5. Tagda ang Imong Kaugalingon

“Tagda ang imong kaugalingon, ug ang imong pagpanudlo; magpadayon ikaw niini: kay sa pagbuhat mo sa ingon pagaluwason mo ang imong kaugalingon, ug ang mga magapatalinghug kanimo” (1 Timoteo 4:16).

Ang Pagdawat nga Dili Nato Makontrolar o Maayo ang Atong mga Minahal

Ang mga nalit-ag natong mga minahal sa kasagaran makahimo og dili maayong mga pagpili ug posibling magsagubang og dagkong mga sangputanan. Lisud ang pagtan-aw kon mahitabo kini ug mobati nga walay ikatabang aron mapugngan kini. Posibling magtuo kita nga ang mga butang dili momaayo hangtud mangilabut kita ug motul-id niini. Posibling mosulay kita sa pag-awhag, pagpangatarungan, paghangyo, pagsilot, pagbuot, o pagpakaulaw sa atong mga minahal nga nagpaayo. Kini nga mga pagsulay makita nga daw epektibo sa mubo nga panahon, apan sa katapusan dili pa diay kini igo. Nakakat-on kita gikan sa kasinatian nga ang paningkamot sa pagkontrolar makamugna lamang og pagbati sa kabalaka, kahadlok, ug kaligutgot. Mitambag si Elder Richard G. Scott, “Ayaw sulayi sa pagyatak ang kabubut-on. Mismo ang Ginoo dili gani mohimo niana. Ang napugos lang sa pagtuman walay panalangin” (“To Help a Loved One in Need,” Ensign, Mayo 1988, 60).

Natural lamang nga gusto kitang makasinati ang atong mga minahal sa makaayo nga gahum ni Jesukristo, ug maningkamot kita sa pagtabang nila kutob sa atong mahimo. Apan, importanting masabtan nga dili ta makaluwas kanila. Kon maningkamot kita sa pagluwas nila gikan sa mga sangputanan sa dili maayo nilang mga pagpili, sayop kita sa atong pagsulay og ilog sa tahas a atong Manluluwas ug Manunubos. Ang pipila sa atong mga paningkamot ug mga intensyon sa ilang bahin posibling maoy makalangay sa ilang pagpaduol sa Manluluwas. Aron ang Ginoo makaayo nila, kinahanglan silang mogamit og pagtuo ug magmasulundon sa Iyang mga sugo. Dili mahimong buhaton nato kana kanila. Nangutana ang Manlulwuas, “Dili ba kamo mobalik ngari kanako, ug maghinulsol sa inyong mga sala, ug makabig, nga aron unta Ako moayo kaninyo?” (3 Nephi 9:13). Ang tanang tawo kinahanglang mopili alang sa ilang kaugalingon sa pagduol sa Manluluwas. Sa sitwasyon sa usa ka tawo nga nakigbisog, siya lamang ang makapili unsay angay buhaton aron makakaplag og pagkaayo.

  • Sa unsang paagi nato mapugngan ang usa ka tinguha sa pagsuporta sa usa ka minahal gikan sa pagyatak sa kabubut-on?

Mag-focus sa Atong Pagkaayo

Usa sa nangunang pangpadasig sa pagpangita og tabang tingali mao ang mas maayong pagsabut kon unsaon sa pagtabang ang atong mga minahal. Posibling magtuo o magdahum kita nga ang mga pagkaayo sa atong mga minahal mosangput usab sa kaugalingon natong pagkaayo. Mosangko kita sa mahinungdanon kaayong punto kon maamguhan nato nga kinahanglan kitang mag-focus imbis sa kaugalingon natong pagkaayo lamang. Wala kini magpasabut nga mohunong kita sa pagsuporta sa atong mga minahal o sa tinguha sa ilang pagkaayo. Hinoon, makaamgo kita nga ang kaugalingon natong kalinaw ug pagkaayo mao ang atong unang prayoridad. Ang mga pagpili sa atong mga minahal dili angay nga mobabag sa atong pagpaduol sa Manluluwas. Gidapit kita sa Ginoo sa pagduol Kaniya bisan pa sa atong mga kahimtang “Umari kamo kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasingkasing: ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong luwan” (Mateo 11:28–30).

  • Unsaon ninyo sa pag-focus ang kaugalingon ninyong kalinaw ug pagkaayo?

