Addiction Recovery Program - Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik

Step 3: Pagsalig sa Dios

MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Desisyuni nga itugyan ang imong kabubut-on ug ang imong kinabuhi ngadto sa pag-atiman sa Dios ang Amahan sa Kahangturan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo.

Ang step 3 mao ang desisyon nga lakang. Sa unang duha ka lakang, nahigmata kami sa unsay dili namo mahimo sa among kaugalingon ug sa unsay gikinahanglan namo nga buhaton sa Dios ngari kanamo. Dayon diha sa step 3 gipaila kami sa bugtong butang nga among mahimo alang sa Dios. Makahimo kami og desisyon sa pag-abli sa among mga kaugalingon ngadto Kaniya ug sa pagtugyan sa among tibuok kinabuhi—sa nangagi, karon, ug sa umaabut—ug sa among kabubut-on mahitungod sa among kinabuhi ngadto Kaniya. Ang step 3 usa ka buhat sa kabubut-on. Kadto ang pinakaimportanting pagpili nga among gihimo sukad.

Si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihimo og pamahayag sa mosunod bahin sa ehemplo sa Manluluwas sa pagbatok sa tintasyon:

“Ang pagtugyan sa kabubut-on mao lang gayud ang talagsaong personal nga butang nga mahalad nato diha sa altar sa Dios. Lisud kana nga doktrina, apan tinuod kana. Ang daghan pang mga butang nga atong gihatag sa Dios, bisan unsa kini kanindot para kanato, sa tinud-anay mga butang nga Iya nang gihatag kanato, ug mipahulam Siya niini kanato. Apan kon masugdan nato sa pagtugyan ang atong kaugalingon pinaagi sa pagpaubos sa atong kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa Dios, nan naghatag gayud kita og makahuluganong butang ngadto Kaniya” (“Insights from My Life,” Ensign,Ago. 2000, 9).

Si Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihulagway sa iyang desisyon sa pagtugyan sa iyang kabubut-on ngadto sa Dios ug sa kagawasan nga nahatag niana nga pagdesisyon ngadto kaniya:

“Tingali ang labing dako nga nadiskubre sa akong kinabuhi, walay duda ang labing mahinungdanon nga pasalig, miabut sa dihang sa katapusan misalig ako sa Dios nga akong ipahulam o itugyan ang akong kabubut-on kaniya— nga walay pagpamugos, wala giahat, isip nag-inusarang indibidwal, nga ako ra, walay pagpanglimbong, walay gipaabut gawas sa pribilehiyo. Sa usa ka pagsabut, sa pinasumbingay, ang pagtangtang sa kabubut-on, nianang bililhong gasa nga gipasabut sa mga kasulatan nga mahinungdanon sa kinabuhi mismo, ug moingon, ‘Buhaton nako sumala sa imong pagbuot,’ mao ang pagkasayud sa pagkahuman nga sa pagbuhat sa ingon mas anaa kini kanimo” (Obedience,Brigham Young University Speeches of the Year [Dis. 7, 1971], 4).

Sa dihang among gibuhat ang step 3, giatubang namo ang kamatuoran nga ang pagkaayo mas dako nga resulta sa mga paningkamot sa Ginoo kay sa among paningkamot. Gibuhat Niya ang milagro sa dihang gidapit namo Siya sa among kinabuhi. Ang step 3 mao ang usa ka desisyon sa pagtugot sa Dios nga moayo ug motubos kanamo. Usa kadto ka desisyon sa pagtugot Kaniya sa pagdumala sa among kinabuhi, naghinumdom nga kanunay Siyang nagtahud sa atong kabubut-on. Sa ingon, nakahukom kami nga itugyan ang among kinabuhi sa Iyang mga kamot pinaagi sa pagpadayon sa pagsunod niining programa sa pagkaayo nga nakatutok sa espiritwal.

