Addiction Recovery Program - Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik

Step 7: Kamapainubsanon

MAHINUNGDANONG BARUGANAN: Hangyoa sa mapainubsanong paagi ang Langitnong Amahan nga tangtangon ang tanan nimong mga kakulangan.

Ang tanang mga lakang nagkinahanglan og kamapainubsanon, apan ang step 7 labing dayag nga nagkinahanglan niini: “Hangyoa sa mapainubsanong paagi ang Langitnong Amahan nga tangtangon ang tanan nimong mga kakulangan.” Ang mapainubsanong kasingkasing nga among napalambo sa step 6 mipaluhod kanamo sa step 7 aron sa paghangyo sa Ginoo nga tangtangon ang among mga kakulangan. Sa dihang miuswag kami ngadto niini nga punto, andam na kami sa pag-ampo nga walay laing tuyo gawas sa among tinguha nga mahimong usa sa kasingkasing ug sa hunahuna uban sa Langitnong Amahan ug ni Ginoong Jesukristo. Wala na kami matagbaw lang sa kausaban sa mga batasan o gani sa estilo sa pagpakabuhi. Sa katapusan andam na kami nga ang Dios mousab sa among kinaiya mismo.

Ang step 7 nagrepresentar alang sa matag usa kanamo sa ingon ka hingpit nga pagtugyan ngadto sa Manluluwas nga daghan kanamo ang nakatuaw diha sa among kasingkasing, sama ni Alma, “O Jesus, ikaw nga Anak sa Dios, malooy ka kanako” (Alma 36:18). Ang tinuod nga pagbasol mipuno sa among kasingkasing, dili lang tungod kay nag-antus kami o gipaantus namo ang uban apan tungod kay nagmahay kami nga bisan sa pagkaayo dili gihapon kami makatangtang sa among kaugalingong mga kakulangan.

Tungod kay mibati na og usa ka bahin sa gugma sa Dios, nagtinguha kami sa pagbiya sa tanan namong mga sala, gani sa tanang tinguha sa pagpakasala, aron mas makaila Kaniya. Sa katapusan, sa kaugalingon namong pagbuot, uban sa tibuok namong kasingkasing, among gihalad ang among tibuok kalag ngadto sa Dios ug mihangyo Kaniya sa pagpasaylo kanamo ug sa paghimo kanamo diha sa Iyang panagway. Sa katapusan nakaamgo kami nga walay laing ngalan, walay laing paagi, nga makahatag kanamo og hingpit nga kapasayloan sa among mga sala. Sa walay pagpugong, nangamuyo kami sa Amahan nga Siya, diha sa Iyang walay kinutuban nga kalooy, mopasaylo kanamo sa among garbo, mga kalapasan, ug mga kakulangan. Mihangyo kami nga Siya mohatag kanamo og grasya, nga pinaagi Kaniya mapadayon namo kining bag-ong paagi sa kinabuhi.

Wala sugdi sa Ginoo ang ingon ka dako nga kausaban sa among tibuok nga kinaiya hangtud nga mitugot kami Kaniya sa pagbuhat sa ingon. Ang step 7 maoy among desisyon. Kinahanglan nga tuyo namong buhaton ang pagpaubos. Kinahanglang itugyan namo ang matag tipik sa garbo nga nagsalig ra sa kaugalingon ug moangkon nga ang among mga paningkamot sa pagluwas sa among kaugalingon dili igo. Kinahanglan namong bation ug sundon ang kamatuoran nga gitudlo ni Haring Benjamin—nga kitang tanan mga makililimos sa atubangan sa Dios ug walay paglaum sa kaluwasan pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot apan pinaagi lamang sa kalooy ug grasya ni Jesukristo (tan-awa sa Mosiah 2:21; 4:19–20).

