6. Ang Iyong mga Kaibigan ay Nakatayo sa Iyong Tabi

“Ang iyong mga kaibigan ay nakatayo sa iyong tabi, at ikaw ay kanilang muling ipagbubunyi nang may maiinit na puso at magigiliw na kamay” (D at T 121:9).

Magpatulong o Humingi ng Suporta sa Iba

Dagdag pa sa pag-asa sa Panginoon, ang paghingi ng suporta o tulong sa iba ay makatutulong habang nahaharap tayo sa adiksiyon ng ating mga mahal sa buhay. Hindi natin kailangang magdusang mag-isa. Sinabi ni Pangulong Henry B. Eyring, “Lahat tayo’y susubukin. At kailangan nating lahat ng mga tunay na kaibigang magmamahal, makikinig, magpapakita ng halimbawa, at sasaksi sa katotohanan nang sa gayo’y mapanatili natin ang pagsama ng Espiritu Santo” (“Tunay na Magkaibigan,” Ensign, Mayo 2002, 29). Ang pagbabahagi ng mga paghihirap natin ay isang karanasang hindi kaaya-aya at nakapanghihina. Marami sa atin ang nakadarama ng takot o nahihiya sa mga ginawang pagpili ng mga mahal natin sa buhay at ayaw ipaalam sa iba ang tungkol sa problema. Maaaring nag-aalala tayo na baka husgahan tayo o ang ating mga mahal sa buhay ng ibang tao. Maaaring hilingin ng nahihirapang mga mahal natin sa buhay na huwag ipagsabi ito kahit kanino, kahit pa sa mga lider ng simbahan. Gayunman, angkop at mahalaga na hingin ang tulong na kailangan o nais natin.

Gagabayan tayo ng Panginoon sa tulong o suportang kailangan natin. Ipinangako Niya, “Sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka” (Isaias 41:13). Nangako Siya na Kanyang “aakayin ka sa kamay, at bibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin” (D at T 112:10). Ito ang sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball sa kung paano madalas na sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin: “Tunay na napapansin tayo ng Diyos, at binabantayan Niya tayo. Ngunit karaniwan na sa pamamagitan ng ibang tao niya ibinibigay ang ating mga pangangailangan” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 100). Ang Diyos ay naglagay at maglalagay ng mga tao sa ating buhay upang tulungan tayo at suportahan tayo sa oras ng mga pagsubok.

 • Sa pakiwari mo, anong suporta o tulong ang kailangan mo?

 • Paano ka hihingi ng suporta o tulong mula sa iba?

Maghanap ng Tamang Suporta

Hindi laging maganda ang karanasan natin sa pagtulong sa iba. Bagama’t mahal tayo ng isang tao, maaari rin siyang makatanggap ng maling impormasyon, maligaw, o hindi makatulong. Gayunman, ang isang hindi magandang karanasan ay hindi dapat pumigil sa atin sa paghahanap ng suportang kailangan natin. Mahalagang pag-isipan kung anong resources o mga tao ang nararapat na pinagmumulan ng tulong, kailan at kung paano ibabahagi sa iba ang sarili nilang mga problema, at kung paano gamitin ang karunungan sa pagpapasiya kung alin ang ligtas na ibahagi. Kabilang sa ilang tanong na pag-iisipan: Masusuportahan ba ako ng taong binabahaginan ko? Kapakanan ko ba at ng mga mahal ko sa buhay ang nasa puso niya? Pananatilihin ba niyang lihim ang impormasyon at hindi magiging mapanghusga? Siya ba ay nasa hustong gulang na at handang tumanggap ng impormasyon, o makasasama ito sa kanya?

 • Ano ang mga bagay na humahadlang para humingi ka ng tulong o suporta?

 • Sino sa pakiramdam mo ang dapat mong hingan ng tulong o suporta?

Pagtukoy sa mga Pinagkukunan ng Suporta

Isaalang-alang ang mga sumusunod na indibiduwal na lalapitan para sa ikapapanatag mo at suporta.