Sa una namong pagtambong sa mga recovery meeting, tingali gibati namo nga naahat o napugos sa uban aron motambong, apan sa pagbuhat sa step 3 gikinahanglan namong mohukom sa paglihok alang sa among kaugalingon. Nakaamgo kami nga ang pag-usab og ingon niini kadako sa among kinabuhi kinahanglan nga among kaugalingong desisyon. Dili kadto mahitungod sa unsay gibuhat sa among mga ginikanan, unsay ilang gibuhat karon, o unsay ilang gusto. Ug dili kadto mahitungod sa unsay hunahuna, gibati, gibuhat, o wala buhata sa among mga kapikas, mga pamilya, o mga higala. Among nakita nga kinahanglan nga andam kami nga magpabiling limpyo ug dili madala bisan unsa pa man ang mga opinyon ug mga pagpili sa uban. Ang among kaandam maoy lig-ong pundasyon diin nakabase ang padayon nga pagkaayo. Sa among pagbasa sa Basahon ni Mormon, nakakaplag kami og kusganong panghimatuod sa step 3 diha sa Alma 5:13: “Sila mipaubos sa ilang mga kaugalingon ug mitugyan sa ilang pagsalig diha sa tinuod ug buhi nga Dios.”

Sa dihang among gibuhat kini nga lakang, nahadlok kami sa unsay wala namo mahibaloi. Unsay mahitabo kon magpaubos kami sa among kaugalingon ug hingpit nga motugyan sa among kinabuhi ug kabubut-on ngadto sa pag-alima sa Dios? Alang sa kadaghanan kanamo, ang pagkabata lisud kaayo, ug nahadlok kami nga mahimong huyang pag-usab sama sa gagmayng mga bata. Nakombinser kami sa nangagi nga mga kasinatian nga ang paghimo og piho nga pasalig lisud kaayo, tungod sa kaguliyang nga naglibut kanamo dinhi sa kalibutan. Daghan na kaayo kami og nakita nga mga pasalig nga gipakyas. Kami mismo daghan usab og mga pasalig nga gipakyas. Ang labing maayo nga mahimo sa pipila kanamo mao ang pagsulay sa unsay gisugyot sa among mga higala nga padulong na maayo: “Ayaw paggamit. Tambong sa mga miting. Pangayo og tabang.” Kadtong nag-una kanamo sa pagbuhat sa mga lakang sa pagkaayo midapit kanamo sa pagsulay niining bag-ong paagi sa pagpakabuhi. Mapailubon silang naghulat kanamo nga mahimong andam sa pag-abli sa pultahan ngadto sa Dios bisan gamay lang.

Ang Ginoo mipadangat sa sama nga pagdapit: “Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan, ug nagatuktok: kon may magapatalinghug sa akong tingog, ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod Ako, ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban kanako” (Pinadayag 3:20).

Sa sinugdanan mabalak-on ug nagpanagana kami sa among mga paningkamot. Among ihatag ang among pagsalig sa Ginoo ug dayon bawion kini. Nabalaka kami nga masuko Siya sa among pagkadili makanunayon ug mokuha sa Iyang suporta ug gugma gikan kanamo. Apan wala Niya buhata.

Sa hinay-hinay among gitugutan ang Ginoo nga mopakita sa Iyang makaayo nga gahum ug sa kasiguroan sa pagsunod sa Iyang dalan. Sa katapusan nakaamgo ang matag usa kanamo nga dili lamang ang pagbiya sa among pagkaadik ang gikinahanglan, apan kinahanglan usab nga among itugyan ang among tibuok kabubut-on ug kinabuhi ngadto sa Dios. Sa among pagbuhat niini, nakaplagan namo nga Siya mapailubon ug madawaton sa among nag-ukon-ukon nga mga paningkamot sa pagtugyan ngadto Kaniya diha sa tanang mga butang.

