Addiction Recovery Program - Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik

Step 5: Pagkumpisal

MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Angkuna diha sa imong kaugalingon, ngadto sa Langitnong Amahan sa pangalan ni Jesukristo, ngadto sa may tukma nga katungod sa priesthood, ug ngadto sa lain nga tawo ang eksaktong matang sa imong mga sayop.

Usa ka komon nga kinaiya sa kadaghanan nga nag-antus sa pagkaadik mao ang pagbati nga nag-inusara. Bisan diha sa pundok sa katawhan o samtang anaa sa mga kalihokan diin ang uban tingali mobati nga konektado, gibati namo nga daw wala kami mohaum. Sa among pagtambong sa mga recovery meeting, misugod kami sa paggawas gikan sa emosyonal nga pag-inusara diin milambo ang pagkaadik. Sa sinugdanan, kadaghanan namo naglingkod lang ug naminaw, apan sa katapusan mibati kami nga luwas aron mamulong ug mopaambit. Sa gihapon, daghan kami og gitagoan sa among kaugalingon—mga butang nga makauulaw, mga butang nga makaguol, mga butang nga naghimo kanamo nga mobati nga huyang.

Mihimo kami og mga matinuoron ug hingpit nga imbentaryo sa step 4, apan pribado kadto nga kasinatian. Anaa gihapon kanamo ang kaulaw sa nangagi. Sa pagbuhat namo sa step 5 nakahimo kami sa pagtangtang sa mga pugong sa among makapainusara nga mga sekreto ug nakaangkon og panglantaw sa among kaugalingon ug sa nangagi. Ang pagkumpisal misugod sa proseso sa pagbutyag diin mipahayag kami og mga pagbasol ngadto sa mga higala, pamilya, ug sa uban. Parte kadto sa padayon nga paningkamot sa pag-ayo ug pag-establisar og usab sa nangaguba nga relasyon. Ang pagkumpisal naglakip usab sa pagpangayo og kapasayloan gikan sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo ug pinaagi sa bisan unsang gikinahanglang buhatan sa priesthood.

Among nasayran nga labing maayo nga buhaton ang step 5 human dayon makompleto ang step 4. Ang paglangay niini susama ra sa pagkahibalo nga adunay samad nga naimpeksyon apan wala limpyuhi. Ang step 5 maingon og bug-at, apan sa among pagpangayo og tabang sa Ginoo, mihatag Siya kanamo og kaisug ug kusog. Human maribyu ang among mga imbentaryo, among gikumpisal ngadto sa among mga bishop ang bisan unsang ilegal o sala o kasaypanan nga makapugong unta kanamo sa pagbaton og temple recommend. Kini nga pagbutyag ngadto sa tukma nga awtoridad sa priesthood maoy usa ka mahinungdanong bahin sa pagkaayo ug pagkaulian.

Mipili usab kami og usa pa ka masaligan nga tawo diin kaniya mabutyag namo ang tukma nga matang sa among mga kasaypanan. Naningkamot kami nga mopili og tawo kinsa nakabuhat na sa step 4 ug 5 ug kinsa lig-on sa ebanghelyo. Gisugdan namo ang miting pinaagi sa pag-ampo aron sa pagdapit sa Espiritu, ug dayon gibasa namo og kusog ang among mga imbentaryo. Ang mga indibidwal nga naminaw sa among mga imbentaryo kasagaran mitabang kanamo nga makita ang nagpabiling mga bahin sa among pag-ilad sa kaugalingon. Mitabang sila kanamo nga ibutang sa saktong panglantaw ang among kinabuhi ug sa paglikay sa pagpasulabi o pagpaubos sa among mga tulubagon.

