Addiction Recovery Program - Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik

Step 4: Kamatuoran

MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Paghimo og masuhiron ug walay kahadlok nga moral nga imbentaryo sa imong kaugalingon.

Sa imong pagbuhat sa step 3, midesider ka nga mosalig sa Ginoo. Imong gitugyan ang imong kabubut-on ug imong kinabuhi ngadto sa Iyang pag-atiman. Sa step 4, mopakita ka sa imong kaandam nga mosalig sa Dios. Mohimo ka og masuhiron ug walay kahadlok nga sinulat nga imbentaryo sa imong kinabuhi, motuki o mo-summarize sa mga hunahuna, panghitabo, emosyon, ug mga binuhatan sa imong kinabuhi, nga himoon ang imong imbentaryo nga kompleto kutob sa mahimo.

Ang paghimo og usa ka walay kahadlok ug hingpit nga imbentaryo sa imong kinabuhi dili sayon. Kon moingon kami nga walay kahadlok,wala kini magpasabut nga dili ka bation og kahadlok. Malagmit mosinati ka og daghang mga emosyon samtang imong susihon ang imong kinabuhi, lakip na ang kaulaw o kahadlok. Ang walay kahadlok nagpasabut nga dili nimo tugutan ang kahadlok nga mopahunong kanimo sa pagkahingpit diha sa proseso sa imbentaryo. Sa step 4, nagpasabut kini nga mopasalig ka sa higpit nga pagkamatinuoron samtang motutok ka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, lakip sa imong kaugalingong mga kahuyang, ug dili sa mga kahuyang sa uban.

Kaniadto imo tingaling gipangatarungan ang bati nga mga gawi ug gibasol ang ubang tawo, dapit, o mga butang alang sa mga problema nga imong namugna. Karon imong sugdan ang pag-angkon sa responsibilidad alang sa milabay ug bag-ong mga binuhatan, bisan og kinahanglan nimong dawaton ang sakit, makauulaw, o lisud nga mga panghitabo, mga hunahuna, mga pagbati, o mga buhat.

Kon ang hunahuna sa paghimo og masuhiron ug walay kahadlok nga imbentaryo sa imong kaugalingon daw bug-at ra, hibaloi nga wala ka mag-inusara. Misimpatiya kami kanimo. Among mahinumduman ang among mga panlimbasug aron magmatinguhaon sa pagkompleto niini nga lakang. Daghan kanamo naghunahuna kon mahimo ba namong laktawan sa hingpit ang step 4 ug sa gihapon makabuntog sa among pagkaadik. Sa katapusan kinahanglan namong tuohan ang mga pulong niadtong nag-una kanamo: “Kon walay masuhiron ug walay kahadlok nga moral nga imbentaryo, . . . ang hugot nga pagtuo nga moepekto sa inadlaw nga pagpakabuhi dili gihapon makab-ot” (Twelve Steps and Twelve Traditions [1981], 43).

Ang pagkaadik midaut sa among abilidad sa pagpamalandong nga matinuoron kabahin sa among kinabuhi. Gilimitahan niini ang among abilidad sa pagsabut sa kadaot ug kasamok—ang mga layabilidad [liability]—nga nahimo niini sa tanan namong mga relasyon. Sa dili pa kami makasalig og maayo sa Manluluwas, nagkinahanglan kami og usa ka estraktura nga pinaagi niini makatabang Siya nga matinuoron namong mahan-ay ang nangagi. Ang step 4 mihatag niana nga estraktura; kini mao ang “makugihon ug malimbasugong paningkamot sa pagdiskubre kon unsa kini nga mga layabilidad ang anaa sa matag usa kanamo kaniadto, ug karon” (Twelve Steps and Twelve Traditions, 42).

Ang pag-imbentaryo usa usab ka lakang sa pagtabang kanamo nga mapahiangay ang among kinabuhi ngadto sa kabubut-on sa Dios. Pinaagi niini nga imbentaryo, among nahibaloan ang negatibo nga mga hunahuna, emosyon, ug mga lihok nga nagdumala sa among kinabuhi. Pinaagi sa pagdiskubre niadtong makadaot nga mga elemento sa among kinabuhi, among gibuhat ang unang lakang ngadto sa pagkorihir niini. Ang paghimo og imbentaryo lisud, apan kini nga lakang miabli sa pultahan alang sa dugang nga pagtuo ug paglaum nga among gikinahanglan aron magpadayon ang among pagkaayo ug mabuntog ang pagkaadik.

