4. Magsilapit sa Akin

“Magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo; masigasig akong hanapin at inyo akong matatagpuan; humingi, at kayo ay makatatanggap; kumatok, at kayo ay pagbubuksan” (D at T 88:63).

Umaasa sa Patnubay at Tagubilin ng Diyos

Maraming beses na nahaharap tayo sa mga problema na tila higit pa sa sarili nating kakayahan at pang-unawa upang madaig. Ang pangangailangan natin ng tulong ay maaaring humantong sa paghiling natin ng patnubay at tagubilin sa ating mapagmahal na Ama sa Langit. Pinayuhan tayo, “Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios” (Santiago 1:5). Kalooban ng Panginoon na sagutin ang ating mga panalangin at kakausapin tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Itinuro ni Elder Richard G. Scott, “Ang mga paramdam ng Espiritu ay darating bilang tugon sa agarang panalangin o kahit hindi hiniling kapag kailangan. Kung minsan inihahayag ng Panginoon ang katotohanan sa inyo nang hindi ninyo ito hinahangad, tulad ng kapag nasa panganib kayo at hindi ninyo alam” (“Upang Magtamo ng Espirituwal na Patnubay,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 8).

Kailangan nating magsikap upang makatanggap ng paghahayag. Sinabi ni Pangulong Harold B. Lee: “Napagbubuti natin ang ating espiritu sa pamamagitan ng pagsasanay. … Kailangan nating sanayin ang ating espiritu nang may pag-iingat tulad ng pagsasanay natin sa ating katawang pisikal.” Nagpayo siya, “Mag-ukol ng panahon upang maging banal sa bawat araw ng inyong buhay” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Harold B. Lee [2000], 208). Mahalagang maglaan ng oras na matamang mag-isip, magnilay, at ibaling ang mga puso natin sa langit. Ito ay makatutulong para matanggap, makilala at maunawaan natin ang mga pahiwatig ng Espiritu Santo.

Ang mga sitwasyon sa ating mga mahal sa buhay ay maaaring mangailangan ng ating agarang pansin at talagang magpupursige tayong makahanap ng mga sagot o gabay. Sa ating pag-aapura, maaaring umasa tayo na kaagad na makatatanggap ng espirituwal na tulong. Bagama’t kaagad na natatanggap ang mga sagot ng Panginoon kung minsan, itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na ibinibigay ang mga paghahayag nang “utos at utos [taludtod sa taludtod]” (Isaias 28:10). Matiyaga tayong “[makapaghihintay] sa Panginoon” (Isaias 40:31) at magtiwala na tayo’y kakausapin Niya. Ito ay isang paraan na nahuhubog ang ating tiyaga at pagkatao. Tulad ng mga tao ni Nephi na “hindi nila naunawaan ang tinig na kanilang narinig” hanggang sa ikatlong pagkakataon (tingnan sa 3 Nephi 11:3), maaaring matagalan para makilala natin ang personal na paghahayag.

 • Paano mo nadama na ginagabayan at pinapatnubayan ka ng Panginoon sa iyong relasyon sa mga mahal mo sa buhay?

 • Ano ang gagawin mo upang magkatanggap ng paghahayag mula sa Panginoon para gabayan ka?

Pag-aaral ng Salita ng Diyos

Kung nais nating malaman kung ano ang ipagagawa sa atin ng Panginoon, maaari nating saliksikin at pagnilayan ang mga banal na kasulatan. Gaya ng itinuro ni Nephi sa Aklat ni Mormon, “ang mga salita ni Cristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin” (2 Nephi 32:3). Sinabi ni Elder Richard G. Scott, “Ang mga banal na kasulatan ay tulad ng mumunting liwanag na tumatanglaw sa ating isipan at nagbibigay-puwang sa patnubay at inspirasyong mula sa kaitaasan. Ito ay maaaring ang susi na magbubukas sa daluyan ng komunikasyon sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang Pinakamamahal na Anak na si Jesucristo” (“Ang Bisa ng Banal na Kasulatan,” Ensign o Liahona, Nob. 2011, 6). Sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan tayo ay makakausap at matutulungan ng Panginoon sa ating paglalakbay tungo sa kapayapaan at paggaling. Sa pagninilay natin ng mga banal na kasulatan at mga turo nito sa ating buhay, makahihingi tayo ng patnubay mula sa Espiritu na maunawaan kung paano makakamtan ang pagpapagaling ng Tagapagligtas.

