7. Magpasalamat sa Tanang Butang

“Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo akong mga higala, ayaw kahadlok, himoa nga mahupay ang inyong mga kasingkasing; oo, maglipay hangtud sa hangtud, ug sa matag butang maghatag og mga pagpasalamat” (D&P 98:1).

Pagbuntog sa Pagkawala sa Kadasig, Kahadlok, ug Kasuko

Ang kinabuhi dili sa kanunay moguwa sa paagi nga maoy atong gipanghinaot o gilauman. Sayon ra ang pagbati nga nabug-atan sa mga panahon nga mawala ang kadasig, kahadlok, ug kasuko. Migamit si Satanas sa maong mga pagbati isip oportunidad sa pag-ataki kanato ug magdala kanato sa pagsaway sa kaugalingon ug pagpangita og sayop sa uban. Kon nakatutok kita pagmaayo sa negatibong mga pagbati, mas makaagni kini, hangtud nga magsugod kini sa pagdominar sa atong mga hunahuna, mopaminus sa atong abilidad nga mobati sa Espiritu ug sa pagpangita og kalipay. Ang proverbio nga “Kay maingon [ang tawo] nagahunahuna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niana mao man siya” (Proverbio 23:7) magamit alang sa negatibo ug positibong mga hunahuna. Usa ka paagi aron mabatukan ang negatibo natong mga pagbati mao ang pagpamalandong ug pagpahayag sa atong pasalamat alang sa daghang pamaagi nga gipanalangin kanato.

 • Sa unsang paagiha atong maila ang atong mga kalisdanan apan dili maapektuhan niini?

Pag-ila sa Kamot sa Dios sa Atong Kinabuhi

Taliwala sa mga kasakit, lisud ang pagtan-aw sa naglibut kanatong mga maayo kon nagpas-an kita og labihang kasakit ug kasubo. Hinoon, daghan kaayo kita’g mga rason aron magmapasalamaton. Niadtong nanglimbasug nga makakita sa kamot sa Dios sa ilang kinabuhi tungod sa ilang mga hagit, mihatag si Presidente Henry B. Eyring niini nga tambag: “Ang yawe … mao ang pagdawat sa Espiritu Santo isip kauban. Ang Espiritu Santo maoy motabang kanato pagkakita sa gibuhat sa Dios alang kanato. Ang Espiritu Santo maoy makatabang niatong atong gialagaran aron makakita unsay gibuhat sa Dios. … Karong gabii, ug ugma sa gabii, kamo tingali mag-ampo ug mamalandong, mangutana: Ang Dios mipadala ba og mensahe nga alang lamang kanako? Nakita ba nako ang Iyang kamot sa akong kinabuhi o sa mga kinabuhi sa akong mga anak? Ako mobuhat niana. Ug dayon ako makakita og paagi sa pagpreserbar niana nga panumduman sa adlaw diin ako, ug kadtong akong gimahal, kinahanglan mahinumdom kon giunsa kita paghigugma sa Dios ug unsa ka dako ang atong panginahanglan Kaniya” (“O Hinumdumi, Hinumdumi,” Liahona, Nob. 2007, 68-69).

Adunay daghang mapinanggaong mga kalooy nga mopabuhong sa atong kinabuhi ug kinahanglang hibaloan nato nga duna kitay Langitnong Amahan kinsa nahigugma kanato ug mahunahunaon kanato sa usa ka personal kaayo nga paagi. Kon padayon kitang mogahin og panahon matag adlaw sa pagpamalandong ug pagrekord sa mga butang nga atong mapasalamatan, ang ebidensya nga anaa ang mga kamot sa Dios sa atong kinabuhi mas magkaklaro. Mas hingpit natong mapasalamatan ang daghang panalangin nga miabut kanato sa nangagi. Magbantay usab kita, moila, ug maglipay sa mga panalangin nga moabut sa matag adlaw. Mitudlo si Elder Gerald N. Lund nga: “Usahay … ang mga panalangin moabut sa dili kasarangan nga paagi ug sa tukma gayud nga tayming diin makatuman kini og butang agig dugang sa pagpanalangin kanato. Tin-aw kaayo kini nga nagmatuod sa reyalidad sa pagkaanaay Dios nga kini mobayaw kanato sa mga panahon sa pagsulay” (Divine Signatures: The Confirming Hand of God [2010], 28). Sa atong panaw sa pagkaayo, ang pagpasalamat makausab sa atong mga kasingkasing ug makatabang nga atong masinati ang kalipay pinaagi sa kamaayo sa Dios ug sa makatubos nga gahum ni Jesukristo.

 • Sa unsang paagi nga ang pagkamahunahunaon sa imong mga panalangin makatabang nga imong makita ang kamot sa Dios sa imong kinabuhi?

 • Unsa pa ang makatabang nimo sa pag-ila sa kamot sa Dios sa imong kinabuhi?