 

Unsaon sa paghimo og imbentaryo

Sa dihang giangkon na namo ang panginahanglan alang sa step 4, ang sunod nga mga pangutana mao ang, “Apan unsaon man nako sa paghimo og imbentaryo? Unsa nga mga himan ang akong gikinahanglan?” Ang imbentaryo usa ka personal kaayo nga proseso, ug dili lang usa ang saktong paagi sa pagbuhat niini. Mahimo ka nga mangonsulta sa uban nga nakabuhat na og usa ka imbentaryo ug magtinguha sa giya sa Ginoo sa pagbuhat sa imong kaugalingon. Motabang Siya kanimo nga magmatinud-anon ug mahigugmaon samtang sutaon nimo ang imong mga panumduman ug mga pagbati.

Usa ka paagi sa pag-imbentaryo mao ang paglista sa mga panumduman sa mga tawo; mga institusyon o organisasyon; mga baruganan, mga ideya, o mga tinuohan; ug mga panghitabo, mga sitwasyon, o mga sirkumstansya nga makapasiugda og positibo ug negatibo nga mga pagbati (lakip ang kaguol, pagmahay, kasuko, kalagot, kahadlok, kapait). Ang pipila ka butang diha sa listahan mahimong mogawas sa makadaghan. Ok ra kana. Ayaw sulayi sa paghan-ay o paghukom o pag-analisar niini nga punto. Sa pagkakaron, ang labing importanting butang mao ang pagkakompleto kutob sa mahimo.

Sa imong pagbuhat sa imbentaryo, pagtan-aw lapas pa sa imong nangaging mga binuhatan ug susiha ang mga hunahuna, mga pagbati, ug mga gituohan nga miresulta sa imong kinaiya. Ang imong mga hunahuna, mga pagbati, ug gituohan sa tinud-anay maoy mga sinugdanan sa imong makaadik nga mga gawi. Gawas kon imong susihon ang tanan nimong kalagmitan sa kahadlok, garbo, kalagot, kasuko, pagkagahig ulo, ug kalooy sa kaugalingon, ang imong paghunong dili kaayo sigurado. Mopadayon ka sa imong orihinal nga pagkaadik o mobalhin ngadto sa lain. Ang imong pagkaadik usa ka sintomas sa uban nga “mga hinungdan ug kondisyon” (Alcoholics Anonymous [2001], 64).

Ang ubang mga tawo mogrupo sa ilang kinabuhi sumala sa edad, mga grado sa eskwelahan, mga dapit nga gipuy-an, o mga relasyon. Ang uban mosugod lang pinaagi sa pag-brainstorm. Tingali dili dayon nimo mahinumduman ang tanan. Padayon sa pagkamainampuon ug tugoti ang Ginoo nga mopahinumdom kanimo sa mga butang. Biyai kini nga proseso nga wala pa mahuman, ug dugangi ang imong imbentaryo kon dunay mahinumduman.

Kon mahuman na nimo kini nga lista, tinguhaa ang giya sa Ginoo sa pagkat-on gikan sa matag panumduman. Ang ubang tawo moorganisar niini nga bahin sa ilang imbentaryo ngadto sa usa ka talaan o tsart nga adunay mga kolum ubos sa matag usa sa lima ka mga ulohan nga gilista sa ubos. Ilang limitahan ang ilang mga entry ngadto sa mugbo nga mga pamahayag. Ang uban mohimo og usa ka pahina alang sa matag entry sa ilang listahan, ug dayon mosulat og mga tubag sa matag usa sa lima ka mga kategoriya.

 1. Panghitabo. Unsay nahitabo? Sa pipila lang ka mga pulong, paghatag og mubo nga deskripsyon sa imong panumduman sa panghitabo. Paghunahuna kabahin sa summary imbis nga taas nga istorya.

