Mga Boluntaryo ng Programa

Boluntaryo

Ang Addiction Recovery Program ay nagbibigay ng maraming pagkakataon para sa paglilingkod.  

Upang malaman kung paano maging missionary ng ARP, pumunta sa CSMopps.ldschurch.org. I-type ang “adiksiyon” sa keyword search bar sa pahinang iyon at pagkatapos ay i-klik ang “Search” o Hanapin. 

Upang masagutan ang Form ng Rekomendasyon para sa Church Service Missionary, mag-klik dito.

Upang malaman pa ang tungkol sa kung paano pangasiwaan ang mga programa sa inyong lugar, i-download ang Gabay sa Pangangasiwa ng ARP.

 

“May mga paa na dapat mapatatag, kamay na dapat abutin, isipan na dapat mahikayat, puso na dapat mapasigla, at mga kaluluwa na dapat mailigtas. Naghihintay sa inyo ang mga pagpapala ng kawalang-hanggan.”-Pangulong Thomas S. Monson, pangkalahatang kumperensya noong Abril 2001