Addiction Recovery Program - Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik

Step 11: Personal nga Pagpadayag

MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Tinguhaa pinaagi sa pag-ampo ug pagpamalandong nga masayud sa kabubut-on sa Ginoo ug aron makabaton og gahum sa pagbuhat niini.

Samtang among gitun-an ug gibuhat ang mga lakang sa pagkaayo, nahimo kaming pamilyar ug komportable sa kinabuhi nga gibase sa kamapainubsanon ug pagdawat sa kabubut-on sa Dios. Nawala na ang masuk-anon, makalibug nga mga panahon sa diha nga, kon mag-ampo man gani mi, nag-ampo kami uban sa kinaiya sa pagkagahi og ulo o pinabakho nga pagkalooy sa kaugalingon. Misugod kami sa pagpuyo aron ang among kinabuhi mopakita sa propetikanhong tambag ni Presidente Ezra Taft Benson:

“Ang kanunay ug labing pabalik-balik nga pangutana diha sa atong alimpatakan, nga moimpluwensya sa matag hunahuna ug binuhatan sa atong kinabuhi, kinahanglan mao ang, ‘Ginoo, unsa man ang imong ipabuhat kanako?’ (Mga Buhat 9:6.) Ang tubag niana nga pangutana moabut lamang pinaagi sa Kahayag ni Kristo ug sa Espiritu Santo. Bulahan kadtong nagpakabuhi nga ang ilang pagkatawo puno nianang duha” (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 2).

Diha sa step 11, mihimo kami og usa ka tibuok kinabuhi nga pasalig sa pagtinguha nga gamiton ang matag adlawng moabut aron masayud sa kabubut-on sa Ginoo ug makabaton og gahum sa pagbuhat niini. Ang among labing dakong tinguha mao ang pagpalambo sa among mga abilidad nga makadawat og giya gikan sa Espiritu Santo ug sa pagpakabuhi sumala niini. Kini nga tinguha sukwahi ra kaayo sa among mga kinaiya dihang nahisalaag pa kami tungod sa among pagkaadik.

Kon sama ka kanamo, sa wala pa ka mosugod sa pagkaayo nagtuo ka nga ang paglaum, kalipay, kalinaw, ug katagbawan moabut gikan sa yutan-ong tinubdan. Kon kini nga tinubdan mao ang alkohol, drugas, pakighilawas, sugal, dili matinuoron nga paggasto, dili maayo nga pagkaon, o pagsuportahanay sa ngil-ad nga binuhatan—bisan unsa pa ang imong piho nga pagkaadik—ang imong paningkamot mao ang pagsugakod sa kalibutan diin imong gibati nga naglibog, nawala, ug nag-inusara. Sa dihang ang uban misulay sa paghigugma kanimo, tingali wala ka makabatyag niini. Ang ilang gugma dili gayud igo. Walay makatagbaw sa kagutom nga imong gibati. Sa dihang nakasunod ka sa mga baruganan sa pagkaayo, hinoon, ang imong kasingkasing ug kinabuhi nausab.

Nakasugod ka sa pagsabut ug pagpasalamat sa imong panginahanglan alang sa Manluluwas, si Jesukristo, ug sa Iyang tahas diha sa imong kinabuhi ug sa paghambin sa Kahayag ni Kristo. Nakasugod na ka sa pagkaamgo nga wala lang ka makig-istorya sa imong kaugalingon sa dihang gibati nimo ang imong konsensya nga naggiya kanimo. Tingali mibati ka nga salikwaut ug wala maanad sa sinugdanan, karon nag-ampo na ka ngadto sa Amahan sa ngalan ni Kristo alang sa mas suod nga relasyon uban Kaniya. Tuyo gayud nimo ang “pagpangita niini nga Jesus diin ang mga propeta ug mga apostoles misulat” (Ether 12:41).