Ang step 7 nagmarka alang sa matag usa kanamo sa higayon nga kami sa katapusan mitugyan nga walay pagduha-duha ngadto sa mahangturong kamatuoran nga gitudlo diha sa Mosiah 16:4: “Ang tanan nga mga katawhan nahisalaag; ug tan-awa, nahisalaag sila sa walay katapusan kon kini wala pa nga ang Dios mitubos sa iyang mga katawhan gikan sa ilang nahisalaag ug napukan nga kahimtang.” Ang among kasinatian mitudlo kanamo nga sa paghimo sa step 7 wala kami gipalingkawas sa among buluhaton. Kinahanglan gihapon kami nga magmapailubon ug “mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo” (2 Nephi 31:20).

Wala kami mahimong hingpit nga gawasnon sa tinguha sa pagpakasala. Kinahanglang makat-on kami sa pagdawat sa kinabuhi base sa mga kondisyon sa Dios ug mohulat sa Iyang mga katuyoan ug sa Iyang panahon—bisan sa pagtangtang sa among mga kakulangan. Sa pagbuhat sa step 7, nakat-on kami sa pagpuyo uban sa sama nga kamapainubsanon ug pailub ngadto sa Dios nga gipakita ni Alma ug sa iyang mga kaigsoonan diha nga ang ilang mga alantuson gipagaan apan wala tangtanga: “Sila mitugyan sa maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo” (Mosiah 24:15). Gibiyaan namo sa katapusan ang ideya nga mamahimo kaming hingpit pinaagi lang sa among kaugalingon, ug gidawat namo ang kamatuoran nga ang Dios nagtinguha kanamo nga mabuntog ang among mga kahuyang niini nga kinabuhi pinaagi sa pagduol ngadto kang Kristo ug pagkahingpit diha Kaniya. Among nasayran nga pinaagi sa Iyang grasya, nagtugot Siya kanamo sa paglimud sa among kaugalingon sa tanan nga dili diosnon ug sa pagsabut nga ang kaluwasan dili moabut pinaagi sa among kaugalingong gahum apan pinaagi sa Iyang gahum (tan-awa sa Moroni 10:32).

Hinoon, ang matag lakang adunay pasidaan, ug ang step 7 mao usab. Kami nga mihangup niini nga mga baruganan kinahanglang mopasidaan gayud kanimo nga dili ka magdahum nga mabuhat kini nga lakang nga walay sakripisyo—ug angay lang kini. Sa Doktrina ug mga Pakigsaad 59:8, ang Ginoo nagsugo, “Kamo mohalad og usa ka sakripisyo ngadto sa Ginoo nga inyong Dios diha sa pagkamatarung, gani niana nga usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu.” Kini nga halad maoy kinauyukan sa step 7. Bisan nga imong bation ang mga kasakit sa imong kaugalingong pagkatawo pag-usab, hinumdumi nga ang Iyang pag-antus, dili ang imoha, ang nagsiguro sa imong katubsanan gikan sa sala. Ang imong sakripisyo usa lamang ka ubos nga pahinumdom sa Iyang “mahinungdanon ug katapusan nga sakripisyo” alang kanimo (Alma 34:14).

Kon imong ibutang ang tanan ngadto sa mga kamot sa Dios, nabuhat na nimo sa katapusan ang tanan nga imong mahimo aron sa pagdawat sa Iyang dili masaypan nga saksi nga ang imong mga sala napasaylo, nga ang imong nangagi sa tinud-anay milabay na. Sama sa katawhan nga nakabig diha sa Basahon ni Mormon, makapamatuod ka nga ikaw “giduaw pinaagi sa gahum ug sa Espiritu sa Dios, nga anaa kang Jesukristo” (3 Nephi 7:21). Uban ni Alma, ikaw makatuaw: “Ako wala na mahinumdom sa akong mga kasakit; oo, ako wala na samoka sa panumduman sa akong mga sala. Ug, unsa nga hingpit nga kalipay, ug unsa ka kahibulongan nga kahayag ang akong nakita; oo, ang akong kalag napuno sa hingpit nga kalipay labaw sa akong kasakit!” (Alma 36:19–20).

