Alang sa mga Lider sa Simbahan

“Ang mga lider sa priesthood makatabang samtang kadtong adunay mga pagkaadik mangayo og tambag gikan kanila. Kon gikinahanglan, sila moduso kanila ngadto sa lisensyado nga kwalipikadong mga magtatambag ug sa LDS Family Services. Ang programa sa pagkaayo sa pagkaadik, nga gisunod gikan sa orihinal nga napulog duha ka pamaagi sa Alcoholics Anonymous, andam nga magamit pinaagi sa LDS family services” (M. Russell Ballard, ​“O Kanang Maliputon Nga Laraw sa Usa ka Dautan,” Oktubre 2010 nga kinatibuk-ang komperensya).

Ang addiction recovery sa kasagaran usa ka hinay nga proseso. Isip lider sa Simbahan, ipakita ang pagsalig ngadto sa tawo ug pagmasinabuton kon ang tawo may mga pagapakyas. Kadtong mga nanglimbasug sa pagkaadik mobati nga dili takus ug mawad-an sa paglaum, nga mosangput sa dili na pagsimba. Ang usa ka pagbisita makahatag og kadasig ug suporta nga molampus ang tawo. Isil-sil ang paglaum ug pagdasig, ilabi na kon ang miyembro naglisud (tan-awa sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, 229-30).

Mahimo usab nimong kontakon ang imong lokal nga LDS Family Services office (kon anaa) alang sa libre nga konsultasyon kon unsaon sa pagtabang niadtong imong mga giatiman.

Ang Giya sa Programa

Pwede rang magamit sa mga lider sa Simbahan ang Giya Aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik samtang makigtambayayong sa mga miyembro nga nanlimbasug gikan sa pagkaadik. Hisguti ang mga lakang ug mga baruganan atol sa mga pagbisita, basaha ninyo ang mga seksyon sa pagtuon, ug paghimo og mga assignment gikan sa libro. Ang giya makahatag og estraktura para sa pagplano sa kalamboan padulong sa pagkaayo. Ang 12 ka lakang migamit sa mga baruganan sa ebanghelyo sa pagtabang nga mabuntog sa mga miyembro ang pagkaadik pinaagi sa Pag-ula. Gamita ang giya sa pagtabang nga ang mga miyembro maduol kang Kristo. Ang giya anaa sa MP3, sa PDF, Braille o inimprinta ug gihugpong sa kapin sa 20 ka pinulongan.

Mga Recovery Meeting [Miting sa Pagkaayo]

Ang mga lider sa Simbahan makaawhag sa mga miyembro nga ilang gitambagan sa pagtambong og mga recovery meeting. Ang mga lider ug ubang miyembro welcome usab sa mga miting ug makatabang sa mga miyembro nga mobati og kakomportable sa pagtambong og usa ka miting.

Libre ang mga miting ug kompidensyal ug wala magkinahanglan nga i-refer pa. Niini nga mga miting, makakita og suporta ang mga miyembro ug tabang gikan sa usag usa. Ang mga sakop sa pamilya nga nag-antus usab tungod sa pagkaadik sa ilang mga minahal makabenipisyo usab gikan sa pagtambong sa mga support meeting. 

Mag-search og mga miting gamit ang Mangita og Miting. Kon gusto kang mag-request og miting sa imong dapit, palihug kontaka ang lokal nga office sa LDS Family Services (sa Estados Unidos ug sa Canada) o kontaka ang imong area welfare manager.

 

“Adunay paglaum alang sa mga naadik, ug kini nga paglaum moabut pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.”—Elder M. Russell Ballard, October 2010 general conference