Gabay sa Pagsuporta sa Asawa at Pamilya

Ang mga asawa at miyembro ng pamilya ay maaaring magdusa sa ilalim ng mabibigat na emosyonal na pasanin dala ng pag-aalala, pasakit, at kawalang-pag-asa na dulot ng pagkalulong sa bisyo ng mga mahal sa buhay. Ang Programang Pagpapagaling sa Adiksyon ay sumusuporta sa mga asawa at miyembro ng pamilya sa paghingi nila ng tulong sa Tagapagligtas na makayanan ang kanilang mga pasanin at matanggap ang Kanyang pangako: “Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. … Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man” (Juan 14:27). Ang plano ng Panginoon ay iligtas at pagalingin ang bawat isa sa atin kapag isinusuko natin ang ating puso sa Kanya (tingnan sa Helaman 3:35). Tulad ng mga taong lulong sa bisyo na kailangan ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo upang mahanap ang kalayaan mula sa pagkaalipin sa adiksyon, ang mga asawa at miyembro ng pamilya ay kailangan din ang Kanyang nakagagaling na kapangyarihan upang makalaya mula sa pagkaalipin ng kawalang-pag-asa.

Kumpidensyal

Ang paghingi ng tulong ay maaaring napakahirap. Sa pag-access mo sa site na ito at pagdalo sa mga miting, ang iyong partisipasyon ay ganap na kumpidensyal at hindi ibabahagi kaninuman. Kapag handa ka na, maaari mong piliing magsama ng iba pa sa iyong landas tungo sa paggaling.

“Ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo—inaalis man nito ang ating mga pasanin o pinalalakas tayo upang matiis ito gaya ni Apostol Pablo—ay para sa lahat ng pagdurusa sa buhay.”
—Elder Dallin H. Oaks, October 2006 general conference

Gabay sa Pagsuporta sa Asawa at Pamilya

Ang gabay na ito ay gagamitin sa mga miting ng grupo sa pagsuporta sa asawa at pamilya at para sa personal na pag-aaral. Ito ay naglalaman ng mga alituntunin ng ebanghelyo, mga praktikal na mungkahi para sa pagsasabuhay ng mga alituntuning ito, at mga sanggunian para sa higit pang pag-aaral ng ebanghelyo. Sumali sa pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntunin ng ebanghelyo ni Jesucristo.