Addiction Recovery Program - Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik

Step 10: Inadlaw nga Pagkamay-tulubagon

MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Ipadayon ang paghimo og personal nga pag-imbentaryo, ug kon ikaw masayop, dawata kini diha-diha dayon.

Sa panahon nga moabut ka sa step 10, andam ka na alang sa usa ka bag-ong paagi sa pagpakabuhi. Ang unang siyam ka mga lakang mitabang kanimo nga makat-on og usa ka sumbanan sa kinabuhi nga pinasikad sa espirituhanong mga baruganan. Kini nga mga baruganan karon nahimong pundasyon diin makatukod ka alang sa tibuok nimong kinabuhi.

Sa pagbuhat sa unang siyam ka mga lakang, gigamit nimo ang mga baruganan sa ebanghelyo—hugot nga pagtuo diha sa Ginoo nga si Jesukristo ug paghinulsol. Nakakita ka og mga milagrusong kausaban sa imong kinabuhi. Nakasinati ka sa gugma ug pagkamauyunon, ug nakapalambo ka og tinguha alang sa kalinaw. Ang imong tinguha alang sa imong pagkaadik nahanaw na. Kon tintalon ka, kanunay nga mosibug ka gikan sa imong pagkaadik kay sa magtinguha niini. Mibati ka og pagkamapainubsanon ug pagdayeg sa unsay gibuhat sa Langitnong Amahan nga dili nimo mabuhat nga ikaw ra.

Ang katapusang tulo ka mga lakang motabang kanimo nga mapadayon ang imong bag-o nga espirituhanong panghunahuna nga paagi sa pagpakabuhi, mao nga kasagaran kining gitawag nga mga maintenance steps [mga lakang sa pagpadayon].

Ang pagtimbang-timbang sa kaugalingon sa tibuok kinabuhi dili usa ka bag-o nga konsepto. Diha sa Basahon ni Mormon, si Alma mitudlo nga ang pagmentinar og dakong kausaban sa kasingkasing nagkinahanglan og paningkamot. Sa daghang mga bersikulo, iyang gipasabut nga ang matinuoron, mainampoon nga pagtimbang-timbang sa kaugalingon ug diha-diha dayon nga paghinulsol kinahanglan gayud nga usa ka padayon nga bahin sa kinabuhi (tan-awa sa Alma 5:14–30). Aron mapabilin ang unsay imong naangkon, kinahanglang magpabilin ka nga anaa sa himsog nga espirituhanong kondisyon. Imo kining mabuhat pinaagi sa pagpangutana sa matang sa masusihong mga pagpangutana nga gisugyot ni Alma kabahin sa imong mga pagbati, mga hunahuna, mga motibo, ug pamatasan. Pinaagi sa inadlaw-adlaw nga pagtimbang-timbang sa kaugalingon, makapugong ka nga modailos ngadto sa paglimud ug pagkumpiyansa.

Sama sa imong nakat-unan sa step 4 ug 5, ang pag-imbentaryo nga maglakip lamang sa imong mga gawi dili igo sa pag-usab sa imong kasingkasing. Kinahanglan usab nimong susihon ang imong mga hunahuna ug mga pagbati. Kini nga baruganan sama usab ka tinuod diha sa step 10. Padayon sa pagbantay kabahin sa garbo sa tanang matang niini, ug dad-a nga mapainubsanon ang imong mga kahuyang ngadto sa imong Langitnong Amahan, sama sa imong nakat-unan nga buhaton sa step 6 ug 7. Kon mobati ka og kabalaka, kalooy sa kaugalingon, kahasol, kahingawa, kasuko, kalibutanong panghunahuna, o kahadlok sa bisan unsang paagi, dangup dayon ngadto sa Amahan ug tuguti Siya nga moilis og kalinaw niini nga mga hunahuna.

Samtang imong hatagan og pagtagad ang imong mga hunahuna ug pagbati, imo usab nga madiskubrihan ang bisan unsang gituohan nga negatibo nga imo gihapong gihuptan. Hangyoa ang imong Amahan sa Langit sa pagtangtang niini. Sa pagbuhat sa step 10, dili ka na kinahanglang mangatarungan, mamasangil, o mobasol sa bisan unsa o ni bisan kinsa. Ang imong tumong mao ang pagpabilin sa imong kasingkasing nga bukas ug ang imong hunahuna nakatutok sa mga leksyon nga gitudlo sa Manluluwas.

Kadaghanan kanamo misunod sa step 10 pinaagi sa paghimo og imbentaryo matag adlaw. Sa imong pagplano sa imong adlaw, susiha sa mainampoong paagi ang imong mga motibo. Daghan ra ba kaayo o gamay ra kaayo ang imong gibuhat? Giatiman ba nimo ang imong nag-unang mga panginahanglan sa espiritwal, emosyonal, ug pisikal? Nagserbisyo ka ba sa uban?