 2. Epekto. Unsa man ang epekto diha kanimo o sa uban?

 3. Mga Pagbati. Unsay imong mga pagbati sa panahon sa panghitabo? Unsay imong mga pagbati karon kabahin niini? Ikonsiderar kon sa unsang paagi ang imong mga kahadlok tingali nakatampo niini.

 4. Pagsusi sa kaugalingon. Sa unsang paagi ang imong mga kahuyang o kalig-on sa kinaiya nakaapekto sa sitwasyon? Duna ka bay nakitang ebidensya sa garbo, kalooy sa kaugalingon, pangilad sa kaugalingon, o pagkagahig ulo diha sa imong mga kinaiya ug mga lihok? Siguroha nga i-rekord usab kadtong mga panahon nga milihok ka nga matarung.

Ang Espiritu Santo makatabang kanimo sa pagpaubos sa imong kaugalingon ug pag-atubang sa kamatuoran, bisan kon ang kamatuoran sakit. Uban sa tabang sa Ginoo, makaila ka sa imong mga kalig-on ug mga kahuyang (tan-awa sa Ether 12:27). Ang mga pangutana nga sama niini makatabang:

 • Unsa nga resulta ang gusto nako niini nga sitwasyon ug ngano?

 • Sa unsang paagi ako misulay sa pagkontrolar sa sitwasyon?

 • Angay ba ko nga manghilabut niadto?

 • Unsa nga mga buhat ang akong gihimo o wala himoa aron makuha ang akong gusto?

 • Gibaliwala ba nako ang reyalidad?

 • Resonable ba ang akong mga gilauman alang kanako ug sa uban?

 • Namakak ba ko sa akong kaugalingon o sa uban?

 • Gibaliwala ba nako ang mga pagbati sa uban ug naghunahuna lamang sa akong kaugalingon?

 • Sa unsang paagi ako milihok nga sama sa biktima aron makontrolar ang uban, makakuha og pagtagad ug simpatiya, mahimong espesyal, ug uban pa?

 • Gisalikway ba nako ang tabang gikan sa Dios ug sa uban?

 • Miinsister ba ko nga maoy sakto?

 • Mibati ba ko og kasilo tungod sa kakulang sa pagtagad o pag-ila?

 1. Dinasig nga tambag. Unsa nga tambag ang gihatag sa Ginoo kabahin niini nga insidente? Hinumdumi nga wala kay angay kahadlukan samtang motugyan ka ngadto sa Manluluwas. Ania ka aron sa pagkat-on sa maayo gikan sa dautan, ug ang Manluluwas makatabang nimo sa pagpasaylo sa imong kaugalingon ug sa uban. Irekord ang imong mga hunahuna ug mga impresyon samtang ikonsiderar nimo ang dinasig nga tambag gikan sa mga kasulatan ug gikan sa mga lider sa Simbahan.

 

Upat ka gikinahanglan nga mga elemento

Upat ka mga elemento ang mahinungdanon kaayo sa usa ka malampuson nga moral nga imbentaryo—pagsulat, pagkamatinuoron, suporta, ug pag-ampo. Kini nga mga elemento sa moral nga imbentaryo makatabang nimo sa pag-ila ug pagbuntog sa mga sala ug kasaypanan.

1. Pagsulat.

Ang pag-imbentaryo sa imong kinabuhi mahimong labing epektibo kon isulat nimo kini. Makagunit ka og sinulat nga lista sa imong mga kamot, moribyu niini, ug mo-refer ngadto niini kon gikinahanglan; ang wala isulat nga mga hunahuna dali ra nga makalimtan, ug ang mga makalinga dali nga makabalda kanimo. Samtang magsulat ka sa imong moral nga imbentaryo, mas klaro nimong mahunahunaan ang mga panghitabo sa imong kinabuhi ug makahimo ka sa pag-focus niini nga wala kaayoy makabalda.