Ang pagsulat sa among mga imbentaryo susama sa pagrekord sa gatusan ka mga managlahi nga mga talan-awon gikan sa among kinabuhi. Diha sa step 5, aduna kami kahigayunan nga makita ang among mga kinabuhi nga mapadayag, sa pasunod nga talan-awon, sa han-ay nga pagkaistorya. Sa pagbuhat namo niini, misugod kami sa pag-ila sa mga sumbanan sa kahuyang nga nakaimpluwensya sa among mga pagpili. Misugod kami sa pagsabut sa among mga kalagmitan nga makahimo og negatibong mga panghunahuna ug emosyon (kagahig ulo, kahadlok, garbo, kalooy sa kaugalingon, kasina, pagpakatarung sa kaugalingon, kasuko, kasilag, walay pugong nga mainit nga mga pagbati ug tinguha, ug uban pa). Kining mga hunahunaa ug mga emosyon mao gayud ang tukma nga matang sa among mga kasaypanan.

Sa pagkompleto sa step 5, gipakita namo sa Dios, sa among kaugalingon, ug sa lain pang saksi ang among pasalig ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi nga lig-ong gibase sa pagsulti ug pagsunod sa kamatuoran. Bisan tuod ang step 5 maoy usa sa mga lakang nga labing lisud nga buhaton, nadasig kami sa tambag ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Ang paghinulsol dili gayud moabut hangtud nga ang tawo nakapadayag sa iyang kalag ug miangkon sa iyang mga binuhatan nga walay pasumangil o pangatarungan. . . . Kadtong mga tawo nga mopili sa pag-atubang sa isyu ug pag-usab sa ilang kinabuhi makakita nga ang paghinulsol lisud nga dalan sa sinugdanan, apan ilang makaplagan nga maayo kaayo kini nga dalan samtang makatilaw sila sa mga bunga niini” (“The Gospel of Repentance,” Ensign, Okt. 1982, 4).

Among nasinati ang gitudlo ni Presidente Kimball. Sa higayon nga matinuoron ug hingpit namong nakompleto ang step 5, kami wala nay gitago. Dayag namong gipakita ang among tinguha nga “mobiya sa tanan [namong] mga sala” (Alma 22:18) aron makadawat kami og labaw ka mahinungdanong kahibalo sa gugma sa Dios ug sa gugma ug suporta sa daghang buotang mga tawo kinsa mipaluyo kanamo.

 


Mga Lakang nga Buhaton

Sugdi ang pagpangayo og pasaylo; pakigtambag sa bishop kon gikinahanglan; pagmatinuoron sa Dios, sa imong kaugalingon, ug sa uban

Ang “katungdanan sa tanan nga mga tawo [mao ang] pagkumpisal sa tanan nila nga mga sala ngadto sa Ginoo” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, Kumpisal,”142). Ang mas seryuso nga mga kalapasan kinahanglang ikumpisal ngadto sa tukma nga mga priesthood leader, kasagaran sa bishop:

“Samtang ang Ginoo lamang ang makahimo sa pagpasaylo og mga sala, kini nga mga lider sa priesthood nagdala og mahinungdanon nga tahas sa pamaagi sa paghinulsol. Ilang taguon ang imong pagkumpisal ug ikaw tabangan sa tibuok pamaagi sa paghinulsol. Pagmatinuoron sa hingpit ngadto kanila. Kon kabahin lang ang imong gikumpisal, nga naghisgut lamang og mas ubos nga kasaypanan, ikaw dili makasulbad sa mas labaw pa kabug-at, nga wala ikatug-an nga kalapasan. Kon mas dali ka nga pagsugod niini nga pamaagi, mas dali ka nga makakaplag og kalinaw ug hingpit nga kalipay nga moabut uban sa milagro sa pagpasaylo” (Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 132).

Paggamit og dakong pag-amping ug kaalam kon magpili og tawo gawas sa usa ka priesthood leader nga imong sultihan sa imong mga kasaypanan. Ayaw ipakigbahin ang ingon ka sensitibo nga impormasyon sa mga tawo nga gidudahan nimo nga tingali mohatag og dili angay nga giya, mohatag og sayop nga impormasyon, o maglisud sa pagtago og sekreto. Kadtong imong gipakigbahinan sa imong imbentaryo kinahanglang kasaligan kaayo sa pulong ug buhat.