Pamilya

Ang ating mga pamilya ay may potensiyal na magbigay ng labis-labis na pagmamahal at suporta. Isang dahilan kung bakit binigyan tayo ng Panginoon ng mga pamilyang makakasama natin ay upang may makinig at laging nariyan kapag ang pakiramdam ay wala nang ibang masasandalan. Ang mga pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya ay makapagbibigay ng tibay at suportang kailangan natin para patuloy na harapin ang mga hamon sa ating buhay nang may determinasyon.

Mga Kaibigan

Ang mga tunay na kaibigan ay hindi aalis sa ating tabi sa panahon ng kagipitan. Nakikinig sila sa ating mga problema at karanasan nang may pang-unawa at pagmamahal. Nagbibigay sila sa atin ng mga ideya at mungkahi na maaaring hindi natin naiisip. Ang mga tunay na kaibigan ay magsasabi sa atin ng katotohanan kahit pa mahirap itong tanggapin, at igagalang nila ang ating kalayaang pumili at hindi magsasabi sa atin kung paano tayo mamumuhay.

Mga Lider ng Priesthood at Relief Society

Ang ating mga lider ng priesthood at Relief Society ay tinawag sa pamamagitan ng paghahayag at ng pagpapatong ng mga kamay ng mga taong may wastong awtoridad (tingnan sa Mga Saligan ng Pananampalataya 1:5). Bilang mga kinatawan ng Panginoon, “magagamit nila ang kanilang panahon, kasanayan, talento, espirituwal at emosyonal na suporta, at panalanging may pananampalataya upang tulungan ang iba” (Handbook 2: Administering the Church [2010], 9.6.2). Nagbibigay ng patnubay at gabay ang ating Ama sa Langit sa ating mga lider para sa kapakanan natin. Higit sa lahat, hawak ng mga bishop ang mga susi ng priesthood at ang kapangyarihan ng Diyos para pagpalain tayo. Gayon pa man, kapag nakikipag-usap sa mga lider ng Simbahan, tandaan, dahil ang mga lider ay may iba‘t ibang antas ng kaalaman, kinakailangang tulungan silang maunawaan kung ano ang pinagdaraanan natin.

Mga Tagapayo

Ang mga taong dumanas ng mga karanasan kasama ang mga mahal sa buhay na nakagawa ng mga maling pagpili ay maaaring magbigay ng mahalagang kaalaman at patnubay. Bagama‘t hindi lahat ng bagay na naging mabisa para sa kanila ay magiging mabisa rin para sa atin, maaari pa rin tayo matuto mula sa kanilang karanasan. Matutulungan tayo ng kanilang mga kaalaman at pag-unawa na magkaroon ng higit na paggaling at kapayapaan.

Mga Support Group

Ang mga support group meeting ng Simbahan para sa mga asawa at pamilya ay libre o walang bayad at nagbibigay ng kompidensyal na mga tagpo kung saan nagtitipon ang mga tao para magbahagi ng kanilang pananampalataya at pag-asa. Ang pagkakaroon ng ligtas na lugar kung saan maibabahagi natin ang mga nadarama nang tuwiran at tapat sa ibang tao na nakauunawa o pinagdaraanan din ang mga hamon na tulad ng sa atin ay malaking pagpapala para sa atin. Kung walang mga support group sa Simbahan, maaaring may ibang angkop na mga support group sa komunidad na maaari nating daluhan na makapagbibigay ng tulong na naaayon sa mga alituntunin ng ebanghelyo.

Propesyonal na Tulong

Marami sa atin ang humaharap sa mga hamon na punung-puno ng emosyon habang sinisikap nating magkaroon ng kapayapaan at gumaling. Kung magagawang magpa-therapy, ang isang madamaying therapist na sinusuportahan ang mga alituntunin ng ebanghelyo ay makatutulong sa ating harapin ang mga hindi nalutas na mga isyu at makita ang mga ito nang may panibagong antas ng lakas-ng-loob o pananaw. Hindi lahat ay nangangailangan ng therapy, ngunit ito ay isang kapaki-pakinabang na opsiyon na maaaring isaalang-alang kapag sinisikap nating magkaroon ng tunay na kapayapaan at paggaling sa pamamagitan ng Tagapagligtas. Mga bishop at iba pang lider ng Simbahan ay may alam na resources na makatutulong sa paghahanap ng propesyonal na tulong.

 • Anong uri ng suporta ang nakatulong sa iyo nang malaki?

