9. Gisalikway Namo ang Pagkadili Matinuoron

“Ug gisalikway [namo] ang mga paagi nga makauulaw ug sinuwitik; nagadumili kami sa pagbuhat sa lipatlipat o sa pagsambog sa pulong sa Dios, hinonoa, pinaagi sa dayag nga pagsulti sa kamatuoran, kami nagapaila sa among kaugalingon ngadto sa kaisipan sa tanang tawo diha sa atubangan sa Dios” (2 Mga Taga-Corinto 4:2).

Mopasiugda og Pagsalig

Ang dili maayong mga pagpili nga gitago, ug ang panglimbong maoy magpabuhi niini. Ang lisud nga panahon para sa atong mga minahal mahitabo kon buhaton nila ang pagtago ug panglimbong nga hinungdan sa dili maayo nilang mga pagpili. Kon ang atong mga minahal mamakak o molimbong kanato ug mopaminus sa dili maayo nilang kinaiya, mawala ang atong pagsalig kanila. Kon wala ang pagsalig, lisud nang buntugon ang atong kahadlok ug kabalaka kon unsa kaha ang buhaton sa atong mga minahal kon wala kita. Sama pananglit, kon moingon sila nato nga moadto sila og tindahan, maghunahuna ta basin namakak ra sila ug motuyo nga moapil sa dili maayong mga buhat. Kini nga kawalay pagsalig magmugna og mga babag sa atong komunikasyon ug sa atong relasyon. Posibling kanunay kitang mabalaka kon unsay gibuhat sa atong mga minahal ug nagkinahanglan og mga lakang sa pag-monitor ilang kinaiya. 

Apan kon sa karon dili kita hingpit nga makasalig sa atong mga minahal, makasalig kita sa Ginoo ug sa Iyang proteksyon. Motabang Siya aron sa epektibong paagi maatubang nato ang daghang kabalaka ug kahadlok nga atong masugatan. Mohatag Siya kanato og mga kasiguroan pinaagi sa Iyang Espiritu nga motabang aron makaplagan nato ang kalinaw ug paglaum. Mipahayag si Nephi, “O Ginoo, ako misalig kanimo, ug ako mosalig kanimo sa kahangturan” (2 Nephi 4:34; tan-awa usab sa Alma 58:11). 

 • Sa unsang paagi ang pagsalig sa Ginoo makatabang kanimo kon nanglimbasug ka sa pagsalig sa imong minahal?

Pag-awhag sa Pagkamatinuoron sa Atong mga Minahal

Para sa daghan kanato, ang pagdiskubre sa dili maayong mga pagpili sa atong mga minahal magmugna og kakurat ug kabalaka. Sa kasagaran, may daghan kitang pangutana kabahin sa ilang mga buhat ug mga kinaiya. Sa unsang paagiha kita nalingla? Unsa pa ang wala nato mahibaloi? Mahinamon kitang makakuha og tubag ug makahibalo sa kamatuoran. Sa kasagaran, molimud ang atong mga minahal o maulawan kaayo ug mobati sa kaulaw hinungdan nga ginagmay ra ang ilang itug-an sa usa ka higayon. Samtang importante kaayo nga magmatinuoron sila ug manubag sa ilang nahimo, ang pagtug-an sa tanan sa kasagaran maoy proseso nga mokabat og panahon, ilabi na kon ang mga pamaagi sa pagtago ug ang paglimbong nakadulot na sulod sa dugayng panahon.

Lisud hibaloan ang tanang tinago ug sakit nga mga butang nga nahimo sa atong mga minahal. Posibling dili kita gustong masayud, o dili kita andam nga makadungog sa tanan—posibling sakit ug makadaot kanato ang pagkadungog sa pipila ka pihong mga detalye. Samtang importante nga madunggan nato ang mga tinuod, ang tanang butang kinahanglang buhaton “sa kaalam ug kahusay” (Mosiah 4:27). Ang matag usa nga kahimtang magkalahi kon unsa kadaghang detalye ang motagbaw sa gikinahanglan nga kamatuoran. Usa ka bishop, higala, magtatambag—ug labaw sa tanan, ang Espiritu—makatabang sa paggiya kanato sa pagbalanse kon unsay angay natong mahibaloan ug kon unsa gayud ang dugang nga makapasakit kanato. Bisan og mobati kita og kapungot o kasakit sa unsay gipaambit sa atong mga minahal, importante nga dili masuko o ikaulaw ang atong mga minahal. Hinumdumi nga ang pagtug-an usa ka bahin aron maulian ug mamaayo ug ang atong mga minahal posibling nagsinati na og mga pagkaulaw ug mibati na og kalagot sa kaugalingon—nga nagkinahanglang mabuntog samtang mag-uswag sila padulong sa pagkaayo. 

