5. Mag-ingat Ka sa Iyong Sarili

“Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo; manatili ka sa mga bagay na ito: sapagka’t sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo” (I Kay Timoteo 4:16).

Pagtanggap na Hindi Natin Makokontrol ang Ating mga Mahal sa Buhay o Mapapagaling Sila

Ang mga mahal natin sa buhay na nabitag ay madalas gumawa ng mga maling pagpili at maaaring magbayad nang malaki. Mahirap na panoorin itong mangyari at wala tayong magawa para iwasan ito. Tayo ay maaaring maniwala na hindi bubuti ang lahat maliban kung tayo ay mamamagitan at aayusin ito. Maaari nating subukang hikayatin, mangatwiran, magkipagtawaran, magparusa, magmanipula o hiyain ang mga mahal natin sa buhay para gumaling. Ang mga pagtatangkang tulad nito ay maaaring epektibo sumandali, ngunit sa huli ito ay hindi sapat. Nalalaman natin mula sa karanasan na lumilikha lamang ng tensiyon, takot, at hinanakit ang pagtatangkang kontrolin ito. Ipinayo ni Elder Richard G. Scott, “Huwag tangkaing supilin ang kalayaang pumili. Mismong Panginoon ay hindi gagawin iyan. Walang ibubungang pagpapala ang sapilitang pagsunod” (“To Help a Loved One in Need,” Ensign, Mayo 1988, 60).

Natural lamang sa atin na naising maranasan ng ating mga mahal sa buhay ang kapangyarihang magpagaling ni Jesucristo, at sinisikap nating tulungan sila sa abot ng ating makakaya. Gayunman, mahalagang maunawaan na hindi natin sila maililigtas. Kung sinisikap nating iligtas sila mula sa mga katumbas na kabayaran ng mga maling pagpili nila, mali ang pagtatangka nating agawin ang papel na ginagampanan ng ating Tagapagligtas at Manunubos. Maaaring maipagpaliban ng ilan sa ating mga pagsisikap at intensyon para sa kapakanan nila ang kanilang pagbaling sa Tagapagligtas. Para mapagaling sila ng Panginoon, kailangan nilang sumampalataya at sumunod sa Kanyang mga utos. Hindi natin magagawa iyan para sa kanila. Tanong ng Tagapagligtas, “Hindi pa ba kayo ngayon magbabalik sa akin, at magsisisi sa inyong mga kasalanan, at magbalik-loob, upang mapagaling ko kayo?” (3 Nephi 9:13). Dapat piliin ng lahat ng tao para sa kanilang sarili na lumapit sa Tagapagligtas. Sa kaso ng isang taong nahihirapan, siya lamang ang maaaring pumili ng kinakailangan niyang gawin upang gumaling.

  • Paano natin maiiwasan ang hangaring itaguyod ang isang mahal sa buhay mula sa pagtatangkang supilin ang kalayaang pumili?

Pagtutuon ng Pansin sa Ating Pagpapagaling

Maaaring isang pangunahing pang-akit sa paghingi ng tulong ang maunawaan nang mas mabuti kung paano tutulungan ang ating mga mahal sa buhay. Maaaring naniniwala tayo o umaasa na sa paggaling ng ating mga mahal sa buhay ay hahantong tayo sa sarili nating paggaling. Mararating natin ang mahalagang senyales ng pagbalik sa tamang landas kapag nauunawaan natin na kailangang mas magtuon tayo sa ating sariling pagpapagaling. Ito ay hindi nangangahulugan na tumitigil tayo sa pagsuporta sa ating mga mahal sa buhay o pagnanais na gumaling sila. Bagkus, natatanto natin na ang ating sariling kapayapaan at pagpapagaling ang siya nating unang prayoridad. Ang mga pagpili ng ating mga mahal sa buhay ay hindi dapat makasagabal sa ating paglapit sa Tagapagligtas. Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya anuman ang ating sitwasyon: “Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo‘y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sapagka’t ako’y maamo at mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. “Sapagka’t malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan” [Mateo 11:28–30].

  • Paano ka magtutuon sa iyong sariling kapayapaan at pagpapagaling?

Pangangalaga sa Ating Sarili

Isang mahalagang aspeto ng ating paggaling ay ang matagpuan ang balanse [sa ating buhay] at alagaan ang ating sarili. Kung hindi tayo mag-iingat, maaaring payagan natin ang mga pagpili ng mga mahal natin sa buhay at kaugnay na mga isyu na daigin tayo o kaya’y mapabayaan natin ang sarili nating kapakanan. Ipinag-uutos ng Panginoon sa atin na maging “mahinahon sa lahat ng bagay” (Alma 7:23) at huwag “tumakbo nang higit na mabilis kaysa sa [ating] lakas” (Mosias 4:27). Mahalagang tiyakin na natutugunan ang sarili nating mga pangangailangan. Ito ay nagtutulot sa atin na mas matulungan ang mga mahal natin sa buhay at ang iba pa sa ating paligid. Itinuro ni Sister Neill F. Marriot: “Itinatayo natin ang kaharian kapag pinangangalagaan natin ang iba. Gayunman, ang unang anak ng Diyos na kailangan nating patatagin sa ipinanumbalik na ebanghelyo ay ang ating sarili” (“Ano ang Gagawin Natin?“ Ensign o Liahona, Mayo 2016, 10).

