4. Magpaduol Kanako

“Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha kaninyo; pangita kanako nga makugihon ug kamo makakita kanako; pangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo” (D&P 88:63).

Mosalig sa Giya ug Direksyon sa Dios

Sa daghang higayon gisugat kita og mga problema nga daw lapas na sa atong kapabilidad ug panabut sa pagbuntog. Ang atong pagpanginahanglan og tabang modala kanato sa pagpangayo og giya ug direksyon sa atong mapinanggaong Langitnong Amahan. Gitambagan kita, “Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios” (Santiago 1:5). Ang Ginoo nagtinguha sa pagtubag sa atong mga pag-ampo ug mamulong kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Si Elder Richard G. Scott mitudlo, “Ang mga impresyon sa Espiritu mahimong moabut agig tubag sa dinaliang pag-ampo o wala damha sa higayon nga gikinahanglan. Usahay ang Ginoo mopadayag sa kamatuoran nganha kaninyo kon kamo dili aktibong magtinguha niini, sama kon kamo anaa sa peligro ug wala masayud niini” (“Aron Makabaton og Espirituhanong Giya,” Liahona, Nob. 2009, 8).

Ang pagkadawat ug pagpadayag nagkinahanglan og paningkamot sa atong bahin. Mitubag si Presidente Harold B. Lee: “Kita nagpalambo sa atong espirituhanon nga mga kaugalingon pinaagi sa pagbansay. … Kinahanglan gayud nga atong bansayon ang atong espiritwal nga kaugalingon uban sa sama nga pag-atiman … sa atong pagbansay sa atong pisikal nga lawas.” Mitambag siya, “Paghatag og panahon nga mahimong balaan sa matag adlaw sa inyong mga kinabuhi” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Harold B. Lee [2000], 216–18). Importante ang paggahin og panahon sa paghinuktok, pagpamalandong, ug pagpabalik sa atong mga kasingkasing padulong sa langit. Makatabang kini nga atong madawat, maila, ug masabtan ang mga pag-aghat sa Espiritu Santo.

Ang mga kahimtang sa atong mga minahal posibling magkinahanglan sa dinalian natong pagtagad ug posibling makahimo kanato nga mangita gayud og mga tubag o direksyon. Ang pagbati sa pagdali-dali tingali makahimo nato nga maglaum og espirituhanong tabang. Samtang ang mga tubag sa Ginoo sa ubang higayon moabut dayon, gitudloan kita sa mga kasulatan nga ang pagpadayag ihatag “lagda ibabaw sa lagda” (Isaias 28:10). Kita sa mapailubong paagi “[magahulat] sa Ginoo” (Isaias 40:31) ug mosalig nga Siya makigsulti kanato. Usa kini ka paagi aron ang atong pailub ug kinaiya mahashasan. Sa mao gihapon nga paagi nga ang katawhan ni Nephi “wala makasabut sa tingog [nga] ilang nadungog (tan-awa sa 3 Nephi 11:3), tingali mokabat pa og panahon aron atong mailhan ang personal nga pagpadayag.

  • Sa unsang paagi imong gibati nga gigiyahan ka ug gitudloan sa Ginoo sa imong pakigrelayon sa imong minahal?

  • Unsa may imong buhaton sa pagpangita og pagpadayag gikan sa Ginoo sa paggiya kanimo?

Pagtuon sa Pulong sa Dios

Kon gusto kitang mahibalo unsay gusto nga ipahimo kanato sa Ginoo, pwede kitang mangita ug mamalandong sa mga kasulatan. Sama sa gitudlo ni Nephi sa Basahon ni Mormon, “ang mga pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton” (2 Nephi 32:3). Si Elder Richard G. Scott miingon, “Ang mga kasulatan susama sa gagmayng kahayag nga modan-ag sa atong hunahuna ug mohatag og giya ug inspirasyon gikan sa kahitas-an. Mahimo kining yawe sa pag-abli sa dalan sa komunikasyon uban sa atong Amahan sa Langit ug sa Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo” (“Ang Gahum sa Kasulatan,” Liahona, Nob. 2011, 6). Ang mga kasulatan mamahimong usa ka paagi diin ang Ginoo makapamulong kanato ug makatabang sa atong pagbiyahe sa kalinaw ug pagkaayo. Samtang mamalandong kita sa mga kasulatan ug sa mga pagtulun-an niini sa atong kinabuhi, makapangita kita og giya gikan sa Espiritu aron makasabut kon sa unsang paagi atong makit-an ang pagkaayo gikan sa Manluluwas.

