9. Tinalikuran Namin ang Pandaraya

“Tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Dios; kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawa’t budhi ng mga tao sa harapan ng Dios” (II Mga Taga Corinto 4:2).

Pagtataguyod ng Pagtitiwala

Ang masasamang pagpili ay umuusbong nang palihim, at kasinungalingan ang pinaka-buhay nito. Isang senyales sa pagbabalik sa tamang landas para sa mga mahal natin sa buhay ang pagkilala nila sa papel ng paglilihim at panlilinlang sa kanilang maling pagpili. Kapag nagsinungaling sa atin ang mga mahal natin sa buhay o nilinlang tayo at nabawasan nang kaunti ang masamang ugali nila, nawawala ang tiwala natin sa kanila. Kung walang pagtitiwala, mahirap nating madaig ang ating takot at pag-aalala sa maaaring ginagawa ng ating mga mahal sa buhay kapag wala tayo. Halimbawa, kapag sinasabi nila sa atin na pupunta sila sa tindahan, maaaring akalain natin na nagsisinungaling sila at ang totoo ay may balak na gumawa nang hindi maganda. Ang kawalan ng tiwalang ito ay lumilikha ng hadlang sa ating komunikasyon at sa ating relasyon. Maaaring makita natin ang sarili na palaging nag-aalala tungkol sa mga ginagawa ng mga mahal natin sa buhay at gumawa ng hakbang para bantayan ang kanilang mga ikinikilos. 

Bagama’t sa ngayon hindi natin lubusang mapagkatiwalaan ang ating mga mahal sa buhay, maaari tayong magtiwala sa Panginoon at sa Kanyang proteksyon. Tinutulungan Niya tayo na kayanin ang maraming pangamba at takot na hinaharap natin. Binibigyan Niya tayo ng katiyakan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na tumutulong sa ating magkaroon ng kapayapaan at pag-asa. Ipinahayag ni Nephi, “O Panginoon, ako ay nagtiwala sa inyo, at ako ay magtitiwala sa inyo magpakailanman” (2 Nephi 4:34; tingnan din sa Alma 58:11). 

 • Paano makakatulong sa iyo ang pagtitiwala sa Panginoon kapag nahihirapan kang magtiwala sa iyong mahal sa buhay?

Hikayatin ang Katapatan sa Ating mga Mahal sa Buhay

Para sa marami sa atin, ang matuklasan ang mga maling pagpiling nagawa ng ating mga mahal sa buhay ay nakabibigla at nagdudulot ng pangamba. Natural lamang na marami tayong katanungan tungkol sa kanilang mga ikinikilos at pag-uugali. Hanggang saan ba ang panlilinlang nila sa atin? Ano pa ba ang hindi natin alam? Gusto nating makakuha agad ng mga sagot at malaman ang katotohanan. Kadalasan, ang mahal natin sa buhay ay tumatanggi o nahihiya kaya nga paunti-unti lamang sila kung magbahagi sa atin. Bagama’t napakahalaga para sa kanila na maging matapat at managot sa ginawa nila, ang ganap na pagsisiwalat ay karaniwang isang matagal na proseso, lalo na kung ang paglilihim at panlilinlang ay matagal na.

Mahirap malaman ang lahat ng lihim at masakit na bagay na nagawa ng ating mga mahal sa buhay. Maaaring ayaw nating malaman ito, o kaya’y hindi pa tayo handang pakinggan ang lahat—maaaring napakasakit at nakapipinsala nang labis sa atin na marinig ang ilang partikular na detalye. Bagama’t mahalaga sa atin na marinig ang katotohanan, kailangang gawin ang lahat ng bagay “sa karunungan at kaayusan” (Mosias 4:27). Iba-iba ang sitwasyon ng bawat isa tungkol sa gaano karaming detalye ang makasasapat para sa katotohanan. Ang isang bishop, kaibigan, tagapayo—at higit sa lahat, ang Espiritu—ay magagabayan tayo sa pagbalanse ng mga bagay na kailangan nating malaman at kung ano ang maaaring makapinsala pa sa atin. Makadama man tayo ng galit o sakit dahil ang ibinahagi ng ating mga mahal sa buhay, mahalagang hindi kumilos nang may galit o hiyain ang mga mahal natin sa buhay. Tandaan na ang pagsisiwalat ay bahagi ng pagbuti at paggaling at na marahil ang mahal natin sa buhay ay nakakaranas na ng kahihiyan at pandidiri sa sarili—mga damdaming kailangang madaig habang sila ay sumusulong tungo sa paggaling. 

