Addiction Recovery Program - Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik

Step 12: Serbisyo

MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Kay nakaangkon og usa ka espiritwal nga pagkahigmata isip resulta sa Pag-ula ni Jesukristo, ipakigbahin kini nga mensahe ngadto sa uban ug gamita kini nga mga baruganan sa tanan nimong buhaton.

Ang pagserbisyo motabang kanimo sa paglambo diha sa kahayag sa Espiritu sa tibuok nimong kinabuhi. Sa step 10, nakat-on ka sa pagtimbang-timbang sa imong kinabuhi matag adlaw ug manubag sa imong mga binuhatan. Sa step 11, nakat-on ka sa paghinumdom sa Manluluwas sa tanang higayon aron kanunay ka nga makabaton sa giya sa Espiritu Santo kutob sa mahimo. Ang step 12 naglakip sa ikatulong angkla—pagserbisyo sa uban—nga mosiguro og padayon nga pagkaayo ug kapasayloan sa sala.

Aron magpabilin nga nakalingkawas sa pagkaadik, kinahanglan kalimtan nimo ang imong kaugalingon ug moserbisyo. Ang tinguha sa pagtabang sa uban usa ka natural nga resulta sa espiritwal nga pagkahigmata.

Ikaw adunay mensahe sa paglaum alang sa ubang mga addict, alang sa tanan nga nag-antus ug nabalaka nga mga tawo kinsa andam nga mokonsiderar og espiritwal nga paagi sa pag-usab sa ilang mga kinabuhi, ug alang niadtong nagtinguha og kamatuoran ug pagkamatarung. Ang mensahe mao nga ang Dios usa ka Dios sa mga milagro, sama nga ingon niana Siya sukad (tan-awa sa Moroni 7:29). Ang imong kinabuhi ang nagmatuod niana. Padulong ka sa pagkahimong bag-o nga tawo pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Mapakigbahin nimo sa labing maayo kini nga mensahe pinaagi sa imong mga paningkamot sa pagserbisyo sa uban. Samtang magserbisyo ka, ang imong panabut ug kahibalo niini nga proseso malig-on ug molambo.

Ang pagpaambit sa imong pagpamatuod sa Iyang kalooy ug sa Iyang grasya maoy usa sa labing importante nga mga serbisyo nga imong matanyag. Ang pakigtambayayong sa mga alantuson sa uban pinaagi sa mga buhat sa kamabination ug walay paghunahuna sa kaugalingon nga pagserbisyo usa ka bahin sa imong bag-ong kinabuhi isip sumusunod ni Kristo (tan-awa sa Mosiah 18:8). Si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo:

“Ang mga lalaki ug mga babaye kinsa mitugyan sa ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios makadiskubre nga Siya makahimo og mas daghan pa diha sa ilang mga kinabuhi kay sa sila makahimo. Iyang paladman ang ilang mga kalipay, lugwayan ang ilang panan-awon, pasabton og dali ang ilang mga hunahuna, palig-unon ang ilang mga kaunoran, bayawon ang ilang mga espiritu, pilo-piloon ang ilang mga panalangin, dugangan ang ilang mga kahigayunan, hupayon ang ilang mga kalag, hatagan og mga higala ug, bu-buan og kalinaw. Bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi sa pag-alagad sa Dios makakaplag og kinabuhing dayon” (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 4).

Pagmainampoon samtang mokonsiderar ka og ang mga paagi sa pagserbisyo, magtinguha kanunay nga magiyahan sa Espiritu Santo. Kon andam ka, makakaplag ka og daghang mga oportunidad sa pagpaambit sa espirituhanong mga baruganan nga imong nakat-unan. Makakaplag ka og mga paagi sa pagpaambit sa imong pagpamatuod sa uban ug mga oportunidad sa pagserbisyo kanila sa daghang mga paagi. Sa imong pagserbisyo sa uban, ipadayon ang imong kamapainubsanon pinaagi sa pagtutok sa mga baruganan ug mga pamaagi sa ebanghelyo nga imong nakat-unan. Niana lamang nga makasiguro ka nga ang imong mga motibo ug inspirasyon maayo. Siguroha nga libre ang imong paghatag, wala magpaabut og piho nga resulta. Tahura ang kabubut-on sa uban. Hinumdumi nga kadaghanan nato kinahanglang “moabut sa pinakaubos” sa wala pa kita mahimong andam sa pagtuon ug paggamit niini nga mga baruganan. Mao usab kini sa kadaghanan niadtong gitinguha nimong tabangan.