Pag-ambit sa Sakrament

Ang sakrament usa ka panahon sa pagpamalandong. Moambit kita sa sakrament agig paghinumdom sa maulaong sakripisyo ni Jesukristo para kanato ug sa pagbag-o sa atong mga pakigsaad. Ang sakrament mahimong usa ka sagradong higayon sa atong pagpakig-uli ug pagtugyan sa atong kabubut-on ngadto a Dios ug malig-on sa espirituhanong paagi. Kini nagkinahanglan nga ihunong ang atong paghunahuna mahitungod sa atong mga minahal ug pag-focus sa kaugalingon natong espirituhanong kalig-on. Samtang natural lang nga makahunahuna kita sa atong mga minahal atol sa sakrament ug sa unsang paagi nakaapekto kanato ang ilang mga hagit, kinahanglan natong igahin ang panahon sa sakrament sa paglig-on sa atong mga relasyon uban sa Dios ug sa Manluluwas. Kita usab, malig-on sa espirituhanong pinaagi sa makalig-on nga gahum sa Manluluwas nga si Jesukristo. Importante ang dili pagtugot nga mabalda kita sa pagbag-o sa atong mga pakigsaad sa Ginoo, bisan sa mga gihimo ug mga pagpili sa atong mga minahal.

Bisan og nagtinguha kita nga moduol kang Kristo ang atong mga minahal ug mamaayo, butang kini nga angay nilang buhaton sa ilang kaugalingon. Ang Langitnong Amahan mapailubong naghulat kanila sa paggamit og pagtuo kang Kristo ug sa paghimo sa gikinahanglang mga lakang alang sa pagkaayo. Kita usab kinahanglang magpailub ug mopahiuyon sa atong kabubut-on ngadto sa Dios. Ang sakrament naghatag kanato og oportunidad sa pagpakita nga andam kitang motugyan ngadto sa Langitnong Amahan samtang molahutay kita uban sa pagtuo. Ang pagpuli sa atong mga tinguha ngadto sa pagsalig sa Iyang kabubut-on usa ka paagi nga atong gidala sa atong kaugalingon ang ngalan ni Kristo ug ang kanunay nga paghinumdom Kaniya (tan-awa sa D&P 20:77, 79).

  • Sa unsang paagi ang ordinansa sa sakrament makalig-on kanimo?

Pagtambong sa Templo

Posibling maglisud kita sa pag-adto sa templo tungod kay pipila sa atong mga minahal dili makakuyog kanato. Hinoon, ang kahuyang ug ang mga pagpili sa usa ka minahal dili makaapekto sa katungod sa usa ka kapikas o sakop sa pamilya sa pagtambong sa templo, dili usab angay nga makaapekto kini sa katakus nga atong gibati sa pagtambong. Ang pagsimba sa templo ug pagserbisyo makahatag kanato og kalig-on ug mga panalangin nga atong gikinahanglan alang sa pagpadayon ug paghupot og usa ka mahangturong panglantaw. Miingon si Presidente Boyd K. Packer, “Ang mga templo mao gayud ang pinakasentro sa espirituhanong kalig-on sa Simbahan. Kita kinahanglang magdahum nga ang kaaway mosulay sa pagbalda kanato isip usa ka Simbahan ug sa tagsa-tagsa kanato samtang kita nagtinguha sa pag-apil niini nga sagrado ug dinasig nga buhat.” (“Ang Balaan nga Templo,” Liahona, Okt. 2010, 35). Bisan sa mga hagit nga ato unyang atubangon samtang maningkamot kita sa pagtambong sa templo, makapaduol gihapon kita sa Ginoo didto sa Iyang balay ug makadawat sa Iyang kalig-on aron makapadayon uban sa pagtuo ug paglaum.

Mipadayon si Presidente Packer, “Kon ang mga miyembro sa Simbahan nagkalisud o kon ang mahinungdanon kaayo nga mga desisyon bug-at kaayo sa ilang mga hunahuna, komon kini nga butang nga sila moadto sa templo. Usa kini ka maayong dapit nga mopagaan sa atong mga kabalaka. Sa templo makadawat kita og espirituhanong panglantaw. … Usahay ang atong mga hunahuna hilabihan gayud nga nabug-atan sa mga problema ug adunay daghan kaayong mga butang nga nanginahanglan sa pagtagad diha-diha dayon nga dili gani kita makahunahuna og klaro ug makakita og klaro. Sa templo ang abug sa pagbalda mora og maklaro, ang gabon ug ang kahanap mora og mahanaw, ug kita “makakita” sa mga butang nga wala nato makita kaniadto ug makakita og paagi pinaagi sa atong mga kalisud nga wala pa nato mahibaloi kaniadto” (“Ang Balaan nga Templo,” Liahona, Okt. 2010, 35).