Nagtuon ka sa kasulatan tungod kay kini nagpamatuod Kaniya sa matag higayon, ilabi na ang Basahon ni Mormon. Diha sa daghan nga mga pagpamatuod, ang mga propeta sa Basahon ni Mormon mihulagway sa pagpangita ug pagkakaplag og mas maayong pagsabut sa Amahan pinaagi sa Espiritu Santo. Imong gisulayan ang mga kasulatan ug nakaplagan nga tinuod kini. Ang pag-ampo ug pagpamalandong maoy nahimong tinubdan sa kusog sa imong bag-ong kinabuhi. Diin ang pag-ampo ug pagpamalandong kanhi usa ka nataligam-an nga katungdanan, ang tinguha sa imong kasingkasing mao karon ang pagluhod sa atubangan sa imong Amahan sa labing minos buntag ug gabii ug pagpahayag sa imong pagbati ngadto Kaniya agig pagpasalamat alang kang Jesukristo ug sa Espiritu Santo.

Sa imong pagbuhat sa step 11, mas maamguhan nimo nga pinaagi sa Espiritu Santo makadawat ka og kahibalo o pagpadayag sa kabubut-on sa Amahan alang kanimo. Pinaagi sa Pag-ula, makabaton ka sa gahum (o grasya) sa pagbuhat sa kabubut-on sa Amahan. Imong masayran nga napanalanginan ug gisuportahan ka sa tulo ka nahimaya nga mga indibidwal—ang Dios nga Amahan, si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo—nga nagkahiusa sa gahum ug katuyoan sa pagpahinabo sa imong pagka-imortal ug kinabuhing dayon.

Motubo ka sa imong abilidad sa pagbatok sa tintasyon samtang magtuon ka sa mga kasulatan ug mag-ampo ug mamalandong bahin niini. Ang pagkat-on sa pagdawat og pagpadayag nagkinahanglan og praktis ug pailub. Makapangandam ka sa imong kaugalingon pinaagi sa pagtuon sa unsay gisulti sa mga propeta ug apostoles ug sa pagpaningkamot sa pagpuyo subay sa ilang mga pagtulun-an. Makapangandam ka pinaagi sa pagkaandam nga modawat, mosulat, maghunahuna, ug mosunod sa giya nga imong madawat. Kon mopahayag ka og pasalamat sa Ginoo alang sa mga panalangin nga imong nadawat, ang imong kapasidad sa pagdawat og giya molambo.

Samtang imong ipabilin ang imong kaugalingon nga gawasnon sa imong pagkaadik, mas makahimo ka sa pagdawat sa giya sa Espiritu Santo. Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha mitudlo:

“Ang Espiritu Santo manalipod kanato nga dili kita malimbongan, apan aron maangkon nato ang talagsaong panalangin buhaton gayud nato kanunay ang mga butang nga gikinahanglan aron mahuptan nato ang Espiritu. Kinahanglang tumanon nato ang mga sugo, mag-ampo alang sa giya, mosimba ug mokalawat sa sakrament matag Dominggo. Dili gayud kita magbuhat og butang nga mosalikway sa Espiritu. Timan-i, likayan nato ang pornograpiya, alkohol, tabako, ug drugas, ug kanunay, likayan kanunay ang paglapas sa balaod sa kaputli. Kinahanglang dili gayud kita mogamit og mga dautang butang sa atong lawas o mobuhat og makadaut sa atong lawas nga makapahilayo sa Espiritu sa Ginoo ug biyaan kita nga walay espirituhanong panalipod batok sa panlimbung” (sa Conference Report, Okt. 2004, 49; o Liahona, Nob. 2004, 46).