Kon mahibalo ka sa uban nga dunay problema sa pagkaadik diha sa ilang kinabuhi o sa kinabuhi sa ilang mga minahal, mahimo nimo silang pahibaloon niini nga giya ug sa Addiction Recovery Program sa LDS Family Services. Kon gusto nila nga makig-istorya, tuguti sila. Isugilon ang pipila sa imong istorya aron mahibalo sila nga makasabut ka. Ayaw paghatag og tambag o mosulay sa pag-ayo kanila sa bisan unsa nga paagi. Pahibaloa lang sila sa programa ug sa espirituhanong mga baruganan nga nakapanalangin sa imong kinabuhi.

Tingali imong madiskubrihan nga kon ang usa ka addict dili andam sa pagdawat niining espirituhanong mga baruganan, basin usa ka sakop sa pamilya o higala sa addict tingali modawat. Hapit tanan nga nagpuyo niining makuyaw nga panahon makabenepisyo pinaagi sa pagkat-on ug paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo. Tingali mobati ka usahay nga gidasig sa pagtanyag sa usa ka tawo og kopya niini nga giya kauban sa usa ka Basahon ni Mormon. Sa pagbuhat niini, tinud-anay nimong mapakigbahin ang mga himan nga nakatabang kanimo nga matarung og balik ang imong kinabuhi pinaagi sa pagduol kang Kristo.

Kon ikaw adunay buhaton alang sa laing tawo o mopakigbahin sa mensahe sa paglaum ug pagkaayo, kinahanglang dili nimo tugutan nga magsalig na og maayo ang laing tawo kanimo. Ang imong responsibilidad mao ang pag-awhag sa uban nga nanlimbasug sa pagdangup ngadto sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas alang sa giya ug gahum. Dugang pa, kinahanglang dili ka magpanuko sa pag-awhag kanila nga modangup usab sa awtorisadong mga sulugoon sa Ginoo. Dagkong mga panalangin mahimong moabut gikan sa Ginoo pinaagi niadtong naghupot sa mga yawe sa priesthood. Samtang naningkamot ka sa pagtabang sa uban, kinahanglan nimong masabtan nga mahimong lisud alang kanila nga magpabilin diha sa pagkaayo kon ang mga sakop sa pamilya dili makasuporta kanila o dili makasabut nga ang pagkaayo nagkinahanglan og panahon. Hinoon, si bisan kinsa may kahigayunang maayo, bisan unsa pa ang reaksyon sa uban—bisan ang labing suod nga mga minahal.

Samtang imong dad-on sa uban ang mensahe sa pagkaayo pinaagi sa mga baruganan sa ebanghelyo, kinahanglan ka nga magmapailubon ug maaghup. Walay luna sa imong bag-ong kinabuhi alang sa garbo o bisan unsang pagbati sa kahawud. Ayaw kalimti kon asa ka gikan ug giunsa ka pagluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Si Jesukristo mobuhat sa ingon “sa tanan nga mga hitabo” alang niadtong maghinulsol ug modangup Kaniya (Mosiah 29:20).

Sa imong kadasig sa pagtabang sa uban, siguroha ang pagbaton og balanse tali sa pagpaambit sa mensahe ug sa pagpaningkamot diha sa imong kaugalingong programa. Kinahanglan nga ang imong nag-unang gitutokan mao ang padayon nga paggamit niini nga mga baruganan sa imong kaugalingon. Ang imong mga paningkamot sa pagpaambit niini nga mga ideya sa uban mahimong sama ra ka epektibo sa pagkaayo nga imong napadayon.

