Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Pasiuna

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Kini nga giya naghatag og mga kapanguhaan ug suporta sa mga kapikas ug mga sakop sa pamilya sa mga indibidwal nga nagpakita og dili mapugngan nga kinaiya. Ang tuyo niini nga giya mao ang paghatag og importansya sa mga baruganan sa ebanghelyo ug doktrina nga makatabang sa kapikas o sakop sa pamilya aron makakaplag og kalinaw ug pagkaayo pinaagi sa gahum ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula. Kini nga giya wala maglakip sa eksakto gayud nga lista sa mga lakang nga magdala og kaayohan sa tanang katawhan; kondili, makatabang kini kanimo aron makakat-on ug makagamit sa mga baruganan sa ebanghelyo. Wala kinahanglana nga tun-an nimo ang mga baruganan sa pasunod nga paagi, apan tun-i lang gyud ang mga baruganan nga naa sa giya, og tutukan kadtong sa imong tan-aw mas importante kanimo. Samtang tun-an nimo kini, makagiya kanimo ang Espiritu sa paggamit niini nga mga baruganan sa mga paagi nga makatabang kaayo ug haum sa imong sitwasyon. Pinaagi niini nga proseso, makaangkon ka og mas maayong panabut sa mga baruganan sa ebanghelyo, mapaila ngadto sa piho nga mga ideya nga makatabang nimo ug sa imong mga minahal, ug makakaplag og mas dako nga kalinaw ug pagkaayo.

Pagpangita og Paglaum

Kon duna kay minahal nga nalit-ag sa dili mapugngan nga kinaiya, posibling mawad-an ka sa kadasig, masakitan, o mawad-an sa paglaum. Tingali mabalaka ka mahitungod sa dagkong mga sangputanan nga daw modat-og kanimo ug sa imong minahal. Tingali gibati lang nimo ang kabalaka ug gustong motabang. Bisan unsa ang imong mga kahimtang, “sa Dios ang tanan mahimo” (Mateo 19:26). Miingon si Elder Dieter F. Uchtdorf: “Ang uban ninyo mibati nga nag-anam og epekto ninyo ang kangitngit. Mibati kamo nga nahasol tungod sa kabalaka, kahadlok, o pagduha-duha. Kanatong tanan, akong balikon ang talagsaong kamatuoran: Ang kahayag sa Dios tinuod. Kini maangkon natong tanan! Mohatag kini og kinabuhi sa tanang butang [tan-awa sa D&P 88:11–13]. Kini dunay gahum sa pag-alim sa lawom nga samad. Kini ang tambal sa pag-inusara ug sakit sa atong mga kalag. Sa mga tudling sa kawalay paglaum, makatisok kini sa liso sa mas hayag nga paglaum. Makadan-ag kini sa kinahiladmang walog sa kasubo. Makalamdag kini sa dalan ug makagiya nato tabok sa kangitngit paingon sa saad sa bag-ong banag-banag” (“Ang Paglaum sa Kahayag sa Dios,” Liahona, Mayo 2013, 75).


 

