Addiction Recovery Program - Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik

Step 6: Kausaban sa Kasingkasing

MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Pag-andam sa hingpit nga ang Dios motangtang sa tanan nimong mga huyang nga kinaiya.

Human sa istrikto kaayo nga emosyonal ug espiritwal nga paglimpyo sa step 4 ug 5, kadaghanan namo nahingangha sa kausaban sa among kaugalingon. Mas tinud-anay kaming nag-ampo, mas regular nga namalandong sa mga kasulatan, ug mas kanunay nga nagsulat sa journal. Nangandam kami sa paghimo ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad pinaagi sa pagtambong sa miting sa sakrament.

Sa among pagbuhat sa step 5, daghan kanamo ang nakig-istorya sa among mga bishop ug nangayo og tabang sa paghinulsol. Kadaghanan namo nakakita nga ang among pagkaadik dili na kaayo kusog ug dili na kaayo permi nga motintal kanamo. Ang uban kanamo nahimo na nga gawasnon gikan sa among pagkaadik. Uban sa ingon ka gamhanan nga mga kausaban sa among gawi ug sa among kinabuhi, ang uban kanamo naghunahuna nganong nagkinahanglan pa kami og dugang nga mga lakang.

Paglabay sa panahon, hinoon, among namatikdan nga sa among pag-undang nahimong mas klaro ang mga kahuyang sa among kinaiya, ilabi na sa among kaugalingon. Gipaningkamutan namo ang pagkontrol sa among negatibong mga hunahuna ug mga pagbati, apan padayon kini nga mogawas, naghasol kanamo ug naghulga sa among bag-ong kinabuhi nga naglikay sa pagkaadik ug nag-apil sa mga kalihokan sa Simbahan. Kadtong nakasabut sa espirituhanong implikasyon sa pagkaayo miawhag kanamo sa pag-ila nga samtang ang dayag nga kausaban sa among kinabuhi maanindot, ang Ginoo gusto nga mopanalangin kanamo og mas labaw pa. Ang among mga higala mitabang kanamo nga makakita nga kon gusto namo ang paglikay dili lang sa among pagkaadik apan sa pagwagtang gayud sa tinguha nga mobalik niini, kinahanglan kaming mosinati og kausaban sa kasingkasing. Kini nga kausaban sa kasingkasing o tinguha mao ang katuyoan sa step 6.

“Unsaon man?” tingali mangutana kamo. “Unsaon man nako bisan pagsugod lang sa paghimo sa ingon nga kausaban?” Ayaw pagkawala sa kadasig tungod niini nga mga pagbati. Ang step 6, sama sa mga lakang nga nag-una niini, mahimong bation nga bug-at kaayo nga hagit. Bisan kon sakit kini, tingali moangkon ka, sama kanamo, nga ang pag-ila ug pagkumpisal sa imong mga kahuyang sa kinaiya diha sa step 4 ug 5 wala dayon magpasabut nga andam ka na sa paghunong niini. Mahimong makaamgo ka nga mobalik gihapon ka sa karaan nga mga pamaagi sa pagtubag ug pagsagubang sa mga stress sa kinabuhi—tingali mas labaw pa karon nga imo nang giundangan ang imong pagkaadik.

Tingali ang labing makapaubos nga butang nga angkunon mao nga naghambin gihapon ka og mapagarbuhong tinguha sa pag-usab nga walay tabang gikan sa Dios. Ang step 6 nagpasabut sa pagtugyan ngadto sa Dios sa tanang nahabilin nga garbo ug pagkagahig ulo. Sama sa step 1 ug 2, ang step 6 nagkinahanglan nga magpaubos ka sa imong kaugalingon ug angkunon ang imong panginahanglan sa matubsanon ug makapausab nga gahum ni Kristo. Tutal, ang Iyang maulaong sakripisyo nakatugot kanimo sa paghimo sa matag lakang hangtud niining puntoha. Mao usab gihapon ang step 6.