Ang among abilidad sa pagbuntog sa tintasyon nakabase na karon sa among padayon nga pagkamanunuton sa kabubut-on sa Ginoo. Among gipahayag ang among panginahanglan alang sa gahum nga magamit namo pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas, ug misugod kami sa pagbati niana nga gahum sulod kanamo, naglig-on kanamo batok sa sunod nga tintasyon. Nakakat-on kami sa pagdawat sa kinabuhi base sa mga kondisyon sa Ginoo.

Sama sa naobserbahan ni Elder Maxwell, kini nga pagtugyan ngadto sa Ginoo lisud nga doktrina. Nagkinahanglan kini nga among ipahinungod pag-usab ang among kaugalingon ngadto sa Iyang kabubut-on sa pagsugod sa matag adlaw ug usahay sa matag oras o gani sa matag gutlo. Samtang andam kami sa pagbuhat sa ingon, makakaplag kami sa grasya, o sa makaabag nga gahum, sa pagbuhat sa unsay dili namo mahimo sa among kaugalingon.

Ang padayon nga pagtugyan ngadto sa kabubut-on sa Dios nagpaminos sa panagbangi ug naghatag og dugang nga kahulugan sa among kinabuhi. Ang gagmay nga mga butang sama sa kahuot sa trapiko dili na makapasuko. Dili na kami mahadlok sa among giutangan. Modawat na kami sa responsibilidad sa among mga binuhatan. Among dawaton ug tagdon ang uban sa paagi nga gusto namong matagad, sama sa pagtagad sa Manluluwas kanatong tanan. Ang among mga mata, among mga hunahuna, ug ang among mga kasingkasing sa katapusan bukas na sa kamatuoran nga ang mortalidad lisud ug nga kanunay kining adunay potensyal sa paghatag kanamo og kasubo ug kasagmuyo ingon man usab sa kalipay.

Sa matag adlaw gibag-o namo ang among pagtugyan ngadto sa Ginoo ug sa Iyang kabubut-on. Mao kini ang kasagaran nga gipasabut namo sa dihang moingon kami, “Usa ka adlaw matag higayon.” Nakahukom kami nga undangon ang pagkagahig ulo ug pagtinguha alang sa kaugalingon nga maoy sinugdanan sa among pagkaadik ug motagamtam og laing 24 ka oras sa kalinaw ug kalig-on nga naggikan sa pagsalig sa Dios ug sa Iyang kaayo, gahum, ug gugma.

 


Mga Lakang nga Buhaton

Motambong sa miting sa sakrament; moribyu ug mobag-o sa mga pakigsaad sa bunyag

Ang pagbuhat sa step 3 ug ang pagsalig sa Dios sa tanan nga mga butang mahimong sama sa usa ka bag-ong parisan sa antipara ug motan-aw sa tanang butang gamit ang bag-ong mga mata. Pinaagi sa paghimo sa desisyon nga itugyan ang imong kabubut-on ngadto sa Dios, mosugod ka sa pagsinati sa kahupayan ug kalipay nga moabut gikan sa pagtinguha ug pagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan.

Ang bunyag ug ang sakrament nagsimbolo sa imong gugma ug pagtugyan ngadto ni Jesukristo. Nakigsaad ka nga modala sa Iyang pangalan diha kanimo, sa kanunay mahinumdom Kaniya, sa pagsunod Kaniya ug pagsunod sa Iyang mga sugo “nga [ikaw] unta sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kanimo]” (Moroni 4:3; tan-awa usab sa Moroni 5:2; D&P 20:77, 79).

Pakigsulti sa imong bishop o branch president mahitungod sa imong pagkaadik ug sa imong desisyon sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios. Paningkamuti nga motambong sa sakrament miting matag semana. Samtang magsimba ka, paminaw og maayo sa mga pag-ampo sa sakrament ug ikonsiderar ang mga gasa nga gitanyag sa Langitnong Amahan kanimo. Dayon bag-oha ang imong pasalig nga dawaton ug sundon ang Iyang kabubut-on alang sa imong kinabuhi pinaagi sa pag-ambit sa sakrament kon ang imong bishop o branch president mohatag kanimo og pagtugot sa pagbuhat niini.