Pangutan-a ang imong kaugalingon niini ug sa uban pang mga pangutana samtang magtinguha ka og balanse ug kalinaw sa imong adlaw. Sa pagpadayon sa adlaw, makapugong ka dayon sa negatibo nga mga hunahuna o pagbati nga naghulga sa pagbuntog kanimo. Pagmabinantayon pag-ayo sa karaan nga mga gawi o paagi sa panghunahuna atol sa maka-stress kaayo nga mga sitwasyon.

Ang ubang mga tawo maghunahuna niini nga matang sa pag-imbentaryo isip usa ka time-out. Atol niini nga time-out, paggahin og pipila ka gutlo ug gamita niana dayon nga sitwasyon ang matag baruganan nga imong nakat-unan sa pagsunod sa mga lakang. Imo dayong mahinumduman kon unsa ka mahinungdanon ang pagsalig sa Ginoo sa tanan nimong paningkamot aron maayo. Makasulti ka sa imong kaugalingon sa panahon sa kalisud, “Unsang mga kahuyang sa kinaiya ngari kanako ang gipukaw? Unsay akong nahimo nga nakatampo niini nga problema? Aduna bay bisan unsa nga akong masulti o mabuhat, nga walay pagpakaaron-ingnon, nga moresulta sa usa ka manggiangayon nga solusyon alang kanako ug sa laing tawo? Ang Ginoo aduna sa tanang gahum. Morelaks ko ug mosalig Kaniya.”

Kon mihimo ka og negatibo nga lihok ngadto sa laing tawo, tul-ira ang sayop nga imong nabuhat sa labing dali nga panahon. Ihiklin ang garbo, ug pahinumdumi ang imong kaugalingon nga ang matinud-anong paglitok sa “Nasayop ko” kasagaran sama ra ka importante sa paglitok sa “Gihigugma ko ikaw” aron maulian ang usa ka relasyon.”

Sa dili pa ka matulog, susiha ang imong tibuok nga adlaw. Pangutan-a ang imong kaugalingon kon kinahanglan pa ba gihapon nimo nga magpakitambag sa Ginoo mahitungod sa bisan unsang negatibong mga gawi, hunahuna, o pagbati. Agig dugang sa pagpakitambag sa Ginoo, mahimo ka nga makigsulti sa usa ka adviser o usa ka higala diha sa programa, usa ka tawo nga imong kasaligan nga dili magpihig kabahin sa imong hunahuna.

Masayop gihapon ka sa imong pakig-interact sa uban, apan ang usa ka pasalig ngadto sa step 10 usa ka pasalig nga moangkon sa responsibilidad alang sa mga sayop. Kon imong susihon ang imong mga hunahuna ug binuhatan matag adlaw ug resolbahon kini, ang negatibo nga mga hunahuna ug pagbati dili molambo aron mohulga sa imong pag-undang. Dili na kinahanglan nga magpuyo ka nga magpalayo sa Ginoo o sa uban. Makabaton ka og kalig-on ug pagtuo sa pagsagubang sa mga kalisud ug sa pagbuntog niini. Malipay ka sa imong pag-uswag ug mosalig nga ang pagbuhat ug pagpailub mosiguro sa padayon nga pagkaayo.

 


Mga Lakang nga Buhaton

Apil sa mga interbyu sa priesthood isip kabahin sa imong pasalig sa pagtimbang-timbang sa kaugalingon; ipadayon ang paglig-on sa imong mga relasyon sa ubang mga miyembro sa Simbahan

Kaming tanan makahinumdom og higayon nga mahadlok kami nga matinud-anong motan-aw sa among kaugalingong mga gawi. Ang paglikay sa ingon nga mga higayon maoy usa ka rason nga daghan kanamo wala kaayo moapil sa mga kalihokan sa simbahan. Hinoon, sa among pag-uswag niini nga programa sa higpit nga pagkamatinuoron, misugod kami sa pagsabut sa bili sa pagtimbang-timbang sa kaugalingon.

Karon dili na kami mahadlok sa mga oportunidad alang sa pagtimbang-timbang sa kaugalingon nga moabut pinaagi sa kalihokan sa Simbahan. Nakahimo kami sa pagsabut sa kamatuoran niining pagtulun-an ni Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa Napulog Duha:

“Ang mga interbyu sa katakus, mga miting sa sakrament, pagtambong sa templo, ug ubang mga miting sa Simbahan tanan mga bahin sa plano nga gihatag sa Ginoo sa pag-edukar sa atong mga kalag, sa pagtabang kanato sa pagpalambo og maayong mga kinaiya sa kanunay nga pagtan-aw sa atong direksyon aron magpabilin sa dalan sa hugot nga pagtuo. Ang regular nga espirituhanong pagsusi makatabang kanato sa pagnabigar sa mga dalan sa kinabuhi. . . .

