3. Dadalhin Niya sa Kanyang Sarili ang mga Pasakit at ang mga Sakit ng Kanyang mga Tao

“Dadalhin niya sa kanyang sarili ang mga pasakit at ang mga sakit ng kanyang mga tao. … At dadalhin niya ang kanilang mga kahinaan, upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa, ayon sa laman, upang malaman niya nang ayon sa laman kung paano tutulungan ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan” (Alma 7:11–12).

Nauunawaan na Walang Ipagkakait na mga Pagpapala

Nais nating magkaroon ng mga walang-hanggang pamilya, ngunit maaaring maging banta sa ating pag-asa ang mga pagpili ng ating mga mahal sa buhay. Ang takot na maaaring mawala ang ating walang-hanggang pamilya ay makapagdudulot ng matinding kalungkutan sa atin. Maaaring manganib ang ating sariling pananampalataya at matuksong isuko ang plano ng Ama sa Langit. Pakiramdam ng marami sa atin na kaya lamang tayo nananatiling nakakapit sa Diyos ay dahil sa nakagawian na ito, biglaang reaksyon, o desperasyon. Maaaring hindi madaling magpatuloy sa gitna ng paghihirap dahil sa mga nasirang pangako at nanganganib na mga pangarap. Ang pagpili na kinakaharap natin ay kung sasampalataya ba tayo o hindi sa Diyos, kahit pa hindi natin nakikita kung paano matutupad ang mga pangako ng Diyos. Sinabi ni Elder Dallin H. Oaks:

“Hindi natin makokontrol at hindi tayo responsable sa mga pagpili ng iba, kahit nasaktan nila tayo nang husto. Tiyak kong mahal at pinagpapala ng Panginoon ang mga mag-asawa na buong pagmamahal na sinisikap na tulungan ang kabiyak sa pakikibaka sa malalalim na problemang tulad ng pornograpiya o iba pang nakalululong na gawi o matagalang bunga ng pang-aabusong dinanas nila noong bata pa sila.

“Anuman ang idinulot at gaano man kahirap ang inyong mga naranasan, ipinangangakong hindi ipagkakait sa inyo ang mga biyaya ng walang-hanggang ugnayan ng pamilya kung mahal ninyo ang Panginoon, sinusunod ang Kanyang mga utos, at ginagawa ang lahat ng inyong makakaya” (“Diborsyo,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 73).

 • Paano nakaapekto sa mga inaasahan at pinapangarap mo ang mga pagpili ng iyong mahal sa buhay?

 • Bakit kailangan mong maniwala sa mga pangako ng Ama sa Langit at ni Jesucristo at hindi basta naniniwala lamang sa Kanila?

Pahintulutan si Jesucristo na Pagalingin ang Ating Labis-labis na Paghihirap at Kalungkutan

Kung pahihintulutan natin, ang sakit at lungkot na dulot ng mga pagpili ng ating mga mahal sa buhay ay maglalapit sa atin sa Tagapagligtas. Ang Pagbabayad-sala ay hindi lamang para sa pagdaig sa kamatayan at kasalanan, kundi ito rin ay para sa pagpapagaling ng ating mga sakit, kalungkutan, at lahat ng iba pang paghihirap. Sinabi ni Elder C. Scott Grow, “Sa pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala, pinagagaling Niya hindi lamang ang lumabag, pinagagaling din Niya ang walang-sala na nagdurusa dahil sa mga paglabag na iyon” (“Ang Himala ng Pagbabayad-sala,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 109). Tutulungan tayo ng Espiritu na maunawaan na alam ni Cristo ang ating paghihirap dahil sa literal na inako Niya ang ating mga pasakit at sakit (tingnan sa Alma 7:11). Makatatagpo tayo ng pag-asa sa kapangyarihan ni Jesucristo na gagaling at susuportahan tayo sa ating mga pagsubok anuman ang mga pagpili at pagkilos ng ating mga mahal sa buhay. Sinabi ni Elder Dallin H. Oaks, “Ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo—inaalis man nito ang ating mga pasanin o pinalalakas tayo upang matiis ito gaya ni Apostol Pablo—ay para sa lahat ng pagdurusa sa buhay” (“Pinagpapahinga Niya ang Nangabibigatang Lubha,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 8). Ang tunay na paggaling ay hindi makukumpleto hangga’t hindi tayo bumabaling sa Tagapagligtas.

 • Kailan kayo nakadama ng kapayapaan at pag-asa sa pamamagitan ng Tagapagligtas sa kabila ng mabibigat na pasanin?

