3: Siya Modala diha Kaniya sa mga Kasakit ug mga Balatian sa Iyang Katawhan

“Siya modala diha kaniya sa mga kasakit ug mga balatian sa iyang katawhan. … Ug siya modala diha kaniya sa ilang mga kahuyang, nga ang iyang kasingkasing mahimo nga mapuno uban sa kalooy, sumala sa unod, nga siya mahimo nga masayud sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang” (Alma 7:11–12).

Pagkahibalo Nga Walay Ilimud Nga Mga Panalangin

Gusto kitang makaangkon og mahangturong mga pamilya, apan ang mga pagpili nga gihimo sa atong mga minahal posibling hulga sa atong mga paglaum. Ang kahadlok nga basin mawad-an kita sa mahangturong pamilya magpasinati kanato og dagkong pagbati sa kasubo. Posibling makita nato nga magduha-duha kita ug tintalon nga dili na magpadayon sa plano sa Langitnong Amahan. Daghan kanato mibati nga kita nagpadayon lamang, nakig-uban sa Dios tungod sa nahimong kinaiya, kaanad, o kabalaka. Lisud ang pagpadayon tungod sa kasakit gumikan sa pakyas nga mga saad ug nagkahanaw nga mga pangandoy. Ang pagpili nga atong giatubang mao nga kon angay ba nga kita magbaton o dili magbaton og pagtuo sa Dios, bisan kon dili nato makita kon sa unsang paagi tumanon sa Dios ang mga saad. Miingon si Presidente Dallin H. Oaks:

“Kita dili makapugong ug kita walay tulubagon sa kabubut-on sa uban, bisan may panahon nga sila modangat ngari kanato sa labihan kasakit. Ako nakapaniguro nga ang Ginoo mahigugma ug mopanalangin sa mga bana ug asawa nga mapinanggaong mosulay sa pagtabang sa ilang mga kapikas nga nagkalisud niining lawom nga mga problema sama sa pornograpiya o ubang makapa-adik nga buhat o may mataas nga kasinatian sa pagkadinagmalan nga bata.

“Bisag unsa ang sangkaon ug walay kabilinggan unsa kalisud ang inyong kasinatian, inyo ang saad nga kamo dili pagahikawan sa panalangin sa mahangturong pamilya nga mga relasyon kon kamo mahigugma sa Ginoo, motuman sa iyang kasugoan, ug bisan sa kutob sa inyong mahimo” (“Deborsyo,” Liahona, Mayo 2007, 73).

 • Sa unsang paagi ang imong mga ekspektasyon ug mga pangandoy naapektuhan sa mga pagpili sa imong minahal?

 • Nganong nagkinahanglan man nga motuo ka sa mga saad sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug dili lamang motuo Kanila?

Pagtugot ni Jesukrsito nga Moayo sa Atong Kinagrabihang Kasakit ug Kasubo

Kon atong tugutan, ang kasakit ug kasubo gumikan sa mga pagpili sa atong mga minahal mogiya kanadto ngadto sa Manluluwas. Ang Pag-ula dili lamang ang pagbuntog sa kamatayon ug sa sala, apan alang usab kini sa pag-ayo sa atong kasakit, kasubo ug sa uban pang pag-antus. Si Elder C. Scott Grow miingon, “Pinaagi sa Iyang Pag-ula, Siya moayo dili lamang sa mga malapason, apan Siya usab moayo sa mga inosente kinsa nag-antus tungod sa mga kalapasan” (“Ang Milagro sa Pag-ula,” Liahona, Mayo 2011, 109). Motabang ang Espiritu aron makasabut kita nga nasayud si Kristo sa atong kasakit tungod kay sa tinuoray gidala man Niya sa iyang Kaugalingon ang atong mga kasakit ug mga balatian (tan-awa sa Alma 7:11). Makakaplag kita og paglaum pinaagi sa makaayo nga gahum ni Jesukristo nga kita mamaayo ug matabangan sa atong mga pagsulay bisan unsang mga pagpili ug binuhatan sa atong mga minahal. Si Elder Dallin H. Oaks miingon, “Ang gahum ni Ginoong Jesukristo nga makaayo—motangtang sa atong alantuson o makapalig-on kanato aron makalahutay ug makadawat niini sama kang Apostol Pablo—anaa alang sa matag kalisdanan niini nga mortalidad” (“Iyang Papahulayon ang Nag-antus,” Liahona, Nob. 2006, 8). Dili makompleto ang tinuod nga pagkaayo hangtud moduol kita sa Manluluwas.