Pakikibahagi ng Sakramento

Ang sakramento ay isang panahon para sa pagninilay. Nakikibahagi tayo ng sakramento bilang pag-alaala sa nagbabayad-salang sakripisyo ni Jesucristo para sa atin at pagpapanibago ng ating mga tipan. Ang sakramento ay isang sagradong oras kung kailan maaari tayong makipagkasundo at isuko ang ating kalooban sa Diyos at espirituwal na mapalakas. Maaaring kailangan nating isantabi muna ang pag-iisip tungkol sa ating mga mahal sa buhay at magtuon sa sarili nating espirituwalidad. Bagama’t natural na bumaling ang ating isipan sa oras ng sakramento sa ating mga mahal sa buhay at kung paano nakaaapekto sa atin ang mga hamon nila sa buhay, kailangan nating gamitin ang oras ng sakramento para patatagin ang relasyon natin sa Diyos at sa Tagapagligtas. Tayo, sa kabilang banda, ay espirituwal na napalalakas ng kapangyarihan ng Tagapagligtas na si Jesucristo. Mahalagang huwag hayaan ang anumang bagay na hadlangan ang pagpapanibago ng ating mga tipan sa Panginoon, kahit ang mga kilos at pagpapasiya ng ating mga mahal sa buhay.

Bagama’t hangad nating lumapit kay Cristo ang mga mahal natin sa buhay at gumaling, ito ay isang bagay na kailangan nilang gawin para sa kanilang sarili. Matiyagang naghihintay ang Ama sa Langit na manampalataya sila kay Cristo at gawin ang mga hakbang na kailangan tungo sa paggaling. Dapat din tayong magtiyaga at iayon ang ating kalooban sa Diyos. Ang sakramento ay naglalaan ng pagkakataon na ipakitang handa tayong sumunod sa Ama sa Langit habang nagtitiis tayo nang may pananampalataya. Ang palitan ng pagtitiwala sa Kanyang kalooban ang mga hangarin natin ay isang paraan ng pagtataglay sa ating sarili ng pangalan ni Cristo at lagi Siyang aalalahanin (tingnan sa D at T 20:77, 79).

 • Paano ka mapalalakas ng ordenansa ng sakramento?

Pagdalo sa Templo

Maaari tayong mahirapang magpunta sa templo dahil ang ilan sa ating mga mahal sa buhay ay hindi makakasama sa atin. Gayunman, ang kahinaan at pagpili ng isang mahal sa buhay ay hindi nakaaapekto sa karapatan ng isang asawa o miyembro ng pamilya para dumalo sa templo, ni hindi dapat naaapektuhan nito ang ating pag-unawa sa pagiging karapat-dapat sa pagdalo rito. Ang pagsamba at paglilingkod sa templo ay magbibigay sa atin ng lakas at mga pagpapala na kailangan natin upang magpatuloy at panatilihin ang ating walang-hanggang pananaw. Sinabi ni Pangulong Boyd K. Packer, “Ang mga templo ang pinakasentro ng espirituwal na kalakasan ng Simbahan. Dapat nating asahan na sisikapin ng kalaban na hadlangan tayo bilang isang Simbahan at ang bawat isa sa atin habang hinahangad nating makilahok sa sagrado at inspiradong gawaing ito” (“Ang Banal na Templo,” Ensign o Liahona, Okt. 2010, 35). Sa kabila ng mga hamon na maaaring kinakaharap natin habang sinisikap nating magpunta sa templo, makalalapit tayo sa Panginoon sa Kanyang bahay at makatatanggap ng Kanyang lakas na magpatuloy nang may pananampalataya at pag-asa.