 • Anong antas ng detalye ay kailangan mo upang magkaroon ng pundasyon ng pagtitiwala?

 • Paano ka magpapasiya kung ano ang mahalagang malaman at kung ano ang hindi na dapat pang sabihin? 

Pagpapanatili ng Regular na Komunikasyon

Maaaring nag-aalangan o ayaw makipag-usap sa atin ng mga mahal natin sa buhay tungkol sa kanilang mga paghihirap o pagsubok. Gayundin, maaaring hindi tayo komportableng ibahagi sa kanila ang ating damdamin. Bagama‘t maaaring mahirap, makakahanap tayo ng mga paraan upang maging bukas at tapat sa ating mga mahal sa buhay. Tayo at ang ating mga mahal sa buhay ay makikinabang mula sa mga pakikipag-usap sa isa‘t isa sa tuwina tungkol sa ating paglalakbay tungo sa pagbuti at paggaling. Kabilang dito ang pagtalakay sa panahon o sitwasyon kung saan natutukso ang mahal natin sa buhay o nakakaranas ng panghihina. Sinabi ni Elder Richard G. Scott, “Ang isang [asawa o miyembro ng pamilya] ay hindi dapat magkaroon ng mga planong lihim sa [kanyang mahal sa buhay]. Ang pagbabahagi ng lahat tungkol sa sariling buhay ng bawat isa ay malakas na segurong espirituwal” (“Ang Kabanalan ng Kababaihan,” Ensign, Mayo 2000, 37).

Maaaring mahirap malaman kung kailan, gaano kadalas, at anong uri ng mga bagay ang dapat nating hilingin na ibahagi sa atin ng ating mahal sa buhay. Ang paraan at dalas ng ating pakikipag-ugnayan ay maaaring magkaiba depende sa ating papel bilang asawa, magulang ng isang menor-de-edad na bata o isang magulang ng isang bata na nasa hustong gulang na. Muli, ang isang obispo, kaibigan, o tagapayo ay makatutulong sa atin na mahanap ang tamang balanse. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay simula ng muling pagbubuo ng tiwala. Sa matiyagang pakikipag-usap natin sa ating mga mahal sa buhay, kung handa sila, gagabayan at susuportahan tayo ng Espiritu.

 • Paano napagpala ng regular, bukas, at tapat na komunikasyon ang relasyon mo sa iyong mahal sa buhay?

 • Anu-anong partikular na paraan ninyo ng mga mahal mo sa buhay ang mas mapagbubuti ng inyong komunikasyon?

Muling Pagbubuo ng Tiwala

Maaaring kailangan ng mga mahal natin sa buhay na malaman kung paano maging matapat at mapagkakatiwalaan muli. Bagama‘t tama ang lahat ng bagay na sinasabi nila, mas mahalaga na obserbahan natin ang kanilang mga ikinikilos. Makatutulong sa atin na maunawaan ang katapatan ng kanilang mga pagsisikap na gumaling. Maaaring hindi pa sila handang gawin ang kinakailangan upang bumuti o kaya’y manghina. Sa ganitong mga pagkakataon, maaari nating piliing maging matiisin at mahalin sila nang hindi pa ibinibigay ang buong tiwala natin sa kanila.

Maaaring maragdagan ang ating tiwala kapag naoobserbahan natin na lumalapit sa Panginoon ang mga mahal natin sa buhay at masigasig na nagpapatuloy sa paggaling. Kung tapat sila sa atin tungkol sa kanilang mga paghihirap, makapagsisimula na rin tayong maniwala na sila ay nagiging tapat tungkol sa kanilang maaayos na sandali. Tutulungan tayo ng Espiritu na maunawaan na masisimulan na nating magtiwalang muli. Ang prosesong ito ay maaaring mangyari nang paunti-unti sa paglipas ng panahon.

