Suporta nga Giya alang sa Kapikas ug Pamilya

Ang mga kapikas ug mga sakop sa pamilya posibling maghago ubos sa bug-at nga emosyunal nga mga palas-anon sa kasubo, kasakit, ug kawala sa paglaum tungod sa mga pagkaadik sa ilang mga minahal. Ang Addiction Recovery Program nagsuporta sa mga kapikas ug mga sakop sa pamilya samtang mangita sila sa tabang sa Manluluwas nga makatabang sa pagpas-an sa ilang bug-at nga palas-anon ug makadawat sa Iyang saad: “Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. … Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw” (Juan 14:27). Ang plano sa Ginoo mao ang pagluwas ug pag-ayo sa matag usa kanato samtang itugyan nato ang atong kasingkasing Kaniya (tan-awa sa Helaman 3:35). Sama niadtong mga nangaadik nga nagkinahanglan sa Pag-ula ni Jesukristo aron makakaplag og kagawasan gikan sa pagkaulipon sa pagkaadik, ang mga kapikas ug mga sakop sa pamilya usab nagkinahanglan sa Iyang makaayo nga gahum aron magawasnon gikan sa pagkaulipon sa kasagmuyo.

Kompidensyal

Ang pagpangita og tabang lisud gayud. Kon mo-access ka niini nga site ug motambong og mga miting, ang imong partisipasyon hingpit nga kompidensyal ug dili ipaambit kang bisan kinsa. Kon andam ka na, pwede ra kang mopili sa imong kaugalingon sa paglakip sa uban sa imong dalan sa pagkaayo.

“Ang makaayo nga gahum ni Ginoong Jesukristo—motangtang man kini sa atong alantuson o molig-on kanato aron makalahutay ug makapuyo uban kanila sama ni Apostol Pablo—maanaa sa tanang kasakit sa mortalidad.”
—Elder Dallin H. Oaks, October 2006 general conference

Suporta nga Giya alang sa Kapikas ug Pamilya

Kini nga giya gigamit sa spouse and family support group nga mga miting ug Indibidwal nga pagtuon. Naglangkob kini sa mga baruganan sa ebanghelyo, mga praktikal nga mga sugyot alang sa paggamit niadto nga mga baruganan, ug mga kapanguhaan alang sa padayon nga pagtuon sa ebanghelyo. Moapil sa pagtuon ug paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo.