What is the Addiction Recovery Program? [Unsa ang Addiction Recovery Program?]

Ang Addiction Recovery Program makatabang sa mga indibidwal sa pagbuntog sa mga pagkaadik pinaagi ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula.

Addiction Recovery Program

Ang 12 ka lakang nga programa mitingub sa mga baruganan sa ebanghelyo ug mipasiugda og pagkaayo ug aron maulian.

Mangita og Miting
Usa ka babaye nga nagsulti atol sa ARP meeting.

Mangita og mga support group meeting sa mga dapit nga duol ra kanimo.

Mga Kapikas ug Mga Pamilya
Magtiayon nga naggunitay.

Ang pamilya ug mga higala makakat-on sa pagsalig sa Manluluwas aron mamaayo ug matabangan sila sa pagsuporta sa ilang mga minahal pinaagi sa pagkaayo.

Pagbuntog sa Pagkaadik
Usa ka tawo malaumong nagtutok sa layo.

Uban sa tabang sa Ginoo atong mabuntog ang atong mga pagkaadik ug makakaplag og bag-ong kahulugan sa kinabuhi.

Usa ka tawo malaumong nagtutok sa layo.
Pagbuntog sa Pagkaadik

Uban sa tabang sa Ginoo atong mabuntog ang atong mga pagkaadik ug makakaplag og bag-ong kahulugan sa kinabuhi.

Magtiayon nga naggunitay.
Mga Kapikas ug Mga Pamilya

Ang pamilya ug mga higala makakat-on sa pagsalig sa Manluluwas aron mamaayo ug matabangan sila sa pagsuporta sa ilang mga minahal pinaagi sa pagkaayo.

Usa ka babaye nga nagsulti atol sa ARP meeting.
Mangita og Miting

Mangita og mga support group meeting sa mga dapit nga duol ra kanimo.