Ang ubang mga tawo molikay sa pagsulat sa ilang moral nga imbentaryo, mobati og kaulaw o kahadlok kabahin sa ilang abilidad sa pagsulat o kabahin sa tawo nga makabasa sa ilang gisulat. Ayaw itugot nga kini nga mga kahadlok makapugong kanimo. Ang imong spelling, grammar, agi, o kahanas sa pag-type dili importante. Makadrowing ka og tukog nga mga tawo, kon gikinahanglan gayud, apan isulat ang imbentaryo sa papel. Hangtud nga imo kining mabutang sa mahikap nga porma, wala pa gihapon nimo mabuhat ang imong ikaupat nga lakang. Samtang imong kompletuhon ang ikaupat nga lakang, hinumdumi nga ang pagkaperpeksyonista—maningkamot nga perpektong mabuhat ang imong imbentaryo ug aron mahimuot ang uban—makapugong kanimo sa pagkakompleto.

Ang kahadlok nga dunay tawo nga mobasa sa imong gisulat mahimong tinud-anay nga kabalaka, apan imo kining mabuntog. Kami nga nakabuhat na og usa ka imbentaryo miatubang niini nga kahadlok. Gibuhat namo ang tanan namong mabuhat aron mahimong pribado ang among imbentaryo ug dayon gisalig ang mga resulta ngadto sa Dios. Kinahanglang mas panumbalingon namo ang pagkaayo kay sa among garbo o reputasyon. Ang imbentaryo nagkinahanglan kanamo nga kanunay nga mangayo og tabang gikan sa Dios, mohangyo Kaniya sa pagpanalipod ug paggiya kanamo samtang gihimo namo kini. Kinahanglan nimong hinumduman nga ang step 4 usa ka buhat sa paggawas gikan sa anino sa kaulaw ug sa pag-angkon sa imong panginahanglan sa paghinulsol. Kon magmainampoon ka kon unsaon ug asa nimo taguan ang imong mga pahina sa imbentaryo, ang Ginoo mogiya kanimo sa pagbuhat sa labing maayo.

2. Pagkamatinuoron.

Ang pagkamatinuoron sa imong kaugalingon kabahin sa makasasala nga mga dapit sa imong kinabuhi mahimong makahahadlok. Kasagaran ang mga tawo dili kaayo motan-aw sa ilang mga nangagi, nahadlok nga basin modayag ang kamatuoran kon unsa nay nahitabo sa ilang kinabuhi. Karon samtang imong buhaton ang ikaupat nga lakang, kinahanglang direkta nimong atubangon ang kamatuoran mahitungod sa imong kinabuhi ug sa imong mga kahadlok.

Sa imong imbentaryo, dili lamang nimo madiskubrihan ang imong mga kahuyang apan mas masabtan ug mapasalamatan usab nimo ang imong mga kalig-on. Ilakip sa imong imbentaryo ang imong maayong mga hiyas ug ang positibo nga mga butang nga imong nahimo. Sa tinuod lang, kombinasyon ka sa mga kahuyang ug kalig-on. Samtang mahimo kang andam nga makita ang tibuok kamatuoran mahitungod sa imong nangagi—ang maayo ug dautan—imong gitugutan ang gahum sa langit nga mopadayag sa kamatuoran ug motabang nimo nga ibutang ang nangagi sa tukma nga panglantaw. Ang Ginoo motabang kanimo sa pag-usab sa dagan sa imong kinabuhi ug pagkab-ot sa imong balaanong potensyal. Imong mahibaloan nga sama ka sa tanang katawhan, nga dunay mga kalig-on ug kahuyang. Makasugod ka sa pag-atubang sa uban nga magkaparehas ra mo.

3. Suporta.

Ang pag-awhag ug pagsuporta sa uban nga nakasabut sa pagkaayo makatabang kanimo sa imong mga paningkamot. Makagiya sila nimo sa pagdiskubre sa sistema, estraktura, o pamaagi nga labing haum kanimo sa pagribyu sa imong nangagi. Makaawhag sila kanimo kon mawad-an ka sa kadasig.