Pag-ila sa Kaugalingon Natong mga Gasa ug mga Talento

Isip mga anak sa Dios, napanalanginan kita og daghang espirituhanon nga mga gasa. “Kay adunay daghan nga mga gasa, ug ngadto sa matag tawo gihatag ang usa ka gasa pinaagi sa Espiritu sa Dios. Ngadto sa uban gihatag ang usa, ug ngadto sa uban gihatag ang lain, nga ang tanan makaangkon og kaayohan pinaagi niana” (D&P 46:11–12). Importante nga kita moila ug magmapasalamat sa mga gasa nga gipanalangin sa matag usa kanato. Samtang magpadayon kita sa pagpalambo sa atong mga talento ug mga gasa, magdala kini og katagbawan, kalamboan, ug positibong kausaban sa atong kinabuhi. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf mitudlo, “Tingali maghunahuna mo nga wala moy mga talento, apan usa kana ka sayop nga paghunahuna, tungod kay kitang tanan adunay mga talento ug mga gasa, matag usa kanato” (“Ang Kalipay, Inyong Kabilin,” Liahona, Nob. 2008, 118). Posibling mokabat og panahon ug paningkamot aron atong madiskubre ug mapalambo ang mga gasa nga atong nadawat, apan tanan kita dunay daghang ikatampo pinaagi sa hinatag sa Dios kanato nga mga abilidad.

 • Unsa ang pipila sa imong mga gasa ug mga talento? Unsay imong mahimo aron padayon ang pagpalambo niini nga mga gasa ug talento?

 • Sa unsang paagi ang imong patriyarkal nga panalangin, makatabang sa imong pag-ila sa imong indibidwal nga mga gasa ug mga talento? 

Pagpangita sa mga Maayo nga Anaa sa atong mga Minahal

Agig dugang sa pag-ila ug pagpasalamat sa kaugalingon natong mga gasa, importante nga atong maila ang kabalaan nga anaa sa uban, ilabi na sa mga sakop sa atong pamilya. Sa atong mga pakigrelasyon, ang mga butang nga atong gitutukan maoy magtino sa dakong paagi unsay atong gibati sa usa ka tawo. Lisud hunahunaon karon kon unsa kaha ang pagbati kon ang atong mga minahal walay mga sala. Hinoon, usa ka importanting bahin sa kaugalingong proseso sa atong pagkaayo mao ang dili paghunahuna sa dili maayo nilang mga pagpili kondili kon si kinsa sila: pinalanggang mga anak sa Dios. Bisan sa lisud nga mga kahimtang nga atong giatubang, pwede ra kitang mopili nga magmapasalamaton sa maayong mga kinaiya ug binuhatan sa atong mga minahal. Kon paningkamutan nato ang pagpaminaw ug pagpaniid uban sa inspirasyon sa Balaang Espiritu, atong makita ang balaang potensyal diha sa tanan, bisan niadtong mipasakit kanato. Molambo ang atong mga pakigrelasyon ug makasinati ang atong mga minahal og mas dakong paglaum samtang pilion nato ang pag-ila ug pagpasalamat sa mga pagkamaayo nga atong nakita sa uban. 

 • Unsay nakatabang aron imong makita ang pagkamaayo sa imong minahal?

 • Unsay kalainan diha sa imong pakigrelasyon ang nahimo sa pagpangita sa mga maayo?

Pagpakita’g Pagpasalamat sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula

Labaw sa tanang butang, mapasalamaton kita sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula. Kanunay Siyang anaa sa atong kiliran, nakig-uban kanato sa maayo ug sa dili maayong mga panahon. Ang matag butang nga maayo sa atong kinabuhi usa ka panalangin gikan sa Manluluwas. Sa mga pulong ni Isaias, “Ang Dios mao ang akong kaluwasan; ako mosalig, ug dili mahadlok; kay ang Ginoong Jehova mao ang akong kusog ug ang akong alawiton; ug siya nahimong kaluwasan ko” (Isaias 12:2). Samtang pamalandungan nato ang atong daghan nga panalangin, ang atong pagpasalamat posibling mahisama sa kang Ammon: “Tan-awa, ang akong hingpit nga kalipay napuno, oo, ang akong kasingkasing tugob sa hingpit nga kalipay, ug ako maglipay diha sa akong Dios. Oo, ako nasayud nga ako walay bili; ingon sa akong kusog ako mahuyang; busa ako dili manghambog sa akong kaugalingon, apan ako manghambog sa akong Dios, kay diha sa iyang kusog ako makahimo sa tanan nga mga butang . . . [ako] modayeg sa iyang ngalan sa kahangturan” (Alma 26:11–12). Ang atong pagpasalamat sa Manluluwas maghimo nga madugangan og gamay ang atong kadasig, ang atong gugma madugangan og gamay, ug mamahimong sama kang Kristo.

 • Unsay imong gibati mahitungod sa Manluluwas? Sa unsang paagi mipanalangin kanimo ang Iyang Pag-ula?

