Addiction Recovery Program - Gabay sa Pagrekober at Paggaling Mula sa Adiksiyon

Ikalabing-Isang Hakbang: Personal na Paghahayag

PANGUNAHING ALITUNTUNIN: Hangarin sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay-nilay na malaman ang kalooban ng Panginoon at magkaroon ng lakas na isagawa ito.

Habang pinag-aaralan at ginagawa namin ang mga hakbang sa paggaling, mas nakilala at napanatag kaming mamuhay nang may pagpapakumbaba at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Wala na ang mga panahong may galit at kalituhan na, nagdarasal man kami noon, nagdarasal kami nang may matigas na damdamin, nagmamaktol o naaawa sa sarili. Sinimulan naming mamuhay upang masalamin nito ang payo ni Pangulong Ezra Taft Benson:

“Ang pinakapalagian at paulit-ulit na tanong sa ating isipan, na umaantig sa bawat iniisip at ginagawa natin sa buhay, ay dapat, ‘Panginoon, ano po ang nais ninyong gawin ko?’ (Mga Gawa 9:6.) Ang sagot sa tanong na ito ay dumarating lamang sa pamamagitan ng Liwanag ni Cristo at ng Espiritu Santo. Mapalad ang mga namumuhay sa paraan na ang buong pagkatao nila ay puno ng dalawang ito” (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 2).

Sa ikalabing-isang hakbang, nangako kami na patuloy naming hahangarin na malaman nang unti-unti ang kagustuhan ng Panginoon at magkaroon ng lakas na magawa ito. Ang aming pinakamatinding hangarin ay pagbutihin ang kakayahan naming tumanggap ng gabay mula sa Espiritu Santo at mamuhay alinsunod dito. Ang hangaring ito ay ibang-iba sa mga ikinikilos namin noong lulong pa kami sa bisyo.

Kung ikaw ay katulad namin, bago ka magsimulang gumaling, aakalain mo na ang mundo ang magbibigay sa iyo ng pag-asa, galak, kapayapaan, at tagumpay. Bumabaling ka sa alak, droga, sex, sugal, bulagsak na paggasta, walang kwentang pagkain, pangungunsinti—o anuman ang adiksiyon mo—upang hindi mo maramdaman ang pagkalito, kawalang-pag-asa, at pag-iisa. Nang sinubukan ng iba na mahalin ka, marahil ay hindi mo iyon maramdaman. Hindi sapat ang pagmamahal nila. Walang makapawi sa gutom na nadama mo. Ngunit nang simulan mo nang ipamuhay ang mga alituntunin ng paggaling, nabago ang puso’t isipan mo.

Iyong naunawaan na kailangan mo ang Tagapagligtas, si Jesucristo, at ang Kanyang papel na gagampanan sa buhay mo at pinahalagahan ang Liwanag ni Cristo. Napagtanto mo na hindi ka lamang nakikipag-usap sa iyong sarili kapag nararamdaman mong ginagabayan ka ng iyong konsensya. Asiwa ka man o hindi ka pa sanay magdasal noong una, ngayon ay nananalangin ka na sa Ama sa pangalan ni Cristo upang mas mapalapit sa Kanya. Kusa mo nang “[hinahanap] ang Jesus na ito na siyang isinulat ng mga propeta at apostol” (Eter 12:41).

Pinag-aaralan mo ang mga banal na kasulatan dahil nagpapatotoo ang mga ito sa Kanya sa bawat pagkakataon, lalo na ang Aklat ni Mormon. Sa kanilang mga pagpapatotoo, inilahad ng mga propeta sa Aklat ni Mormon na higit na makikilala ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinubukan mong sundin ang sinasabi sa mga banal na kasulatan at napatunayang totoo ang mga ito. Ang panalangin at pagninilay-nilay ay naging mahalagang bahagi ng bago mong pamumuhay. Kung dati ay kinakaligtaan mo ang manalangin at magnilay-nilay, ang hangad na ngayon ng iyong puso ay manalangin sa iyong Ama sa umaga at gabi at pasalamatan Siya nang lubos para kay Jesucristo at sa Kanyang Espiritu Santo.