 

Tuguti ang kalinaw nga mosulod sa imong kinabuhi

Si Presidente Brigham Young mipasidaan sa mga miyembro nga dili mobutyag og mga sala nga wala kinahanglana:

“Kon mohangyo kita sa mga kaigsoonan, nga kasagaran natong buhaton, nga mamulong sa mga sakrament miting, gusto namo nga sila, kon nakapasakit man sila sa ilang mga silingan, sa pagkumpisal sa ilang mga kasaypanan; apan ayaw isulti ang walay hinungdan ninyo nga mga binuhatan nga walay nasayud gawas sa inyong mga kaugalingon. Sultihi ang publiko niana nga iya sa publiko. Kon kamo nakasala batok sa katawhan, kumpisal ngadto kanila. Kon kamo nakasala batok sa pamilya, o sa silingan, duola sila ug kumpisal ngadto kanila. Kon nakasala kamo batok sa imong Ward, ikumpisal ngadto sa inyong Ward. Kon nakasala kamo sa usa ka indibidwal, duola kanang tawhana ug ikumpisal ngadto kaniya. Ug kon kamo nakasala sa inyong Dios, o sa inyong kaugalingon, kumpisal ngadto sa Dios, ug ihilum kana nga butang sa inyong kaugalingon, kay dili ko gusto nga masayud og bisan unsa mahitungod niana” (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 158).

Usahay makaobserbar ka og mga tawo sa mga recovery meeting o sa uban nga mga sitwasyon nga daw balik-balikon kanunay ang ilang mga sala ug mga kakulangan o ang mga sala nga nabuhat sa uban batok kanila. Kanunay sila nga nagkumpisal apan wala makakaplag og kalinaw.

Ayaw saypi ang step 5 isip usa ka naghingapin nga tinguha nga magpadayon diha sa negatibo nga mga butang. Ang tuyo sa step 5 mao ang bali niini. Buhaton nato ang step 5 dili aron magpadayon diha sa mga butang nga atong gikumpisal apan aron makasugod sa pag-ila sa dautan gikan sa maayo alang sa atong kaugalingon ug sa pagpili sa maayo.

 


Pagtuon ug Pagsabut

Ang mosunod nga mga kasulatan ug pamahayag gikan sa mga lider sa Simbahan makatabang kanimo sa pagbuhat sa step 5. Gamita kini alang sa pagpamalandong, pagtuon, ug pagsulat. Hinumdumi ang pagkamatinuoron ug kapiho sa imong isulat.

 

Pagkumpisal ngadto sa Dios

“Ako, ang Ginoo, mopasaylo sa mga sala ngadto niadto kinsa mokumpisal sa ilang mga sala sa akong atubangan ug mangayo og pasaylo” (D&P 64:7).

 • Sa unsang paagi ang pagkumpisal sa imong mga sala ngadto sa Dios makatabang kanimo sa paghimo og positibong mga kausaban sa imong kinabuhi?

 • Kadaghanan kanato mobati og kahadlok ug kadili andam sa pagbuhat sa step 5. Sa unsang paagi ang pagkumpisal sa imong mga sala ngadto sa Dios sa katapusan makahatag kanimo og kaisug ug kalig-on sa pagkumpisal ngadto sa laing tawo?

 

Pagkumpisal ngadto sa uban

“Busa ngadto sa usa og usa magsinugiray kamo sa inyong mga sala, ug pag-ampo kamo alang sa usa ug usa, aron kamo mangaayo” (Santiago 5:16).

 • Tingali mahadlok ka nga ang usa ka tawo kinsa nakaila gayud sa tanan nimong mga kahuyang ug kapakyasan mosalikway kanimo. Apan ang usa ka priesthood leader o kasaligan nga higala kinsa nakasabut sa proseso sa pagkaayo sa kasagaran motubag uban sa pagsabut ug kalooy. Sa unsang paagi ang ingon nga pagtubag makatabang kanimo nga maayo?