 • Unsa kaha nga lebel sa detalye ang imong gikinahanglan aron makatukod og pundasyon sa pagsalig?

 • Unsaon nimo sa paghukom kon unsay importanting mahibaloan ug dili angayang itug-an? 

Pagmentinar og Regular nga Komunikasyon

Ang atong mga minahal posibling magpanuko o dili andam nga makigsulti nato mahitungod sa ilang mga panglimbasug o mga hagit. Sa samang paagi, posibling dili kita komportable nga mopaambit sa atong mga pagbati kanila. Bisan tingali og lisud, makakita kita og mga paagi aron mahimong bukas ug matinuoron ngadto sa atong mga minahal. Kita ug ang atong mga minahal makabenipisyo pinaagi sa pagpakigsulti sa usag usa sa regular nga paagi kabahin sa atong panaw hangtud maulian ug mamaayo. Naglakip kini nga mahisgutan ang mga panahon o mga kahimtang diin ang atong mga minahal natintal o makalapas og usab. Miingon si Elder Richard G. Scott, “Ang [kapikas o sakop sa pamilya] kinahanglang walay pribado, tinago nga plano nga gitagoang sekreto gikan sa [iyang minahal]. Ang pagpaambit sa tanan mahitungod sa matag usa ka personal nga kinabuhi usa ka gamhanan espirituhanong kasiguroan” (“The Sanctity of Womanhood,” Ensign, Mayo 2000, 37).

Lisud ang pagkahibalo kon kanus-a, unsa kadugayon, ug unsa nga matang sa mga butang ang angay natong ihangyo nga ipaambit ngari nato sa atong mga minahal. Ang pamaagi ug ang pagkakanunay sa atong komunikasyon magkalahi nga mag-agad sa atong tahas isip kapikas, isip ginikanan sa minor de edad nga anak, o isip ginikanan sa hingkud na nga anak. Usab, ang usa ka bishop, higala, o magtatambag makatabang nga atong makit-an ang eksakto nga balanse. Ang bukas ug matinuorong komunikasyon maoy sinugdanan aron matukod og balik ang pagsalig. Samtang mapailubon kitang makigsulti sa atong mga minahal, kon motugot sila, ang Espiritu mogiya ug mosuporta kanato.

 • Sa unsang paagi ang regular, ug matinuorong komunikasyon mipanalangin sa imong relasyon sa imong minahal?

 • Sa unsang piho nga mga paagi ikaw ug ang imong minahal makapalambo sa imong komunikasyon?

Pagtukod og balik sa Pagsalig

Posibling nagkinahanglang makakat-on ang atong mga minahal kon unsaon nga magmatinuoron ug masaligan pag-usab. Samtang isulti nila ang tanang eksakto nga butang, tingali mas importante ang pagpaniid sa ilang mga buhat. Makatabang kini nga atong masabtan ang kasinsero sa ilang mga paningkamot nga mamaayo. Posibling dili pa sila andam nga mohimo sa unsay gikinahanglan aron makaplagan ang pagkaayo o posibling paglapas og usab. Sa maong mga kahimtang, pweding pilion nato ang pagpailub ug paghigugma kanila nga walay paghatag sa atong hingpit nga pagsalig kanila.

Magkadugang ang atong pagsalig kon mamatikdan nato nga nagpaduol sa Ginoo ang atong minahal ug makugihong naghimo og mga pag-uswag padulong sa pagkaayo. Samtang magmatinuoron sila kanato mahitungod sa mga panahon nga lisud, makasugod usab kita nga motuo nga nagmatinuoron sila mahitungod sa ilang maayo nga mga panahon. Motabang kanato ang Espiritu sa pagsabut kon kanus-a na usab kita magsugod sa pagsalig. Kini nga proseso posibling anam-anam nga mahitabo.