Sa ilang pagkakataon, maaari nating madama na hindi tayo maaaring magtiwala muli dahil sa labis tayong nasaktan. Kahit na matapat at mapagkakatiwalaan ang ating mga mahal sa buhay, makahahadlang ang sarili nating takot o galit para ibigay ang ating pagtitiwala. Ito ay isa pang pasanin na maibibigay natin sa Panginoon. Mapagagaling ng Kanyang kapanatagan at suporta ang ating mga puso at gagawing posible nito na muling magtiwala sa mahal natin sa buhay, kapag naging karapat-dapat sila sa tiwalang iyon.

 • Paano tayo matutulungan ng Tagapagligtas na buuin muli ang pagtitiwala natin?

 • Ano ang ilan sa mga susunod mong hakbang para sumailalim sa proseso ng muling pagbuo ng tiwala?

Pag-aaral ng Ebanghelyo

Sa pag-aaral mo sa resources na nakalista sa ibaba, mapanalanging pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang mga alituntuning itinuturo nito. 

Santiago 1:19–20 (Maging maliksi sa pakikinig, makupad sa pananalita, at makupad na magalit.)

Santiago 3:2 (Ang isang ganap na lalaki ay hindi mananakit sa iba sa pamamagitan ng kanyang mga salita.)

Mosias 2:323 Nephi 11:29 (Mag-ingat sa mga pagtatalo; hindi ito sa Panginoon.)

Alma 12:14 (Ang ating mga salita ang hahatol sa atin.)

Doktrina at mga Tipan 51:9 (Ang lahat ng tao ay makitungo nang tapat.)

Doktrina at mga Tipan 136:23–24 (Hayaang patibayin ng ating mga salita ang isa‘t isa.)

Rosemary M. Wixom, “Ang mga Salitang Sinasambit Natin,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 81–83

“Communication,” Eternal Marriage Student Manual (Church Educational System, 2003), 31–37

Personal na Pag-aaral at Pagsasabuhay

Ang mga sumusunod na aktibidad ay para sa ikahuhusay ng iyong pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Magtabi ng isang journal ng iyong mga iniisip, damdamin, pananaw at plano para maisabuhay ang natutuhan mo. Habang nagbabago ang mga pangangailangan at sitwasyon sa buhay mo, bibigyan ka ng mga bagong ideya ng pag-ulit sa mga aktibidad na ito.

 • Pag-aralan ang kabanata na may pamagat na “Communication“ sa Eternal Marriage Student Manual (mga pahina 31–37). Ano ang natututuhan mo tungkol sa pagtitiwala? Ano ang maaaring kailanganin para maibalik ang tiwala mo sa iyong mahal sa buhay? Ano ang nadarama mo na kailangang gawin?

 • Pag-aralan ang alinman sa mga artikulo nina Randy Keyes “Ang Pagsasanggunian ng Mag-asawa” (Ensign o Liahona, Hunyo 2012, 10–13) o ni Val Johnson, “Obtaining the Spirit through Counseling Together” (Ensign, Hunyo 2012, 36–39). Ano ang natututuhan mo tungkol sa kahalagahan ng pakikipagsanggunian sa iyong mahal sa buhay? Anong mga alituntunin ang natututuhan mo na maaaring makatulong sa iyo? Anong mga pagbabago ang gagawin mo upang mas mabisang makipagsanggunian sa iyong mahal sa buhay?

 • Pag-aralan at pagnilayan ang mga banal na kasulatan na nakalista sa itaas. Ano ang itinuro sa iyo ng Espiritu? Paano mas mapapabuti ang pakikipag-ugnayan mo sa iyong mahal sa buhay? Ano ang mga pagbabago na sa pakiramdam mo ay kailangan mong gawin?

 • Pag-isipan ang mga alituntuning matatagpuan sa mga himnong ito: “Ang Katotohanan sa Atin” (Mga Himno, blg. 172); “Ako ay Anak ng Diyos” (Mga Himno, blg. 189); “Turuang Lumakad sa Liwanag” (Mga Himno, blg. 192).

Gabay sa Pagsuporta: Tulong para sa mga Asawa at Pamilya ng mga Taong Nagpapagaling

Mga Asawa at mga Pamilya

Pumili ng Bahagi
Pambungad
1234
5678
9101112