Kini nga mga baruganan nga imong nakat-unan ug gibuhat sa pagbuntog sa imong pagkaadik mao ang sama nga mga baruganan nga mogiya kanimo sa tanang aspeto sa imong kinabuhi sa paglihok sumala sa plano sa Ginoo. Sa paggamit niini nga mga baruganan sa ebanghelyo, makalahutay ka hangtud sa katapusan sama sa gisugo sa Ginoo ug makabuhat ka niini uban sa kalipay.

 


Mga Lakang nga Buhaton

Pagpamatuod diha sa publiko; i-magnify ang mga calling ug mga talento sa pagserbisyo sa uban; pagpahigayon og family home evening ug pamilya nga pag-ampo; pangandam sa pagtambong sa templo ug sa pagsimba didto

Ang imong pagpamatuod sa gugma ug kalooy sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Pinalanggang Anak, si Jesukristo, dili na usa ka teyoriya lang. Nahimo na kining buhi nga kamatuoran. Nasinati nimo kini sa imong kaugalingon. Sa imong pagkamatngon sa Iyang gugma alang kanimo, nakamatngon ka usab sa Iyang gugma alang sa uban.

Si Presidente Howard W. Hunter mitudlo, “Kita nga nakaambit sa Pag-ula adunay obligasyon nga matinud-anong magpamatuod mahitungod sa atong Ginoo ug Manluluwas” (“The Atonement and Missionary Work,” seminar alang sa bag-o nga mga mission president, Hunyo 21, 1994, 2). Pagpamatuod sa imong pamilya diha sa pulong ug buhat sa pribado nimong panimalay.

Pagpamatuod sa regular nga mga family home evening, sa tibuok pamilya nga pag-ampo, ug tibuok pamilya nga pagtuon sa kasulatan. Pagpamatuod samtang moapil ka sa imong pamilya sa mga proyekto sa pagserbisyo ug samtang magpakabuhi ka sa usa ka Kristohanon nga paagi. Makahimo ka usab sa pagpamatuod diha sa Simbahan, sama sa mga miting sa puasa ug pagpamatuod o sa mga klase o samtang naghatag og serbisyo sa Simbahan.

I-magnify ang mga calling sa Simbahan nga imong nadawat. Kon ikaw walay mga responsibilidad diha sa inyong ward o stake, pahibaloa ang imong bishop nga andam ka sa pagserbisyo. Makapanalangin ka usab sa uban pinaagi sa pag-apil sa buhat sa family history ug pinaagi sa pag-andam sa pagsimba ug pagserbisyo sa templo ug sa paghimo og mga pakigsaad didto uban sa Ginoo. Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo, “Ang pagserbisyo sa templo maoy katapusang resulta sa tanan natong pagtudlo ug kalihokan” (sa Conference Report, Okt. 2005, 3; o sa Liahona, Nob. 2005, 4). Ang mga baruganan nga gitudlo niini nga giya modala kanimo ngadto sa templo; makadugang kini sa imong tinguha sa pagserbisyo didto.

Bisan tingali og wala ka maghunahuna nga posible kini kaniadto, makahunahuna ka na nga misulod sa pultahan sa balaan nga templo, mitagamtam og maayo sa kalinaw didto, ug mibati nga duol sa Ginoo sulod sa Iyang balay. Diha sa templo, makakaplag ka og espirituhanong gahum sa pagpadayon sa imong pagkaayo. Si Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa Napulog Duha mipamatuod: “Ang regular nga buhat sa templo makahatag og espirituhanong kalig-on. Mamahimo kining angkla sa inadlaw nga kinabuhi, usa ka tinubdan sa giya, proteksyon, kasiguroan, kalinaw, ug pagpadayag” (sa Conference Report, Abr. 1992, 123; o Ensign, Mayo 1992, 88).

 

Serbisyuhi ang uban kinsa nanlimbasug sa pagkaadik pinaagi sa pagpaambit sa mga baruganan sa pagkaayo; gamita kini nga mga baruganan sa tanang aspeto sa kinabuhi

Ang Addiction Recovery Program sa LDS Family Services nagtanyag og daghang mga oportunidad sa pagserbisyo. Makaserbisyo ka sa uban pinaagi sa pagtambong sa mga miting ug pagpaambit sa imong kasinatian, hugot nga pagtuo, ug paglaum. Makasuporta ka sa uban ug makalig-on kanila.

