6. Ang Imong mga Higala Makig-unong Kanimo

Ang imong mga higala makig-unong kanimo, ug sila moyukbo kanimo pag-usab uban ang mabination nga mga kasingkasing ug mahigalaon nga mga kamot” (D&P 121:9).

Ang Pagtinguha og Suporta sa Uban

Agig dugang sa pagsalig sa Ginoo, ang pagtinguha og suporta gikan sa uban makatabang samtang gisagubang nato ang mga pagpili sa atong mga minahal. Wala kinahanglana nga mag-antus kita nga mag-inusara. Si Presidente Henry B. Eyring miingon, “Tanan kita pagasulayan. Kitang tanan nagkinahanglan og tinuod nga mga higala nga mahigugma kanato, nga maminaw kanato, nga mogiya kanato, ug mopamatuod sa kamatuoran ngari kanato aron atong mapadayon ang pagpakig-uban sa Espiritu Santo” (“True Friends,” Ensign, Mayo 2002, 29). Ang pagpaambit sa atong mga pakigbisog posibling usa ka dili komportable ug lisud nga kasinatian. Daghan kanato mobati og kahadlok o kaulaw mahitungod sa pagpili sa atong mga minahal ug dili gustong mahibalo ang uban mahitungod sa atong problema. Posibling nabalaka kita nga hukman kita sa uban o ang atong mga minahal. Posibling mohangyo ang atong mga minahal sa dili pagsulti kang bisan kinsa, bisan sa eklesyastikal nga mga lider. Hinoon, madawat ra kini ug importante ang pagpangayo og tabang nga atong gikinahanglan o gitinguha.

Giyahan kita sa Ginoo sa suporta nga atong gikinahanglan. Misaad Siya “Ako, ang Ginoo nga imong Dios mokupot sa imong kamot nga tuo, nga magaingon kanimo, Ayaw kahadlok; Ako magatabang kanimo’ (Isaias 41:13). Misaad Siya nga siya “moagak kanimo pinaagi sa kamot, ug mohatag kanimo og tubag sa imong mga pag-ampo” (D&P 112:10). Si Presidente Spencer W. Kimball misulti kon unsa kakanunay motubag ang Dios sa atong mga pag-ampo: “Ang Dios makakita kanato, ug Iya kita nga pagabantayan. Apan sa kasagaran ipaagi niya kini sa uban aron iyang mahatag ang atong mga panginahanglan” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 103). Ang Dios mibutang ug mobutang og mga tawo sa atong kinabuhi aron sa pagtabang ug pagsuporta kanato sa atong mga pagsulay.

 • Unsa nga suporta o tabang ang gibati nimo nga imong gikinahanglan?

 • Unsaon nimo sa pagpangita og suporta gikan sa uban?

Pagpangita sa Eksakto nga Suporta

Posibling dili kanunay positibo ang atong kasinatian samtang motabang kita sa uban. Samtang ang usa ka indibidwal mohigugma kanato, posibling mahatagan siya og sayop nga impormasyon, sayop nga giya, o dili makatabang. Hinoon, ang dili maayong kasinatian dili angayang mopugong kanato sa pagpangita og suporta nga atong gikinahanglan. Importante nga ikonsiderar kon unsa nga mga kapanguhaan o mga indibidwal ang tukmang tinubdan sa tabang, kanus-a ug unsaon sa pagpaambit ang personal nga mga panglimbasog ngadto sa uban, ug unsaon sa paggamit ang kaalam sa paghukom kon unsay maayo nga ipaambit. Ang pipila ka pangutana nga ikonsiderar maglakip sa: Ang tawo ba nga akong paambitan makahatag kaha og suporta kanako? Masabtan ba gyud kaha niya ang akong tinguha sama sa akong minahal? Matago kaha niya ang kompidensyal nga impormasyon ug dili ba kaha siya mohukom? Igo ba kaha ang iyang kahingkod ug kaandam nga makadawat sa impormasyon, o makadaot kaniya?

 • Unsay anaa nga mga babag sa imong pagpangita og suporta?

