Addiction Recovery Program - Usa ka Giya aron Mamaayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik

Addiction Recovery Program

Pasiuna

Kon ikaw mismo nanlimbasug sa pagkaadik o nakig-uban og tawo nga nanlimbasug sa ingon, kini nga giya mahimong usa ka panalangin sa imong kinabuhi. Ang Dose ka Lakang sa Alcoholics Anonymous gipahiangay ngadto sa estraktura sa mga doktrina, baruganan, ug gituohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Gipresentar kini niini nga giya isip mahinungdanong mga baruganan diha sa sinugdanan sa matag seksyon. Kini nga giya makatabang kanimo nga makat-on unsaon sa paggamit niining mahinungdanong mga baruganan; kini makausab sa imong kinabuhi.

Kini nga giya gituyo nga mahimong workbook ug reference alang niadtong nagtambungan og mga addiction recovery support group nga gipaluyohan sa LDS Family Services. Hinoon, ang mga doktrina ug mga baruganan nga gitudlo dako usab og benepisyo alang niadtong nagpuyo sa dapit diin ang pag-apil og mga support group dili mahimo. Kini nga giya magamit sa mga tawo nga nagtinguha sa pag-usab sa ilang mga kinabuhi ug ilabi na niadtong andam nga motrabaho nga tinagsa uban sa bishop o sa usa ka propesyonal nga magtatambag.

Ang mga lalaki ug babaye nga nag-antus sa grabeng mga epekto sa lain-laing pagkaadik ug nakasinati og pagkaayo gidapit sa LDS Family Services sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian sa paggamit niini nga mga baruganan sa ilang kinabuhi. Ang ilang panglantaw (ang “kami” niini nga giya) gigamit sa pagpasabut sa kasakit sa pagkaadik ug sa kalipay nga maayo ug maulian. Mahimo kang makakaplag og kahupayan, suporta, ug komon nga kasinatian uban kanila.

Ang mga lider sa Simbahan ug propesyonal nga mga magtatambag nalambigit usab sa pagsulat ug sa pagpalambo niini nga giya. Ang hiniusang kaalam ug kasinatian niining daghang mga tigsulat nagbarug isip dugang nga saksi sa katinuod sa Pag-ula ni Jesukristo ug sa posibilidad sa pagkaayo gikan sa pagkaadik.

Nakasinati kami og dakong kasubo, apan among nakita ang gahum sa Manluluwas nga miusab sa among labing makahugno nga mga kapildihan ngadto sa mahimayaong espiritwal nga mga kadaugan. Kami kinsa kanhi nagpuyo uban sa inadlaw-adlaw nga depresyon, kabalaka, kahadlok, ug makaluya nga kasuko nakasinati na karon sa kalipay ug kalinaw. Nakasaksi kami og mga milagro sa among kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban nga nalit-ag sa pagkaadik.

Grabe ang among gibayad pinaagi sa pagsakit ug pag-antus sa kaugalingon tungod sa among pagkaadik. Apan ang mga panalangin gibu-bu samtang mihimo kami sa matag lakang padulong sa pagkaayo. Kay nakaangkon og espiritwal nga pagpahigmata, naningkamot kami matag adlaw sa pagpalambo sa among relasyon uban sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, kami naayo.

Modapit kami kaninyo uban sa tanan namong pagbati ug gugma sa pag-apil kanamo sa usa ka mahimayaon nga kinabuhi sa kagawasan ug kaluwasan, gigakos sa mga bukton ni Jesukristo, ang atong Manunubos. Nasayud kami pinaagi sa among kaugalingong kasinatian nga makalingkawas ka gikan sa mga kadena sa pagkaadik. Bisan unsa pa ang imong pagbati sa ka walay paglaum, anak ka sa mahigugmaong Langitnong Amahan. Kon wala ka makakita niini nga kamatuoran, ang mga baruganan nga gipasabut niini nga giya makatabang nimo nga madiskubrihan kini pag-usab ug maestablisar kini sa kahiladman sa imong kasingkasing. Kini nga mga baruganan makatabang kanimo sa pagduol kang Kristo ug motugot Kaniya nga mousab kanimo. Samtang imong gamiton ang mga baruganan, makasalig ka sa gahum sa Pag-ula ug ang Ginoo moluwas kanimo gikan sa pagkaulipon.