Samtang modangup ka kang Jesukristo, mangayo og tabang alang niini nga lakang, dili ka masagmuyo. Kon mosalig ka Kaniya ug magmapailubon sa proseso, imong makita ang imong garbo nga hinay-hinay nga mapulihan sa kamapainubsanon. Mapailubon Siyang maghulat kanimo nga kapuyon sa imong kinaugalingong paningkamot sa pag-usab, ug sa higayon nga modangup ka Kaniya imong masaksihan pag-usab ang Iyang gugma ug gahum alang kanimo. Ang imong pagdumili sa paghunong sa karaan nga mga sumbanan sa pamatasan mapulihan sa bukas nga panghunahuna samtang ang Espiritu hinay-hinay nga mosugyot og mas maayo nga paagi sa pagpakabuhi. Ang imong kahadlok sa pag-usab mokunhod samtang imong maamguhan nga ang Ginoo nakasabut sa kasakit ug pagkugi nga gikinahanglan niini.

Samtang ang proseso sa pagduol ngadto kang Kristo motuhop sa imong kasingkasing, imong makita ang sayop nga mga pagtuo nga nagsugnod sa negatibong mga pagbati nga hinay-hinay nga mapulihan sa kamatuoran. Molambo ka diha sa kalig-on samtang mopadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios ug mamalandong sa personal nga paggamit niini. Pinaagi sa mga pagpamatuod sa uban, ang Ginoo motabang nimo nga makat-on sa kamatuoran nga anaa ka pa sa Iyang gahum sa pag-ayo. Ang tinguha nga mobasol sa uban tungod sa kondisyon sa imong kinaiya o sa pagpangatarungan aron dili makahimo og kausaban sa kasingkasing mailisan sa tinguha nga manubag ngadto Kaniya ug manunuton sa Iyang kabubut-on. Pinaagi ni propeta Ezequiel, ang Ginoo mipahayag, “hatagan ko . . . kamo sa usa ka bag-o nga kasingkasing, ug ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo: kuhaon ko ang batoon nga kasingkasing gikan sa inyong unod” (Ezequiel 36:26).

Ang Ginoo gusto nga mopanalangin kanimo og kausaban sa disposisyon nga mohiusa kanimo uban Kaniya sa hunahuna ug kasingkasing, sama nga Siya nahiusa uban sa Amahan. Gusto Siya nga mohatag kanimo og pahulay gikan sa imong pagkahilayo gikan sa Dios nga Amahan, pagkahilayo nga maoy hinungdan sa mga kahadlok nga nakatampo sa imong pagkaadik. Gusto Niya nga mahimong epektibo ang Pag-ula sa imong kinabuhi, dinhi ug karon.

Samtang monunot ka sa mga aghat sa Espiritu ug motan-aw ngadto sa Manluluwas alang sa kaluwasan, dili lamang gikan sa pagkaadik apan gikan sa mga kahuyang sa kinaiya, makasiguro ka nga usa ka bag-ong disposisyon o kinaiya molambo gikan sa imong mauyunon nga kasingkasing. Ang nagtubo nga tinguha nga mahimong balaan pinaagi sa Dios moandam kanimo alang sa kausaban sa imo mismong kinaiya. Usa sa labing maayo nga paghulagway niini nga proseso makita niining mga pulong ni Presidente Ezra Taft Benson:

“Ang Ginoo moimpluwensya gikan sa sulod sa tawo padulong sa gawas. Ang kalibutan moimpluwensya gikan sa gawas padulong sa sulod. Ang kalibutan mokuha sa mga tawo gikan sa mahugaw nga mga dapit. Apan si Kristo mokuha sa mga mahugaw gikan sa tawo, ug sila na mismo ang mokuha sa ilang kaugalingon gikan sa mahugaw nga mga dapit. Ang kalibutan makahulma sa mga tawo pinaagi sa pag-usab sa ilang palibut. Si Kristo makausab sa mga tawo, kinsa mousab sa ilang palibut. Hulmahon sa kalibutan ang batasan sa tawo, apan si Kristo makausab sa kinaiyahan sa tawo. . . .

“Hinaut nga makumbinser kita nga si Jesus mao ang Kristo, mopili sa pagsunod Kaniya, mausab alang Kaniya, magiyahan Niya, matinguhaon diha Kaniya, ug matawo pag-usab” (sa Conference Report, Okt. 1985, 5–6; o Ensign, Nob. 1985, 6–7).