 • Ano ang maaaring pumigil sa inyo para lumapit kay Cristo at sumampalataya sa Kanya upang mapagaling Niya kayo?

Pagbibigay ng Ating mga Pasanin sa Panginoon

Sa paglapit natin kay Cristo nang may pananampalataya at umaasa na papasanin Niya ang ating mabibigat na pasanin, maaari nating maranasan ang Kanyang nagpapagaling na kapangyarihan. Ipinayo ni Elder Richard G. Scott, “Marami sa inyo ang nagdurusa nang walang katuturan mula sa mabibigat na pasanin dahil ayaw ninyong buksan ang inyong puso sa nakagagaling na kapangyarihan ng Panginoon. … Idulog ninyo ang pasanin sa paanan ng Tagapagligtas” (“Upang Maging Malaya sa Mabibigat na Pasanin,” Ensign o Liahona, Nob. 2002, 86, 88). Sabik ang Panginoon na pagpalain tayo. Makatatagpo tayo ng matinding lakas sa pagbibigay natin ng ating mga pasanin sa Panginoon, “umaasa nang lubos sa mga awa niya na makapangyarihang magligtas” (2 Nephi 31:19). Sa kasamaang-palad, maaari pa rin nating pagbayaran ang mga maling pagpili ng ating mga mahal buhay. Gayunman, maaari nating matanggap ang Kanyang kapayapaan—ang kapayapaang iyon “na di masayod ng pagiisip” (Mga Taga Filipos 4:7)—anuman ang ating sitwasyon.

Yamang nagsisikap tayong lumapit kay Cristo at sumampalataya sa kanya, bibigyan Niya tayo ng lakas na higit pa sa taglay natin. Ang sabi ni Jesus, “Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinglaki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon; at ito’y lilipat; at sa inyo’y hindi ma’y pangyayari” (Mateo 17:20). Kapag naaalala natin na ang ating Tagapagligtas ay nariyan para tulungan tayo, yumayabong at tumitibay ang ating simpleng pananampalataya. Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland, “Hindi mahalaga ang laki ng inyong pananampalataya o antas ng inyong kaalaman—ang mahalaga ay ang katapatan ninyo sa inyong pananampalataya at sa katotohanang alam na ninyo” (“Panginoon, Nananampalataya Ako,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 94).

 • Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng ilatag sa paanan ng Tagapagligtas ang inyong mga pasanin?

 • Ano ang mga pasaning ilalatag ninyo sa Kanyang paanan? 

Maunawaan na Hindi Agad-agad Nangyayari ang Pagbabago

Maaaring matagpuan natin ang ating sarili na naiinip para maganap ang mga pagbabago dahil talagang gusto na nating tumigil na ang sakit na nararamdaman. Gawin man natin ang lahat ng makakaya upang gumaling at kinikilala natin na tinutulungan tayo ng Panginoon, alam pa rin natin na ang proseso ng paggaling at pagbuti ay dahan-dahan. Samantalang patuloy na umaasa para sa mga pagbabago sa lalong madaling panahon, kailangan ding handa tayong tanggapin na ang ilang mga pagbabago ay maaaring tumagal habambuhay o higit pa. Sinabi ni Elder Dallin H. Oaks, “Hindi lahat ng problema ay nakakayanan at hindi lahat ng kailangang relasyon ay nakatuon sa buhay na ito. Ang gawain ng kaligtasan ay nagpapatuloy sa kabilang panig ng tabing ng kamatayan, at hindi tayo dapat matakot nang husto sa kakulangan sa loob ng mga limitasyon ng mortalidad” (“Powerful Ideas,” Ensign, Nob. 1995, 26). Maaaring piliin ng mga mahal natin sa buhay na huwag magbago, maaaring nahihirapan na magkaroon ng motibasyon para magbago, maaaring manghinang muli, at patuloy na matukso. Bagama‘t kailangan nating bigyan sila ng panahon at puwang para magsisi, hindi natin kinukunsinti ang anumang uri ng mapang-abusong pag-uugali (tingnan sa alituntunin 8, “Maging Matatag at Di-natitinag,” bahaging may pamagat na “Pagkilala na Hindi Natin Kailangang Magtiis sa Mapang-abusong Pag-uugali ng Ating mga Mahal sa Buhay”). May pagkakataon tayo na lubusang umasa at manalangin para sa mga mahal natin sa buhay, sinusuportahan sila habang umuunlad at lumalapit sa Tagapagligtas at naghahangad na gumaling.

 • Paano mo patitibayin at ipakikita ang pananampalataya sa gitna ng paghihirap?