Pagkaplag og Kalinaw pinaagi sa Pagduol ngadto sa Manluluwas

Sa kasagaran mag-focus kita sa dako kaayo natong tinguha sa pagpaningkamot nga matabangan ang atong mga minahal. Hinoon, nagkinahanglan usab kita sa tabang sa Ginoo, ug nanawag Siya kanato sa pagduol Kaniya ug aron mamaayo (tan-awa sa 3 Nephi 9:13). Ang atong prayoridad kinahanglang mao ang personal nga pagpaduol sa Ginoo. Kinahanglan nga ipahimutang nato ang atong mga palas-anon diha sa Iyang tiilan, mosalig sa Iyang makaayo nga gahum, ug mapailubong maghulat Kaniya. Kon buhaton nato kini, motabang Siya kanato ug atong masinati ang Iyang kahayag ug paglaum sa atong kinabuhi. Magbutang kini kanato sa mas maayong posisyon sa pagsuporta sa atong mga minahal. Bisan unsay ilang pilion nga buhaton, ang kalinaw ug paglaum sa Manluluwas maanaa kanato. Si Presidente Howard W. Hunter miingon: “Ang kalinaw moabut sa usa ka indibidwal pinaagi lamang sa walay kondisyon nga pagtugyan—pagtugyan ngadto kaniya kinsa mao ang Prinsipe sa kalinaw, kinsa adunay gahum sa paghatag og kalinaw. Ang usa ka tawo mahimong nagpuyo sa maanindot ug malinawon nga palibut apan, tungod sa panagsumpaki ug panagbangi sa sulod, maanaa na siya sa kahimtang sa kanunayng kagubot. Sa laing bahin, ang usa ka tawo mahimong anaa taliwala sa hilabihang pagkagun-ob ug pagbanaw sa dugo tungod sa gubat ug sa gihapon adunay kahilum sa dili matukib nga kalinaw. Kon mangita kita og panabang sa atong mga higala ug sa pamaagi sa kalibutan, makakita kita og kagubot ug kalibug. Kon modangup lamang kita sa Dios, makakita kita og kalinaw alang sa wala mahimutang nga kalag” (The Teachings of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 172). Ang atong panaw padulong sa pagkaayo ug kalinaw magsugod pinaagi sa pag-usab sa atong kasingkasing ug sa atong kabubut-on ngadto sa Manluluwas.

Pagsalig sa Manluluwas

Gitudloan kita sa ebanghelyo nga tanan kita responsable ug manubag sa tanan natong buhat—dili sa mga gipangbuhat sa uban. Aron mahingpit ang pagkaayo, kinahanglan nga ipalayo nato ang atong kaugalingon sa bisan unsang dili angay nga sala ug himoon nga manubag ang atong mga minahal sa ilang mga pagpili. Natural lang nga mobati kita nga daw atong sayop ang ngil-ad nga mga pagpili sa atong mga minahal, apan dili tukma kana nga mga pagbati. Tingali mabalaka kita sa mga butang nga pwede ra unta natong mahimo sa mas maayo o sa lahi nga paagi. Pwede natong mahunahuna nga mapugngan ra unta nato ang pagkahitabo sa ngil-ad nga mga pagpili. Apan ang tinuod mao nga dili kita responsable sa ngil-ad nga mga pagpili sa atong mga minahal. Responsable lamang kita kon giunsa nato sa pagsanong ang ilang mga pagpili.

Ang usa ka mahinungdanong bahin sa atong pagkaayo mao ang pagdawat ug pagsabut nga ang atong mga minahal maoy responsable sa kaugalingon nilang pagkaayo ug aron maulian. Sa kasagaran sayop kita sa paghunahuna nga kita ang kinahanglang moayo sa mga problema para sa ilaha. Posibling nahadlok kita nga kon dili kita ang magkontrolar, basin mograbe ang sitwasyon. Samtang makatabang ang atong mga paningkamot—ug bisan gani sa makaluwas sa kinabuhi nga mga panahon—ang ato diayng mga minahal ang kinahanglang moduol sa Manluluwas, maghinulsol, magmalimpyo, ug makadawat sa pagkaayo pinaagi Kaniya. Dayag lang nga dili nato kana mahimo para sa ilaha, ug ang atong pagsulay sa pagpugos o pagkontrolar sa ilang mga pagpili sa tinuod makapugong o makalangay sa ilang pagkaayo. Kon masabtan nato nga dili kita ang responsable sa mga pagpili sa atong mga minahal ug nga kita dili maoy makatul-id niini, nahimo na nato ang importanting lakang sa kaugalingon natong pagkaayo.

Malipayon nga Pagbuhat sa Tanang Butang gamit ang Atong Gahum

Samtang ang mga Santos malahutayon sa mga pagsulay ug mga panggukod, ang Propeta Joseph Smith mitambag kanila: “Busa … kita magmalipayon sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga ubos sa atong gahum; ug unya kita magmalipayon, uban ang labing dako nga kasiguroan, nga makasaksi sa kaluwasan sa Dios, ug sa iyang mga bukton nga ipadayag” (D&P 123:17). Sama sa pagpadayon sa nag-unang mga Santos, kita makatuman og daghan kon mapailubon kitang molihok sa pagpalambo sa atong sitwasyon ug motabang sa atong mga minahal. Makapangita kita og tabang gikan sa uban, motambong og mga support group meeting, magkat-on og dugang mahitungod sa dili mapugngan nga mga kinaiya ug pagkaayo, ug magtakda og mga utlanan ug mga limit aron dili nato matugutan ang dili maayong mga pagpili sa atong mga minahal. Dugang pa, makakat-on kita kon unsaon nato sa pagsalig sa Ginoo, bisan kon mobati kita nga magmagul-anon. Kon buhaton nato ang atong bahin, motabang ang Ginoo ug mobuhat pa og daghan bahin sa atong mga kahimtang ug sa kinabuhi kay sa atong mahimo nga kita ra.