Samtang nag-uswag ang imong pagkaayo, makita nimo ang imong kaugalingon nga mas matinguhaon nga malakip niadtong nagpasidungog sa sakripisyo sa Manluluwas. Mosugod ka sa pagsinati sa reyalidad nga “sa Dios walay butang nga dili mahimo” (Lucas 1:37).

 

Desisyuni nga mosalig ug mosunod sa Dios; usba ang mahimo nimong mausab; dawata ang dili nimo mausab

Kini nga mga pulong—gikuha gikan sa usa ka pag-ampo ni Reinhold Niebuhr ug nailhan isip ang “Kalinaw sa Pag-ampo”—makatabang kanimo samtang modesisyon ka sa pagsalig ug pagsunod sa Dios, “O, Dios, hatagi ako sa kalinaw sa pagdawat sa mga butang nga dili nako mausab, kaisug sa pag-usab sa mga butang nga mahimo nakong mausab, ug kaalam sa pag-ila sa kalainan.”

Madawat nimo uban sa kalinaw ang kasamtangang reyalidad sa imong kondisyon kon mosalig ka sa abilidad sa Dios sa pagtabang kanimo. Madawat nimo uban sa kalinaw nga bisan dili nimo makontrolar ang mga pagpili ug mga binuhatan sa uban, makapili ka kon unsay imong buhaton sa matag sitwasyon nga imong atubangon.

Makadesisyon ka uban sa kaisug nga mosalig sa imong Amahan sa Langit ug molihok sumala sa Iyang kabubut-on. Imong matugyan ang imong kabubut-on ug kinabuhi ngadto sa Iyang pag-amuma. Makahukom ka sa pagbuhat sa unsay Iyang ipabuhat ug sa pagsunod sa Iyang mga sugo.

Dili ka tingali makahimo sa pag-usab sa pipila ka mga butang sa imong kinabuhi, apan makausab ka sa imong kaandam sa pagsalig sa Dios ug pagsunod Kaniya. Samtang makat-on ka sa pagsalig Kaniya, imong makita nga ang Iyang plano mao ang imong pagsunog sa unsay gitawag ni Alma og “mahinungdanon nga laraw sa kalipay” (Alma 42:8). Imong makat-unan nga bisan diha sa kasakit ug kalisud “diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya” (Mga Taga-Roma 8:28) ug nagsunod sa Iyang mga sugo (tan-awa usab sa D&P 90:24; 98:3; 100:15; 105:40).

 


Pagtuon ug Pagsabut

Ang mosunod nga mga kasulatan makatabang kanimo sa paghimo sa step 3. Gamita kini nga mga kasulatan ug mga pangutana alang sa pagpamalandong, pagtuon, ug pagsulat. Hinumdumi ang pagkamatinuoron ug kapiho sa imong isulat.

 

Nahiuyon sa kabubut-on sa Dios

“Pakig-uli sa inyong kaugalingon ngadto sa kabubut-on sa Dios, ug dili ngadto sa kabubut-on sa yawa ug sa pagkatawhanon; ug hinumdumi, human kamo mahiuli ngadto sa Dios, nga kini diha lamang ug pinaagi sa grasya sa Dios nga kamo maluwas” (2 Nephi 10:24).

 • Ikonsiderar kon unsay gipasabut nga magpuyo sa imong kinabuhi nga nahiuyon sa kabubut-on sa Dios. Hunahunaa kon sa unsang paagi ang Iyang makaabag nga gahum mahimong moabut sa imong kinabuhi samtang modangup ka Kaniya. Unsay imong gibati mahitungod sa pagtugot sa Dios nga modumala sa imong kinabuhi?

 • Unsay makapugong kanimo sa pagtugot Kaniya nga modumala sa imong kinabuhi?

 

Pagtugyan ngadto sa kabubut-on sa Dios

“Ang mga alantuson diin gibutang diha kang Alma ug sa iyang mga kaigsoonan gihimo nga magaan; oo, ang Ginoo mipalig-on kanila nga sila makadaug sa ilang mga alantuson uban sa kasayon, ug sila mitugyan sa maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo” (Mosiah 24:15).