Pag-atiman sa Atong Kaugalingon

Usa ka importanting aspeto sa atong pagkaayo mao ang paggahin og panahon nga makakita og balanse ug sa pag-atiman sa atong kaugalingon. Kon dili kita magmatngon, posibling matugutan nato nga ang mga pagpili sa atong mga minahal ug ang may kalabutang mga problema modaot o maghimo nga atong mataligam-an ang kaugalingon natong kaayohan. Gihangyo kita sa Ginoo nga “[mag]mapugnganon sa tanan nga mga butang” (Alma 7:23) ug dili “modagan nga labaw pa kay sa [atong] kusog” (Mosiah 4:27). Importante ang pagsiguro nga makab-ot ang kaugalingon natong panginahanglan. Magtugot kini aron mas masuportahan nato ang atong mga minahal ug ang uban sa atong palibut. Si Sister Neill F. Marriot mitudlo: “Nagtukod kita sa gingharian kon kita nag-alima sa uban. Hinoon, ang unang anak sa Dios nga kinahanglan natong tukuron sa gipahiuling ebanghelyo mao ang atong mga kaugalingon” (“Unsay Atong Buhaton?” Liahona, Mayo 2016, 10).

  • Unsa nga pihong mga aksyon ang angay nimong atimanon sa imong kaugalingon sa pisikal, emosyunal, ug espritwal nga paagi?

  • Sa unsang paagi ang pag-atiman sa imong kaugalingon mas makahatag nimo og kahimoan sa pagtabang sa imong minahal?

Pagsabut sa Dili Mapugngan nga mga Kinaiya

Ang pagkat-on mahitungod sa dili kapugngan nga kinaiya makatabang aron mas masabtan nato ang mga pagpili sa atong mga minahal. Mitambag ang Ginoo, “Pangitaa ninyo gikan sa labing maayo nga mga basahon ang mga pulong sa kaalam; pangitaa ang pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (D&P 88:118). Dunay daghang maayo nga impormasyon mahitungod sa unsay atong mahimo sa pagtabang sa atong kaugalingon ug sa atong mga minahal. Usa ka paagi aron makakita og mga tubag mao ang pagpaminaw sa mga kasinatian sa uban, nga makatabang sa pagpanghimatuod kanato ug dili gayud mag-inusara. Dunay daghan kaayong may kalabutan sa ebanghelyo nga mga kapanguhaan nga makatabang, naglakip sa mga kasulatan, pulong sa mga propeta ug ubang mga lider sa Simbahan, ang Addiction Recovery Program (addictionrecovery.lds.org), the Overcoming Pornography website (overcomingpornography.org), mga artikulo nga naa sa LDS.org, BYU Campus Education Week lectures, ug daghan pang mga materyal. Ang pagkahibalo unsay malauman sa usa ka sitwasyon nga naglakip sa dili kapugngan nga mga kinaiya makahatag kanato og dugang gahum aron mas matabangan ang atong kaugalingon ug ang atong mga minahal.

  • Sa unsang paagi ang pagpangita og mas maayong panabut nakatabang kanimo?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini.

Jeremias 17:14 (Ang Ginoo moayo kanato.)

Mosiah 4:27 (Ang tanan niini nga mga butang kinahanglang himoon sa kaalam ug kahusay.)

3 Nephi 9:13 (Ayuhon kita sa Manluluwas kon moduol kita Kaniya.)

Doktrina ug mga Pakigsaad 88:119 (Pagtukod og usa ka balay sa kahusay.)

M. Russell Ballard, “Keeping Life’s Demands in Balance,” Ensign, Mayo 1987, 13–16

Donald L. Hallstrom, “Seeking a Balanced Life,” Ensign, Ago. 2003, 52–57

Priorities and Balance,” Eternal Marriage Student Manual (Manwal sa Church Educational System, 2003), 276–82

 

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

  • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Elder M. Russell Ballard “Keeping Life’s Demands in Balance“ ug ang pakigpulong ni Elder Donald L. Hallstrom “Seeking a Balanced Life.” Unsay imong nakat-unan? Unsa nga dapit sa imong kinabuhi diin gibati nimo ang pagkabalanse o walay pagkabalanse? Unsaon nimo sa pagprayoridad ang kaugalingon nimong pagkaayo?

  • Ikonsiderar ang tanang gigahin nimo nga pisikal, mental, ug emosyunal nga enerhiya sa imong minahal. Basaha ug pamalandungi ang Mosiah 4:27. Gibati ba nimo nga nagbuhat ka “niini nga mga butang … sa kaalam ug kahusay” bahin sa imong minahal ug iyang kinaiya? Hunahunaa ang usa ka plano nga buhatunon aron masiguro nga mamentinar nimo ang pagbalanse sa imong kinabuhi.

  • Tun-i ug pamalandungi ang kapitulo nga giulohan og “Mga Prayoridad ug Pagbalanse“ gikan sa Manwal sa Estudyante nga Mahangturong Kaminyoon. Unsay imong nakat-unan mahitungod sa pagbalanse ug sa mga prayoridad? Nganong importante man ang pagtinguha sa kaugalingon nimong pagkaayo? Unsa man ang mipugong nimo og ang nagpugong nimo sa pag-adto sa Manluluwas aron mamaayo?

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112