Sa paggawa mo ng ikalabing-isang hakbang, lalo mo pang malalaman na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay maihahayag sa iyo ang nais ng Ama para sa iyo. Sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala, magkakaroon ka ng lakas (o biyaya) na magawa ang kalooban ng Ama. Malalaman mo na ikaw ay pinagpapala at sinusuportahan ng tatlong niluwalhati at dakilang katauhan—ang Diyos Ama, si Jesucristo, at ang Espiritu Santo—na nagkakaisa sa kapangyarihan at layunin na isakatuparan ang iyong kawalang-kamatayan at buhay na walang-hanggan.

Mas makakayanan mong labanan ang tukso habang pinag-aaralan mo ang mga banal na kasulatan at ipinagdarasal at pinagninilayan ang mga ito. Ang pagtanggap ng paghahayag ay nangangailangan ng sikap at tiyaga. Makapaghahanda ka sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga sinabi ng mga propeta at apostol at pamumuhay ng kanilang mga turo. Makapaghahanda ka sa pamamagitan ng pagiging karapat-dapat na tanggapin, isulat, pag-isipan, at sundin ang gabay na natanggap mo. Kapag nagpapasalamat ka sa mga pagpapalang tinanggap mo sa Panginoon, mas magiging madali para sa iyo ang tumanggap ng gabay.

Kapag nanatili kang malaya mula sa iyong mga adiksiyon, mas matatanggap mo ang gabay ng Espiritu Santo. Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawa:

“Pangangalagaan tayo ng Espiritu Santo laban sa pagkalinlang, ngunit para makamtan ang magandang pagpapalang iyon dapat na lagi nating gawin ang mga bagay na kailangan para mapanatili ang Espiritung iyon. Dapat tayong sumunod sa mga kautusan, manalangin para sa gabay, at dumalo sa Simbahan at makibahagi ng sakramento tuwing Linggo. At kailanma’y huwag tayong gagawa ng anumang bagay na magpapalayo sa Espiritung iyan. Iwasan natin, lalo na, ang pornograpiya, alak, sigarilyo at droga, at lagi–lagi nang iwasang labagin ang batas ng kalinisang-puri. Kailanma’y huwag nating pasukan ng mga bagay o gawin ang anuman sa ating katawan na magpapalayo sa Espiritu ng Panginoon at maiwan tayong walang espirituwal na proteksyon laban sa panlilinlang” (sa Conference Report, Okt. 2004, 49; o Ensign, Nob. 2004, 46).

Ang panalangin at pagninilay-nilay ay mabibisang gamot laban sa takot at kalungkutan. “Hindi pa kayo nakalalapit maliban sa ito ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo na may hindi matitinag na pananampalataya sa kanya, na umaasa nang lubos sa mga awa niya na makapangyarihang magligtas” (2 Nephi 31:19). Magagawa mo lamang na patuloy na sumulong at umunlad sa espirituwal sa pamamagitan ng paglapit sa Ama sa pamamagitan ni Jesucristo, sa Kanyang pangalan, sa Kanyang Espiritu na nasa iyo. Ang ikalabing-isang hakbang ay tungkol sa pangakong palalalimin ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na paghingi ng gabay araw-araw at pagsunod sa mga utos.

 


Mga Gagawin

Lumapit sa Ama sa pangalan ni Jesucristo para sa patnubay at kapangyarihan sa pamamagitan ng personal na panalangin at pagninilay-nilay; tanggapin at pag-aralan ang iyong patriarchal blessing

Sa panahon na kami ay nagpapagaling, natutong gumising nang maaga ang karamihan sa amin at naghanap ng tahimik na oras upang makapag-aral at makapagdasal nang sarilinan. Kung hindi mo pa ito nagagawa, magtakda ng oras, marahil sa umaga, na makapagdasal at makapagnilay-nilay. Sa oras na ito una mong mapagtutuunan ang Diyos, bago ang sinuman o anuman sa araw na iyon. Lumuhod kung kaya mo. Manalangin nang malakas sa Ama, at hilingin ang gabay ng Espiritu (tingnan sa Mga Taga Roma 8:26). Pagkatapos ay mag-aral, gamit ang mga banal na kasulatan at ang mga turo ng mga propeta ngayon upang magabayan ka sa pagninilay-nilay. Basahin nang madalas ang iyong patriarchal blessing. Pagnilayan nang may panalangin ang gabay na mababasa mo rito. (Kung hindi ka pa nakatanggap ng patriarchal blessing, kausapin ang bishop mo tungkol dito.)