Pagdawat og Purongpurong nga Bulak puli sa Abo

Posibling lisud natong tuohan nga ang atong kasakit, kasubo, kabalaka, ug kapungot mamaayo diay. Apan si propeta Isaias mitudlo, "" font-style:="" font-variant:="" font-weight:="" letter-spacing:="" lucida="" orphans:="" sans="" style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family:" text-align:="" text-decoration:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" word-spacing:="">“Ang Ginoo … mipaanhi [kanako] sa … pagtudlo kanila nga pagbalata [pagbangutan] sa Zion, sa paghatag kanato og purong-purong nga bulak nga puli sa abo, ang lana sa kalipay puli sa [pagbangutan], ang bisti sa pagdayeg puli sa espiritu sa kasub-anan” (Isaias 61:1, 3). Kon moduol kita sa Ginoo, ang kalinaw ug kahupayan nga Iyang gitanyag kanato sa tinuod makahimo og mga milagro. Posibling dili kita mobati nga mapasalamaton sa atong kasakit ug kalisdanan, apan mobati kita og kalipay ug pasalamat kon pamilyar na kanato ang gugma sa Manluluwas ug ang maulaong gahum pinaagi sa lisud nga mga kahimtang. Ang Manluluwas makagamit sa atong mga pagsulay sa paglimpyo sa atong mga kasingkasing (tan-awa sa Mosiah 4:2) ug makahatag kanato og purongpurong nga bulak puli sa abo. Pwede kitang magpadayon uban sa pagtuo nga ang kasamtangan natong mga pagsulay, ug tanan natong pagsulay dinhi sa mortalidad, “makahatag [kanato] og kasinatian, ug alang sa [atong] kaayohan” (D&P 122:7).

Pagsabut kon sa Unsang Paagi Gihan-ay ang Matag Seksyon Niini nga Giya

Ang matag seksyon niini nga giya gihan-ay sa pinakaunang mga subsection nga gi-outline sa ubos.

Mahinungdanong Baruganan

Kini nga seksyon nagpresentar og usa ka mahinungdanong baruganan o ideya ug naglakip og mga pangutana nga makatabang nimo sa paghunahuna kon sa unsang paagi magamit sa mas maayong paagi sa imong kinabuhi kana nga baruganan o ideya.

Pagtuon sa Ebanghelyo

Kini nga seksyon naglangkob og dugang nga mga kasulatan ug mga pakigpulong sa Simbahan para sa personal nga pagtuon. Ang mga kasulatan nagtudlo nga ang mga pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang nga [imong] buhaton” (tan-awa sa 2 Nephi 32:3).

Personal nga Pagkat-on ug Paggamit

Kini nga seksyon naglangkob og mga kalihokan nga gidesinyo aron matabangan ka sa pagkat-on ug paggamit niini nga mga baruganan. Ang tuyo mao ang paghatag og mga oportunidad sa pagpamalandong ug pagtuon sa mga baruganan sa ebanghelyo ug sa unsang piho nga paagi kini imong magamit. Samtang magtuon ka, paghimo og journal diin ikarekord ang imong mga hunahuna, mga pagbati, ug mga impresyon. 

Pagsabut kon Unsaon sa Paggamit Kini nga Giya

Kini nga giya gigamit sa mga spouse and family support group meeting ug magamit usab alang sa personal nga pagtuon. Ang pagtambong og mga support meeting makatabang aron makakita ka og mas dakong kalinaw ug paglaum. Bisitaha ang arp.lds.org alang sa dugang nga impormasyon.

Suporta nga Giya: Tabang alang sa mga Magtiayon ug Pamilya sa mga Nagpaayo

Mga Kapikas ug mga Pamilya

Magpili og Seksyon
Pasiuna
1234
5678
9101112