Pagpapatuloy ni Pangulong Packer, “Kapag naguguluhan ang mga miyembro ng Simbahan o kapag nabibigatan sila sa kaiisip sa mahahalagang desisyon, pangkaraniwan na sa kanila ang magpunta sa templo. Mabuting lugar ito upang paglagakan ng ating mga alalahanin. Sa templo ay makatatanggap tayo ng espirituwal na pananaw. … Kung minsan puno ng problema ang ating isipan at napakaraming bagay na kailangan nating pagtuunan kaagad ng pansin kaya’t hindi tayo makapag-isip na mabuti at makakitang mabuti. Sa templo ay tila napapawi ang panggagambala, ang hamog at manipis na ulap ay tila naglalaho, at ‘nakikita’ natin ang mga bagay na hindi natin nakita noon at nakahahanap ng kalutasan sa ating mga problema na hindi natin batid noon” (“Ang Banal na Templo,” Ensign o Liahona, Okt. 2010, 35).

 • Paano ka napagpala ng pagsamba sa templo? Paano ka mapalalakas ng pagpunta sa templo sa mga hamong kinakaharap mo sa kasalukuyan?

Paghahangad na Makasama ang Espiritu Santo

Magagabayan tayo ng Espiritu Santo sa ating mga pasiya at poprotektahan tayo mula sa pisikal at espirituwal na panganib. Sa pamamagitan Niya, matatanggap natin ang kaloob ng Espiritu para sa ating kapakinabangan at para sa kapakanan ng mga minamahal at pinaglilingkuran natin (tingnan sa D at T 46:9–11). Tunay na siya ang Mang-aaliw (tingnan sa Juan 14:26). Gaya ng magiliw na tinig ng isang mapagmahal na magulang na nakapagpapatahan sa isang umiiyak na anak, ang mga bulong ng Espiritu ay makapagpapanatag sa ating mga pangamba, mapatatahimik ang mapanligalig na mga alalahanin ng ating buhay, at aaliwin tayo kapag nagdadalamhati tayo. Maaari tayong puspusin ng Espiritu Santo ng “pag-asa at ganap na pag-ibig” (Moroni 8:26) at siyang “magtuturo sa [inyo] ng mga mapayapang bagay ng kaharian” (D at T 36:2).

Maaaring isang hamon para sa atin ang pagkilala sa mga bulong ng Espiritu, lalo na sa mga sitwasyong masyado tayong emosyonal kapag kaharap na ang ating mga mahal sa buhay. Kung minsan maaari tayong magkaroon ng pag-aalinlangan kung ang impresyong natatanggap ba natin ay sarili nating damdamin o ang mga pahiwatig ng Espiritu. Itinuro ni Elder David A. Bednar, “Kung ikaw at ako ay may tapat na hangarin na makasama sa tuwina ang Espiritu Santo, anyayahan ang Kanyang impluwensya sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pagsunod at mga gawa, at matutong sundin ang mga simpleng pahiwatig at kumilos kaagad, sa gayon pinatototohanan at ipinangangako ko na matutukoy natin ang kaibhan ng ating sariling emosyon na sinasabi sa atin kung ano ang gusto nating marinig at ng Espiritu Santo na nagsasabi sa atin kung ano ang kailangan nating marinig” (“Receiving, Recognizing, and Responding to the Promptings of the Holy Ghost“ [Brigham Young University–Idaho devotional, Ago. 31, 1999], byui.edu). Pinagkakalooban tayo ng Espiritu Santo ng kapayapaan at gabay kapag tayo ay humingi ng patnubay at magpapatuloy nang may pananampalataya.

 • Paano ka inalo ng Espiritu Santo sa panahon ng kapighatian?

 • Paano mo natutuhang makilala ang mga pahiwatig ng Espiritu Santo?

 • Ano ang mga pahiwatig na natanggap mo mula sa Espiritu Santo? Paano ka kikilos ayon dito?

Pag-aaral ng Ebanghelyo

Sa pag-aaral mo sa resources na nakalista sa ibaba, mapanalanging pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang mga alituntuning itinuturo nito. 

I Mga Hari 19:9–12; Helaman 5:30; Doktrina at mga Tipan 6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (Nakikipag-usap ang Espiritu sa atin sa iba‘t ibang paraan.)

