Ano ang Addiction Recovery Program?

Ang Addiction Recovery Program ay tumutulong sa mga indibiduwal na madaig ang adiksiyon sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Kanyang Pagbabayad-sala.

Addiction Recovery Program

Kasama sa 12-hakbang na programa ang mga alituntunin ng ebanghelyo at naghihikayat ng pagrekober at paggaling.

Humanap ng Miting
Isang babae na nagsasalita sa isang miting ng ARP.

Humanap ng mga miting ng support group sa mga lugar na malapit sa iyo.

Mga Asawa at Pamilya
Isang mag-asawang magkahawak-kamay.

Ang pamilya at mga kaibigan ay maaaring matutong umasa sa Tagapagligtas para sa paggaling at upang tulungan silang suportahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagrekober.

Paglabanan ang Adiksiyon o Pagkalulong
Isang lalaki na nakatitig sa malayo nang may pag-asa.

Sa tulong ng Tagapagligtas madaraig natin ang ating mga adiksiyon o pagkalulong at makakahanap ng bagong kahulugan sa buhay.

Isang lalaki na nakatitig sa malayo nang may pag-asa.
Paglabanan ang Adiksiyon o Pagkalulong

Sa tulong ng Tagapagligtas madaraig natin ang ating mga adiksiyon o pagkalulong at makakahanap ng bagong kahulugan sa buhay.

Isang mag-asawang magkahawak-kamay.
Mga Asawa at Pamilya

Ang pamilya at mga kaibigan ay maaaring matutong umasa sa Tagapagligtas para sa paggaling at upang tulungan silang suportahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagrekober.

Isang babae na nagsasalita sa isang miting ng ARP.
Humanap ng Miting

Humanap ng mga miting ng support group sa mga lugar na malapit sa iyo.