 


Mga Lakang nga Buhaton

Tinguhaa ang gahum sa Pag-ula sa Manluluwas aron mahimong epektibo sa imong personal nga kinabuhi pinaagi sa pagpamalandong sa mga pag-ampo sa sakrament

Usa ka epektibong matang sa pagpamalandong mao ang paghunahuna og bersikulo o mga pulong sa kasulatan samtang mag-ampo ka aron makasabut sa kahulugan ug sa paggamit niini sa imong kaugalingong kinabuhi. Tungod kay ang matag usa kanato kinahanglang mohimo sa pakigsaad nga gibalik-balik sa mga pag-ampo sa sakrament, mahimo ka nga mamalandong kabahin niini.

Nagsunod sa pagdapit sa mga propeta sa paggamit sa mga kasulatan sa imong kinabuhi, mahimo nimong basahon ang Moroni 4:3 ug 5:2 ug mapainubsanong ikonsiderar kining sagrado nga mga pulong sa imong kaugalingong tingog: sama pananglit, “O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, [ako] mangayo kanimo pinaagi sa ngalan sa imong Anak, nga si Jesukristo, sa pagpanalangin ug pagbalaan niining pan ngadto sa [akong kalag sa akong] pag-ambit niini … ug maghupot sa iyang mga sugo diin siya mihatag [kanako], nga [ako] unta sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kanako].”

 

Pag-ampo sa mapinaubsanong paagi nga ang Dios mobuhat alang kanimo sa unsay dili nimo mabuhat sa imong kaugalingon

Pinaagi sa pagbaton og yano nga pag-ampo diha sa imong kasingkasing, sama sa “Ginoo, unsa man ang imong ipabuhat kanako?” o “ang Imong pagbuot maoy matuman,” kanunay ka nga mapahinumduman sa imong hingpit nga pagdepende sa Ginoo. Ang gugma sa Dios, imong gugma alang Kaniya ug Iyang gugma alang kanimo, makatabang kanimo sa paghulma og usa ka relasyon nga imong mahatag ang imong kaugalingon nga walay pagpanagana. Gitinguha nimo kini nga gugma sa tanang katuigan nga nalit-ag ka diha sa pagkaadik. Sa step 7, makakaplag ka og paagi aron makaangkon og kalinaw samtang mosulod ka ngadto sa “kapahulayan sa Ginoo” (Moroni 7:3; tan-awa usab sa Alma 58:11; Ezra Taft Benson, “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 2).

 


Pagtuon ug Pagsabut

Ang mosunod nga mga kasulatan ug pamahayag gikan sa mga lider sa Simbahan makatabang kanimo sa pagbuhat sa step 7. Gamita kini nga mga kasulatan ug mga pangutana alang sa pagpamalandong, pagtuon, ug pagsulat. Pagmatinuoron ug klaro diha sa imong sinulat.

 

Pagpili nga magmapainubsanon

“Ingon nga ako miingon nganha kaninyo, nga tungod kay kamo napugos sa pagpaubos mga bulahan kamo, wala ba kamo magdahum nga sila labaw pa nga bulahan kinsa tinuod nga nagpaubos sa ilang mga kaugalingon tungod sa pulong?” (Alma 32:14).

 • Kadaghanan kanamo mitambong sa mga recovery meeting tungod sa ka desperado, giduso sa mga sangputanan sa among pagkaadik. Napugos kami sa pagpaubos. Ang kamapainubsanon nga gihulagway diha sa step 7, hinoon, adunay lahi nga hinungdan. Kini boluntaryo. Resulta kini sa imong kaugalingong pagpili nga mopaubos sa imong kaugalingon. Sa unsang paagi ang imong mga pagbati sa kamapainubsanon nausab sukad nga misugod ka sa pagkaayo?