 


Mga Lakang nga Buhaton

Pagmauyunon nga ang Manluluwas mokabig sa imong kasingkasing; apil sa pakigdait kang Jesukristo pinaagi sa pagtambong sa Sunday School ug Relief Society o miting sa priesthood

Sa dihang gibunyagan kami, diyutay ra kanamo ang nakasabut sa tibuok kinabuhi nga proseso sa tinuod nga pagkakabig. Hinoon, si Presidente Marion G. Romney sa Unang Kapangulohan yano nga mipasabut niini:

“Sa tawo nga tinud-anay nga nakabig sa hingpit, ang tinguha alang sa mga butang nga sukwahi sa ebanghelyo ni Jesukristo sa pagkatinuod namatay na. Ug ang napuli niini mao ang gugma sa Dios, nga adunay makanunayon ug nagkontrolar nga determinasyon sa pagsunod sa iyang mga sugo” (sa Conference Report, Guatemala Area Conference 1977, 8).

Samtang imong masinati ang milagro sa padayon nga pagkaayo— una gikan sa makadaut nga mga gawi sa pagkaadik ug dayon gikan sa mga kahuyang sa kinaiya—makasinati ka sa tinuod nga pagkakabig. Mosugod ka sa pagkahigmata, maulian sa imong pamuot sama sa anak nga nawala nga naulian sa iyang pamuot (tan-awa sa Lucas 15:17). Mosugod ka sa pagkaamgo nga aron makabalik ngadto sa gingharian sa Langitnong Amahan, dili lang kinahanglan nga momata ka apan mobangon ug motugot ni Jesukristo nga mahimo nimong Manunubos.

Samtang imong itugyan ang imong kasingkasing ngadto sa Dios ug magkalig-on diha sa kamapainubsanon, ang imong determinasyon nga dili na usbon ang nangagi nga mga gawi magkalig-on ug magkalig-on. Giluwas gikan sa pagkaulipon sa nangagi, mobati ka nga mas komportable kauban sa mga kaigsoonan sa Simbahan. Makaplagan nimo ang imong kaugalingon nga magtinguha nga mobalik ug mapundok isip anak sa Dios ug malakip sa hingpit nga pagpakigdait diha sa mga karnero sa Iyang panon (tan-awa sa 1 Nephi 22:24–26; Mosiah 27:25–26; Mosiah 29:20; Helaman 3:35).

 

Pagmauyunon nga mag-usab aron ang mga imperpeksyon matangtang pinaagi sa gahum sa Dios

Kon naadik ka man sa ilimnong makahubog, druga, sugal, pornograpiya, mga makadaut nga gawi sa pagkaon, dili kapugngan nga paggasto, o laing gawi o butang nga nagrepresentar sa imong panginahanglan sa pagpalayo ug pagtago gikan sa stress o mga hagit sa imong kinabuhi, imong maamguhan nga kining tanan nagsugod diha sa imong hunahuna ug kasingkasing. Ang pagkaayo mosugod usab diha sa imong hunahuna ug kasingkasing. Sa imong pagkahimong andam nga mausab pinaagi sa pagdangup ngadto kang Jesukristo, makakat-on ka sa Iyang gahum sa pag-ayo.

Pinaagi sa pagbuhat sa step 6, imong madugangan ang imong pasalig sa paghunong sa nangaging mga pagkaadik pinaagi sa nagkalawom nga relasyon uban sa Manluluwas, si Jesukristo, ug sa Amahan, kinsa mipadala Kaniya. Modesisyon ka nga mahimong maugdang og panghunahuna sama sa batan-ong propeta nga si Mormon (tan-awa sa Mormon 1:15). Mopadayon ka sa pagdawat nga ang Dios kinahanglang mao gayud ang tanan alang kanimo aron sa pagluwas kanimo gikan sa mga kahuyang sa hunahuna, pulong, ug lihok.

 


Pagtuon ug Pagsabut

Ang mosunod nga mga kasulatan ug pamahayag gikan sa mga lider sa Simbahan makatabang kanimo sa pagbuhat sa step 6. Gamita kini nga mga kasulatan ug mga pangutana alang sa pagpamalandong, pagtuon, ug pagsulat.