 • Anong klase ng tulong ang malaki ang magagawa sa buhay mo sa panahong ito?

 • Paano ka makasusuporta sa iba na dumaranas ng mga paghihirap na katulad ng sa iyo?

Pag-aaral ng Ebanghelyo

Sa pag-aaral mo sa resources na nakalista sa ibaba, mapanalanging pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang mga alituntuning itinuturo nito. 

1 Samuel 20:16–17 (Maaari tayong suportahan at mahalin ng ating mga kaibigan.)

Mosias 24:13–15 (Tutulungan tayo ng Diyos sa ating mga paghihirap.)

Doktrina at mga Tipan 81:5 (Ang Panginoon ay may inaatasang mga tao na tutulong sa atin.)

Doktrina at mga Tipan 121:9 (Ang mga kaibigan ay nag-aalok ng suporta at panghihikayat.)

Henry B. Eyring, “Tunay na Magkaibigan,” Liahona, Hulyo 2002, 26–29

James E. Faust, “Pinadadalisay sa Ating mga Pagsubok,” Ensign o Liahona, Peb. 2006, 2–7

Ronald A. Rasband, “Natatanging mga Aral,” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 80–82

“Finding or Giving Support in Recovery,” OvercomingPornography.org

Personal na Pag-aaral at Pagsasabuhay

Ang mga sumusunod na aktibidad ay para sa ikahuhusay ng iyong pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Magtabi ng isang journal ng iyong mga iniisip, damdamin, pananaw at plano para maisabuhay ang natutuhan mo. Habang nagbabago ang mga pangangailangan at sitwasyon sa buhay mo, bibigyan ka ng mga bagong ideya ng pag-ulit sa mga aktibidad na ito.

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mga banal na kasulatan sa outline na ito. Ano ang natutuhan mo? Sino sa paligid mo ang makatutulong sa iyo at susuporta sa iyo? Anong uri ng suporta ang kailangan mo mula sa kanila?

 • Pag-aralan at pagnilayan ang sumusunod na mensahe mula kay Pangulong James E. Faust: “Makakahingi tayo ng tulong sa iba. Kanino tayo maaaring lumapit? Itinanong at sinagot ito ni Elder Orson F. Whitney (1855–1931) ng Korum ng Labindalawang Apostol: ‘Kanino tayo lalapit, sa oras ng dalamhati at kapahamakan, para humingi ng tulong at pag-alo? … Sila’y mga lalaki’t babaeng nakaranas na ng pagdurusa, at dahil sa pagdurusa nilang iyon sagana sila sa awa at pakikiramay para pagpalain ang mga nangangailangan ngayon. Magagawa ba nila ito kung hindi sila mismo ang nakaranas nito?’” (“Pinadadalisay sa Ating mga Pagsubok,” Ensign o Liahona, Peb. 2006, 5). Sa paanong paraan ka matutulungan ng isang taong dumanas ng sitwasyon na katulad ng sa iyo? May tao ka bang kilala na malalapitan mo na dumanas ng sitwasyong katulad ng sa iyo? Pag-isipang sabihin sa mga lokal na lider, tulad ng iyong bishop, lider ng korum, o Relief Society president, na iharap ka sa isang taong nakalampas sa parehong hamon.

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mga mensahe nina Pangulong Henry B. Eyring “Tunay na Magkaibigan” at Elder Ronald A. Rasband “Natatanging mga Aral.” Ano ang natutuhan mo? Paano makatutulong sa iyo ang suporta ng ibang tao? Anong pinagmumulan ng suporta ang nariyan para sa iyo? Ano ang nadarama mo na kailangang gawin?

 • Pag-isipan ang mga alituntuning matatagpuan sa mga himnong ito: “Panginoon, Kayo‘y Laging Susundin” (Mga Himno, blg. 164); “Dahil Biyaya sa Akin ay Kayrami” (Mga Himno, blg. 133); “Mahalin ang Bawat Isa” (Mga Himno, blg. 196).

Gabay sa Pagsuporta: Tulong para sa mga Asawa at Pamilya ng mga Taong Nagpapagaling

Mga Asawa at mga Pamilya

Pumili ng Bahagi
Pambungad
1234
5678
9101112