Addiction Recovery Program - Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik

Step 2: Paglaum

MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Tuohi nga ang gahum sa Dios makapahiuli kanimo ngadto sa kompletong espirituhanong kahimsug.

Sa diha nga among naamguhan nga wala kami mahimo kabahin sa among pagkaadik, kadaghanan kanamo mibati nga nakuhaan sa bisan unsang paglaum. Ang uban kanamo nga nagdako nga walay ideya sa Dios nakasiguro nga nahurot na namo ang tanang kapanguhaan og tabang. Sa laing bahin, ang uban kanamo nga mituo sa Dios kombinsedo nga sobra ra ang Iyang kasagmuyo kanamo aron motabang. Bisan asa niini, ang step 2 mipresentar kanamo og tubag nga wala pa namo makonsiderar o among gibaliwala—sa pagdangup ngadto sa Dios ug pagkaplag og paglaum diha sa Pag-ula ni Jesukristo.

Napaubos sa katapusan, nangayo kami og tabang. Human sa gibati namo nga gamay kaayong paglaum, misugod kami sa pagtambong og mga recovery meeting. Sa una namong pagtambong sa mga miting, napuno kami sa mga pagduha-duha ug kahadlok. Nahadlok kami ug tingali gani matahapon, apan maayo na lang kay mitambong kami. Didto among nadungog ang mga lalaki ug babaye nga tinud-anay nga mihulagway kon unsa ang ilang kanhi nga mga kinabuhi, unsay nahitabo aron mausab sila, ug unsa ang pagpakabuhi nga naayo gikan sa pagkaadik. Among nadiskubrihan nga daghan sa mga tawo nga among nakaila sa mga miting mibati usab kanhi og kawalay paglaum sama sa among gibati. Apan karon sila nangatawa, nakig-istorya, mapahiyumon, nanagtambong sa mga miting, nag-ampo, nagbasa sa mga kasulatan, ug nagsulat diha sa ilang mga recovery journal.

Sa hinay-hinay, ang mga baruganan nga ilang gipakigbahin ug gisunod misugod sa pag-epekto kanamo. Samtang nagpadayon kami sa pagbalik, misugod kami sa pagbati og usa ka butang nga wala na namo mabati sa mga katuigan—mibati kami og paglaum. Kon adunay paglaum alang sa uban nga diha na gayud sa ngilit sa kalaglagan, tingali adunay paglaum usab alang kanamo! Mapasalamaton kami nga nakadungog nga kon modangup lang kami sa Ginoo, “walay gawi, walay pagkaadik, walay rebelyon, walay kalapasan, walay sala nga dili maapil sa saad sa hingpit nga kapasayloan” (Boyd K. Packer, in Conference Report, Oct. 1995, 22; or Ensign,Nob. 1995, 19).

Niini nga kahimtang sa pagtuo ug pagpamatuod, nakakaplag kami og paglaum nga misugod sa pagpukaw kanamo ngadto sa kalooy ug gahum sa Dios. Misugod kami sa pagtuo nga Siya makapalingkawas kanamo gikan sa pagkaulipon sa pagkaadik. Among gisunod ang mga ehemplo sa naayo namo nga mga higala. Mitambong kami og mga miting, nag-ampo, mibalik sa among mga kalihokan sa Simbahan, ug namalandong ug migamit sa mga kasulatan, ug ang among kaugalingong mga milagro misugod sa pagpanghitabo. Napanalanginan ang among kaugalingon sa grasya ni Jesukristo nga mapadayon ang among paghunong usa ka adlaw matag higayon. Sa among pagbuhat sa step 2, nahimo kaming andam nga ilisan ang pagsalig sa among kaugalingon ug sa among pagkaadik uban sa pagtuo diha sa gugma ug gahum ni Jesukristo. Among gibuhat kini nga lakang sa among hunahuna ug sa among kasingkasing, ug among nasinati ang kamatuoran nga ang pundasyon sa pagkaayo gikan sa pagkaadik kinahanglan gayud nga espirituhanon.