 

Pagbiya sa tanan nimong mga sala

“Ang hari miingon . . . unsa ang akong buhaton nga ako mahimo nga matawo sa Dios, nakaangkon niining dautan nga espiritu nga malangkat gikan sa akong dughan, ug makadawat sa iyang Espiritu, aron ako mapuno sa hingpit nga kalipay. . . . Ako mobiya sa tanan nga ako nanag-iya . . . aron ako mahimo nga makadawat niining dako nga hingpit nga kalipay. … Ang hari miyukbo sa atubangan sa Ginoo, nga nagluhod; oo, gani siya mihapa sa yuta, ug misinggit sa makusog, nag-ingon:

“O Dios . . . ako mobiya sa tanan kong mga sala aron makaila kanimo, ug nga aron ako mahimo nga mabangon gikan sa mga patay, ug maluwas sa katapusan nga adlaw” (Alma 22:15, 17–18).

 • Usba pagbasa og maayo ang Alma 22:15, 17–18. Unsa nga mga babag— lakip ang mga kinaiya ug mga pagbati—ang nagpugong kanimo sa pagbiya sa “tanan [nimong] mga sala” ug mas hingpit nga modawat sa Espiritu sa Ginoo?

 

Pagkat-on sa pagkamapainubsanon

“Kon ang mga tawo moduol ngari kanako, Ako mopakita ngadto kanila sa ilang kahuyang . Ako mohatag ngadto sa mga tawo og kahuyang nga sila mahimo nga magpaubos; ug ang akong grasya igo alang sa tanan nga mga tawo nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, kay kon sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, ug magbaton og hugot nga pagtuo ngari kanako, niana Ako mohimo sa mahuyang nga mga butang nga mahimo nga malig-on ngadto kanila.” (Ether 12:27).

 • Tungod sa pagka-mortal ug pagkadili perpekto, kitang tanan ubos sa daghang mga kahuyang. Niini nga bersikulo, ang Ginoo mipasabut sa Iyang katuyoan sa pagtugot kanato nga makasinati og mortalidad ug makasugat og ingon niana nga mga kahuyang—aron sa pagtabang kanato nga magpaubos. Hinoon, timan-i nga kita mismo ang mopili nga magpaubos. Sa unsang paagi ang pagkahimong andam diha sa step 6 usa ka bahin sa pagpaubos sa imong kaugalingon?

 • Ilista ang pipila sa imong mga kahuyang sa kinaiya, ug sa tupad niini ilista ang mga kalig-on nga kini mamahimo samtang modangup ka kang Kristo.

 

Pag-apil sa pagpakigdait sa Simbahan

“Tungod niining maong katarungan, ako magaluhod sa atubangan sa Amahan [sa atong Ginoong Jesukristo], kang kinsa nagadawat ug ngalan ang matag-usa ka banay sa langit ug sa yuta, aron nga sumala sa kadagaya sa iyang himaya, itugot unta niya nga malinig-onan kamo sa gahum pinaagi sa iyang Espiritu diha sa kinasuloran sa inyong pagkatawo;

“Aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa pagtoo; aron kamo, ingon nga mga pinagamut ug pinasukad diha sa gugma, makabaton og gahum sa pagsabut uban sa tanang mga balaan, kon unsa ang gilapdon ug ang gitas-on ug ang kahabugon ug ang giladmon, ug sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios” (Mga Taga-Efeso 3:14–19).

 • Samtang imong dad-on diha kanimo ang ngalan ni Kristo ug malig-on sa Iyang Espiritu, mosugod ka sa paglakip sa imong kaugalingon uban sa mga Santos—mga kaigsoonan nga nabunyagan ug misulod ngadto sa iyang pamilya dinhi sa yuta (tan-awa sa Mosiah 5:7). Samtang mas mailhan nimo og maayo ang imong mga isig ka Santos, sa unsang paagi nga mas naandam ka mas hingpit nga moapil diha sa pagkigdait sa priesthood, Relief Society, ug Sunday School?

 

Katubsanan

“Kay ang kinaiyanhon nga tawo mao ang usa ka kaaway sa Dios, ug sa gihapon gikan pa sa pagkapukan ni Adan, ug mahimo, hangtud sa kahangturan, gawas kon siya motugyan ngadto sa mga pagdani sa Balaang Espiritu, ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo, ug mahimo nga ingon sa usa ka bata, manunuton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma” (Mosiah 3:19).