  • Anong partikular na mga hakbang ang gagawin mo para pangalagaan ang iyong sarili sa pisikal, emosyonal, at espirituwal?

  • Paano mo mas matutulungan ang iyong mahal sa buhay sa pangangalaga mo sa iyong sarili?

Pag-unawa sa Masimbuyong Pag-uugali

Makatutulong sa atin na malaman ang tungkol sa masimbuyong pag-uugali para mas maunawaan natin ang mga pagpili ng ating mga mahal sa buhay. Nagpayo ang Panginoon, “Maghanap kayo sa mga pinakamabubuting aklat ng mga salita ng karunungan; maghangad na matuto, maging sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya” (D at T 88:118). Maraming mapagkukunan ng mahuhusay na impormasyon sa kung ano ang magagawa natin para matulungan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Isang paraan para mahanap ang mga sagot ay pakinggan ang mga karanasan ng ibang tao, na makatutulong na madama natin na nangyayari ito at hindi tayo nag-iisa. May mga kaugnay na resources sa ebanghelyo na makatutulong nang malaki, kabilang na ang mga banal na kasulatan, mga salita ng mga propeta at ng iba pang lider ng Simbahan, ang Addiction Recovery Program (addictionrecovery.lds.org), sa Overcoming Pornography website (overcomingpornography.org), mga artikulo sa LDS.org, mga lecture sa BYU Campus Education Week, at iba pang mga materyal. Kung alam natin ang inaasahang mangyayari sa isang sitwasyon na kinasasangkutan ng masimbuyong pag-uugali, mabibigyan tayo ng kakayahang mas mahusay na matulungan ang sarili at ang ating mga mahal sa buhay.

  • Paano nakatulong sa iyo ang paghahanap ng higit na pag-unawa?

Pag-aaral ng Ebanghelyo

Sa pag-aaral mo sa resources na nakalista sa ibaba, mapanalanging pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang mga alituntuning itinuturo nito.

Jeremias 17:14 (Pagagalingin tayo ng Panginoon.)

Mosias 4:27 (Lahat ng bagay ay dapat gawin sa karunungan at kaayusan.)

3 Nephi 9:13 (Tayo ay pagagalingin ng Tagapagligtas kung lalapit tayo sa Kanya.)

Doktrina at mga Tipan 88:119 (Magtayo ng isang bahay ng kaayusan.)

M. Russell Ballard, “Keeping Life’s Demands in Balance,” Ensign, Mayo 1987, 13–16

Donald L. Hallstrom, “Seeking a Balanced Life,” Ensign, Ago. 2003, 52–57

“Priorities and Balance,” Eternal Marriage Student Manual (Church Educational System manual, 2003), 276–82

 

Personal na Pag-aaral at Pagsasabuhay

Ang mga sumusunod na aktibidad ay para sa ikahuhusay ng iyong pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Magtabi ng isang journal ng iyong mga iniisip, damdamin, pananaw at plano para maisabuhay ang natutuhan mo. Habang nagbabago ang mga pangangailangan at sitwasyon sa buhay mo, bibigyan ka ng mga bagong ideya ng pag-ulit sa mga aktibidad na ito.

  • Pag-aralan at pagnilayan ang mga mensahe nina Elder M. Russell Ballard na “Keeping Life’s Demands in Balance” at Elder Donald L. Hallstrom “Seeking a Balanced Life.” Ano ang natutuhan mo? Anong mga aspeto sa iyong buhay ang sa pakiramdam mo ay balanse o wala sa balanse? Paano mo uunahin ang sarili mong paggaling?

  • Pag-isipan ang pisikal, mental, at emosyonal na lakas na ginugol mo sa iyong mahal sa buhay. Basahin at pagnilayan ang Mosias 4:27. Sa pakiramdam mo, ginagawa mo ba ang “lahat ng bagay … sa karunungan at kaayusan” kaugnay ng iyong mahal sa buhay at ang kanyang pag-uugali? Mag-isip ng isang plano ng pagkilos upang matiyak na mapananatili mo ang balanse sa iyong buhay.

  • Pag-aralan at pagnilayan ang kabanatang pinamagatang “Priorities and Balance” mula sa Eternal Marriage Student Manual. Ano ang natututuhan mo tungkol sa balanse at mga prayoridad? Bakit mahalaga na hangarin ang sarili mong paggaling? Ano ang pumigil sa iyo o pumipigil sa iyo na lumapit sa Tagapagligtas upang mapagaling?

Gabay sa Pagsuporta: Tulong para sa mga Asawa at Pamilya ng mga Taong Nagpapagaling

Mga Asawa at mga Pamilya

Pumili ng Bahagi
Pambungad
1234
5678
9101112