Samtang imong sundon ang mga lakang nga girekomendar niini nga giya, imong masinati ang samang kamatuoran. Angay gayud kini sa tanang paningkamot. Kini nga programa espirituhanon, ug kini usa ka programa sa buhat. Kon imong sundon kini nga mga baruganan ug tugutan nga moepekto kini sa imong kinabuhi, ang imong kaugalingon mapahiuli ngadto sa espirituhanong kahimsug pinaagi sa imong bag-ong nakaplagan nga relasyon uban sa Ginoo. Ang Iyang Espiritu motabang nimo nga mas matinuoron ug mas tin-aw nimong makita ang imong mga pagpili; mohimo ka og mga desisyon nga nahiuyon sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Alang sa uban kanamo kini nga milagro nahitabo hapit diha-diha dayon; alang sa uban, ang pagkaayo nahimong mas anam-anam. Bisan sa unsang paagi kini nahitabo kanimo, sa katapusan makaingon ka uban kanamo nga pinaagi sa “pagkamakanunayon kang Kristo,” ikaw giluwas gikan sa pagkaadik ug matagamtam ang usa ka “hingpit nga kahayag sa paglaum” (2 Nephi 31:20).

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo sa gahum sa Ginoo sa pagtabang kanimo:

“Dili gayud nato ipakaminos o ibaliwala ang gahum sa malumong mga kalooy sa Ginoo. Ang kayano, ang katam-is, ug ang makanunayon nga malumong mga kalooy sa Ginoo dako kaayog mahimo as paglig-on ug pagpanalipod kanato sa mga panahon sa kasamok diin anaa kanato karon ug sa umaabut. Kon ang mga pulong dili makahatag sa kahupayan nga atong gikinahanglan o makapahayag sa kalipay nga atong gibati, diin wala gyuy mahimo ang pagsulay sa pagpasabut sa dili mahimong mapasabut, kon ang katarungan ug rason dili makahatag og igong pagsabut kalabut sa mga inhustisya ug sa walay kaangayan sa kinabuhi, kon ang mortal nga kasinatian ug pagtuki dili igo nga makahatag sa gustong mahitabo, ug kon daw kita nag-inusara ra gyud, sa tinuoray gipanalanginan kita pinaagi sa malumong mga kalooy sa Ginoo ug nahimong malig-on ngadto sa gahum sa kaluwasan (tan-awa sa 1 Nephi 1:20).

“Ang ubang mga tawo nga makadungog o makabasa niini nga mensahe nasayop nga mopakunhod o mosalikway diha sa ilang personal nga kinabuhi ang pagkaanaa sa malumong mga klaooy sa Ginoo. . . Tingali sayop kitang maghunahuna nga ang maong mga panalangin ug mga gasa gitagana alang sa ubang katawhan nga makita nga daw mas matarung o nagserbisyo og dayag ra nga mga calling sa Simbahan. Ako mopamatuod nga ang malumong mga kalooy sa Ginoo maanaa kanatong tanan ug nga ang Manunubos sa Israel madasigon nga mohatag sa maong mga gasa kanato” (sa Conference Report, Abr. 2005, 106–7; o Ensign,Mayo 2005, 100–101).

Imong makita ang malumong mga kalooy sa Ginoo sa imong kinabuhi samtang makat-on ka sa pagbantay niini ug samtang motuo ka nga ang gahum sa Dios tinud-anay nga makatabang kanimo nga mamaayo.

 


Mga Lakang nga Buhaton

Pag-ampo; basaha ug pamalandungi ang mga kasulatan

Samtang imong kalimtan ang garbo ug mosugod sa pagkonsiderar sa pagdala og balik sa Dios nganha sa imong kinabuhi, mosugod ka sa paghunahuna sa mas mainampoon nga paagi. Sa katapusan imong makaplagan ang imong kaugalingon nga andam na sa pagluhod ug pag-ampo nga kusog. Imong makaplagan unsa ka nindot nga makapahayag sa imong mga pagbati ug mga panginahanglan ngadto sa Dios. Bation nimo nga imong gibuksan pag-usab ang pakig-istorya ngadto sa usa ka tawo kinsa kanunay motubag kanimo, dili kanunay nga oo apan kanunay nga uban sa gugma. Sa katapusan mosugod ka sa pagsinati sa makaayo nga mga epekto sa pagkalingkawas gikan sa tinuyo nimong pag-inusara.