Ang pag-ampo ug pagpamalandong maoy mga gamhanang panagang sa kahadlok ug depresyon. Kamo “wala pa makaabut niini nga gilay-on gawas kon kini pinaagi sa pulong ni Kristo uban sa dili matarug nga hugot nga pagtuo diha kaniya, mosalig sa hingpit diha sa mga maayo nga buhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas” (2 Nephi 31:19). Pinaagi lamang sa pagdangup ngadto sa Amahan pinaagi ni Jesukristo, sa Iyang ngalan, uban sa Iyang Espiritu diha kanimo, nga makapadayon ka sa pag-uswag ug pagtubo sa espirituhanong paagi. Ang step 11 nagrepresentar sa pasalig sa pagpalambo sa imong relasyon uban sa Dios pinaagi sa tibuok kinabuhi nga buhat sa pagpangita og giya matag adlaw ug sa pagsunod sa mga sugo.

 


Mga Lakang nga Buhaton

Dangup sa Amahan sa ngalan ni Jesukristo alang sa direksyon ug gahum pinaagi sa pribadong pag-ampo ug pagpamalandong; dawata ug tun-i ang imong patriyarkal nga panalangin

Diha sa proseso sa pagkaayo, kadaghanan kanamo nakat-on nga mobangon og sayo ug magtinguha og panahon sa hilum nga pag-inusara aron sa pagtuon ug pag-ampo. Kon wala pa nimo kini mahimo, pag-iskedyul og panahon sa pag-ampo ug pagpamalandong, tingali sa buntag. Niining higayona imong unahon ang Dios, una kay ni bisan kinsa o bisan unsa nianang adlawa. Luhod kon makahimo ka. Pag-ampo, kanunay kusog, ngadto sa Amahan, magtinguha sa Espiritu nga mogiya kanimo (tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:26). Dayon pagtuon, gamit ang mga kasulatan ug mga pagtulun-an sa modernong mga propeta sa paggiya sa imong pagpamalandong. Ribyuha kanunay ang imong patriyarkal nga panalangin. Pagmainampoong mamalandong sa giya nga imong makit-an niini. (Kon wala pa ka makadawat og patriyarkal nga panalangin, pakigsulti sa imong bishop kabahin sa pagkaangkon niini.)

Ang pagsulat sa makausa pa mahimong usa ka gamhanang himan sa pagpahayag ug pagtimbang-timbang sa imong kaugalingon samtang imong irekord sa usa ka journal ang imong mga hunahuna ug pagbati. Mahimo usab nimong irekord ang mga impresyon sa tambag, kahupayan, ug kaalam nga moabut pinaagi sa Espiritu Santo.

Kon kining bililhon nga panahon sa pribadong pagpamalandong matapos na, ayaw og hunong sa pag-ampo. Ang hilum nga pag-ampo, diha sa kinahiladman sa imong kasingkasing ug hunahuna, maoy mahimong paagi nimo sa paghunahuna sa tanan nimong mga adlaw. Sa imong pakig-interact sa uban, sa imong paghimo og mga desisyon, sa imong pag-atubang sa mga pagbati ug mga tintasyon—pakigtambag sa Ginoo. Dapita ug tinguhaa ang Iyang Espiritu nga magauban kanimo sa kanunay, nga ikaw unta magiyahan sa pagbuhat sa sakto. (Tan-awa sa Salmo 46:1; Alma 37:36–37; 3 Nephi 20:1.)

 

Pagpamalandong sa tibuok adlaw sa mga kasulatan ug ubang dinasig nga literatura; padayon sa pag-ampo

Sa daghang paagi, ang step 11 usa ka natural nga sumpay sa imong mga paningkamot diha sa step 10 nga magpabiling nasayud sa kamatuoran sa imong kinabuhi. Samtang magplano ka sa imong mga adlaw, mopadayon sa imong mga kalihokan, ug mopahulay sa higdaanan inigka-gabii, himoa nga ang imong kasingkasing magpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios sa kanunay. Usa ka ideya mao ang paghinumdom sa usa ka hunahuna gikan sa imong nabasa diha sa imong mga pagtuon sa buntag ug mamalandong niini kanunay sa imong inadlaw nga mga kalihokan. Kini nga buhat makatabang kanimo nga mapahiangay ang imong hunahuna sa kamatuoran.