Kay imong gisunod ang mga baruganan sa ebanghelyo, nakakat-on ka nga ang Pag-ula magamit sa tanang aspeto sa kinabuhi. Si Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipamatuod:

“Sa pipila ka rason maghunahuna kita sa Pag-ula ni Kristo nga magamit lamang sa katapusan sa mortal nga kinabuhi sa katubsanan gikan sa Pagkapukan, gikan sa espirituhanong kamatayon. Kini mas labaw pa gayud niana. Mao kini usa ka gahum nga anaa gayud sa kanunay aron matawag sa matag adlaw nga kinabuhi. Kon kita gisakit o gisamok o gihasol sa konsensya o nabug-atan sa kasubo, Siya makaayo kanato” (sa Conference Report, Abr. 2001, 28; o Ensign, Mayo 2001, 23).

Mahimo nimong ipakigbahin kini nga mensahe ngadto sa uban pinaagi sa imong ehemplo ug sa imong mga pulong sa pagdasig. Kon makahimamat ka og mga tawo sa tibuok adlaw, timbayaa sila uban sa pahiyom. Pagpakita og pasalamat sa unsay ilang gibuhat. Kon motumaw ang mga oportunidad, pagpamatuod sa paglaum nga moabut pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

 


Pagtuon ug Pagsabut

Ang mga kasulatan ug mga pagtulun-an sa mga lider sa Simbahan makatabang kanimo sa pagpadayon sa imong pagkaayo. Tun-i ang mosunod nga mga kasulatan ug mga pamahayag. Gamita kini sa mainampoong pagpamalandong, personal nga pagtuon, ug diskusyon sa grupo.

 

Pagkakabig ug pagkaayo

“Ang makabig nagpasabut nga mobiya gikan sa usa ka pagtuo o buluhaton ngadto sa lain. Ang pagkakabig usa ka espiritwal ug moral nga kausaban. Ang makabig nagpasabut dili lamang sa mental nga pagdawat kang Jesus ug sa iyang mga pagtulun-an apan usab sa makadasig nga pagtuo diha kaniya ug sa iyang ebanghelyo—usa ka pagtuo nga mohimo og kausaban, usa ka tinuod nga kausaban diha sa pagsabut sa kahulugan sa kinabuhi ug sa iyang pagkamaunungon ngadto sa Dios sa interes, sa hunahuna, ug sa pamatasan” (Marion G. Romney, sa Conference Report, Guatemala Area Conference 1977, 8).

  • Ang Manluluwas mitambag ni Pedro sa paglig-on sa iyang kaigsoonan human siya makabig (tan-awa sa Lucas 22:32). Pagsulat mahitungod sa depinisyon ni Presidente Romney sa pagkakabig ug sa unsang paagi kini magamit sa imong kasinatian sa pagkaayo.

  • Unsay pagbati nimo kabahin sa paglig-on sa uban samtang sila nagpaayo gikan sa makaadik nga mga gawi?

 

Dako nga pag-uswag gikan sa ginagmay nga lakang

“Busa, ayaw pagluya diha sa maayo nga buhat, kay kamo nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanon nga buhat. Ug gikan sa gagmay nga mga butang magagikan ang mga dagko” (D&P 64:33).

  • Pagsulat mahitungod sa mga pagbati nga anaa kanimo kon maghunahuna ka sa pagsunod niini nga mga baruganan sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Sa unsang paagi makatabang ang pagkaamgo nga ang dagkong mga buhat himoon diha sa ginagmay nga mga lakang?

 

Paglig-on sa uban

“Kini mao ang akong himaya, nga tingali ako mahimo unta nga himan diha sa mga kamot sa Dios aron sa pagdala sa pipila ka mga kalag ngadto sa paghinulsol; ug kini mao ang akong hingpit nga kalipay.