  • Sa unsang paagi nakapanalangin kanimo ang pagsimba sa templo? Sa unsang paagi ang pagtambong sa templo makapalig-on kanimo sa kasamtangan nimong mga hagit?

Pagtinguha sa Pagpakig-uban sa Espiritu Santo

Ang Espiritu Santo makagiya kanimo sa imong mga desisyon ug makapanalipod kanimo gikan sa pisikal ug espirituhanong kakuyaw. Pinaagi Kaniya, makadawat kita og mga gasa sa Espiritu alang sa atong kaayohan ug alang sa kaayohan niadtong atong gihigugma ug giserbisyuhan (tan-awa sa D&P 46:9–11). “Siya sa tinuod mao ang Maghuhupay (tan-awa sa Juan 14:26). Ang makahupay nga tingog sa mapinanggaong ginikanan makapahilum sa naghilak nga bata, ang mga hagawhaw sa Espiritu makapakalma sa imong mga kahadlok, makapahilum sa makapahasol nga mga kabalaka sa atong kinabuhi, ug mohupay kanato kon kita magbangutan. Ang Espiritu Santo makapuno kanimo og “paglaum ug hingpit nga gugma” (Moroni 8:26)ug “motudlo kanimo sa malinawon nga mga butang sa gingharian” (D&P 36:2).

Ang pag-ila sa mga hagawhaw sa Espiritu posibling mahagiton, ilabi na sa emosyunal nga mahagitong mga sitwasyon nga usahay atong masinati uban sa atong mga minahal. Sa ubang mga panahon magduha-duha kita kon ang mga impresyon nga atong nadawat mga kaugalingon ra ba natong pagbati o mga pag-aghat sa Espiritu. Mitudlo si Elder David A. Bednar nga, “Kon ikaw ug ako dunay sinserong tinguha alang sa padayon nga pakig-uban sa Espiritu Santo, dapita ang Iyang impluwensya diha sa atong kinbuhi pinaagi sa pagkamasulundon ug mga lihok, ug kat-uni ang pagpatalinghug sa yanong mga pag-aghat ug sa paglihok niini diha-diha dayon, niana mopamatuod ko ug mosaad nga atong mahibaloan ang kalainan tali sa kaugalingon natong mga emosyon nga magsulti kanato unsay gusto natong madunggan ug sa Espiritu Santo nga mosulti kanato unsay angay natong madunggan” (“Receiving, Recognizing, and Responding to the Promptings of the Holy Ghost“ [Brigham Young University–Idaho devotional, Ago. 31, 1999], byui.edu). Ang Espiritu Santo mohatag kanato og kalinaw ug direksyon samtang mangayo kita og giya ug magpadayon uban sa pagtuo.

  • Sa unsang paagi ang Espiritu Santo mihupay kanimo sa imong mga kasakit?

  • Sa unsang paagi nimo maila ang mga pag-aghat sa Espiritu Santo?

  • Unsa nga mga pag-aghat ang imong nadawat gikan sa Espiritu Santo? Unsaon nimo kini sa paglihok?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini. 

1 Mga Hari 19:9–12; Helaman 5:30; Doktrina ug mga Pakigsaad 6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (Mamulong kanato ang Espiritu sa managlahi nga paagi.)

Juan 14:26–27 (Ang Espritu Santo makatabang kanato sa paghinumdom sa mga butang ug pagbati og kalinaw.)

1 Nephi 15:8–11 (Ang Ginoo mopahibalo kanato sa mga butang.)

2 Nephi 32:3–5 (Makadawat kita og pagpadayag pinaagi sa mga pulong ni Kristo ug sa Espiritu Santo.)

Alma 17:2–3 (Ang mga kasulatan, pag-ampo, ug pagpuasa mao ang mga pamaagi sa pagpadayag.)

David A. Bednar, Ang Espiritu sa Pagpadayag,” Liahona, Mayo 2011, 87–90

Robert D. Hales, “Pag-ila sa Kaugalingon: Ang Sakrament, ang Templo, ug Sakripisyo sa Pagserbisyo,” Liahona, Mayo 2012, 34–36

Richard G. Scott, Unsaon Pag-angkon og Pagpadayag ug Inspirasyon alang sa Inyong Personal nga Kinabuhi,” Liahona, Mayo 2012, 45–47

Richard G. Scott, “Pagsimba diha sa Templo: Ang Tinubdan sa Kalig-on ug Gahum sa mga Panahon sa Panginahanglan,” Liahona, Mayo 2009, 43–45

Mga videos: “Feeling the Holy Ghost,” “Patterns of Light: Spirit of Revelation,” “Voice of the Spirit

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112