 

Pagtinguha nga maayong tan-awon sa uban

“Ayaw tuguti si bisan kinsa nga momantala sa iyang kaugalingong pagkamatarung . . . ; sa dili madugay mokumpisal siya sa iyang mga sala, ug dayon siya mapasaylo, ug siya modala og dugang pa nga mga bunga” (Joseph Smith, sa History of the Church, 4:479).

 • Usa ka nanobrang obsesyon niadtong nanlimbasug sa pagkaadik mao ang dakong tinguha nga maayo silang tan-awon sa uban. Sa unsang paagi kini nga tinguha makapugong kanimo sa pagpalambo ug sa pagdala og “mas daghang bunga” (o mga maayong buhat)?

 • Sa unsang paagi mausab ang imong kinaiya kon naghunahuna lang ka nga maayo kang tan-awon sa Dios?

 

Pagkasinsero

“Si kinsa ang makalapas batok kanako, kaniya ikaw mohukom sumala sa mga sala diin siya nakabuhat; ug kon siya mokumpisal sa iyang mga sala sa atubangan kanimo ug kanako, ug maghinulsol diha sa katim-os sa iyang kasingkasing, kaniya ikaw mopasaylo, ug Ako mopasaylo usab” (Mosiah 26:29).

 • Kon mokumpisal ka sa imong mga sala, kinahanglan gayud nga sinsero ka. Ikonsiderar kon sa unsang paagi ang pagpugong og usa ka bahin sa imong pagkumpisal mopahuyang sa pagkasinsero sa imong mga paningkamot. Unsa nga bahin sa imong imbentaryo, kon aduna, nga natintal ka nga itago?

 • Unsay imong makuha kon padayon nga itago kini nga bahin sa imong imbentaryo? Unsay mawala kanimo?

 

Ikumpisal dayon ang mga sala sa higayon nga makaamgo ka niini

“Niining mao nga tuig sila gidala ngadto sa kasayuran sa ilang sayop ug mikumpisal sa ilang mga kasaypanan” (3 Nephi 1:25).

 • Kini nga bersikulo maoy usa ka ehemplo sa katawhan kinsa wala maglangay sa pagkumpisal sa ilang mga kasaypanan sa higayon nga gidala kini ngadto sa ilang kasayuran. Unsa ang mga kaayohan sa pagbuhat sa step 5 pagkahuman gayud dayon sa step 4?

 • Unsa kaha ang makadaot nga mga epekto sa paglangan-langan sa step 5?

 

Paghupay sa stress ug pagkakaplag og kalinaw

“Ako dili mopadayon sa paghisgot sa imong mga sala, aron sa paghasol sa imong kalag, kon kini dili alang sa imong kaayohan” (Alma 39:7).

 • Ang ubang tawo moangkon nga nagsige kita sa paghisgot sa negatibo nga mga butang sa kinabuhi sa pagbuhat sa step 4 ug 5 ug nga ang pagbuhat niini makadugang lang sa atong stress. Niini nga bersikulo, gitudloan kita nga ang pag-atubang sa mga kakulangan makahimo og kaayohan kanato, dili lamang “paghasol” (o pagpaantus) sa atong mga kalag. Sa unsang mga paagi ang step 4 ug 5 makahupay sa imong stress ug mohatag kanimo og dugang kalinaw?

 

Pagbiya sa sala

“Pinaagi niini kamo masayud kon ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala—tan-awa, siya mokumpisal kanila ug mobiya kanila” (D&P 58:43).

 • Ang pagbiya sa usa ka butang nagpasabut sa pagsalikway niini o paghunong niini sa hingpit. Sa unsang paagi nimo mapakita ang imong tinguha sa pagbiya sa imong karaang mga paagi pinaagi sa pagkompleto sa step 5?