Muling makakatulong nang malaki ang pagsusulat upang iyong maipahayag at masuri ang sarili habang itinatala mo sa journal ang mga naiisip at nadarama mo. Maaari mo ring isulat ang mga impresyong nadama mo sa payo, kapanatagan, at karunungang mula sa Espiritu Santo.

Kapag ang mahalagang sandaling ito ng personal na pagninilay-nilay ay natapos na, huwag tumigil sa pagdarasal. Ang tahimik na panalangin, sa kaibuturan ng iyong puso’t isipan, ang magiging paraan ng pag-iisip mo sa buong buhay mo. Sa pakikipag-ugnayan mo sa iba, sa paggawa mo ng mga desisyon, sa iba’t ibang emosyon at mga tuksong nararanasan mo—hingin ang gabay ng Panginoon. Anyayahan at hangarin na mapasaiyo ang Kanyang Espiritu upang magabayan ka na magawa ang tama. (Tingnan sa Mga Awit 46:1; Alma 37:36–37; 3 Nephi 20:1.)

 

Pagnilayan sa buong maghapon ang mga banal na kasulatan at iba pang magagandang literatura; patuloy na manalangin

Sa maraming paraan, ang ikalabing-isang hakbang ang dapat na karugtong ng mga ginawa mo sa ikasampung hakbang upang patuloy mong maipamuhay ang katotohanan. Sa pagpalano mo ng mga gagawin, tapusin ang mga dapat mong gawin sa buong maghapon at sa pagsapit ng gabi bago matulog, patuloy na manalangin sa Diyos nang buong puso. Magandang pagnilayan sa buong maghapon ang pinag-aaralan mo sa umaga habang ginagawa mo ang mga naiplanong aktibidad sa araw na iyon. Makakatulong sa iyo ang ganitong gawi upang maiayon ang isip mo sa katotohanan.

Likas sa atin ang hindi disiplinado, ngunit kung magtutuon ka kay Jesucristo at sa halimbawang ipinakita Niya, mapagpakumbaba mong masusunod ang Ama. Tulad ng Tagapagligtas, matapat mong masasabi ang “Mangyari nawa ang iyong kalooban” (Mateo 26:42) sa buong maghapon. Gagabayan at ihahanda ka ng Liwanag ni Cristo upang makasama mo ang Espiritu Santo. Mas palagi mong makakasama ang Espiritu Santo, at madaragdagan ang kakayahan mong malaman at mapatunayan ang katotohanan.

 


Pag-aaral at Pag-unawa

Pag-aralan ang mga sumusunod na banal na kasulatan at mga pahayag ng mga lider ng Simbahan. Daragdagan nito ang iyong pag-unawa at tutulungan kang matuto. Magagamit mo ang mga banal na kasulatang ito, ang mga pahayag, at ang mga tanong para sa pagninilay-nilay na may kasamang panalangin, personal na pag-aaral at talakayan sa grupo.

 

Magsilapit sa Panginoon

“Magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo; masigasig akong hanapin at inyo akong matatagpuan; humingi, at kayo ay makatatanggap; kumatok, at kayo ay pagbubuksan” (D at T 88:63).

  • Iginagalang ng Panginoon ang iyong kagustuhan at kalayaang pumili. Tinutulutan ka Niya na lumapit sa Kanya nang hindi pinipilit. Lumalapit Siya sa iyo kapag inaanyayahan mo Siyang lumapit. Isulat kung paano ka lalapit ngayon sa Kanya.

 

Pasasalamat

“Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka’t ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu” (1 Mga Taga Tesalonica 5:17–19).

  • Kapag naaalala mong magpasalamat para sa lahat ng bagay sa buhay mo, maging ang mga bagay na hindi mo nauunawaan, magagawa mo ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos na tinawag ni Pablo na pagdarasal na “walang patid.” Sikaping pasalamatan ang Diyos sa buong maghapon. Paano ka lalong inilalapit ng pagpapasalamat sa Espiritu?

 

Magpakabusog sa mga salita ni Cristo

“Ang mga anghel ay nagsasalita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo; anupa’t, nangungusap sila ng mga salita ni Cristo. Samakatwid, sinabi ko sa inyo, magpakabusog kayo sa mga salita ni Cristo; sapagkat masdan, ang mga salita ni Cristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin” (2 Nephi 32:3).