 • Kinsa ang gibati nimo nga adtoon para makasuporta?

Pag-ila sa mga Tinubdan sa Suporta

Ikonsiderar ang mosunod nga mga indibidwal samtang mangita ka og makahupay ug makasuporta.

Pamilya

Ang atong mga pamilya dunay potensyal nga makahatag og maayo kaayong kapanguhaan sa gugma ug suporta. Usa ka rason nga gihatagan kita sa Ginoo og mga pamilya mao ang pagpaminaw ug ang pagkaanaa kon daw mobati ka nga mag-inusara. Ang kasaligan nga mga sakop sa pamilya pweding makahatag sa pagtugot ug suporta nga atong gikinahanglan sa pagpadayon nga maatubang ang atong mga hagit uban sa determinasyon.

Mga higala

Ang mga higalang tinuod mounong kanato sa pagtaak sa lisud nga mga panahon. Maminaw sila sa atong mga problema ug mga kasinatian uban sa pagsabut ug paghigugma. Mohatag sila og mga ideya ug mga sugyot kanato nga wala nato mahunahunai. Ang tinuod nga mga higala mosulti kanato sa kamatuoran bisan kon lisud kini, ug tahuron nila ang atong kabubut-on ug dili magbuot unsaon nato sa pagpakabuhi.

Mga Lider sa Priesthood ug Relief Society

Ang atong mga lider sa priesthood ug sa Relief Society gitawag pinaagi sa pagpadayag ug sa pagpandong sa mga kamot pinaagi niadtong dunay tukmang pagtugot (tan-awa sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5). Isip mga representante sa Ginoo, sila “mogamit sa ilang panahon, mga kahanas, mga talento, espiritwal ug emosyunal nga suporta, ug mga pag-ampo uban sa pagtuo sa pagtabang sa uban” (Handbook 2: Administering the Church [2010], 9.6.2). Ang atong mahigugmaong Langitnong Amahan mohatag og giya ug direksyon sa atong mga lider para kanato. Labaw pa, ang mga bishop, dunay mga yawe ug gahum sa Dios sa pagpanalangin kanato. Apan, sa paghisgot sa mga lider sa Simbahan, hunahunaa nga, tungod kay magkalahi man ang lebel sa kahibalo sa mga lider, posibling gikinahanglan nga matabangan sila sa pagsabut kon unsay atong gisagubang.

Mga mentor

Kadtong nagsagubang og mga kasinatian bahin sa mga minahal nga naghimo og dili maayong mga pagpili makahatag og bililhong mga pagtulun-an ug giya. Bisan og ang tanan nga nakatabang nila dili makatabang sa atoa, makakat-on gihapon kita gikan sa ilang kasinatian. Ang ilang pagtulun-an ug panabut makatabang kanato aron makita ang mas dako nga pagkaayo ug kalinaw.

Mga Support Group

Ang mga spouse and family support group meeting sa Simbahan walay bayad ug nagsangkap og kompidensyal nga mga dapit kon asa magpundok ang mga tawo alang sa pagpaambit sa ilang pagtuo ug paglaum. Ang pagbaton og luwas nga dapit diin ikapaambit sa dayag ug sa matinuorong paagi ang mga pagbati ngadto sa uban kinsa makasabut o nakaagi og susamang mga hagit usa ka dakong panalangin kanato. Kon wala ang mga support group, basin dunay laing tukma nga mga support group sa komunidad nga atong katambungan nga makahatag og tabang nga nahiuyon sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Propesyunal nga Tabang

Daghan kanato ang nag-atubang og igo-igo nga emosyunal nga mga hagit samtang maningkamot kita sa pagpangita’g kalinaw ug pagkaayo. Kon dunay maka-therapy, ang usa ka manggiloy-on nga therapist nga nagsuporta sa mga baruganan sa ebanghelyo pweding makatabang sa atong pag-atubang sa mga problema nga wala pa masulbad ug matan-aw kini pinaagi sa bag-ong ang-ang sa kaisug o panglantaw. Ang therapy dili alang sa tanan, apan usa kini ka makatabang nga opsyon nga angayang ikonsiderar samtang maningkamot kita sa pagpangita sa gikinahanglang kalinaw ug pagkaayo pinaagi sa Manluluwas. Ang mga bishop ug ubang mga lider sa Simbahan dunay nahibaloang mga kapanguhaan nga makatabang sa pagpangita og propesyunal nga tabang.