“. . . Kitang tanan . . . makabenepisyo pinaagi sa pagtan-aw sa kinahiladman sa atong mga kasingkasing atol sa balaanong mga higayon sa pagsimba ug pag-ampo ug sa pagpangutana sa atong kaugalingon niining yano nga pangutana, ‘Ako ba nagmatinud-anon?’

“Ang pangutana mahimong labing mapuslanon kon hingpit kita nga nagmatinuoron sa atong mga tubag ug kon modasig kini kanato sa paghimo og mahinulsulon nga mga koreksyon sa atong direksyon nga mopabilin kanato diha sa dalan sa hugot nga pagtuo” (sa Conference Report, Abr. 1997, 20; o Ensign, Mayo 1997, 17).

Samtang moapil ka niini nga mga oportunidad sa pagtimbang-timbang sa kaugalingon, imong makita nga nagtubo ang imong gugma alang sa mga kaigsoonan diha sa pakigdait sa Simbahan.

 

Susiha ang imong mga hunahuna, mga pulong, ug mga binuhatan matag adlaw; tarunga dayon ang mga sayop

Ang step 10 nagrepresentar sa pagdawat sa kamatuoran nga kinahanglan ka nga magpadayon sa pagsunod sa espirituhanong mga baruganan. Kon mapalayo ka gikan niini, paghinulsol diha-diha dayon ug hangyoa dayon ang Dios nga ipahiuli ang imong kalinaw pinaagi sa Iyang Espiritu. Ang kamatinuoron ug kamapainubsanon makalig-on kanimo. Mas makamatngon ka sa presensya sa Langitnong Amahan diha sa imong kinabuhi samtang mosangpit ka Kaniya sa pagtabang kanimo nga magpabiling limpyo sa espirituhanong paagi. Makakat-on ka sa pagmanggad sa kalamboan ug sa pagpasaylo sa mga imperpeksyon sa imong kaugalingon ug sa uban. Mawala ang imong tinguha nga mosukwahi sa bisan unsa o ni bisan kinsa. Ang pagtimbang-timbang sa kaugalingon mahimong paagi sa kinabuhi samtang imong buhian ang mga kahadlok ug buntugon ang mga tintasyon usa ka adlaw matag higayon.

 


Pagtuon ug Pagsabut

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan ug mga pamahayag sa mga lider sa Simbahan. Gamita kini nga mga kasulatan, mga pamahayag, ug mga pangutana alang sa pagpamalandong, pagtuon, ug pagsulat. Pagmatinuoron ug piho.

 

Bantayi ang imong mga hunahuna, mga pulong, ug mga buhat

“Kon kamo dili magbantay sa inyong mga kaugalingon, ug sa inyong mga hunahuna, ug sa inyong mga pulong, ug sa inyong mga buhat, ug magbantay sa mga sugo sa Dios, ug magpadayon diha sa hugot nga pagtuo sa unsay inyong nadungog mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoo, gani ngadto sa katapusan sa inyong mga kinabuhi, kamo gayud malaglag. Ug karon, O tawo, hinumdumi, ug ayaw pagkalaglag” (Mosiah 4:30).

  • Mahimong peligruso o makamatay kon dili ka magtagad sa imong gibuhat samtang mag-drayb og sakyanan. Sa unsang paagi ang step 10 makatabang kanimo nga magpabiling nagmata ug alerto kon asa ka padulong sa kinabuhi?

  • Isulat ang mahitungod sa pagkahimong mapaniiron sa kaugalingon. Sa unsang paagi ang pagtimbang-timbang sa kaugalingon makatabang kanimo nga makalikay nga mobalik pag-usab ngadto sa imong pagkaadik (ug malaglag)?

 

Pagkamapainubsanon ug pagpugong sa kaugalingon

“Bulahan sila kinsa magpaubos sa ilang mga kaugalingon nga wala pugsa sa pagpaubos” (Alma 32:16).

  • Ang kaandam sa pagwagtang sa negatibong panghunahuna sa dili pa kini moresulta ngadto sa makapasakit nga kinaiya maoy usa ka paagi sa pagpaubos sa imong kaugalingon nga wala gipugos. Isulat ang mahitungod sa imong pagkaandam sa pagpaubos sa imong kaugalingon. Sulayi sulod sa usa ka adlaw nga walay negatibong mga hunahuna. Unsa nga mga panalangin ang miabut kanimo?

 

Pagpakabuhi sa karon

“Kon mas nalamdagan ang usa ka tawo, mas magtinguha siya sa gasa sa paghinulsol, ug mas maningkamot siya sa pagpalingkawas sa iyang kaugalingon gikan sa sala sa matag higayon nga mapakyas siya sa balaan nga kabubut-on. . . . Masabut nga ang mga sala sa mga mahadlukon sa Dios ug sa mga matarung kanunay nga napasaylo tungod kay maghinulsol sila ug mangita kanunay sa Ginoo sa matag adlaw ug matag oras” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1966–73], 3:342–43).

