Mga Volunteer sa Programa

Volunteer

Ang Addiction Recovery Program mohatag og daghang oportunidad alang sa pagserbisyo. 

Aron mahibaloan kon unsaon sa pagkahimong misyonaryo sa ARP, adtoa ang CSMopps.ldschurch.org. I-type ang “pagkaadik” diha sa keyword search bar niana nga page ug dayon i-klik ang “Search”. 

Sa pag-fill out sa Recommendation for Church Service Missionary Form, i-klik dinhi.

Sa pagkat-on pa og dugang mahitungod sa pagpangalagad sa programa diha sa imong area, i-download ang Giya sa ARP Administration.

 

“Dunay mga tiil nga mopatindog, mga kamot nga mogunit, mga hunahuna nga moawhag, mga kasingkasing nga modasig, ug mga kalag nga moluwas. Ang mga panalangin sa kahangturan nagpaabut kanimo.”-President Thomas S. Monson, April 2001 general conference