 

Napuno sa kalipay

“Sila nagsud-ong diha sa ilang mga kaugalingon nga kalibutanon nga kahimtang, gani ubos kay sa abug sa yuta. Ug silang tanan misinggit og kusog uban sa usa ka tingog, nag-ingon: O kaloy-i, ug dihogi sa inula nga dugo ni Kristo nga kami mahimo nga makadawat sa kapasayloan sa among mga sala, ug ang among mga kasingkasing mahimo nga putli; kay kami mituo kang Jesukristo, ang anak sa Dios, kinsa milalang sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga mga butang; kinsa manaog nganhi taliwala sa mga katawhan.

“Ug nahinabo nga human sila makapamulong niini nga mga pulong ang Espiritu sa Ginoo midangat diha kanila, ug sila napuno sa hingpit nga kalipay, ingon nga nakadawat og usa ka kapasayloan sa ilang mga sala, ug nagbaton og kalinaw sa ilang tanlag, tungod sa naghingapin nga hugot nga pagtuo diin sila aduna diha kang Jesukristo kinsa moanhi” (Mosiah 4:2–3).

 • Ang katawhan ni Haring Benjamin mihalad sa matang sa pag-ampo nga atong ihalad samtang buhaton nato ang step 7. Mibati sila og kalinaw ug kalipay sa dihang ang Espiritu sa Ginoo miabut kanila ug mipasaylo sa ilang mga sala. Pamalandungi ang imong mga kasinatian kabahin niini nga mga pagbati. Isulat kon unsa kaha ang pagbati kon kining mga pagbatia mahimo nimong paagi sa pagpakabuhi.

 

Tuo sa Dios

“Tuo sa Dios; tuo nga siya mao, ug nga siya ang milalang sa tanan nga mga butang, lakip sa langit ug sa yuta; tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, ug tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta; tuo nga ang tawo dili makasabut sa tanan nga mga butang diin ang Ginoo mahimo nga makasabut.

“Ug usab, tuo nga kamo kinahanglan gayud maghinulsol sa inyong mga sala ug mobiya kanila, ug magpaubos sa inyong mga kaugalingon sa atubangan sa Dios; ug mangutana sa kinasingkasing nga siya mopasaylo kaninyo; ug karon, kon kamo motuo sa tanan niini nga mga butang tan-awa nga kamo mobuhat kanila.

“Ug usab ako moingon nganha kaninyo ingon nga ako nakaingon kaniadto, ingon nga kamo nakakab-ut sa kasayuran sa himaya sa Dios, o kon kamo nasayud sa iyang kaayo ug nakatagamtam sa iyang gugma, ug nakadawat sa kapasayloan sa inyong mga sala, diin nakahimo og ingon nga hilabihan ka dako nga hingpit nga kalipay diha sa inyong mga kalag, gani ako manghinaut nga kamo kinahanglan mahinumdom, ug sa kanunay magpabilin sa inyong panumduman, ang pagkahalangdon sa Dios, ug ang inyong kaugalingon nga pagkawalay hinungdan, ug ang iyang pagkamaayo ug ang pagkamainantuson nganha kaninyo, dili takus nga mga binuhat, ug magpaubos sa inyong mga kaugalingon bisan ngadto sa kinahiladman sa pagkamapainubsanon, magtawag sa ngalan sa Ginoo matag adlaw, ug magbarug nga makanunayon diha sa hugot nga pagtuo niana diin moabut, diin gikapamulong na pinaagi sa ba-ba sa anghel.

“… Kon kamo mobuhat niini kamo sa kanunay magmalipayon, ug mapuno uban sa gugma sa Dios, ug sa kanunay magbaton sa kapasayloan sa inyong mga sala; ug kamo motubo diha sa kasayuran sa himaya kaniya nga naglalang kaninyo, o diha sa kasayuran niana diin mao ang makiangayon ug tinuod” (Mosiah 4:9–12).

 • Ilista sa mainampoong paagi ang mga butang nga gisulti ni Haring Benjamin nga kinahanglan natong buhaton. Sa unsang paagi kini nga mga butang may kalabutan sa pagbuhat sa step 7?

 • Unsa nga mga saad ang moabut sa pagbuhat sa unsay gitudlo ni Haring Benjamin? (Tan-awa ang katapusang bersikulo.)

