2. Iwagwag ang mga Tanikalang Gumagapos sa Iyo

“Gumising … isuot ninyo ang baluti ng kabutihan. Iwagwag ang mga tanikalang gumagapos sa inyo, at lumabas mula sa karimlan, at bumangon mula sa alabok” (2 Nephi 1:23).

Kabatiran na Hindi Tayo ang Dapat Sisihin sa Adiksyon ng Ating mga Mahal sa Buhay

Karaniwan lamang na sa pagsisikap nating suriin ang mahirap na sitwasyon natin naiisip kung bakit tinahak ng mga mahal natin sa buhay ang maling landas. Maaari nating madama na may pananagutan tayo rito kahit paano. Bilang mga magulang, maaari nating ikabalisa ang mga bagay na disin sana’y ginawa ko nang kaiba. Bilang mga asawa, maaaring isipin natin na marahil nabigo tayong matugunan ang mga pangangailangan ng ating asawa, at tanungin ang ating sarili na gaya ng “Hindi pa ba ako sapat?” at “Ano pa ba ang dapat sana’y nagawa ko?” Kapag hindi maganda ang kinahinatnan ng bagay-bagay, natutukso tayong sisihin ang ating sarili. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay maaaring humantong sa pagpapalagay na responsable tayo sa mga pagpili ng ibang tao, na nagreresulta sa pag-uusig ng budhi at matinding lungkot na hindi naman dapat. 

Isang mahalagang elemento sa plano ng Ama sa Langit ang alituntunin ng kalayaang pumili—ang kakayahan at pribilehiyong gumawa ng sarili nating mga pagpili. Kapag pinag-aralan at inunawa natin ang alituntuning ito, ang Espiritu ay magpapatotoo sa atin na hindi tayo ang dahilan ng mga maling pagpili ng ating mga mahal sa buhay. Sinabi ni Elder Richard G. Scott, “Kung wala kayong malubhang kasalanan huwag na ninyong pagdusahan ang bunga ng mga kasalanan ng iba. Bilang asawa, magulang o mahal sa buhay, mahahabag kayo sa taong sukdulan ang pait ng pagkakasala. Gayunma’y hindi ninyo dapat akuin ang responsibilidad sa mga pagkakasalang iyon” (“Upang Maging Malaya sa Mabibigat na Pasanin,” Ensign, Nob. 2002, 88). Ang mga mahal natin sa buhay ang may pananagutan sa mga pagpiling ginagawa nila. Bagama’t ang eksaktong dahilan sa kanilang pagpili ay maaaring kumplikado, tayo ay walang pananagutan sa kanilang mga pagpili. Isang magandang paalala, “Sinumang gagawa ng kasamaan, ay ginagawa ito sa kanyang sarili; sapagkat masdan, kayo ay malaya” (Helaman 14:30; idinagdag ang italics). Ang mga mahal natin sa buhay ay malamang na makagawa ng mga maling pagpili. Bahagi ng proseso ng pagpapagaling ang magkamali sila ngunit tinatanggap nang buo ang responsibilidad sa kanilang mga pagpapasiya. Ang ating tagumpay at kaligayahan sa buhay ay hindi dapat sukatin sa kung paano piniling gamitin ng ibang tao ang kanilang kalayaan sa pagpili. Tayo ay responsable lamang sa sarili nating mga pagpili at gawa.

 • Naramdaman mo ba na responsable ka kahit paano sa mga maling pagpili ng iyong mahal sa buhay? Kung oo, paano ito nakaapekto sa iyo?

 • Ano ang nakatulong sa iyo upang maunawaan na hindi ka responsable sa mga pagpiling ginawa ng iyong mahal sa buhay?

Nauunawaan na Tayo ay mga Anak ng Diyos

Ang mga pagpili ng ating mga mahal sa buhay ay makaaapekto sa pagtingin natin sa sarili at pananaw sa buhay. Maaaring simulan nating uriin ang sarili ayon sa karanasan natin sa pagpili ng ating mga mahal sa buhay, na minsan ay talaga namang tila may epekto sa ating lahat. Mahalagang tandaan natin kung sino tayo at bakit tayo narito sa lupa. Ang Diyos ay hindi lamang natin Pinuno at Tagapaglikha, kundi Siya rin ang ating Ama sa Langit. Lahat ng lalaki at babae ay literal na mga anak ng Diyos. Makaaasa tayo sa simpleng katotohanan na Siya ay ating Ama at tayo ay Kanyang mga anak. Ang maunawaan ang relasyong ito ay nagdudulot ng kapayapaan at pagtitiwala para sumulong—hindi dahil sa ating sariling mga kakayahan, kundi dahil sa Kanyang kabutihan at walang kapantay na kapangyarihan, at ng Kanyang Anak na si Jesucristo. Anuman ang nangyayari sa ating buhay, makatutuon tayo sa walang-hanggang katatagan ng pagmamahal Niya sa atin. Dito nagsisimula ang ating proseso ng pagpapagaling. Sa gitna ng ating mga pagsubok, sa pagbaling ng mga puso natin sa ating Ama sa Langit, sa Kanyang pagmamahal at nagpapagaling na kapangyarihan ng Kanyang Anak, sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala, tayo ay matutulungang magkaroon ng lakas-ng-loob at pag-asa.

 • Sa paanong paraan nakatutulong sa iyo ang kaalaman na ikaw ay anak ng Diyos?

 • Paano mo patatatagin ang relasyon mo sa Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na tulad ng pagdarasal, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, pagninilay, pag-aayuno, at pagsunod sa Kanyang mga utos?