 • Daghan kanato nahimong mga Santos sa ngalan lamang diha sa bunyag ug migahin sa tibuok natong kinabuhi sa pagpanlimbasug nga “isalikway ang kinaiyanhon nga pagkatawo” ug sa pagpalambo sa mga kinaiya nga gilista dinhi nga bersikulo. Sa unsang paagi kini nga panlimbasug miandam kanimo sa pagdawat nga pinaagi lamang sa Pag-ula ni Kristo—pinaagi sa pagkahiusa uban ni Jesukristo ug sa Amahan—nga makasinati ka og katubsanan?

 

Pagduol kang Kristo

“Bisan unsa ang tinubdan sa kalisud ug bisan giunsa nimo pagsugod nga makaangkon og kahupayan—pinaagi sa kwalipikadong propesyonal nga therapist, doktor, priesthood leader, higala, nabalaka nga ginikanan, o minahal—bisan giunsa pa nimo pagsugod, kadto nga mga solusyon dili gayud makahatag og kompleto nga tubag. Ang katapusang pagkaayo moabut pinaagi sa pagtuo diha ni Jesukristo ug sa Iyang mga pagtulun-an, uban sa masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu ug pagsunod sa Iyang mga sugo “(Richard G. Scott, sa Conference Report, Abr. 1994, 9; o Ensign, Mayo 1994, 9).

 • Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha mitudlo nga walay bisan unsa kadako nga suporta o pakigdait—bisan sa mga recovery group o mga kongregasyon sa Simbahan—nga makahatag kanimo og kaluwasan. Ang ubang mga tawo mahimong mosuporta ug mopanalangin kanimo sa imong panaw, apan sa katapusan kinahanglan ka nga moduol kang Kristo Mismo. Isulat kon sa unsang paagi nagsugod ang imong panaw sa pagkaayo.

 • Kinsa man ang instrumento sa pagtabang kanimo nga maanaa sa dalan sa paghinulsol ug pagkaayo? Sa unsang paagi ang ilang ehemplo mitudlo kanimo ngadto sa Manluluwas?

 • Unsay imong nakat-unan mahitungod sa Manluluwas nga nakatabang o nakaimpluwensya sa imong tinguha o abilidad sa pag-usab sa imong gawi?

 

Pagpailub sa proseso

“Kamo gagmay nga mga bata ug kamo dili makaantus sa tanan nga mga butang karon; kamo kinahanglan motubo diha sa grasya ug diha sa kamatuoran.

“Ayaw kahadlok, gagmay nga mga bata, kay kamo akò, ug Ako nakabuntog sa kalibutan, . . .

“Ug walay usa kanila nga gihatag sa akong Amahan nga mawala” (D&P 50:40–42).

 • Usahay mahutdan kita sa pailub o sa kadasig nga ang pagkaayo usa ka padayon nga proseso. Kini nga mga bersikulo nagpakita sa pagpailub kanato sa Manluluwas ug sa atong Langitnong Amahan isip “gagmay nga mga bata.” Gamita kini nga mga bersikulo sa imong kaugalingon pinaagi sa pagsulat niini nga personal nga magtumong kanimo.

 • Sa unsang paagi ang mga saad niini nga kasulatan makalig-on kanimo kon mawad-an ka sa kadasig?

 

Tabang gikan sa Ginoo

“Akong hinigugma nga mga kaigsoonan, human kamo makasulod niini nga higpit ug pig-ot nga dalan, ako mangutana kon ang tanan natuman ba? Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, wala; kay kamo wala pa makaabut niini nga gilay-on gawas kon kini pinaagi sa pulong ni Kristo uban sa dili matarug nga hugot nga pagtuo diha kaniya, mosalig sa hingpit diha sa mga maayo nga buhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas.

“Busa, kamo kinahanglan gayud mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Busa, kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa ingon miingon ang Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon” (2 Nephi 31:19–20).

 • Pamalandungi ug isulat kon sa unsang paagi ang Ginoo motabang kanimo diha sa higpit ug pig-ot nga dalan. Sa unsang paagi ang imong nagtubo nga gugma sa Dios ug sa uban mopagawas kanimo gikan sa pagkaadik, motabang kanimo sa paghunong, ug mopahiuli kanimo sa usa ka paglaum sa kinabuhing dayon?