 • Kanus-a kamo mibati sa kalinaw ug paglaum pinaagi sa Manluluwas bisan sa bug-at nga mga palas-anon?

 • Unsa kaha ang makapugong kanimo sa pagduol kang Kristo ug paggamit sa pagtuo Kaniya aron Siya moayo kanimo?

Paghatag sa Atong mga Palas-anon ngadto sa Ginoo

Kon moduol kita kang Kristo pinaagi sa pagtuo ug mosalig Kaniya aron mapas-an ang atong bug-at nga mga palas-anon, masinati nato ang makaayo Niya nga gahum. Mitambag si Elder Richard G. Scott, “Daghan kaninyo ang nanagpas-an og mabug-at nga mga palas-anon sa walay kapuslanan tungod kay wala ninyo ablihi ang inyong mga kasingkasing ngadto sa makaayo nga gahum sa Ginoo. … Itugyan ngadto sa Manluluwas ang inyong palas-anon” (“Aron Luwas sa Mabug-at nga Palas-anon,” Liahona, Nob. 2002, 86, 88). Matinguhaon ang Ginoo sa pagpanalangin kanato. Makakita kita og talagsaong kalig-on kon ihatag nato ang atong mga palas-anon ngadto sa Ginoo, “mosalig sa hingpit diha sa mga maayo nga buhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas” (2 Nephi 31:19). Subo lang, mag-antus gihapon kita sa mga sangputanan sa dili maayong mga pagpili nga gihimo sa atong mga minahal. Sa gihapon madawat nato ang Iyang kalinaw—kana nga kalinaw “nga lapaw sa tanang pagpanabut” (Mga Taga-Filipos 4:7)—bisan sa atong mga kahimtang.

Samtang maningkamot kita sa pagduol kang Kristo ug paggamit sa atong pagtuo Kaniya, Iya kitang hatagan og kalig-on lapaw sa atong kaugalingon. Miingon si Jesus, “Kon may pagtuo kamo nga ingon og liso sa mustasa, makaingon kamo niining bukid, Bumalhin ka gikan dinhi ngadto didto, ug kini mobalhin; ug walay magamakuli alang kaninyo” (Mateo 17:20). Kon mahinumdom kita nga anaa ang atong Manluluwas sa pagtabang kanato, ang yano natong pagtuo motubo ug molambo. Si Elder Jeffrey R. Holland mitudlo, “Ang gidak-on sa inyong pagtuo o sa inyong kahibalo dili mao ang importante—kondili ang kaligdong nga inyong gipakita ngadto sa inyong pagtuo ug sa kamatuoran nga inyo nang nahibaloan” (“Nagatuo Ako,” Liahona, Mayo 2013, 94).

 • Sa imong pagbati unsa kaha ang ipasabut sa pagbutang sa imong mga palas-anon diha sa tiilan sa Manluluwas?

 • Unsa nga mga palas-anon ang imong ibutang sa Iyang tiilan? 

Ang Pagsabut Niana nga Kausaban Nagkinahanglan og Panahon

Atong makita sa atong kaugalingon nga wala kitay pailub sa pagpaabut sa kausaban tungod kay mahinamon na kitang mohunong sa paghatag og kasakit. Bisan og gibuhat na nato ang tanang paningkamot aron mamaayo ug aron atong maila nga nagtabang kanato ang Ginoo, maamguhan gihapon nato nga ang pagkaayo ug ang proseso sa pagkaulian nagkinahanglan og panahon. Samtang ipadayon ang pag-angkon og paglaum alang sa mga kausaban sa dili madugay, kinahanglan nga andam usab kitang modawat nga ang ubang mga pag-usab posibling mogahin og tibuok kinabuhi o mas taas pa. Miingon si Presidente Dallin H. Oaks, “Dili tanang problema mabuntog ug dili tanang gikinahanglan nga mga pakigrelasyon matul-id dinhi sa mortalidad. Ang buhat sa kaluwasan magpadayon lapas sa tabil sa kamatayon, ug kinahanglang dili kaayo kita malisang mahitungod sa pakadili kompleto sulod sa mga limit dinhi sa mortalidad” (“Powerful Ideas,” Ensign, Nob. 1995, 26). Pweding pilion sa atong mga minahal ang dili pag-usab, pweding maglisud sa pag-angkon og kadasig aron pag-usab, pweding makalapas og usab, ug pweding padayon nga matintal. Samtang nagkinahanglan nga mahatagan nato sila og panahon ug luna sa paghinulsol, dili kita mouyon sa abusadong kinaiya sa bisan unsa nga matang (tan-awa sa baruganan 8, “Pagkamakanunayon ug Dili Matarug,” sa seksyon nga giulohan og “Pag-ila nga Kita Wala Kinahanglanang Mag-antus sa Abusadong Kinaiya sa Atong mga Minahal”). May oportunidad kita sa aktibong paglaum ug pag-ampo alang sa atong mga minahal, sa pagsuporta kanila samtang mag-uswag sila ug moduol sa Manluluwas ug magtinguha sa pagkaayo.