 • Ang Ginoo makatangtang ra unta sa palas-anon ni Alma ug sa iyang katawhan; hinoon, Siya milig-on kanila aron makadaug “sa ilang mga alantuson uban sa kasayon.” Timan-i nga wala sila moreklamo apan malipayon ug mapailubon nga mitugyan ngadto sa kabubut-on sa Ginoo. Isulat ang mahitungod sa kamapainubsanon nga gikinahanglan aron makadawat dayon og kahupayan apan andam nga mapagaan ang palas-anon sa hinay-hinay.

 • Unsay gipasabut nga motugyan ngadto sa Dios? Unsaon nimo sa pagtugyan?

 • Unsay imong gibati mahitungod sa kaandam nga pagtugyan ug uban sa pailub sa panahon sa Ginoo alang sa pag-usab?

 • Sa unsang paagi maangkon nimo ang kaisug nga ipadayon ang paningkamot hangtud nga mahimo kang gawasnon sa imong mga palas-anon?

 

Pagpuasa ug pag-ampo

“Sila nagpuasa ug nag-ampo sa kanunay, ug nag-anam sa pagkalig-on ug pagkalig-on diha sa ilang pagpaubos, ug nagkalig-on ug nagkalig-on diha sa hugot nga pagtuo ni Kristo, ngadto sa pagpuno sa ilang mga kalag uban sa hingpit nga kalipay ug kahupayan, oo, ngadto sa paglimpyo ug pagbalaan sa ilang mga kasingkasing, diin nga pagbalaan moabut tungod sa ilang pagtugyan sa ilang mga kasingkasing ngadto sa Dios” (Helaman 3:35).

 • Kini nga bersikulo naghulagway og katawhan kinsa mitugyan sa ilang mga kasingkasing ngadto sa Dios. Sa unsang paagi ang pagpuasa makapalig-on sa imong abilidad sa pagtugyan sa imong kasingkasing ngadto sa Dios ug mohunong sa pagkaadik?

 • Ikonsiderar ang importansya sa pag-ampo sa panahon sa tintasyon, ug pagsulat kon sa unsang paagi ang pag-ampo makapalig-on sa imong kamapainubsanon ug pagtuo kang Kristo.

 • Unsa kalig-on ang imong kaandam nga motugyan sa imong kasingkasing ngadto sa Dios imbis nga motugyan ngadto sa pagkaadik sa higayon sa tintasyon?

 

Pagpaubos sa imong kaugalingon atubangan sa Dios

“Siya miluwas kanila tungod kay sila nagpaubos sa ilang mga kaugalingon sa atubangan kaniya; ug tungod kay sila nangamuyo sa hilabihan ngadto kaniya siya miluwas kanila gikan sa pagkaulipon; ug sa ingon ang Ginoo mibuhat uban sa iyang gahum sa tanan nga mga hitabo taliwala sa mga katawhan, naghatag sa bukton sa kalooy ngadto kanila nga nagbutang sa ilang pagsalig diha kaniya” (Mosiah 29:20).

 • Unsay makapugong kanimo sa “[pagpangamuyo] sa hilabihan” ngadto sa Dios alang sa kaluwasan sumala sa Iyang kabubut-on?

 • Unsay nakapugong kanimo sa pagtinguha niini nga kaluwasan kaniadto?

 • Sa unsang mga paagi makakat-on ka sa pagsalig sa Dios?

 • Ang pagpaubos sa imong kaugalingon usa ka desisyon nga imong himoon. Si Satanas tingali mosulay sa pagpatuo kanimo nga bisan og ang Dios mitabang sa uban, Siya dili motabang kanimo tungod kay wala ka nay mahimo ug wala nay paglaum. Hibaloi nga kini usa ka bakak. Sa pagkatinuod, ikaw usa ka anak sa Dios. Sa unsang paagi kini nga kahibalo makatabang kanimo sa pagpaubos sa imong kaugalingon?