 • Paano ka matutulungan ng pananampalataya na gumaling kahit na mabigo ang iyong mahal sa buhay na magpatuloy sa pagpapagaling?

Pag-aaral ng Ebanghelyo

Sa pag-aaral mo sa resources na nakalista sa ibaba, mapanalanging pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang mga alituntuning itinuturo nito. 

Isaias 49:13–16 (Hndi tayo pababayaan ng Tagapagligtas.)

Sa Mga Hebreo 4:14–16 (Tayo ay makahahanap ng tulong sa oras ng pangangailangan sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Tagapagligtas.)

2 Nephi 9:21Alma 7:11–13 (Inako ng Tagapagligtas ang ating mga pasakit at paghihirap.)

3 Nephi 9:13–14 (Pinagagaling tayo ni Cristo sa paglapit natin sa Kanya.)

3 Nephi 17:5–20 (Si Cristo ay nagnanais at nag-aalok na pagagalingin tayo.)

C. Scott Grow, “Ang Himala ng Pagbabayad-sala,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 108–10

Kent F. Richards, “Sakop ng Pagbabayad-sala ang Lahat ng Nararamdaman Nating Sakit,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 15–17

Kabanata 5, “Pagtanggap sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo,” Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Brigham Young (1997), 43–46

 

Personal na Pag-aaral at Pagsasabuhay

Ang mga sumusunod na aktibidad ay para sa ikahuhusay ng iyong pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Magtabi ng isang journal ng iyong mga iniisip, damdamin, pananaw at plano para maisabuhay ang natutuhan mo. Habang nagbabago ang mga pangangailangan at sitwasyon sa buhay mo, bibigyan ka ng mga bagong ideya ng pag-ulit sa mga aktibidad na ito.

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mga banal na kasulatan tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-sala. Ano ang itinuturo ng mga banal na kasulatang ito tungkol sa kapangyarihan ng Tagapagligtas? Bakit makabuluhan ang mga talatang ito sa iyo? Paano ka mapalalakas ng Tagapagligtas kahit pa ang iyong mahal sa buhay ay patuloy sa kanyang adiksyon? Maaari mong ibahagi sa iba ang mga banal na kasulatang ito at ang iyong iniisip sa ibang tao at talakayin kung paano ka pinalakas ng Tagapagligtas.

 • Buklatin ang Aklat ng Sining ng Ebanghelyo, at maghanap ng mga larawan tungkol sa pagtanggap ng kapayapaan at paggaling sa pamamagitan ng Tagapagligtas. Halimbawa, maipapakita ng Pinapayapa ang Bagyo kung paano tayo mapapayapa at mapapanatag ni Cristo sa ating buhay habang nilalabanan natin ang sarili mga pagsubok. Pag-aralan ang mga banal na kasulatan na may kaugnayan sa mga larawan (ang mga reperensya ay matatagpuan sa ibaba ng titulo ng larawan kapag nanonood online), at pag-isipan mong mabuti ang mga natututuhan o nararamdaman mo tungkol sa Tagapagligtas at sa Kanyang Pagbabayad-sala.

 • Pag-aralan at pag-isipang mabuti ang mensahe ni Elder Kent F. Richards “Sakop ng Pagbabayad-sala ang Lahat ng Nararamdaman Nating Sakit,” o panoorin ang video na “Lifting Burdens: The Atonement of Jesus Christ.” Ano ang natututuhan mo tungkol sa Pagbabayad-sala? Ano ang pinakamahalaga sa iyo? Anong mga pahiwatig ang natatanggap mo? Anong mga bahagi ang nakapapanatag sa iyo sa paghihirap mo?

 • Pag-aaral ng Alma 7:11–13, 2 Nephi 9:21, at ang kahulugan ng “Biyaya” sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan. Paano mapagpapala ng kaalaman tungkol sa Tagapagligtas at sa Kanyang Pagbabayad-sala ang buhay mo? Ano ang gagawin mo para mas ganap na makasama mo ang Tagapagligtas sa iyong buhay?

 • Pag-isipan ang mga alituntuning itinuro sa mga himnong ito: “Magsipaglapit kay Jesucristo” (Mga Himno, blg. 68); “Banayad ang Utos ng Diyos” (Mga Himno, blg. 73); “Sintang Oras ng Dalangin” (Mga Himno, blg. 84).

Gabay sa Pagsuporta: Tulong para sa mga Asawa at Pamilya ng mga Taong Nagpapagaling

Mga Asawa at mga Pamilya

Pumili ng Bahagi
Pambungad
1234
5678
9101112