Para sa mga Lider ng Simbahan

“Makakatulong ang mga lider ng priesthood kapag humingi ng payo sa kanila ang mga taong may adiksiyon. Kung kailangan, maaari nilang papuntahin ang mga ito sa mga lisensyadong tagapayo at sa LDS Family Services. Ang programa sa pagpapagaling mula sa adiksiyon, na halaw sa orihinal na 12 hakbang ng Alcoholics Anonymous ay madaling makuha sa LDS family services.” (M. Russell Ballard, ​“O Yaong Tusong Plano ng Niyang Masama,” pangkalahatang kumperensya ng Oktubre 2010).

Ang paggaling mula sa adiksiyon ay kadalasang mabagal na proseso. Bilang lider ng Simbahan, magtiwala sa tao at maging maunawain kung may pinagdaraanang problema ang tao. Maaaring maramdaman ng mga taong may problema sa adiksiyon na hindi sila karapat-dapat at pinanghihinaan ng loob, na maaaring humantong sa pagtigil nila sa pagsisimba. Ang agarang pagbisita na nagbibigay ng panghihikayat at suporta ay makakatulong sa tao na magtagumpay. Ikintal ang pag-asa at lakas-ng-loob, lalo na kapag nahihirapan ang mga miyembro (tingnan sa Mangaral ng Aking Ebanghelyo, 21516 893).

Maaari ka ring makipag-ugnayan sa inyong lokal na opisina ng LDS Family Services (kung saan mayroon) para sa isang libreng konsultasyon kung paano tulungan ang mga pinapatnubayan mo.

Ang Gabay sa Programa

Magagamit ng mga lider ng Simbahan ang Gabay sa Pagrekober at Paggaling mula sa Adiksiyon kapag nakikitungo sa mga miyembrong may problema sa adiksiyon. Talakayin ang mga hakbang at alituntunin sa oras ng pagbisita, magkasamang suriin ang mga bahagi ng pag-aaral, at gawin ang mga asaynment o takdang aralin mula sa aklat. Ang gabay ay maaaring magbigay ng balangkas para tingnan ang pag-unlad tungo sa pagrekober. Ang 12 hakbang ay gumagamit ng mga alituntunin ng ebanghelyo upang matulungan ang mga miyembro na madaig ang adiksiyon sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala. Gamitin ang gabay upang tulungan ang mga miyembro na lumapit kay Cristo. Ang gabay ay magagamit bilang isang MP3, PDF, Braille o nakalimbag at nabibigkis sa mahigit 20 wika.

Mga Recovery Meeting

Mahihikayat ng mga lider ng Simbahan ang mga miyembro na pinapayuhan nila na dumalo sa mga recovery meeting. Ang mga lider at iba pang mga miyembro ay malugod ring tinatanggap sa mga miting at maaaring tumulong sa mga miyembro na maging komportable na dumalo sa isang miting.

Ang mga miting ay walang bayad at kompidensyal at hindi kailangan ng referral. Sa mga miting na ito, ang mga miyembro ay makakahanap ng suporta mula sa kapwa at tulong mula sa isa‘t isa. Ang mga kapamilya na nagdurusa rin mula sa adiksiyon ng kanilang mga mahal sa buhay ay maaaring makinabang sa pagdalo sa mga support meeting. 

Maghanap ng mga miting gamit ang Maghanap ng Miting. Kung nais mong humiling ng isang miting sa inyong lugar, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na opisina ng LDS Family Services (sa Estados Unidos at Canada) o kontakin ang inyong area welfare manager.

 

“May pag-asa ang taong nalulong, at ang pag-asang ito ay nagmumula sa Pagbabayad-sala ng Panginoong Jesucristo.”—Elder M. Russell Ballard, pangkalahatang kumperensya noong Oktubre 2010