 

Ang pagpili nga mosugod sa pagkaayo

“Ako manghinaut nga kamo magpaubos, ug magmasinugtanon ug magmalumo; sayon nga hangyoon; puno sa pailub ug mainantuson; mapugnganon sa tanan nga mga butang; makugihon sa paghupot sa mga sugo sa Dios sa tanan nga mga panahon; mangayo alang sa bisan unsa nga mga butang nga kamo nagkinahanglan, sa espirituhanon ug sa temporal; kanunay nga magpasalamat ngadto sa Dios alang sa bisan unsa nga mga butang nga kamo midawat” (Alma 7:23).

 • Ang step 3 usa ka pagpili. Ang pagkaayo mahitabo pinaagi sa gahum sa Dios, apan human lamang nga mopili ka sa pagtinguha sa Iyang tabang. Ang imong desisyon moabli sa agianan aron ang Iyang gahum modagayday sa imong kinabuhi. Ikonsiderar kon sa unsang paagi ang kamapainubsanon, pailub, kalumo, ug uban pa pulos tanan mga pagpili. Ang katapusang kalidad nga nalista diha sa kasulatan mao ang kamapasalamaton. Sa unsang paagi ang kamapasalamaton makatabang kanimo nga magpaubos?

 • Unsa pa nga mga hiyas ang gilakip ni Alma niini nga lista?

 • Hain niini nga mga kalidad ang imong kulang?

 • Hain niini ang mapaningkamutan nimong buhaton karon? Unsay imong mabuhat karon sa pagsugod?

 

Pagkahimong sama sa usa ka bata

“Ang kinaiyanhon nga tawo mao ang usa ka kaaway sa Dios, ug sa gihapon gikan pa sa pagkapukan ni Adan, ug mahimo, hangtud sa kahangturan, gawas kon siya motugyan ngadto sa mga pagdani sa Balaang Espiritu, ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo, ug mahimo nga ingon sa usa ka bata, manunuton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma, mauyunon sa pagtugyan sa tanan nga mga butang diin ang Ginoo makakita nga angay ipahamtang nganha kaniya, bisan ingon sa usa ka bata nga motugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan” (Mosiah 3:19).

 • Kadaghanan kanamo nakasinati og dili maayong pagtratar gikan sa mga ginikanan o magbalantay, ug ang pagkahimong “sama sa usa ka bata” malisud, tingali gani makahadlok. Kon aduna kay wala masulbad nga problema uban sa usa ka ginikanan, unsay imong mabuhat aron mabulag ang imong mga pagbati ngadto sa imong ginikanan gikan sa imong mga pagbati ngadto sa Dios?

 • Bisan og aduna kay problema sa imong mga ginikanan nga angayng sulbaron, makaangkon ka og pagsalig sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas isip hingpit nga mga amahan. Nganong makasalig ka man sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas samtang imong itugyan ang imong kinabuhi ngadto Kanila?

 

Pakig-istorya sa Dios

“[Si Jesus] miluhod ug nag-ampo, nga nag-ingon, Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako; hinoon dili ang akong pagbuot maoy matuman, kondili ang imo” (Lucas 22:41–42).

 • Niini nga pag-ampo, ang Manluluwas mipakita sa Iyang kaandam sa pagtugyan ngadto sa Amahan. Mipahayag Siya sa Iyang mga tinguha apan mapainubsanon dayong mituman sa kabubut-on sa Iyang Amahan. Ikonsiderar ang panalangin nga makahimo sa pagsulti sa Dios sa imong mga pagbati. Sa unsang paagi ang pagkahibalo nga nakasabut Siya sa imong pagduhaduha, sa imong kasakit, o sa bisan unsa nga imong gibati makatabang kanimo sa pag-ingon, “Matuman ang imong pagbuot,” sa kinasingkasing?

(),