 • Kon imong madawat kini nga mga saad, unsay mausab sa imong kinabuhi?

 

Pagsunod sa balaod ug mga sugo

“Kay niini nga katuyoan ang balaod gikahatag; busa ang balaod nahimo nga patay ngari kanamo, ug kami nahimo nga buhi diha kang Kristo tungod sa among hugot nga pagtuo; bisan pa niana kami naghupot sa balaod tungod sa mga sugo” (2 Nephi 25:25).

 • Kita “nahimo nga buhi diha kang Kristo tungod sa [atong] hugot nga pagtuo” diha Kaniya. Unsay gipasabut nga ang balaod patay nganhi kanato? Nganong padayon man kita nga mosunod sa balaod o mosunod sa mga sugo?

 • Unsay imong gibati karon kabahin sa pagsunod sa balaod?

 • Sa unsang paagi ang pagtuman sa mga sugo usa ka pagpahayag sa imong gugma sa Dios?

 

Ang gugma sa Dios

“Kon atong unahon ang Dios, ang tanan nga butang mapahimutang sa tukma nilang dapit o mawala kini sa atong kinabuhi. Ang atong gugma sa Ginoo modumala sa mga pangangkon sa atong pagbati, sa mga panginahanglan sa panahon, sa mga kaayohan nga atong gitinguha, ug sa pagpahimutang sa atong mga prayoridad” (Ezra Taft Benson, sa Conference Report, Abr. 1988, 3; o Ensign, Mayo 1988, 4).

 • Sa pagkahibalo sa kalooy ug kaayo sa Dios hangtud karon, tingali nagsugod ka na sa pagbati sa gugma sa Dios—gugma alang Kaniya ug gugma gikan Kaniya. Pamalandungi ug pagsulat mahitungod sa bisan unsang dugang nga paghigugma nga imong gibati samtang nagbuhat niini nga mga lakang.

 • Sa unsang paagi ang step 7 mokwalipay isip ang labing mahinungdanon nga buhat sa imong gugma hangtud ning puntoha?

 

Pagdala diha sa imong kaugalingon sa ngalan ni Kristo

“Kinsa kadto nga magbuhat niini makaplagan sa tuo nga kamot sa Dios, kay siya masayud sa ngalan diin siya pagatawgon; kay siya pagatawgon pinaagi sa ngalan ni Kristo” (Mosiah 5:9).

 • Kadaghanan nato maghunahuna sa pagdala sa ngalan ni Kristo diha kanato diha sa konteksto sa bunyag ug sakrament, ug sakto lang kini. Ikonsiderar sa makadiyot kon unsa kaha ang ipasabut nga tawagon pinaagi sa ngalan ni Kristo ug maangkon ang Iyang reputasyon isip imong reputasyon.

 • Unsay kinahanglan nimong buhaton aron makaplagan ka diha sa tuo nga kamot sa Dios? Unsay gipakigsaad nimong buhaton sa dihang gibunyagan ka ug kon moambit ka sa sakrament?

 • Isulat ang mahitungod sa mga pagbati nga imong nasinati kon maghunahuna ka sa Iyang kaandam sa paghatag kanimo sa Iyang ngalan o reputasyon isip bugti sa tanan nimong kakulangan.

 

Pagtugyan sa imong mga kahuyang

“Ang relihiyon nga wala magkinahanglan og sakripisyo sa tanang butang walay gahum nga igong makaugmad og hugot nga pagtuo nga gikinahanglan sa kinabuhi ug kaluwasan” (Joseph Smith, comp., Lectures on Faith [1985], 69).

 • Ang ubang tawo mobasa niini nga mga pulong ug maghunahuna nga ang “tanang butang” nagpasabut sa tanan nga mga kabtangan. Sa unsang paagi ang pagtugyan sa tanan nimo nga mga kahuyang ngadto sa Ginoo mipalambo sa imong pagsabut kon unsay kahulugan sa pagsakripisyo sa tanang butang?