Sa kinaiyahan, kitang tanan lagmit mga walay disiplina, apan pinaagi sa pagtan-aw kang Jesukristo ug sa ehemplo nga Iyang gihimo, imong makita ang kamapainubsanon nga mopadayon sa pagtugyan ngadto sa Amahan. Sama sa Manluluwas, makasulti ka sa kinasingkasing “Maoy matuman ang imong kabubut-on” (Mateo 26:42) sa tibuok adlaw. Ang Kahayag ni Kristo mogiya kanimo ug moandam kanimo sa pagdawat sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Ang pakig-uban sa Espiritu Santo mahimong mas kanunay, ug ang imong abilidad sa pag-ila ug sa pagpamatuod sa kamatuoran motubo.

 


Pagtuon ug Pagsabut

Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan ug mga pamahayag sa mga lider sa Simbahan. Mopalambo kini sa imong panabut ug motabang kanimo nga makat-on. Mahimo nimong gamiton kini nga mga kasulatan, mga pamahayag, ug mga pangutana alang sa mainampoong pagpamalandong, personal nga pagtuon, ug diskusyon sa grupo.

 

Paduol ngadto sa Ginoo

“Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha kaninyo; pangita kanako nga makugihon ug kamo makakita kanako; pangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo” (D&P 88:63).

  • Ang Ginoo nagtahud sa imong gahum sa pagpili ug sa imong kabubut-on. Nagtugot Siya kanimo sa pagpili nga moduol Kaniya sa walay pagpamugos. Siya mopaduol kanimo kon imo Siyang dapiton nga magpaduol. Isulat kon sa unsang paagi ka mopaduol Kaniya karon.

 

Pagpasalamat

“Pag-ampo kamo sa walay paghunong. Pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon: kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Ayaw ninyo pagpalonga ang Espiritu” (1 Mga Taga-Tesalonica 5:17–19).

  • Kon mahinumdom ka nga magmapasalamaton alang sa tanang butang diha sa imong kinabuhi, bisan sa mga butang nga wala nimo masabti, makahimo ka sa pagpadayon sa kanunay nga pagkontak sa Dios nga gitawag ni Pablo og pag-ampo “nga walay paghunong.” Sulayi sa pagpasalamat ang Dios sa tibuok adlaw. Sa unsang paagi kini nga binuhatan makaapekto sa imong kasuod ngadto sa Espiritu?

 

Pagbusog sa mga pulong ni Kristo

“Ang mga anghel mamulong, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo; busa, sila namulong sa mga pulong ni Kristo. Busa, ako moingon nganha kaninyo, pagbusog sa mga pulong ni Kristo, kay tan-awa ang mga pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton” (2 Nephi 32:3).

  • Niini nga bersikulo, si Nephi mitudlo nga kon ikaw magbusog diha sa mga pulong ni Kristo, kini nga mga pulong mogiya kanimo sa tanan nimong kinahanglang mahibaloan ug buhaton. Hunahunaa kon sama sa unsa nga si Jesukristo makigkuyog ug makig- istorya kanimo sa tibuok adlaw. Isulat ang mahitungod sa imong mga pagbati sa imong pagpamalandong niini nga imahe.

 

Personal nga Pagpadayag

“Ang Manluluwas miingon ‘Ako mosulti kanimo diha sa imong hunahuna ug sa imong kasingkasing, pinaagi sa Espiritu Santo’ (D&P 8:2). . . . Ang usa ka impresyon diha sa salabutan piho kaayo. Ang detalyado nga mga pulong mahimong madungog o mabati ug masulat nga daw gidikta ang mga instruksyon. Ang usa ka komunikasyon ngadto sa kasingkasing usa ka mas kinatibuk-an nga impresyon” (Richard G. Scott, “Helping Others to Be Spiritually Led,” Doctrine and Covenants and Church history symposium, Agosto 11, 1998, 2).