4. Pag-ampo.

Samtang ikonsiderar nimo ang gibug-aton sa step 4 ug sa hagit nga girepresentar niini, hunahunaa kon sa unsang paagi ang Ginoo mitabang kanimo sa matag lakang nga milabay. Sa imong pagdangup sa Dios alang sa kahupayan, kaisug, ug giya, nakaplagan nimo ang tabang nga magpadayon diha kanimo samtang mobuhat ka sa imbentaryo. Si Pablo mitudlo nga ang Dios mao ang “Dios sa tanang kalipay nga nagalipay kanamo sa tanan namong kasakit” (2 Mga Taga-Corinto 1:3–4). Kon mag-ampo ka sa matag higayon nga molingkod ka aron mosulat sa imong imbentaryo, ang Dios motabang kanimo. Imong makat-unan kini nga reyalidad samtang imong buhaton kining daw imposible nga lakang—ang Dios makahimo ug kanunay nga anaa alang kanimo, kon mohangyo ka.

 

Pagpalingkawas sa imong kaugalingon gikan sa nangagi

Ang ubang tawo nabalaka nga motan-aw sa nangagi tungod sa kahadlok nga makahimo og dili tuyo nga sayop nga mga panumduman gikan sa dili klaro o napasobrahan nga mga impresyon. Sa pagbuhat sa imong imbentaryo, ikonsiderar lamang kadtong mga panumduman nga klaro nga mahisgutan ug mahan-ay. Dinhi usab, ang pagsalig sa Dios maoy tubag. Kon imong ipahigayon ang imong imbentaryo uban sa sinsero nga pag-ampo, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo diha kang Kristo, makasalig ka Kaniya sa pagpahinumdum kanimo sa mga butang nga makatabang sa imong pagkaayo.

Usa ka mahimayaon nga resulta sa pagkompleto sa step 4 mao nga mohimo ka og dako nga lakang sa pagpalingkawas sa imong kaugalingon gikan sa mga binuhatan nga naghulagway sa imong kaagi. Ang imahe sa imong kaugalingon nga imong makita sa imong pagkompleto niini nga lakang makadasig nimo sa pag-usab sa direksyon sa imong kinabuhi kon imo kining tugutan. Tungod sa gugma ug grasya sa Manluluwas, dili ka angay nga magpabilin kon unsa ka kaniadto. Pinaagi sa pagtawag sa Ginoo alang sa giya samtang imong susihon ang imong kinabuhi, imong makita ang imong mga kasinatian isip mga oportunidad sa pagkat-on. Imong makita nga ang pagpadayag sa mga kahuyang nga dugay nimong giantus motugot kanimo nga mopadayon sa unahan padulong sa usa ka bag-ong kinabuhi.

 


Mga Lakang nga Buhaton

Pagsulat diha sa usa ka personal nga journal; tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo

Alang sa kadaghanan namo, ang pag-imbentaryo maoy una namong paningkamot sa pagsulat mahitungod sa among kinabuhi. Ang personal nga journal padayon nga mahimong gamhanan kaayo nga himan sa pagkaayo. Ang mga propeta sa Ginoo kanunay nga mitudlo sa kaimportante sa mga journal. Sama pananglit, si Presidente Spencer W. Kimball mitambag, “Isulat . . . ang imong mga kasinatian, imong pinakalawom nga mga hunahuna, imong mga kalampusan ug imong mga kapakyasan, imong mga pakig-uban ug imong mga kadaugan, imong mga impresyon ug imong mga pagpamatuod” (“The Angels May Quote from It,” New Era, Okt. 1975, 5).

Kon mainampoon ka nga magsulat mahitungod sa imong kinabuhi, imong gihatagan ang Espiritu Santo og oportunidad sa pagtabang nimo nga makakita ug makasabut sa potensyal nga mga leksyon nga moabut gikan sa matag usa sa imong mga kasinatian. Kon wala ka karon magtipig og journal, moawhag mi nimo sa pagsugod. Kon nagtipig na ka karon og journal, moawhag kami kanimo nga mas magmainampuon samtang magsulat ka aron ang Ginoo makatudlo nimo ug mapalambo ang imong pagsabut pinaagi sa Iyang Espiritu.