  • Usa sa labing makaayo nga mga epekto—sa mental, emosyonal, ug espiritwal nga paagi—sa pagsunod sa mga baruganan nga gihulagway dinhi niini nga mga lakang mao nga nakakat-on ka sa pagpakabuhi sa karon. Sa unsang paagi ang step 10 makatabang kanimo sa pag-atubang sa kinabuhi usa ka oras matag higayon kon gikinahanglan?

  • Sa unsang paagi kini nakatabang kanimo nga masayud nga kinahanglan lang nimo ang pagsunod sa mga baruganan usa ka adlaw matag higayon?

 

Padayon nga paghinulsol ug pagpasaylo

“Ingon sa kanunay nga sila maghinulsol ug mangayo og kapasayloan, uban sa tinuod nga katuyoan, sila pasayloon” (Moroni 6:8).

  • Ang pagkasayud nga ang Ginoo andam nga mopasaylo kanimo sa matag higayon nga maghinulsol ka uban sa tinuod nga katuyoan makahatag kanimo og kaisug nga maningkamot na usab sa matag higayon nga masayop ka. Isulat kon unsa kaha ang gipasabut sa paghinulsol ug pagpangayo og pasaylo nga dunay tinuod nga katuyoan.

 

Pagpadayon diha sa imong espirituhanon nga pagtubo

“Ako manghinaut nga kamo magpaubos, ug magmasinugtanon ug magmalumo; sayon nga hangyoon; puno sa pailub ug mainantuson; mapugnganon sa tanan nga mga butang” (Alma 7:23).

  • Si kinsa man ang nagsulti sa karaang panultihon “Ang pagpraktis makapahimong perpekto” wala maghisgot kon unsa ka dako nga pailub ang gikinahanglan aron padayon nga magpraktis. Sa unsang paagi ang pagtimbang-timbang sa kaugalingon ug pagtul-id sa mga sayop nga nabuhat sa kada adlaw mosiguro nga magpadayon ka diha sa imong kamapainubsanon ug sa imong espirituhanong kalamboan?

“Tan-awa, sa katapusan nga mga adlaw, . . . sila nga moanhi dinhi niini nga yuta ug kadto kinsa anaa sa uban nga mga yuta, oo, bisan diha sa tanan nga mga kayutaan sa kalibutan, tan-awa, sila mahubog sa pagkadautan ug sa tanan nga matang sa pagkasalawayon. . . .

“. . . Tan-awa, tanan kamo nga nagbuhat og kadautan, hunong sa inyong kaugalingon ug katingala, kay kamo mosinggit, ug mominatay; oo, kamo mahubog apan dili uban sa alak, kamo magsusapinday apan dili tungod sa maisug nga ilimnon” (2 Nephi 27:1, 4).

“Ug pag-abut sa kagabhion, sila nahubog uban sa kasuko, ingon sa usa ka tawo nga nahubog sa bino; ug sila natulog pag-usab tupad sa ilang mga espada” (Ether 15:22).

  • Niini nga mga bersikulo, ang mga tawo gihulagway nga nahubog apan dili sa bino. Ang padulong na sa pagkaayo nga mga addict kanunay mopasabut niini nga matang sa sitwasyon isip “dry drunk” o “usa ka emosyonal nga pagkahubog.” Isulat ang mahitungod sa bisan unsang kalagmitan nga tingali aduna ka nga mopadayon sa kasuko o uban pang makapasakit nga emosyon.

  • Sa unsang paagi ang paghimo og imbentaryo sa pagtapos sa matag adlaw makatabang kanimo sa pagbuntog niini nga kalagmitan?

 

Tibuok kinabuhi nga paglambo

“Mibati gihapon ko nga moawhag sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa panginahanglan sa paggamit gayud sa mga baruganan sa Ebanghelyo sa atong mga kinabuhi, gawi ug mga pulong ug sa tanan natong gibuhat; ug nagkinahanglan kini sa tibuok pagkatawo, sa tibuok kinabuhi nga ihalad ngadto sa kalamboan aron makahibalo sa kamatuoran ingon nga kini anaa ni Jesukristo” (Brigham Young, Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 11).

  • Ang pagbuhat niini nga mga lakang siguradong mahulagway isip usa ka “paggamit gayud” sa mga baruganan sa ebanghelyo. Sa unsang paagi ang kaandam sa pagtimbang-timbang sa imong kaugalingon kada adlaw sa tanang lebel—mga binuhatan, mga pulong, mga hunahuna, mga pagbati, ug mga gituohan—makatabang kanimo sa paghalad sa imong kaugalingon sa tibuok kinabuhi nga paglambo?