  • Samtang motubo ang imong pagsabut sa personal nga pagpadayag, mas kanunay nimo kining mamatikdan ug sa daghan nga lain-laing mga paagi. Isulat kon unsang paagi ka nakasinati og mga impresyon ug mga pagpadayag gikan sa Ginoo.

“Ako moingon nganha kaninyo nga [kini nga mga butang nga akong gipamulong] gihimo nga mabutyag ngari kanako pinaagi sa Balaang Espiritu sa Dios. Tan-awa, ako nagpuasa ug nag-ampo sa daghan nga mga adlaw nga ako unta masayud niini nga mga butang sa akong kaugalingon. Ug karon ako nasayud sa akong kaugalingon nga sila mga tinuod; kay ang Ginoong Dios mihimo kanila nga makita ngari kanako pinaagi sa iyang Balaang Espiritu, ug kini mao ang espiritu sa pagpadayag diin ania kanako” (Alma 5:46).

  • Si Alma nagpamatuod nga sa dihang nag-ampo ug nagpuasa siya, ang iyang abilidad sa pagdawat og pagpadayag milambo. Ang paghunong gikan sa imong pagkaadik makonsiderar nga usa ka matang sa pagpuasa. Isulat kon sa unsang paagi ang paghunong nakadugang sa imong abilidad sa pagbaton sa espiritu sa pagpadayag.

“Ang ideya nga ang pagbasa sa kasulatan mahimong mosangput sa inspirasyon ug pagpadayag nag-abli sa pultahan ngadto sa kamatuoran nga ang kasulatan dili limitado sa unsay gipasabut niini sa dihang kini gisulat apan mahimong maglakip usab kon unsay kahulugan niana nga kasulatan ngadto sa magbabasa karon. Dugang pa, ang pagbasa sa kasulatan mahimong mosangput ngadto sa bag-ong pagpadayag sa bisan unsa nga gusto sa Ginoo nga ipahibalo sa magbabasa niana nga panahon. Wala namo pasobrahi ang punto kon moingon kami nga ang mga kasulatan mahimong usa ka Urim ug Thummim aron sa pagtabang sa matag usa kanato nga makadawat og personal nga pagpadayag” (Dallin H. Oaks, “Scripture Reading and Revelation,” Ensign, Ene. 1995, 8).

  • Ang pagkat-on sa pinulongan sa mga kasulatan dako og kapareha sa pagkat-on og langyaw nga pinulongan. Ang labing maayong paagi sa pagkat-on mao ang pagsubsob sa imong kaugalingon diha niini, sa pagbasa ug pagtuon niini matag adlaw. Isulat ang mahitungod sa usa ka tudling sa kasulatan nga mituhop diha kanimo ug nahimong usa ka personal nga pagpadayag kanimo.

 

Pagdawat og tambag gikan sa Ginoo

“Ayaw pagsulay sa pagtambag sa Ginoo, apan pangayo og tambag gikan kaniya. Kay tan-awa, kamo nasayud sa inyong mga kaugalingon nga siya nagtambag diha sa kaalam, ug diha sa kaangayan, ug diha sa dako nga kalooy, ibabaw sa tanan niya nga mga buhat” (Jacob 4:10).

  • Ang atong mga pag-ampo tingali dili epektibo kaniadto tungod kay migahin kita og mas daghang panahon sa pagtambag sa Ginoo—nagsulti Kaniya kon unsay atong gusto—kay sa pagtinguha sa Iyang kabubut-on mahitungod sa atong mga desisyon ug pamatasan. Paghunahuna og usa ka bag-ong kasinatian sa pag-ampo. Puno ba kini sa tambag ngadto sa Ginoo o gikan sa Ginoo? Isulat ang mahitungod sa imong kaandam sa pagpaminaw ug pagdawat sa Iyang tambag kanimo.