Ang tinguha sa pagpakigsulti sa Dios mogiya kanimo ngadto sa pagtuon sa pulong sa moderno ug karaang mga propeta. Samtang makadungog ka sa uban nga nakakaplag og mga tubag diha sa mga kasulatan, ang imong paglaum motubo nga makakaplag ka usab og mga tubag. Samtang magsulat ka sa imong mga gihunahuna, makadawat ka og dugang nga mga impresyon gikan sa Espiritu. Tun-i sa mainampuong paagi, ug ang Ginoo mohatag kanimo og mga tubag sa imong mga pangutana ug mga panginahanglan.

Usa ka maayong dapit nga sugdan ang imong pagtuon mao ang mga bersikulo dapit sa katapusan sa matag kapitulo niini nga giya. Ang matag bersikulo gipili uban sa hunahuna nga pagkaayo, ug ang matag pangutana gipangutana uban sa paglaum nga makatabang kini kanimo sa paggamit sa bersikulo sa imong kinabuhi. Paggahin og pipila ka minuto matag adlaw sa pagkasayud unsay gusto sa Ginoo nga isulti kanimo.

 

Tuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug sa Espiritu Santo

Kadaghanan namo nagtubo nga dunay konsepto kabahin sa Dios, ug isip mga miyembro sa Simbahan kami dili mominos adunay gamayng kahibalo kabahin sa Langitnong Amahan, ni Jesukristo, ug sa Espiritu Santo. Tingali aduna pa gani kami yanong pagtuo diha Kanila, apan sa kasagaran wala namo ikonektar ang among personal nga mga panlimbasug ngadto sa among panginahanglan sa gahum sa Dios sa among kinabuhi.

Ang buhat nga gikinahanglan diha sa step 2 mao lamang ang pagkahimong andam nga motuo sa gugma ug kalooy sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug sa pagkaanaa ug sa panalangin sa Espiritu Santo. Ang among mga pagpamatuod mao nga mahibalo ka sa hingpit nga hiniusang gugma sa Dios nga Kapangulohan pinaagi sa pagpaniid sa ebidensya sa Ilang gugma ug gahum diha sa imong kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban.

 


Pagtuon ug Pagsabut

Ang mosunod nga mga kasulatan makatabang kanimo sa paghimo sa step 2. Mosugyot kami nga gamiton nimo kini nga mga kasulatan ug mga pangutana alang sa diskusyon, pagtuon, ug pagsulat. Hinumdumi ang pagkamatinuoron ug kapiho sa imong isulat.

 

Pagtuo sa Dios

Tuo sa Dios; tuo nga siya mao, ug nga siya ang milalang sa tanan nga mga butang, lakip sa langit ug sa yuta; tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, ug tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta; tuo nga ang tawo dili makasabut sa tanan nga mga butang diin ang Ginoo mahimo nga makasabut” (Mosiah 4:9).

  • Daghan nga mga saksi sa langit ug yuta nagpamatuod sa pagkaanaa sa Dios. Unsa nga mga ebidensya sa Dios ug sa Iyang gugma ang imong nasinati?

 

Hugot nga Pagtuo diha kang Jesukristo

“Isangyaw ngadto kanila ang paghinulsol, ug hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo; tudloi sila sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon ug sa pagkamaaghup ug pagkamapainubsanon sa kasingkasing; tudloi sila sa pagsalikway sa matag pagtintal sa yawa, uban ang ilang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo” (Alma 37:33).

  • Daghan kanamo misulay sa paggawas sa among pagkaadik pinaagi lamang sa kusganong tinguha o sa among pagsalig sa usa ka higala o therapist. Wala madugay among nasayran nga ang among pagsalig sa among kaugalingon o sa uban wala makahimo kanamo sa pagbuntog sa hingpit sa among pagkaadik. Isulat ang mahitungod sa imong mga pagbati karon kabahin sa pagkahimong mapainubsanon ug andam nga modangup kang Kristo ug sa Iyang ebanghelyo labaw sa tanang mga tinubdan sa tabang diha sa imong mga paningkamot nga maayo.