 

Paghimo og usa ka pagsubay sa imong kinabuhi, kaniadto ug karon

Ang pagkompleto sa imbentaryo magkinahanglan og panahon. Dili kinahanglan nga magdali-dali ka niini, apan kinahanglan ka nga mosugod. Kon asa ka magsugod dili sama ka importante sa pagsusi sa mga nanghitabo sa imong kagahapon kutob sa mahimo sa imong panumduman ug inspirasyon sa Ginoo. Isulat lang ang bisan unsang panumduman nga mosulod sa imong hunahuna. Ang imong isulat pribado, ug imo lamang kining ipaambit sa kasaligan nga tawo nga mainampuon nimong pilion kon buhaton na nimo ang step 5. Ang imong imbentaryo mao ang mahitungod kanimo ug sa imong relasyon sa imong kaugalingon, sa Dios, ug sa uban. Samtang magtigum ka og kaisug sa pagtan-aw sa imong kaugalingon kon kinsa gayud ikaw, ang Dios mobuka sa imong mga mata, ug magsugod ka sa pagkakita sa imong kaugalingon sama sa Iyang pagkakita kanimo—isip usa sa Iyang mga anak nga adunay balaanong katungod sa pagkatawo. Buhata kini nga lakang, ug hinumdumi kanunay kana nga katungod sa pagkatawo.

 

Ayaw na hinumdumi ang imong mga sala

Human nimo makompleto ang imong sinulat nga pag-imbentaryo ug kon sakto na ang panahon, kadtong mga bahin nga naglakip sa negatibo o masuk-anon nga mga pagpahayag, mga istorya sa personal nga mga kalapasan, ug uban pang mga butang nga sensitibo nga dili angay ipakigbahin sa uban o ipasa ngadto sa umaabut nga mga henerasyon kinahanglang wagtangon. Ang pagwagtang niini nga mga sinulat mahimong usa ka simbolo sa imong paghinulsol ug usa ka gamhanang paagi sa pagkalimot. Ang Ginoo misaad ni Jeremias kabahin sa Iyang katawhan, “Pasayloon ko ang ilang kasal-anan ug dili [ko] na gayud hinumduman ang ilang sala” (Jeremias 31:34). Kinahanglang sundon nato ang ehemplo sa Ginoo sa pagpasaylo sa atong kaugalingong mga sala ug sa mga sala sa uban.

 


Pagtuon ug Pagsabut

Kini nga mga kasulatan ug mga pamahayag sa mga lider sa Simbahan makatabang kanimo sa pagkompleto sa step 4. Gamita kini alang sa pagpamalandong, pagtuon, ug pagsulat. Hinumdumi ang pagkamatinuoron ug kapiho sa imong isulat.

 

Pagribyu sa imong kinabuhi

“Dapiton ko ang matag usa kaninyo nga mahunahunaong moribyu sa inyong kinabuhi. Mitipas ba kamo gikan sa mga sumbanan nga nahibaloan ninyo nga makahatag og kalipay? Aduna bay usa ka ngitngit nga suok nga kinahanglang limpyohan? Nagbuhat ba kamo karon og mga butang nga nasayud kamo nga sayop? Gipuno ba ninyo ang inyong pangisip og hugaw nga mga hunahuna? Kon hilum ang palibut ug klaro kamong makahunahuna, nagsulti ba kaninyo ang inyong konsensya sa paghinulsol?

“Alang sa inyong kalinaw karon ug sa walay katapusan nga kalipay, palihug paghinulsol. Ablihi ang inyong kasingkasing ngadto sa Ginoo ug hangyoa Siya sa pagtabang kaninyo. Inyong maangkon ang panalangin sa pagpasaylo, kalinaw, ug kahibalo nga kamo naputli ug naayo. Pangita og kaisug sa paghangyo sa Ginoo og kalig-on aron maghinulsol karon” (Richard G. Scott, sa Conference Report, Abr. 1995, 103; o Ensign, Mayo 1995, 77).

 • Ang step 4 maoy usa ka paagi nga masunod ang tambag ni Elder Scott. Pangita og hilum nga panahon aron mag-ampo alang sa giya ug kaisug samtang magribyu ka sa imong kinabuhi. Pagtinguha sa mainampoong paagi og panahon alang sa pagsusi sa kaugalingon, ug i-rekord ang mga ideya nga moabut kanimo samtang imong ikonsiderar ang mga pangutana ni Elder Scott.