Juan 14:26–27 (Matutulungan tayo ng Espiritu Santo na matandaan ang mga bagay-bagay at makadama ng kapayapaan.)

1 Nephi 15:8–11 (Ipaaalam ng Panginoon ang mga bagay na ito sa atin.)

2 Nephi 32:3–5 (Tumatanggap tayo ng paghahayag sa pamamagitan ng mga salita ni Cristo at ng Espiritu Santo.)

Alma 17:2–3 (Ang mga banal na kasulatan, panalangin, at pag-aayuno ay paraan para tumanggap ng paghahayag.)

David A. Bednar, “Ang Diwa ng Paghahayag,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 87–90

Robert D. Hales, “Pagkilala sa Ating Sarili: Ang Sakramento, ang Templo, at Sakripisyo sa Paglilingkod,” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 34–36

Richard G. Scott, “Paano Makatatanggap ng Paghahayag at Inspirasyon sa Inyong Personal na Buhay,” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 45–47

Richard G. Scott, “Pagsamba sa Templo: Ang Pinagmumulan ng Lakas at Kapangyarihan sa mga Oras ng Pangangailangan,” Ensign o Liahona, Mayo 2009, 43–45

Personal na Pag-aaral at Pagsasabuhay

Ang mga sumusunod na aktibidad ay para sa ikahuhusay ng iyong pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Magtabi ng isang journal ng iyong mga iniisip, damdamin, pananaw at plano para maisabuhay ang natutuhan mo. Habang nagbabago ang mga pangangailangan at sitwasyon sa buhay mo, bibigyan ka ng mga bagong ideya ng pag-ulit sa mga aktibidad na ito.

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mensahe ni Elder Robert D. Hales “Pagkilala sa Ating Sarili: Ang Sakramento, ang Templo, at Sakripisyo sa Paglilingkod,” at pagnilayan ang tanong na, “Paano ako mapapalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng sakramento at pagpunta sa templo?” Ano ang natututuhan mo?

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mensahe ni Elder Richard G. Scott, “Pagsamba sa Templo: Ang Pinagmumulan ng Lakas at Kapangyarihan sa mga Oras ng Pangangailangan.” Paano ka matutulungan ng templo na lumapit sa Panginoon? Paano ka pagpapalain ng pagdalo sa templo?

 • Paano ka nakatatanggap ng personal na paghahayag? Ano ang pakiramdam niyon? Paano ito dumarating? Panoorin ang “Patterns of Light: Spirit of Revelation,” at maghanap ng mga karagdagang ideya tungkol sa pagtanggap ng paghahayag.

 • Panoorin ang “Voice of the Spirit” o “Feeling the Holy Ghost” at isipin kung paano mo mapalalakas ang impluwensya ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Ano ang gagawin mo upang mapuspos ka ng Espiritu Santo? Paano ka matutulungan ng Espiritu Santo sa oras na ito?

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mensahe ni Elder Richard G. Scott, “Paano Makatatanggap ng Paghahayag at Inspirasyon sa Inyong Personal na Buhay.” Ano ang mga bagay na nakagagambala sa iyo o humahadlang sa kakayahan mong tumanggap ng paghahayag? Anong mga hakbang ang gagawin mo para makatulong sa iyo na makatanggap ng paghahayag?

 • Pag-isipan ang mga alituntuning matatagpuan sa mga himno at awit na ito: “Aba Naming Kahilingan” (Mga Himno, blg. 102); “Ama, Kami’y Nananalig” (Mga Himno, blg. 106); “Banal na Espiritu” (Mga Himno, blg. 85); “Oh, May My Soul Commune with Thee” (Mga Himno, blg. 123); “Babasahin, Uunawain, at Mananalangin” (Aklat ng mga Awit Pambata, blg. 66).

Gabay sa Pagsuporta: Tulong para sa mga Asawa at Pamilya ng mga Taong Nagpapagaling

Mga Asawa at mga Pamilya

Pumili ng Bahagi
Pambungad
1234
5678
9101112