Pagkilala na Malaya Tayong Makakikilos para sa Ating Sarili

Maaaring madama natin na wala tayong kakayahan dahil hindi natin gaanong kontrolado kung ano ang pipiliin ng ating mga mahal sa buhay o ang mga kabayaran ng mga pagpiling iyon. Bagama’t itinuturo ng ebanghelyo sa atin na tayo ay “malayang makapipili ng kalayaan at buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng dakilang Tagapamagitan ng lahat ng tao, o piliin ang pagkabihag at kamatayan, alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng diyablo” (2 Nephi 2:27). Magagamit natin ang ating kalayaang pumili upang pabutihin ang ating katayuan at gumawa ng mga tamang pagpili anuman ang ating mga sitwasyon. Ipinayo ni Elder David A. Bednar na, “Kapag naunawaan natin at ginamit ang nagbibigay-kakayahang kapangyarihan ng Pagbabayad-sala sa ating sariling buhay, mananalangin at hihingi tayo ng lakas na mabago ang ating sitwasyon sa halip na manalanging baguhin ang ating sitwasyon. Tayo ay magiging taong kumikilos sa halip na mga bagay na pinakikilos (tingnan sa 2 Nephi 2:14)” (“Ang Pagbabayad-sala at ang Paglalakbay sa Mortalidad,” Ensign o Liahona, Abr. 2012, 16). 

 • Paano mo gagamitin ang iyong kalayaang pumili upang kumilos at mapabuti ang iyong sitwasyon?

 • Paano naaakma ang ikalawang saligan ng pananampalataya sa sitwasyon mo?

Pag-aaral ng Ebanghelyo

Sa pag-aaral mo sa resources na nakalista sa ibaba, mapanalanging pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang mga alituntuning itinuturo nito. 

Mga Awit 82:6 (Tayo ay mga diyos, mga anak ng Kataas-taasan.)

Mga Gawa 17:29 (Tayo ay mga anak ng Diyos.)

2 Nephi 2:14–16 (Binigyan tayo ng kakayahang pumili.)

Moroni 7:15–16 (Tayo ay maaaring humatol sa pagitan ng mabuti at masama sa pamamagitan ng Liwanag ni Cristo.)

Doktrina at mga Tipan 101:78 (Tayo ay mananagot sa ating sariling mga gawa.)

Moises 7:32 (Ibinigay ng Diyos sa atin ang kalayaang pumili.)

Mga Saligan ng Pananampalataya 1:2 (Tayo ay mananagot para sa sarili nating buhay at hindi para sa buhay ng sinuman.)

“Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo”

David A. Bednar, “Ang Pagbabayad-sala at ang Paglalakbay sa Mortalidad,” Ensign o Liahona, Abr. 2012, 12–19

D. Todd Christofferson, “Disiplinang Moral,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 105–8

Robert D. Hales, “Kalayaan: Mahalaga sa Plano ng Buhay,” Ensign o Liahona, Nob. 2010, 24–27 

 

Personal na Pag-aaral at Pagsasabuhay

Ang mga sumusunod na aktibidad ay para sa ikahuhusay ng iyong pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Magtabi ng isang journal ng iyong mga iniisip, damdamin, pananaw at plano para maisabuhay ang natutuhan mo. Habang nagbabago ang mga pangangailangan at sitwasyon sa buhay mo, bibigyan ka ng mga bagong ideya ng pag-ulit sa mga aktibidad na ito.

 • Panoorin ang video na “The Freedom To … ,” at isulat sa iyong journal ang natutuhan mo. Ano ang malayang gawin ng mga tao? Ano ang hindi nila malayang gawin? Paano ka mapalalakas ng pagsasabuhay ng alituntunin ng kalayaang pumili na makahanap ng kapayapaan at tulong mula sa Tagapagligtas?

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mga talata na binanggit na nasa lesson outline. Isulat sa iyong journal kung ano ang itinuturo nito tungkol sa kalayaang pumili. Alin sa mga banal na kasulatan ang pinakamahalaga sa iyo? Bakit? Paano ka matutulungan ng natutuhan mo?

 • Pagnilayan ang sumusunod na pahayag ni Elder Robert D. Hales: “Sa mga huling araw na ito, tulad noong unang panahon, iwasan natin ang impluwensya ng kasamaan sa pagkilos natin mismo para maiwasan ito” (“Kumilos para sa Ating Sarili: Ang Kaloob at Pagpapala ng Kalayaang Pumili,” Ensign o Liahona, Mayo 2006, 6–7). (Tingnan sa 2 Nephi 2:14.)

 • Ano ang nadarama mo sa pagiging isang kinatawan na kumikilos sa halip na isang bagay na pinakikilos? Isulat kung paano mo maipamumuhay ang payo ni Elder Hales na kumilos para sa iyong sarili at makahanap ng higit na kapayapaan at paggaling. 

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mensahe ni Elder D. Todd Christofferson sa “Disiplinang Moral,” at hanapin ang mga alituntunin ng kalayaang pumili na angkop sa iyong buhay. Anong mga ideya ang ibabahagi mo sa isang kaibigan na nasa sitwasyong katulad ng sa iyo? Isulat sa iyong journal ang mga nasasaisip mo.

 • Pag-isipan ang mga alituntuning matatagpuan sa mga himnong ito: “Know This, That Every Soul Is Free” (Mga Himno, blg. 240.); “Turuang Lumakad sa Liwanag” (Mga Himno, blg. 192).

 

Gabay sa Pagsuporta: Tulong para sa mga Asawa at Pamilya ng mga Taong Nagpapagaling

Mga Asawa at mga Pamilya

Pumili ng Bahagi
Pambungad
1234
5678
9101112