  • Sa talatang ito, itinuro ni Nephi na kapag nagpakabusog ka sa mga salita ni Cristo, gagabayan ka ng mga salitang ito sa lahat ng kailangan mong malaman at gawin. Ilarawan kung paano kaya kung si Jesucristo ay lalakad at makikipag-usap sa iyo buong maghapon. Isulat ang nararamdaman mo habang pinagninilayan ito.

 

Personal na paghahayag

“Sinabi ng Tagapagligtas na ‘Sasabihin ko sa iyo sa iyong isipan at sa iyong puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo’ (D at T 8:2, idinagdag ang pagbibigay-diin). … “Ang impresyon sa isipan ay napakadetalyado. Ang mga detalyadong salita ay maaaring marinig o madama at maisulat na parang idinidikta ang mga instruksyon. Ang komunikasyon sa puso ay mas pangkalahatang impresyon” (Richard G. Scott, “Helping Others to Be Spiritually Led,” Doctrine and Covenants and Church history symposium, Agosto 11, 1998, 2).

  • Kapag mas naunawaan mo ang personal na paghahayag, mas madalas mo itong madarama at sa mas maraming paraan. Isulat kung paano ka nakadama ng mga impresyon at paghahayag mula sa Panginoon.

“Sinasabi ko sa inyo na [ang mga bagay na ito na sinabi ko] ay ipinaalam sa akin ng Banal na Espiritu ng Diyos. Masdan, ako ay nag-ayuno at nanalangin nang maraming araw upang aking malaman ang mga bagay na ito sa aking sarili. At ngayon nalalaman ko sa aking sarili na ang mga yaon ay totoo; sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagbigay-alam nito sa akin sa pamamagitan ng kanyang Banal na Espiritu; at ito ang diwa ng paghahayag na nasa akin” (Alma 5:46).

  • Nagpatotoo si Alma na matapos siyang manalangin at mag-ayuno, ay nadagdagan ang kakayahan niyang tumanggap ng paghahayag. Ang pag-iwas sa iyong adiksiyon ay maituturing na isang uri ng pag-aayuno. Isulat kung paano mo mas nadama ang diwa ng paghahayag mula nang huminto ka sa bisyo.

“Ang ideya na ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay nagdudulot ng inspirasyon at paghahayag ay nagpapahiwatig ng katotohanan na kasama sa layunin ng pagsulat sa isang banal na kasulatan ay ang maaaring maging kahulugan ng banal na kasulatan na iyan sa mambabasa ngayon. Maliban diyan, sa pagbabasa ng banal na kasulatan maaaring may matanggap na bagong paghahayag tungkol sa anumang nais ipabatid ng Panginoon sa nagbabasa sa sandaling iyon. Hindi tayo naglalahad nang labis kapag sinasabi natin na ang mga banal na kasulatan ay maituturing na Urim at Thummim na tutulong sa bawat isa sa atin na makatanggap ng personal na paghahayag” (Dallin H. Oaks, “Scripture Reading and Revelation,” Ensign, Ene. 1995, 8).

  • Ang pag-aaral ng wika ng banal na kasulatan ay parang pag-aaral ng bagong wika. Ang pinakaepektibong paraan upang lubos na maunawaan ito ay basahin at pag-aralan ito araw-araw. Sumulat ng isang talata mula sa banal na kasulatan na nakaantig sa iyo at naging personal na paghahayag sa iyo.

 

Pagtanggap ng payo mula sa Panginoon

“Huwag hangaring pagpayuhan ang Panginoon, kundi tumanggap ng payo mula sa Kanyang kamay. Sapagkat masdan, kayo na rin sa inyong sarili ay nalalamang nagpapayo siya sa karunungan, at sa katarungan, at sa dakilang pagkaawa, sa lahat ng kanyang gawa” (Jacob 4:10).

  • Ang aming mga panalangin ay maaaring hindi mabisa noon dahil mas marami pa kaming oras na ginugol sa pagpapayo sa Panginoon—sinasabi sa Kanya ang gusto namin—kaysa sa alamin ang nais Niyang ipasiya at gawin namin. Isipin ang pagdarasal mo kamakailan. Nagpayo ka ba sa Panginoon o humingi ka ng payo sa Panginoon? Isulat ang tungkol sa kahandaan mong makinig at tumanggap ng Kanyang payo.