 • Unsa nga mga matang sa suporta ang naghimo og kinadak-ang kalainan diha nimo?

 • Unsa nga matang sa suporta ang makahimo sa kinadak-ang kalainan sa imong kinabuhi niining panahona?

 • Sa unsang paagiha ikaw mahimong suporta sa uban nga nagsagubang sa susamang mga kalisdanan?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini. 

1 Samuel 20:16–17 (Ang atong mga higala makasuporta kanato ug makahigugma kanato.)

Mosiah 24:13–15 (Mosuporta kanato ang Dios sa atong mga kasakit.)

Doktrina ug mga Pakigsaad 81:5 (Gihangyo sa Ginoo ang uban sa pagtabang kanato.)

Doktrina ug mga Pakigsaad 121:9 (Ang mga higala makatanyag og suporta ug mga pagdasig.)

Henry B. Eyring, “True Friends,” Ensign, Mayo 2002, 26–29

James E. Faust, “Nalig-on Tungod sa Atong mga Pagsulay,” Liahona, Peb. 2006, 2–7

Ronald A. Rasband, “Espesyal nga mga Leksyon,” Liahona, Mayo 2012, 80–82

Pagpangita o Paghatag og Suporta alang sa Pagkaayo,” OvercomingPornography.org

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

 • Tun-i ug pamalandungi ang mga kasulatan niini nga outline. Unsay imong nakat-unan? Kinsa ang anaa sa imong palibut nga makaunong ug makasuporta kanimo? Unsa nga suporta ang imong gikinahanglan gikan kanila?

 • Tun-i ug pamalandungi ang mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente James E. Faust: “Makapangayo kita og panabang sa uban. Kinsa ang atong duolon? Si Elder Orson F. Whitney (1855–1931) sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nangutana ug mitubag niini nga pangutana: ‘Kinsa ang atong hunahunaon, sa panahon sa kasubo ug katalagman, alang sa panabang ug kahupayan? … Sila ang mga lalaki ug mga babaye nga nag-antus, ug gikan sa ilang kasinatian sa pag-antus ilang gidala ang kabuhong sa ilang simpatiya ug pahasubo nga usa ka panalangin niadtong nanginahanglan karon. Makahimo ba sila niini kon wala pa sila mag-antus sa ilang mga kaugalingon?’” (“Nalig-on Tungod sa Atong mga Pagsulay,” Liahona, Peb. 2006, 5). Sa unsang mga paagi ang usa tawo nga miagi og susamang mga sitwasyon sa imoha makatabang kanimo? Kinsa ang imong nailhan nga miagi og susamang sitwasyon nga imong kaadtoan? Ikonsiderar ang paghangyo sa lokal nga mga lider, sama sa imong bishop, lider sa korum, o presidente sa Relief Society, sa pag-refer kanimo ngadto sa tawo nga nakabuntog og susama nga mga hagit.

 • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Presidente Henry B. Eyring “True Firiends“ ug ang pakigpulong ni Elder Ronald A. Rasband “Espesyal nga mga Leksyon.” Unsa nga mga baruganan ang imong nakat-unan? Sa unsang paagi ang suporta gikan sa uban nakatabang kanimo? Unsa nga tinubdan sa suporta ang anaa para kanimo? Unsa ang gibati nimong pag-aghat nga buhaton?

 • Ikonsiderar ang mga baruganan nga anaa niini nga mga himno: “Lord, I Would Follow Thee“ (Hymns, nu. 220); “Because I Have Been Given Much” (Hymns, nu. 219); “Maghigugmaay“ (Songbook sa mga Bata, nu. 74).

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112