 

Pagdawat sa nangagi

“Biya gikan sa inyong mga sala; iyabyab ang mga kadena kaniya nga mogapos kaninyo og hugot; duol ngadto niana nga Dios kinsa mao ang lig-on nga sukaranan sa inyong kaluwasan” (2 Nephi 9:45).

 • Ang pagbiya sa sala ug pagtangtang sa mga kadena sa pagkaadik dili magsugod hangtud nga imong angkunon nga anaa ang mga sala ug mga kadena. Isulat ang mahitungod sa pagduhaduha nga imong bation kon maghunahuna ka nga magmatinuoron kabahin sa imong kagahapon.

 

Ang paglimud ilisan og kamatuoran

“Kon kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon, ug wala kanato ang kamatuoran” (1 Juan 1:8).

 • Usa ka importanting kinaiya sa pagkaadik mao ang paglimud o paglingla sa kaugalingon—kon ang indibidwal molimud nga dunay problema. Unsa nga mga epekto sa pagkaayo ang moabut kon ilisan og kamatuoran ang paglimud?

 • Sa unsang paagi ang step 4 makatabang nimo sa paghimo sa ingon nga buluhaton?

 

Ang paglaum sa pagkaayo

“Ako nahinumdom sa tanan kong mga sala ug mga kadautan, diin ako gihasol uban sa mga kasakit sa impyerno; oo, ako nakakita nga ako misukol batok sa akong Dios, ug nga ako wala maghupot sa iyang mga balaan nga mga sugo” (Alma 36:13).

 • Ang paghinumdom sa imong mga sala mahimong sakit kaayo, apan makaduso kini kanimo ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi sa kalinaw (tan-awa sa Alma 36:19–21). Pangutan-a ang usa ka tawo nga nakakompleto na niini nga lakang kon sa unsang paagi kini nakatabang kaniya. Sa unsang paagi ang paglaum sa pagkaayo makatabang kanimo agi sa kasakit sa pagbasol padulong sa kalipay sa pagpasaylo?

 

Ang kamatuoran

“Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.” (Moroni 10:5).

 • Ang ubang tawo maglisud sa paghinumdom o pagdawat sa sakit nga kamatuoran mahitungod sa nangagi, apan ang Espiritu Santo makatabang kanimo sa paghinumdom ug makahupay kanimo samtang imong buhaton ang step 4. Makadawat ka niini nga mga panalangin bisan kon wala kay gasa sa Espiritu Santo. Isulat ang mahitungod sa paagi nga ang Espiritu Santo makagiya kanimo sa proseso sa pag-imbentaryo.

 • Nganong importante man nga masayud sa kamatuoran mahitungod sa imong kasamtangang sitwasyon?

 • Nganong importante man nga masayud sa kamatuoran nga ikaw usa ka anak sa Dios?

 

Kahuyang ug kalig-on

“Kon ang mga tawo moduol ngari kanako, Ako mopakita ngadto kanila sa ilang kahuyang . Ako mohatag ngadto sa mga tawo og kahuyang nga sila mahimo nga magpaubos; ug ang akong grasya igo alang sa tanan nga mga tawo nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, kay kon sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, ug magbaton og hugot nga pagtuo ngari kanako, niana Ako mohimo sa mahuyang nga mga butang nga mahimo nga malig-on ngadto kanila.” (Ether 12:27).

 • Gamita kini nga bersikulo sa imong kinabuhi pinaagi sa pagkopya niini ug pagsukip sa imong pangalan sama nga ang Ginoo direktang nakigsulti kanimo. Isulat ang mga hunahuna nga mosulod sa imong hunahuna mahitungod niini nga kasulatan ug sa personal nga paggamit niini.

 

“Ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan”

“Kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan” (Juan 8:32).

 • Ang pagkamatinuoron sa kaugalingon ug sa Ginoo, kinsa nailhan usab isip ang “Espiritu sa kamatuoran” (D&P 93:9), mao ang yawe ngadto sa kagawasan gikan sa mga bakak nga nag-ulipon kanimo. Samtang makaila ka Kaniya, ang Iyang gahum ug presensya diha sa imong kinabuhi moluwas kanimo gikan sa pagkaadik. Sa unsang paagi ang pag-ila sa kamatuoran makapalambo sa imong relasyon ngadto ni Jesukristo?