 • Unsaon nimo sa pagpalambo ug pagpakita og pagtuo kon ugaling nag-atubang og kalisdanan?

 • Sa unsang paagi ang pagtuo makatabang nimo sa pagkaayo bisan kon pakyas ang imong minahal sa padayon nga pagkaayo?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini. 

Isaias 49:13–16 (Ang Manluluwas dili mobiya kanato.)

Mga Hebreohanon 4:14–16 (Makakita kita og tabang sa mga panahon sa panginahanglan pinaagi sa grasya ug kalooy sa Manluluwas.)

2 Nephi 9:21Alma 7:11–13 (Gidala sa Manluluwas Mismo ang atong mga kasakit ug mga balatian.)

3 Nephi 9:13–14 (Ayuhon kita ni Kristo kon moduol kita Kaniya.)

3 Nephi 17:5–20 (Nagtinguha si Kristo ug mitanyag sa pag-ayo kanato.)

C. Scott Grow, “Ang Milagro sa Pag-ula,” Liahona, Mayo 2011, 108–10

Kent F. Richards, “Ang Pag-ula Moayo sa Tanang Kasakit,” Liahona, Mayo 2011, 15–17

Kapitulo 5, “Pagdawat sa Pag-ula ni Jesukristo,” Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Brigham Young (1997), 43–47

Mga Video: “Lifting Burdens: The Atonement of Jesus Christ,” “My Joy Is Full

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

 • Tun-i ug pamalandungi ang mga kasulatan mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula. Unsa man ang gitudlo niini nga mga kasulatan mahitungod sa gahum sa Manluluwas? Nganong makahuluganon kini nga mga tudling diha nimo? Sa unsang paagi ang Manluluwas makalig-on kanimo bisan ug ang imong minahal padayon sa iyang pagkaadik? Ikonsiderar ang pagpaambit niini nga mga kasulatan ug mga hunahuna ngadto sa uban ug ang paghisgot kon sa unsang paagi milig-on kanimo ang Manluluwas.

 • Susiha diha sa Gospel Art Book, ug pangita og mga litrato mahitungod sa pagdawat og kalinaw ug pagkaayo gikan sa Manluluwas. Sama pananglit ang, Mibadlong sa Unos pweding magrepresentar kon giunsa ni Kristo sa paghatag kanato og kalinaw ug kahupayan sa atong kinabuhi samtang nagsagubang kita sa kaugalingon natong mga unos. Tun-i ang mga kasulatan nga may kalabutan sa mga litrato (ang mga pakisayran naa ubos sa ulohan sa litrato kon mag-view sa online), ug mamalandong sa unsay imong nakat-unan o gibati mahitungod sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula.

 • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Elder Kent F. Richards “Ang Pag-ula Moayo sa Tanang Kasakit,” o tan-awa ang video nga “Lifting Burdens: The Atonement of Jesus Christ.” Unsay imong nakat-unan mahitungod sa Pag-ula? Unsay importante niini alang kanimo? Unsang mga pag-aghat ang imong nadawat? Unsang mga bahin ang naghatag kanimo og kahupayan sa imong mga panglimbasug?

 • Tun-i ang Alma 7:11–13, 2 Nephi 9:21, ug ang depinisyon sa “Grasya“ diha sa Bible Dictionary. Sa unsang paagi ang pagkat-on mahitungod sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula makapanalangin sa imong kinabuhi? Unsay imong buhaton aron mas hingpit ang imong pagpangita sa Manluluwas diha sa imong kinabuhi?

 • Hunahunaa ang mga baruganan nga gitudlo niini nga mga himno: “Come unto Jesus“ (Hymns, nu. 117); “How Gentle God’s Commands“ (Hymns, nu. 125); “Sweet Hour of Prayer“ (Hymns, nu. 142).

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112