Ang ubang mga tawo mokonsiderar sa pagkaadik nga ngil-ad lamang nga mga binuhatan nga mabuntog pinaagi lang sa kusganong tinguha, apan daghang mga tawo ang nalulong na gayud sa usa ka gawi o butang nga dili na sila kahibalo unsaon sa paghunong niini. Nawad-an na sila og panglantaw ug pagsabut sa ubang mga prayoridad sa ilang kinabuhi. Wala nay mas importante pa kay sa pagtagbaw sa ilang desperadong panginahanglan. Kon maningkamot sila sa paghunong, mosinati sila og grabe nga kahidlaw sa pisikal, sa hunahuna, ug sa emosyon. Samtang nabatasan na nila ang paghimo og sayop nga mga pagpili, ilang makaplagan nga ang ilang abilidad sa pagpili sa matarung maminosan o mapugngan. Sama sa gitudlo ni Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: “Ang pagkaadik adunay kapasidad nga moputol sa koneksyon sa tawhanong kabubut-on ug mowagtang sa moral nga kagawasan. Tangtangon niini ang gahum sa tawo sa pagdesisyon” (sa Conference Report, Okt. 1989, 16; o Ensign, Nob. 1989, 14). 

Ang mga pagkaadik mahimong maglakip sa paggamit sa mga butang sama sa tabako, alkohol, kape, tsa, ug mga drugas (giresita ug ilegal), ug mga gawi sama sa pagsugal, pagsuportahanay sa ngil-ad nga mga binuhatan, pagtan-aw og pornograpiya, dili angay nga sekswal nga binuhatan, ug mga sakit nga konektado sa pagkaon. Kini nga mga butang ug mga gawi makapaminos sa abilidad sa usa ka tawo nga mobati sa Espiritu. Makadaut kini sa pisikal ug mental nga kahimsog ug sa sosyal, emosyonal ug espiritwal nga kaayohan. Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Kinahanglang atong likayan ang bisan unsang gawi nga makaadik. Ang bisan unsa nga makaadik mokumpromiso sa atong kabubut-on. Ang pagtugyan sa atong kabubut-on ngadto sa paghigwaos nga gipahamtang sa bisan unsang matang sa pagkaadik nagtagbaw sa katuyoan ni Satanas ug nagdaut sa katuyoan sa atong Langitnong Amahan. Mahitabo kini sa mga pagkaadik ngadto sa druga (sama sa narcotics, alkohol, nicotine, o caffeine), pagkaadik sa mga binuhatan sama sa sugal, ug bisan unsang makapaadik nga gawi. Makalikay kita sa mga pagkaadik pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa Dios” (“Free Agency and Freedom,” Brigham Young University 1987–88 Devotional and Fireside Speeches1988], 45).

Pinaagi sa kamapainubsanon ug kamatinuoron ug pagtawag sa Dios ug sa uban alang sa tabang, imong mabuntog ang imong pagkaadik pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Sama nga kami naayo, ikaw mamaayo ug makatagamtam sa tanang panalangin sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Kon nagduda ka nga naadik ka na ug mibati ka og bisan gamay kaayong tinguha nga makalingkawas, modapit kami kanimo sa pag-apil kanamo sa pagtuon ug paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo nga gitudlo niini nga giya. Mosiguro kami nimo nga kon kinasingkasing nimong sundon kini nga dalan, makaplagan nimo ang gahum nga imong gikinahanglan aron maayo gikan sa pagkaadik. Samtang matinud-anon nimong gamiton ang matag usa niining dose ka mga baruganan, ang Manluluwas molig-on kanimo ug ikaw “mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan” (John 8:32). 

 

Ang 12 ka Lakang

Indibidwal

Magpili og usa ka Lakang
Pasiuna
1234
5678
9101112