Sa ubang sitwasyon, posibling mobati kita nga dili na gyud kita makasalig pa tungod kay grabe na kaayo ang nahatag nga kasakit. Bisan og ang atong mga minahal matinuoron ug kasaligan, ang kaugalingon natong kahadlok o kapungot posibling mopugong kanato sa paghatag sa atong pagsalig. Lain na usab kini nga palas-anon nga atong ikahatag sa Ginoo. Ang Iyang paghupay ug suporta moayo sa atong kasingkasing ug maghimong posible nga sa makausa mosalig na usab sa atong mga minahal, kon ugaling maangkon man nila kana nga pagsalig.

 • Sa unsang paagi ang Manluluwas makatabang nga atong matukod og balik ang pagsalig?

 • Unsa ang ubang sunod nga mga lakang nga imong buhaton sa proseso aron matukod og balik ang pagsalig?

Pagtuon sa Ebanghelyo

Samtang tun-an nimo ang mga kapanguhaan nga naa sa ubos, pagmainampuon sa pagkonsiderar kon unsaon nimo sa paggamit ang mga baruganan nga gitudlo niini. 

Santiago 1:19–20 (Mag-abtik sa pagpaminaw, dugay sa pagsulti, dugay nga masuko.)

James 3:2 (Ang hingpit nga tawo dili mopasakit sa uban pinaagi sa iyang mga pulong.)

Mosiah 2:323 Nephi 11:29 (Pagbantay sa panagbingkil; dili kini gikan sa Ginoo.)

Alma 12:14 (Ang atong mga pulong mohukom kanato.)

Doktrina ug mga Pakigsaad 51:9 (Tuguti nga ang matag tawo makig-angay sa matinuoron nga paagi.)

Doktrina ug mga Pakigsaad 136:23–24 (Himoa ang inyong mga pulong nga mohilig ngadto sa paghatag og kaayohan sa usag usa.)

Rosemary M. Wixom, “Ang mga Pulong nga Atong Isulti,” Liahona, Mayo 2013, 81–83

Communication,” Eternal Marriage Student Manual (Church Educational System, 2003), 31–37

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Ang mosunod nga mga kalihokan mao ang pagpalambo sa imong pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Paghimo og journal sa unsay imong mga hunahuna, pagbati, mga panabut, ug mga plano sa pag-implementar unsay imong makat-unan. Kon ang mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong kinabuhi mausab, ang pagsubli niini nga mga kalihokan makahatag kanimo og mga panabut.

 • Tun-i ang kapitulo nga giulohan og “Communication“ nga naa sa Eternal Marriage Student Manual (mga pahina 31–37). Unsay imong nakat-unan mahitungod sa pagsalig? Unsa kaha ang gikinahanglan sa imong minahal aron maangkon og balik ang imong pagsalig? Unsa ang gibati nimong pag-aghat nga buhaton?

 • Tun-i ang artikulo ni Randy Keyes “Pagtinambagay sa Usag Usa diha sa Kaminyoon” (Liahona, Hunyo 2012, 10–13) o sa artikulo ni Val Johnson, “Obtaining the Spirit through Counseling Together” (Ensign, Hunyo 2012, 36–39). Unsay imong nakat-unan mahitungod sa kaimportante sa pagtambag sa imong minahal? Unsa nga baruganan ang imong nakat-unan nga makatabang kanimo? Unsa nga mga kausaban ang imong buhaton aron makahimo og mas epektibong pakigtambag uban sa imong minahal?

 • Tun-i ug pamalandungi ang mga kasulatan nga gilista sa ibabaw. Unsay gitudlo sa Espiritu kanimo? Sa unsang paagi nga mas maayo ang imong komunikasyon sa imong minahal? Unsa nga mga kausaban ang gibati nimo nga kinahanglan nimong buhaton?

 • Hunahunaa ang mga baruganan nga anaa niini nga mga himno: “Truth Reflects upon Our Senses“ (Hymns, nu. 273); “Ako Anak sa Dios“ (Songbook sa mga Bata, nu. 2); “Tudloi Ko Paglakaw sa Kahayag“ (Songbook sa mga Bata, nu. 70).

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112