 • Unsaon nimo sa pagpakita sa imong pasalamat Kaniya?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini. 

Doktrina ug mga Pakigsaad 59:7, 21 (Gisugo kita sa pagpasalamat sa Ginoo sa tanang butang.)

Doktrina ug mga Pakigsaad 78: 19 (Panalanginan kita kon dawaton nato ang tanang butang uban sa kamapasalamaton.)

Moises 5:10–12 (Gidawat ni Adan ug Eva ang ilang mga hagit uban sa pagpasalamat.)

Henry B. Eyring, “O Hinumdumi, Hinumdumi,” Liahona, Nob. 2007, 66–69

Thomas S. Monson, “Ang Balaanong Gasa sa Pagpasalamat,” Liahona, Nob. 2010, 87–90

Bonnie D. Parkin, “Pagpasalamat: Ang Dalan sa Kalipay,” Liahona, Mayo 2007, 34–36

Richard G. Scott, “Unsaon Pagpuyo sa Minaayo taliwala sa Nagkagrabe nga Kadautan,” Liahona, Mayo 2004, 100–102

Dieter F. Uchtdorf, “Mapasalamaton sa Bisan Unsang Kahimtang,” Liahona, Mayo 2014, 70, 75–77

Mga video: “Thanksgiving Daily,” “In the Spirit of Thanksgiving

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

 • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Presidente Henry B. Eyring“O Hinumdumi, Hinumdumi,” ug pangitaa ang mga paagi unsaon sa pag-ila ang kamot sa Dios diha sa imong kinabuhi. Matag adlaw pamalandungi ang pangutana “Nakita ba nako ang kamot sa Dios nga gitunol sa paghikap kanato, sa atong mga anak o sa atong pamilya karon?” ug irekord ang imong mga hunahuna.

 • Hunahunaa ang pagsulay o kalisdanan nga karon imong gisinati. Tun-i ug pamalandungi ang litrato ni Adan ug Eva nga naa sa Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo ([2009], nu. 5) ug basaha ang Moises 5:10–12. Unsay nakaagni kanimo mahitungod sa ilang reaksyon sa kalisdanan? Unsay imong nakat-unan gikan sa ilang ehemplo?

 • Tan-awa ang mga video “Thanksgiving Daily“ ug “In the Spirit of Thanksgiving,” ug hunahunaa kon unsay ilang gitudlo mahitungod sa pagpasalamat. Basaha kini nga pamahayag ni Presidente Thomas S. Monson: “Ang paghimo sa pasalamat mao ang pagkamanggihatagon ug pagkahalangdon, apan ang pagpakabuhi uban sa kamapasalamaton nga anaa gayud sa atong mga kasingkasing mao ang pagkab-ut sa langit” (“Ang Balaanong Gasa sa Pagpasalamat,” Liahona, Nob. 2010, 90). Sa unsang paagi ikaw makapakita og naglambo nga pasalamat?

 • Nganong importante nga mopakita og pasalamat? Unsa nga mga panalangin ang moabut tungod sa pagbati ug pagpahayag sa pagpasalamat? Basaha ug pamalandungi ang Doktrina ug mga Pakigsaad 78:19. Basaha ang istorya bahin sa “basket sa panalangin” gikan ni Sister Bonnie D. Parkin nga naa sa “Pagpasalamat: Ang Dalan sa Kalipay,” ug isulat ang mga panalangin nga ikaw mapasalamaton. Ipaambit ang imong mga panalangin mahitungod niini nga kasinatian uban sa usa ka higala o minahal.

 • Tun-i ug pamalandungi ang pakigpulong ni Elder Richard G. Scott “Unsaon sa Pagpuyo sa Minaayo taliwala sa Nagkagrabe nga Kadautan,” ug pangitaa ang mga sundanan nga gisugyot alang sa pagpakabuhi nga mas malaumon ug sa pagpangita sa mga maayo sa usa kalibutan nga puno sa dautan. Unsaon nimo sa paggamit ang imong nakat-unan aron matabangan ka nga makadayeg sa mas hingpit nga paagi sa mga maayo sa imong kinabuhi?

 • Tun-i ug pamalandungi ang imong patriyarkal nga panalangin, ug pangitaa ang piho nga mga gasa ug talento nga gihatag kanimo sa Langitnong Amahan. Kon wala ka pa makadawat sa imong patriyarkal nga panalangin, hunahunaa ang pagpatambag sa imong bishop mahitungod sa pag-andam aron makadawat niini.

 • Ikonsiderar ang mga baruganan nga naa niini nga mga himno: “Ipha ang Inyong mga Panalangin“ (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 8); “Dali, Dali, Kamo mga Santos“ (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 2); “Now Thank We All Our God“ (Hymns, nu. 95); “Savior, Redeemer of My Soul“ (Hymns, nu. 112); “Because I Have Been Given Much” (Hymns, nu. 219).

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112