“Ug tan-awa, kon ako makakita og daghan sa akong mga kaigsoonan nga matinud-anon nga naghinulsol, ug moduol sa Ginoo nga ilang Dios, niana ang akong kalag mapuno uban sa hingpit nga kalipay; niana ako mahinumdom unsa ang nahimo sa Ginoo alang kanako, oo, gani nga siya mipatalinghug sa akong pag-ampo; oo, niana ako mahinumdom sa iyang maloloy-on nga kamot nga iyang gitunol ngari kanako” (Alma 29:9–10).

  • Atong nakat-unan nga importante sa pagkaayo nga mahimong andam nga mopakigbahin sa atong mga pagpamatuod niini nga mga baruganan. Sa unsang paagi ang pagpaambit sa imong kasinatian makatabang kanimo nga magpabiling lig-on diha sa imong pagkaayo?

“[Kay kamo] andam sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan; oo, ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga maanaa, bisan hangtud sa kamatayon, nga kamo mahimo nga matubos sa Dios, ug malakip uban niadto nga diha sa unang pagkabanhaw, nga kamo makabaton og kinabuhi nga dayon—

“Karon ako moingon nganha kaninyo, kon mao kini ang tinguha sa inyong mga kasingkasing, unsay anaa kaninyo batok sa pagpabunyag diha sa ngalan sa Ginoo, ingon og usa ka saksi sa iyang atubangan nga kamo nakasulod ngadto sa usa ka pakigsaad uban kaniya, nga kamo mag-alagad kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo, nga siya unta mobu-bu sa kabuhong sa iyang Espiritu diha kaninyo?” (Mosiah 18:9–10).

  • Ang imong kasinatian sa pagkaadik makatabang kanimo nga mobati alang niadtong nanlimbasug sa pagkaadik; ang imong kasinatian sa pagkaayo makatabang kanimo sa paghupay kanila. Pagsulat mahitungod sa imong midako nga tinguha ug sa imong abilidad nga mobarug isip saksi sa Dios tungod kay ikaw nakasunod sa mga lakang sa pagkaayo.

 

Pagserbisyo uban sa tabang sa Ginoo

“Mipili ang Manunubos og dili perpekto nga mga tawo aron sa pagtudlo sa dalan paingon sa kahingpitan. Iya kining gibuhat kaniadto; Iya kining gibuhat karon” (Thomas S. Monson, sa Conference Report, Abr. 2004, 19; o Liahona, Mayo 2004, 20).

  • Usahay maghunahuna kita kon andam na ba kita nga mopaambit sa pagkaayo ngadto sa uban tungod kay kita wala pa hingpit nga nagbuhat niini nga mga baruganan. Sa unsang paagi mopakalma sa imong mga kahadlok ang pagkaamgo nga ang Manluluwas naglihok pinaagi sa dili perpektong mga tawo?

 

Ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan

“Kay wala ko igakaulaw ang ebanghelyo ni Kristo: kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo” (Mga Taga-Roma 1:16).

  • Isulat ang imong mga hunahuna ug pagbati samtang mohinumdom ka ug mokonsiderar nga nagkinahanglan kini og espirituhanong kasinatian aron sa pagtabang kanimo nga mabuntog ang imong pagkaadik. Pagsulat mahitungod sa bisan unsa nimong mga pagbati sa pagduha-duha sa pagsulti sa uban nga naayo ka pinaagi sa paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo.

“Lakaw sa imong agianan bisan diin Ako magbuot, ug kini ihatag kanimo pinaagi sa Maghuhupay unsa ang imong buhaton ug asa ikaw paingon.

“Pag-ampo sa kanunay, tingali unya og ikaw matintal ug mawala ang imong ganti.

“Pagmatinud-anon ngadto sa katapusan, ug tan-awa, Ako mag-uban kanimo. Kini nga mga pulong dili sa tawo ni sa mga tawo, apan gikan kanako, gani si Jesukristo, ang imong Manunubos, pinaagi sa kabubut-on sa Amahan” (D&P 31:11–13).

  • Ang mga kasulatan puno sa mga giya alang niadtong gusto nga makabaton og usa ka espirituhanon nga paagi sa kinabuhi nga mogiya kanila balik sa Dios. Unsa nga piho nga mga giya ang imong nakita niini nga mga bersikulo?