 

Ang kalooy sa Manluluwas

“Diha-diha ang amahan sa bata mituwaw nga nag-ingon, Nagatuo ako; tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan.” (Marcos 9:24).

  • Kini nga tawo nangayo og tabang gikan sa Manluluwas ug nakadawat niini. Si Jesus wala mobadlong kaniya sa iyang pagduha-duha. Isulat ang mahitungod sa kalooy ug pailub sa Manluluwas.

  • Unsay imong gibati mahitungod sa pagpakigbahin sa imong mga pagbati ngadto sa Ginoo?

 

Ang gasa sa grasya

“Manuol kita sa trono sa grasya, aron makadawat kitag kaluoy, ug makakaplag kita’g grasya nga makatabang kanato panahon sa pagpanginahanglan.”(Mga Hebreohanon 4:16).

  • Sa Giya ngadto sa Kasulatan, ang grasya gipasabut isip ang “diosnon nga panabang o kalig-on” nga gihatag pinaagi sa “[naghingapin nga] kalooy ug gugma ni Jesukristo” (Grasya,”72). Kini nga gasa sa balaanong kalig-on makahimo nimo sa pagbuhat og labaw pa kay sa imong mahimo kon pasagdan ka nga ikaw lang. Ang Manluluwas mobuhat alang kanimo sa unsay dili nimo mabuhat sa imong kaugalingon. Ang Iyang grasya mao ang paagi diin makahimo ka sa paghinulsol ug mausab. Sa unsang mga paagi nga imong gibati ang gasa sa grasya diha sa imong kinabuhi?

  • Sa unsang paagi ang gasa sa balaanong kalig-on maghimo nga imong mamentinar ang padayon nga pagkaayo?

 

Pagkaayo

“Motuo ba ikaw sa gahum ni Kristo ngadto sa kaluwasan? . . . Kon ikaw motuo sa katubsanan ni Kristo ikaw mamaayo” (Alma 15:6, 8).

  • Kon maghunahuna kita kabahin sa pagkaayo, kasagaran maghunahuna kita sa atong mga lawas. Unsa pa man ang anaa kanimo nga tingali magkinahanglan sa makaayo nga gahum ni Jesukristo?

  • Isulat ang mahitungod sa imong panginahanglan sa paggamit sa matubsanon (makapagawasnon, makapausab) nga gahum ni Kristo.

 

Pagkahigmata

“Kon kamo mopukaw ug modasig sa inyong mga galamhan, bisan ngadto sa pagsulay sa akong mga pulong, ug pagbansay sa usa ka tipik sa hugot nga pagtuo, oo, bisan kamo kutob ra sa pagtinguha sa pagtuo, tugoti kini nga tinguha nga molihok diha kaninyo, gani hangtud kamo motuo sa paagi nga kamo makahatag og luna alang sa usa ka bahin sa akong mga pulong” (Alma 32:27).

  • Ang pagkamatngon—o pagpukaw ug pagdasig sa inyong mga galamhan—usa ka importante nga bahin sa proseso sa pagkat-on nga motuo. Sa unsang mga paagi nga mas nakamatngon ka karon ni Jesukristo ug sa Iyang gahum diha sa imong kinabuhi kay sa miaging semana? sa miaging bulan? sa miaging tuig?

 

Pagkahaw-as gikan sa pagkaulipon

“Sila diha sa pagkabihag, ug usab ang Ginoo miluwas kanila gikan sa pagkaulipon pinaagi sa gahum sa iyang pulong” (Alma 5:5).

  • Ang pulong sa Dios gamhanan sa paghaw-as kanimo gikan sa pagkaulipon. Imong makita ang pulong sa Dios diha sa mga kasulatan ug sa mga pakigpulong nga imong madungog sa komperensya ug mabasa sa mga magasin sa Simbahan. Direkta usab nimong madawat ang pulong sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Isulat ang pipila sa mga butang nga gusto nimong buhaton karon aron makadawat sa Iyang pulong alang kanimo.