Atong Kaugalingon

Posibling mobati kita nga walay gahum tungod kay gamay ra kita og makontrolar sa unsay gipili nga buhaton sa atong mga minahal o sa mga sangputanan niadto nga mga pagpili. Apan ang ebanghelyo nagtudlo kanato nga kita “gawasnon sa pagpili sa kalingkawasan ug sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa halangdon nga Tigpataliwala sa tanan nga mga tawo, o pagpili sa pagkabihag ug sa kamatayon, sumala sa pagkabihag ug sa gahum sa yawa” (2 Nephi 2:27). Makagamit kita sa atong kabubut-on aron mas momaayo ang atong kahimtang ug makahimo og matarung nga mga pagpili bisan unsay atong mga kahimtang. Mitambag si Elder David A. Bednar, “Samtang kamo ug ako makasabut ug mogamit sa makaabag nga gahum sa Pag-ula sa personal natong kinabuhi, mag-ampo kita ug magtinguha sa kalig-on sa pag-usab sa atong mga kahimtang kay sa mag-ampo nga mausab ang atong mga kahimtang. Mamahimo kita nga mga instrumento kinsa molihok kay sa mga butang nga aghaton sa paglihok (tan-awa 2 Nephi 2:14)” (“Ang Pag-ula ug ang Panaw sa Pagka-mortal,” Liahona, Abr. 2012, 12). 

  • Unsaon nimo sa paggamit ang imong kabubut-on sa paglihok ug pagpalambo sa imong sitwasyon?

  • Sa unsang paagi ang ikaduhang artikulo sa hugot nga pagtuo magamit nimo niana nga sitwasyon?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini. 

Mga Salmo 82:6 (Mga dios kita, mga anak sa Labawng Makagagahum.)

Mga Buhat 17:29 (Mga kaliwatan kita sa Dios.)

2 Nephi 2:14–16 (Gihatagan kita sa abilidad nga makapili.)

Moroni 7:15–16 (Makahukom kita tali sa maayo ug dautan pinaagi sa Kahayag ni Kristo.)

Doktrina ug mga Pakigsaad 101:78 (Manubag kita sa kaugalingon natong mga buhat.)

Moises 7:32 (Gihatagan kita og kabubut-on sa Dios.)

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:2 (Kita ang manubag sa kaugalingon natong mga buhat ug dili ang uban.)

Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan

David A. Bednar, “Ang Pag-ula ug ang Panaw sa Pagka-mortal,” Liahona, Abr. 2012, 12

D. Todd Christofferson, “Matarung nga Disiplina,” Liahona, Nob. 2009, 105–8

Robert D. Hales, “Kabubut-on: Mahinungdanon sa Plano sa Kinabuhi,” Liahona, Nob. 2010, 24–27 

Ang Video: “The Freedom To …”

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

  • Tan-awa ang video nga “The Freedom To … ,” ug isulat sa imong journal unsay imong nakat-unan. Unsa ang gawasnong buhaton sa mga tawo? Unsay dili gawasnon nilang buhaton? Sa unsang paagi ang paggamit sa kabubut-on maghatag kanimo og gahum sa pagpangita og kalinaw ug tabang gikan sa Manluluwas?

  • Tun-i ug pamalandungi ang mga kasulatan nga gihisgutan diha sa outline sa leksyon. Isulat sa imong journal kon unsay gitudlo niini mahitungod sa kabubut-on. Unsa nga mga kasulatan ang mas makahuluganon kanimo? Ngano man? Sa unsang paagi ang imong nakat-unan makatabang kanimo?

  • Pamalandungi ang gikutlo ni Elder Robert D. Hales: “Niining ulahing mga adlaw sama sa karaang mga panahon, kinahanglan gayud nga likayan nato nga pagaaghaton pinaagi sa pagbuhat sa atong mga kaugalingon aron makalikay sa dautan” (“Ang Pagbuhat alang sa Atong Kaugalingon: Ang Gasa ug mga Panalangin sa Kabubut-on,” Liahona, Mayo 2006, 6). (Tan-awa sa 2 Nephi 2:14.)

  • Unsay imong pagbati isip usa ka tinugyanan kinsa makalihok imbis usa lang ka butang nga kinahanglan pang palihukon? Isulat kon sa unsang paagi magamit nimo ang tambag ni Elder Hales sa paglihok sa imong kaugalingon ug pagkakita og mas dakong kalinaw ug pagkaayo. 

  • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Study and ponder Elder D. Todd Christofferson’s talk “Matarung nga Disiplina,” ug pangitaa ang mga baruganan sa kabubut-on nga magamit sa imong kinabuhi. Unsa nga panabut o pagtulun-an ang imong ipaambit sa usa ka higala nga anaa sa susama nimong sitwasyon? Isulat sa journal ang imong mga hunahuna.

  • Hunahunaa ang mga baruganan nga ania niini nga mga himno: “Know This, That Every Soul Is Free“ (Hymns, nu. 240); “Tudloi Ko Paglakaw sa Kahayag“ (Songbook sa mga Bata, nu. 70).

 

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112